001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte "„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001.

 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas:

 Pagerinti 5 - 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą.

Projekto uždaviniai:

 Plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves.

Stebėti mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos tobulinimosi planas 2020-2021 m.m-2021-2022 m.m

 

 

Startuoja REFLECTUS  

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje–daugiafunkciame centre pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

  Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudaromas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to tam yra skiriamos lėšos.

  Mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas - pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 1) plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves; 2) stebėti  mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Spalio 13 dieną mokykloje vyko mokymai mokytojams, kaip dirbti su Reflectus programa. Mokymus vedė Kristina Foktienė.

 Reflectus programa - visapusiškas vaiko pažangos matavimas skaitmenizuotų mokinio refleksijų pagalba. Ji padės mokytojams kurti klausimynus bei sistemingai analizuoti refleksijų duomenis bei laiku padėti mokiniams. Mokiniai sistemingai naudodami refleksijų duomenis atras  savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

Mokyklos informacija

Vėl mokomės

    Vykdydami projekto „Kokybės krepšelis“ reikalavimus, gruodžio 7 dieną Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro pedagogai susirinko į mokymus. Kadangi baigiama įrengti išmanioji klasė, buvo labai naudinga išklausyti UAB „Biznio mašinų kompanijos“ organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Darbas su interaktyviosiomis mokymo priemonėmis“. Lektorius Andrius Manzurovas labai suprantamai pademonstravo darbo su ekranu pradžiamokslį, atsakė į kilusius klausimus, mokytojai darbą ekrane išbandė praktiškai.

  Labai džiugu, kad atsirado galimybė ateityje dirbti naujoviškiau. Tai naudinga ir mokytojams, ir, svarbiausia, įdomu mokiniams. Laikas mokantis neprailgo. Lektorius atsisveikindamas paliko savo kontaktus, kad, iškilus problemoms ar atsiradus neaiškumų, būtų galima bet kada susisiekti.

Mokyklos informacija

Profesinio tobulinimo programa "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje"
   
 Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro  mokytojai pradėjo ilgalaikę 40 akad. val. profesinio tobulinimo programą "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje". Programos tikslas - atrasti sau tinkamas sistemingo reflektyvaus mokymo(si) praktikas ir pradėti jas naudoti savo kasdieniame darbe.
Pirmame seminare susipažinome su ugdymosi proceso kasdieninės ir etapinės refleksijos svarba ir nauda, išgryninome tipus, aptarėme refleksijos metodus, dalijomės patirtimi, analizavome atvejus.
Seminarą vedė Julija Ladygienė - mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir kūrėja. Moderniosios mokyklos “Forvardas” vadovė.
  Mokyklos inf.

Antrasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras

  Vasario 12 dieną Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogai dalyvavo jau antrame „Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminare „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“. Seminarą vedė Gytis Valatka – istorijos, pilietiškumo, filosofijos, lauko mokytojas, soc. pedagogas.

 Pradžioje seminaro buvo aptartas refleksijos patyrimas ir moderatoriaus vaidmuo, vėliau mokomasi individualaus klausimyno išgryninimo, atliekamos įdomios ir nuotaikingos užduotys. Po pertraukos – savarankiškos užduoties refleksija grupelėse bei duomenų grupavimas ir reikšmių priskyrimas.

  Sužinota tikrai daug. Lektorius dalinosi savo asmenine patirtimi, komentavo skaidres, atsakė į mokytojams kilusius klausimus ir uždavė namų darbus, kuriuos reikės padaryti iki kito seminaro. Lauksime kito susitikimo.

Mokyklos informacija

Nuotolinės mokymosi dienos „Virtuali mokykla“ - skirtos Vasario 16-ajai

  Tęsiant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, vasario 12 dieną  mokiniai pasirinktinai vykdė  įvairias projektines veiklas: „ Pusryčiai Lietuvai ", „ Dainuoju Lietuvai" ir „ Sportuoju Lietuvai”, skirtas Vasario 16-ajai  paminėti. Vaikai patys rinkosi atlikimo formas, būdus, atsižvelgdami į individualius gebėjimus bei patirtį.

  Vasario 16-ąją pasitinkame aktyvūs ir šventiškai nusiteikę.

  Jeigu norite pasižiūrėti  mokinių veiklas, tai galite padaryti Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro Facebook paskyroje,

  arba paspaudę ant šios nuorodosProjektinės veiklos, skirtos Vasario 16-ajai.  

Mokyklos informacija

Trečiasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras

   Kovo 9 dieną įvyko jau trečiasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras „Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir jų sprendimų strategijų išgryninimas“. Seminarą vedė Gabrielė Rimkutė – Reflectus lektorė, konsultantė, mokymų koordinatorė.

  Pirmoje seminaro dalyje Lekėčių mokyklos – D C pedagogai pasidalino patirtimi, kaip sekasi naudotis REFLECTUS programėle, su lektore aptarė iškilusias problemas. Vėliau grupėse vyko praktinis darbas – duomenų analizė, po to bendras aptarimas.

   Antroje seminaro dalyje – konkrečių mokinių refleksijų analizė grupėse, bendras aptarimas ir grįžtamasis ryšys.

   Seminaras neprailgo ir buvo labai naudingas. Dėkingi lektorei Gabrielei Rimkutei už nuoširdumą, motyvaciją ir suteiktas žinias. Laukiame kito – jau paskutinio- seminaro.

Mokyklos informacija

Projekto naujienos

   2020-2021 mokslo metais mūsų mokykloje – daugiafunkciame centre vykdomas projektas „Kokybės krepšelis“, skirtas mokinių pasiekimams gerinti.

  Nuo projekto vykdymo pradžios mokyklos mokytojai ir mokiniai galėjo naudotis projekto teikiamomis galimybėmis:

  1. Mokyklos mokytojai dalyvauja mokymuose pagal ilgalaikę 40 val. kvalifikacijos tobulinimosi programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“. Jau išklausyti 3 seminarai bei atliktos namų darbų užduotys. Įsigytas ir įdiegtas refleksijai ir įsivertinimui skirtas įrankis. Reflectus sistema (internetinė Reflectus platforma, mobilioji programėlė moksleiviams) naudojama ugdymo procese individualios moksleivio pažangos vertinimui.
  2. Mokykloje įkurta išmanioji klasė: įsigytas interaktyvus ekranas SMART MX, nešiojamas kompiuteris, mokyklinių baldų komplektas ir kitos priemonės. Mokytojai dalyvavo skaitmeninei kompetencijai tobulinti skirtuose mokymuose „Darbas su interaktyviomis mokymo priemonėmis“.
  3. Buvo organizuojamos virtualios mokomųjų dalykų konsultacijos skirtingų gebėjimų mokiniams. Taip pat organizuotos nuotolinio mokymosi dienos „Virtuali mokykla“ – mokymosi galimybėms išplėsti, ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą.

Mokyklos informacija

Nuotolinė mokymosi diena „Velykos. Gamtos atbudimas“

 Tęsiant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, balandžio 2 dieną  mokykloje organizavome nuotolinę mokymosi dieną. Kiekvienas mokytojas iš savo mokomojo dalyko sugalvojo užduotis  tema „Velykos. Gamtos atbudimas“.

 Moksleiviai rinko informaciją apie Velykų papročius ir tradicijas Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse bei pristatė, kaip švenčiamos Velykos jų namuose. Rašė sveikinimus, eilėraščius įvairiomis kalbomis, piešė iliustracijas  apie Velykas bei atbundančią gamtą. Nagrinėjo simetriją kiaušinių marginimo ornamentuose bei piešė ornamentus naudodami geometrines figūras. Aiškino senuosius Velykinius (priešvelykinius) prietarus bei gamtos ženklus. Mokėsi žaisti velykinius žaidimus. Fiksavo nuotraukose pavasario ženklus bei įrašinėjo atbundančios gamtos garsus. Ieškojo informacijos kuo skiriasi velykinė boba nuo Velykų bobutės. Natūraliomis priemonėmis margino kiaušinius bei stebėjo vandens fizikines savybes jiems verdant.

 Vaikai patys rinkosi užduotis bei jų atlikimo formas, būdus, atsižvelgdami į savo poreikius ir individualius gebėjimus bei įgytas žinias.

Mokyklos informacija

Ketvirtasis „Reflectus ilgalaikės mokymosi  programos“ seminaras

 Balandžio 28 dieną Lekėčių mokykloje – DC vyko ketvirtasis (jau paskutinis) „Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras „Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas klasės ir mokyklos lygmenyje“. Seminarą vedė profesorius Remigijus Bubnys.

 Pirmoje seminaro dalyje kartu su lektoriumi gilinomės į mūsų sukauptas patirtis taikant reflektyvaus mokymo(si) principus bei aptarėme per šį laikotarpį iškilusias problemas. Išaiškėjo, kad aktualiausia problema – mokinių įsitraukimas ir motyvacija reflektuoti, taigi antroje seminaro dalyje ir vyko šio atvejo analizė bei aptarimas.

 Seminaras baigėsi SSGG analize, įsivertinimo užduoties aptarimu. Atsisveikindamas lektorius Remigijus Bubnys pasidžiaugė mūsų kolektyvo darna, aktyvumu, domėjimusi naujovėmis ir noru tobulėti. Dėkojame profesoriui už naudingą seminarą.

Seminarai baigėsi, tačiau pradėtas darbas bus tęsiamas toliau.

Mokyklos informacija

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top