001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte "„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas:

 Pagerinti 5 - 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą.

Projekto uždaviniai:

 Plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves.

Stebėti mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos tobulinimosi planas 2020-2021 m.m-2021-2022 m.m

 

 

Startuoja REFLECTUS  

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje–daugiafunkciame centre pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

  Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudaromas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to tam yra skiriamos lėšos.

  Mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas - pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 1) plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves; 2) stebėti  mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Spalio 13 dieną mokykloje vyko mokymai mokytojams, kaip dirbti su Reflectus programa. Mokymus vedė Kristina Foktienė.

 Reflectus programa - visapusiškas vaiko pažangos matavimas skaitmenizuotų mokinio refleksijų pagalba. Ji padės mokytojams kurti klausimynus bei sistemingai analizuoti refleksijų duomenis bei laiku padėti mokiniams. Mokiniai sistemingai naudodami refleksijų duomenis atras  savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

Mokyklos informacija

Edukaciniai užsiėmimai Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje

278983974 1603985483318128 6714688828249160911 nBalandžio 26 dieną mūsų mokyklos 2, 5-8 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje. Tai dar viena 2021-2022 m. m. iš mūsų mokykloje tęsiamo projekto „Kokybės krepšelis“ projektinių veiklų. Moksleiviai dalyvavo edukacinėse programose „Šviesos magija“, „Ugnies valdovai“, „Šalčio kerai“.

Edukacinių užsiėmimų „ Šviesos magija“ metu moksleiviai susipažino su pagrindinėmis liuminescencijos rūšimis, švytinčių medžiagų savybėmis bei patys atliko laboratorinius bandymus ir gamino šviečiančius tirpalus.

Programos „Ugnies valdovai“ metu vaikai susipažino su kinų išradimu – paraku, atliko eksperimentą, kurio metu galima saugiai paimti ugnį į savo rankas, mokėsi užsikurti laužą nenaudojant degtukų.

Antrokai bent trumpam sugrįžo į šaltą žiemą. „Šalčio kerų“ edukacijos metu jie susipažino su ypatingai žemos temperatūros medžiagomis, sužinojo, kuo ypatingas sausas ledas, džiaugėsi įspūdingais „debesų“ burbulais ir kitais eksperimentais.

Mokyklos informacija

Mokytojų metodinė išvyka į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją

278686476 378557947482493 1422970296782120900 nBalandžio 20 d pagal vykdomo Kokybės krepšelio projekto veiklų planą mokytojai lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Direktorė Jūratė Lazdauskienė pasidalino grįžtamojo ryšio, kaip efektyvaus mokinių motyvavimo ir individualios pažangos siekimo būdo, naudojimo patirtimi bei praktiniais pavyzdžiais stebint, fiksuojant ir aptariant mokinių individualią pažangą savo mokykloje. Buvo apžvelgti mokslinių tyrimų duomenys bei kita aktuali informacija apie grįžtamojo ryšio reikšmę, panaudojimo būdus ir galimybes bei įtaką mokinio motyvacijai ir individualiai pažangai. Aptartos mokyklos galimybės naudoti grįžtamąjį ryšį, kaip mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemos elementą. Taip pat direktorė papasakojo apie trišalius pokalbius progimnazijoje bei „Reflectus“ įrankio naudojimą ugdymo procese. 

   Mokytojų metodinė išvyka į Salduvės progimnaziją

 

   273899898 683273629697256 6605437102048709582 nPagal vykdomą Kokybės krepšelio projektą vasario 17 d. mokytojai lankėsi Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Direktorė Natalija Kaunickienė pristatė progimnazijos individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemą VIP.  Šių mokymų tikslas - naudojantis gerąja patirtimi susikurti savitą mokinio individualios pažangos stebėjimo sistemą. Seminaro metu direktorė Natalija pristatė Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtį, kaupiamą taikant priemones, padedančias kurti mokymuisi palankią aplinką ir skatinant individualią kiekvieno mokinio pažangą. Aptarta, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą.  Pateikė vykdomų veiklų Šiaulių Salduvės progimnazijoje ir jų metu naudojamų pačių pedagogų susikurtų priemonių: pagalbos mokiniui modelį vaiko individualios pažangos stebėjimą, analizavimą, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymą (VIP); įgyvendinamą klasės vadovų veiklos sistemą (MOST), klasių ,,Termometrus“.

 Diskutavome apie pagalbos mokiniui svarbą, teikimo būdus ir galimybes. Susipažinome su progimnazijos aplinka, edukacinėmis erdvėmis, domėjomės praktiniais pavyzdžiais.

Mokyklos informacija

Nuotolinė mokymosi diena "Skaidrus vandens lašelis"

1Tęsiant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, sausio 31 dieną  mokykloje organizavome nuotolinę mokymosi dieną „Virtuali mokykla“  5-10 klasių mokiniams tema „Skaidrus vandens lašelis“. Mokiniai galėjo pasirinkti įvairias mokomųjų dalykų užduotis, virtualiai konsultuotis su dalykų mokytoju apie jų atlikimą ir pristatymo būdus.

Moksleiviai rinko informaciją apie gyvybinius procesus vandenyje, amžiną vandens kelionę ratu vandens apytakos rate. Nagrinėjo vandens agregatines būsenas: garavimą ir kondensaciją. Klausydami M.K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“, piešė vaizdinius arba akvarelės technika piešė jūrą. Su Minecraft programa statė  vandens kelius bei vandens telkinius.

Virtualios pamokos Konstitucijos dienai paminėti

KONSTITUCIJOS DIENA Mokymosi proceso galimybėms išplėsti, spalio 27 dieną mokykloje organizuota nuotolinio mokymosi diena „Virtuali mokykla“, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai paminėti. Tai viena 2021-2022 m. m. projekto Kokybės krepšelis veiklų.


Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte "„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas:

 Pagerinti 5 - 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą.

Projekto uždaviniai:

 Plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves.

Stebėti mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos tobulinimosi planas 2020-2021 m.m-2021-2022 m.m

 Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo plano,patvirtinto mokyklos direktoriaus 2020m. spalio d. įsakymu Nr. V1-64 patikslinimas Nr.1


 Projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupė:
2021-2022 m.m.
1. Lilija Liutvinienė, mokyklos direktorė;
2. Gintarė Pocevičienė geografijos vyr. mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Eglė Brazaitytė technologijų vyr.mokytoja;
4. Violeta Adomaitienė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
5. Vilma Jonaitienė istorijos vyr.mokytoja;
6. Laima Petrauskienė biologijos vyr.mokytoja;
7. Vilija Puodžiukaitienė rusų kalbos mokytoja metodininkė.


 

Pasibaigė pirmieji  vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“ metai

Pasibaigė pirmieji  mūsų mokykloje – daugiafunkciame centre vykdomo projekto „Kokybės krepšelis“, skirto mokinių pasiekimams gerinti, metai. 2021-2021 m. m. įgyvendintos veiklos, įsigyta įranga:

  1. Įkurta išmanioji klasė: įsigytas interaktyvus ekranas SMART MX, nešiojamas kompiuteris, mokyklinių baldų komplektas ir kitos priemonės;
  2. Organizuoti mokymai mokytojams: „Darbas su interaktyviomis mokymo priemonėmis“ - skaitmeninei kompetencijai tobulinti, 40 val. kvalifikacijos tobulinimosi programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“ - mokėjimo mokytis, komunikavimo duomenų analizavimo ir apdorojimo, mokymosi proceso diferencijavimo ir individualizavimo, planavimo kompetencijoms tobulinti;
  3. Įsigytas ir įdiegtas refleksijai ir įsivertinimui skirtas įrankis - Reflectus sistema (internetinė Reflectus platforma, mobilioji programėlė moksleiviams), naudojama ugdymo procese individualios moksleivio pažangos vertinimui;
  4. Organizuotos virtualios matematikos bei gamtos mokslų konsultacijos skirtingų gebėjimų mokiniams;
  5. Organizuotos nuotolinio mokymosi dienos „Virtuali mokykla“(„Vasario 16-oji“, „Velykos. Gamtos atbudimas“) – mokymosi galimybėms išplėsti, ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą.

2020-2021 m. m., organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, projekto veiklos taip pat buvo vykdomos nuotoliniu būdu, panaudojant virtualias mokymąsi skatinančias aplinkas. Mokiniai išmoko naudoti  naujas skaitmenines mokymosi priemones. Mokyklos apklausos duomenimis, 84,2 proc. mokinių teigia, kad geba naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

Lyginant su 2019-2020 m.m., 5-8 klasių mokinių metiniai mokymosi pasiekimų rezultatai, taikant asmeninės pažangos stebėseną, pasikeitė: aukščiausiu lygiu besimokančių 15,6 proc. (9,3 proc.), pagrindiniu lygiu 25 proc. (25,6 proc.), patenkinamu lygiu 46,8 proc. (48,8 proc.), nepatenkinamu lygiu 12,5 proc. (16,3 proc.) mokinių. 

Individualių konsultacijų skyrimas darė įtaką individualiai mokymosi pažangai : 5-8 klasių matematikos pamokose 15,6 proc., biologijos 25 proc., fizikos 12,5 proc., chemijos 6,2 proc. mokinių. Mokyklos apklausos rodo, kad 84 proc. mokinių įsivertinimo įrankių naudojimas padėjo prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi.

Mokyklos informacija

 

Edukaciniai užsiėmimai Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje

Spalio 22 dieną mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Kauno tvirtovės VII forto mokomojoje laboratorijoje. Tai viena 2021-2022 m. m. iš mūsų mokykloje tęsiamo projekto „Kokybės krepšelis“ projektinių veiklų. 

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top