Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Bibliotekos planas

 

Tikslai:

  1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus bei uždavinius.
  1. Tapti informaciniu centru, atitinkančiu pedagogines naujoves ir ugdymo metodikas.

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti kryptingą bibliotekos fondo plėtrą, gerinimą.
  1. Organizuoti skaitymo skatinimo programas.
  1. Padėti mokiniams lavinti informacijos ieškojimo spaudiniuose, bei internete įgūdžius.
  1. Didinti profesinio informavimo prieinamumą, kaupti Ugdymo karjerai medžiagą, leidinius.

5.      Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.  Darbas su skaitytojais

1.     

Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis paslaugomis. Edukacinės pamokos pirmokams.

Rugsėjis

V. Puodžiukaitienė

2.     

Mokyti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis, interneto galimybėmis. Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu konkrečią užklausą

Esant poreikiui

D. Kasparavičienė

3.     

Suplyšusių knygų, fondų tvarkymas (socialinė – pilietinė veikla)

Nuolat

V. Puodžiukaitienė

4.     

Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis, pasirenkant literatūrą pamokoms, namų darbams, referatams bei projektiniams darbams.

Esant poreikiui

D. Kasparavičienė

2. Bibliotekos dalyvavimas ugdymo procese

1.     

Metodinės literatūros reklama bibliotekoje.

Gavus naujas knygas

V.Puodžiukaitienė

2.     

Bendradarbiavimas su mokytojais, užsakant vadovėlius, mokymo priemones ir programinę literatūrą

Nuolat

D. Kasparavičienė

3.     

Pagalba ruošiant įvairius renginius.

Pagal mokytojų pageidavimą

V. Puodžiukaitienė

4.     

Pagalba organizuojant netradicines arba integruotas pamokas bibliotekoje.

Pagal mokytojų pageidavimą

V.Puodžiukaitienė

Mokytojai

3.      Bibliotekoje organizuojami renginiai

1.     

Dalyvavimas  skaitymo skatinimo akcijose.

Nuolat

V.Puodžiukaitienė

2.     

Gražiausio knygos skirtuko konkursas

Sausis

V.Puodžiukaitienė


 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

3.     

Aktyviausių skaitytojų rinkimai ir pagerbimas per tradicinę Gegužinę.

Sausis – gegužė

V. Puodžiukaitienė

4.     

Susitikimas su Lekėčių literatų klubo „Šilagėlė“ vadove Regina Klimaitiene ir poezijos, skirtos piliakalnių metams  skaitymas.

Spalis

V. Puodžiukaitienė

5.     

,,Mokyklinės knygų Kalėdos “

Gruodis

V. Puodžiukaitienė

6.     

Popietė pradinių klasių mokiniams „Mūsų liaudies kūrybos lobynai“

V. Puodžiukaitienė ir

Pradinių klasių mokytojos

7.     

„ Knygos – žinių lobynai”. Pažintis su enciklopedijomis ir žinynais 5 klasės mokiniams.

Kovas

V. Puodžiukaitienė

4. Parodos bibliotekoje

1.     

A. Baranauskui – 180 metų

Sausis

D. Kasparavičienė

2.     

,,Knygnešių takais“

Kovas

V.Puodžiukaitienė

3.     

„Tai gražiai mane augino...“ (Just. Marcinkevičiui – 85 metai)

Kovas

V.Puodžiukaitienė

4.     

Iliustracijos „Mano mėgstamiausių knygų veikėjai“.

Spalis

V.Puodžiukaitienė

5.     

Pasakų kūrėjas H. K. Andersenas (210 metų)

Balandis

V.Puodžiukaitienė

6.     

Europos kalbų dienai „Europos šalių vėliavos“

Rugsėjis

V.Puodžiukaitienė

7.     

„Žemaitės kūryba“ (J. Žymantienei – Žemaitei 170 metų)

Birželis

D.Kasparavičienė

8.     

„M.K. Čiurlionio tapyba“.(140 – osios M. K. Čiurlionio metinės)

Rugsėjis

D.Kasparavičienė

5. Bibliotekos fondo komplektavimas

1.     

 Komplektuoti fondą atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, skaitytojų pageidavimus.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

2.     

Kaupti garsinius, regimuosius ir kitus skaitmeninius dokumentus.

Pildyti fondo apskaitos dokumentus.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

3.     

Nurašyti susidėvėjusią, nepaklausią literatūrą, laikino saugojimo brošiūras.

Vieną kartą metuose

D.Kasaparavičienė

4.     

Bibliotekos metinės ataskaitos ruošimas.

Sausis

D.Kasaparavičienė

5.     

Vadovėlių poreikių tyrimas, užsakymas.

Balandis - birželis

D.Kasaparavičienė

6.     

Vadovėlių apskaitos dokumentų pildymas, antspaudavimas, išdavimas mokytojams.

Gavus siuntą

D.Kasaparavičienė

7.

Vadovėlių nurašymas.

Vieną kartą metuose

D.Kasparavičienė

8.

Fondo tvarkymas, suplyšusių vadovėlių taisymas.

Birželis - rugpjūtis

D.Kasparavičienė

 

 

 

 

 

  1. Savišvieta

1.     

Dalyvauti rajoniniuose mokyklų bibliotekininkų

seminaruose ir metodiniuose pasitarimuose.

Pagal galimybes

D.Kasaparavičienė

2.     

Dalyvauti rengiamose respublikinėse konferencijose.

Pagal galimybes

D.Kasaparavičienė

3.     

Skaityti profesinę literatūrą.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

 

 

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top