Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Trečiojo susitikimo metu parodyti įspūdingi mokinių darbai 

  Gegužės 18 dieną vyko trečiasis projekto „Life is math around us“ virtualus susitikimas. Visos šalys partnerės puoselėjame viltis kitais mokslo metais projekto mobilumus atlikti kontaktiniu būdu, o ne už kompiuterių ekranų. Šis susitikimas buvo skirtas mokiniams, kurie keturis mėnesius dirbo su Minecraft Education Edition platforma, kiti – su Tinkercad programa, skirta kurti failus 3D spausdintuvams. Visų šalių moksleiviai parodė daug įspūdingų realių statinių, papasakojo, kuo jie žymūs, ir taip sužadino norą kuo greičiau aplankyti tas vietas ir pamatyti šiuos istorinius statinius. Kita dalis susitikimo buvo skirta mokinių kurtų matematinių žaidimų bei kortelių mintinam skaičiavimui pristatymams. Dalį kortelių užduočių perkėlėme į Kahoot platformą ir organizavome tarptautinį žaidimą. Du prizai atiteko Portugalijos moksleiviams, o vienas iškeliavo į Slovakiją. Sveikiname gudragalvius nugalėtojus. Turkijos komanda irgi organizavo matematinį žaidimą, kuriame mokiniai dalyvavo susitikimo metu. Dar laukiame galutinių rezultatų, bet pirmosios vietos laimėtojas buvo paskelbtas iš karto pasibaigus žaidimui-  tai Karolis Sadauskas. Žaidime pasižymėjo ir Deimantė Rudžionytė. 

 Šis susitikimas sulaukė daug svečių. Renginį stebėjo beveik visų šalių mokyklų direktoriai, kitų dalykų mokytojai ir tėvai. O renginį vedė šeštos klasės moksleiviai: Karolis Sadauskas, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, Urtė Bereckytė. Darbus tarptautinėje erdvėje pristatė Martynas Dailidė ( pastatė mūsų miestelio bažnytėlę), Raimundas Petrauskas (statė Gedimino pilį) ir Lukas Babilas bei Remigijus Merčaitis (berniukai statė Zyplių dvaro kompleksą). Visi dalyvavusieji projektinėse veiklose birželio mėnesį bus pakviesti į nemokamą ekskursiją po Lietuvą. Ačiū mokytojams, integravusiems projekto veiklas savo dalykų pamokose ir prisidėjusiems prie veiklų ne pamokų metu. 

Visi kartu mes galime daug!

Projekto koordinatorė Rūta Krikštopaitienė

Įdomi patirtis

   ES PORGRAMOS ERASMUS+ projekto ,,Life is math around us”  (projekto sutarties Nr 2020-1-LT01-KA229-077897_1) darbo grupė nusprendė atlikti veiklas planuotas tarp mobilumų, o mobilumus atidėti pratęsiant projekto vykdymo laiką.  Ambicingi mokytojai ryžosi pasiūlyti mokiniams užsiimti visiškai nauja veikla Minecraft Educational Edition platformoje. Net integruotos matematikos – dizaino pamokos vyko tarptautiniu lygiu. Lekėčių moksleiviai dalyvavo nuotolinėje pamokoje , kurią vedė Portugalijos mokytojas. Atsirado nemaža grupė šaunių mokinių, kurie laiką po pamokų skyrė darbui su Minecraft Educational edition platforma, kūrė ir statė Lietuvoje esančius istorinius  pastatus, kitus restauravo. Tai Dovykas Kučiauskas, Gintaras Šimonis, Raimundas Petrauskas, Martynas Dailidė, Emilis Žemaitaitis , Lukas Babilas ir Remigijus Merčaitis. Ačiū tiems, kurie nepabijojo pristatyti savo darbus tarptautinėje erdvėje.  Žinau, yra ir daugiau vaikų,  dirbančių su šia platforma, bet kol kas mes dar laukiam jų darbų.

  Išskirtinė padėka mūsų susitikimo vedantiesiems – Paulinai Milkevičiūtei ir Karoliui Sadauskui. Graži, taisyklinga anglų kalba, gera dikcija žavėjo ir kitų šalių mokytojus. Susitikime išbandė jėgas ir puikiai pasirodė Saulė Žemaitaitytė, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė. Ačiū šiems mokiniams. Žinome, kad be darbo nebūna sėkmės.

  Susitikimo metu partneriai pristatė pastatus, pasakojo jų istorijas ir legendas, po to galėjome gėrėtis jau pastatytais pastatais Minecraft Education Edition aplinkoje.  Mes pasakojome apie  Zyplių dvarą, Gedimino pilį, Lekėčių bažnytėlę ir naujai atnaujintą bei išplėstą Lekėčių miestelio autobusų stotelę su žalia poilsio zona. 

 Karantinas  - puikiausias laikas išmokti ką nors neįprasto. Mes nepraleidome laiko veltui.

Karantinas – puikiausias laikas mokytis!

   Prasidedant  2020-ųjų mokslo metams mus pasiekė džiugi žinia, kad pavasario karantino metu rašytas projektas „Life is math around us“ (2020-1-LT01-KA229-077897) yra finansuojamas iš Erasmus + fondo lėšų. Projekto darbo grupės mokytojai iš Italijos, Portugalijos, Turkijos, Slovakijos ir Lietuvos su dideliu entuziasmu dėliojo ateities planus, viešino projekto tikslus ir rinko mokinius projekto veikloms, kurias dabar galima sekti prisiregistravus interneto puslapyje https://live.etwinning.net/projects/project/209730 

  Bet COVID-19 situacija planus sugriovė. Karantinas. Buvome sutrikę  dėl nestabilios situacijos ir besikeičiančio darbo pobūdžio. Pedagogai, turintys didelę darbo su jaunimu patirtį suprato, kad dabar labai svarbu ne kalnus nuversti, bet rūpintis mokinių įtraukimu, bendrumo palaikymu.  Pabandėme.  Organizavome nuotolinį susitikimą su visomis projekte dalyvaujančiomis šalimis, kvietėme pasidalinti nuotaikomis ir mintimis, juk situacija visose šalyse panaši. Po susitikimo tapo lengviau: mes ne vieni,  mus supranta, mes reikalingi,  mes esame dalis pasaulio.

   Antrasis projekto etapas, vargu ar būtų toks inovatyvus, jei ne karantino apribojimai. Užsidarė durys, atsivėrė langai, dideli  ir į Europinį bendradarbiavimą. Ambicinga projekto darbo grupė ėmėsi lig šiol mažai išbandytos veiklos. Per Minecraft Education edition platformą, ( kuri integruota į Office365) apjungti projekto dalyvius, įtraukti į bendrą  edukacinę ir kūrybinę veiklą. Pirmiausia vyko mokinių ir mokytojų mokymai susijungiant į bendrus webinarus po kelias šalis: Italija ir Portugalija, Lietuva ir Portugalija, dvi Turkijos mokyklos ir Slovakija. Puiki patirtis ir bendradarbiavimas – didelė vertybė mokytojams.  11-15 metų mokiniams mokytis programavimo pradmenų, nuotolinių būdu, kai mokytojas užsienietis ir kalba anglų kalba buvo iššūkis. Išskirtinė padėka mokytojui Jose Carlos Marques, mes įgyvendinam jo idėją. Bendradarbiavimo tikslas yra sukurti realių istorinių pastatų kopijas, naudojant komandas Minecraf Education Editional platformą. Prieš tai pastatą išmatavus su Google Earth įrankiu. Veikla uždegė ne vieną moksleivį: viena komanda bando padaryti proporcingą modelį Gedimino piliai, Katedros ir  Valdovų rūmų modelius, kiti – netoli mokyklos esančio Zyplių dvaro pastatų komplekso modelį. Sekantis etapas – viską atspausdinti 3D spausdintuvu. Šalys partnerės taip pat  kuria savo istorinių pastatų kopijas. Mes dirbam, džiaugiamės ir planuojam ateitį, laukiam, kada galėsim realiai susitikti ir pasidžiaugti savo darbais ir bendryste.

 Mūsų žinutė visiems – nesustokite pieš kliūtis, išeitys visada yra, kartais net įdomesnės!

Paveikslėlis1.jpg

1.Vebinaras tarp Italijos ir Portugalijos mokyklų. Mokiniai Salerno (Italija)  senamiestyje renkasi modeliavimui tinkamą pastatą.

Paveikslėlis2.png

2.Vebinaras Lietuvos moksleiviams entuziastams, kurį veda matematikos mokytojas Jose Carlos Marques iš Portugalijos.

   Gruodžio 10d. vyko pirmasis mokinių tarptautinis susitikimas, kurio metu mokiniai pasakojo apie savo mokyklas, veiklas ir svajones šiuo nelengvu visiems metu. Daugiau galite skaityti https://twinspace.etwinning.net/103625/pages/page/1217920

Apie mus rašo

  Žinia apie mūsų mokykloje vykdomus „Erasmus+“ projektus pasklido Šakių rajone. Laikraštyje „Valsčius“ (Nr.89 (406)) rašoma, kad Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja „Erasmus+“ programos „eTwinning“ platformos projektuose „Life is math around us“ (matematikos projektas) ir „Eco Schools Sustainable Tomorrow“ (klimato kaitai skirtas projektas). Šioje platformoje gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi ES mokyklų švietimo darbuotojai. Džiaugiamės būdami šios bendruomenės dalimi. 

                                                                                                                                            Gintarė Pocevičienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top