Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr.V1-26

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
MOKYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“.
2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo programų aprašais, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais.
3. Pamokos vyksta pagal tos savaitės dienos tvarkaraštį . Mokytojo prieinamumas (teikiama pagalba ir konsultacijos) internetu ir telefonu pagal mokinių pamokų tvarkaraščius arba atskiru mokytojo nurodytu laiku. Konsultavimas vykdomas realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) būdu.
4. Mokinių mokymosi ir lankomumo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“.
5. Informacija apie Nuotolinį mokymą mokinių tėvams (globėjams) teikiama mokyklos el. dienyne „Mano dienynas“, mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos Facebook paskyroje, telefonu, SMS.
6. Nuotolinio ugdymo turinys:
6.1. popierinis turinys: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos ir kt.
6.2. skaitmeninis turinys: dokumentai (video, apklausa, PDF ir WORD failai ir pan.)
6.3. skaitmeninės priemonės:
6.3.1. Ugdymo turinio, užduočių pateikimo ir vertinimo platforma – MANO DIENYNAS;
6.3.2. Ugdymo organizavimas - EMA, EDUKA ir kt.;
6.3.3. Konsultavimo ir vaizdo konferencijų aplinka - ZOOM, MESSENGER ir kt.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

7. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.
7.1. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT specialistas):
7.1.2. konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, sprendžia iškilusias technines problemas;
7.1.3. prižiūri ir administruoja virtualią ugdymo(si) aplinką ir jos vartotojus.
7.2. klasių vadovai ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojai:
7.2.1. nuolat komunikuoja su mokinių tėvais, siekiant jų atsakomybės vaiko ugdymo(si) procese (skambučiai, internetas ir kt.).
7.2.2. konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje;
7.2.3. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;
7.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai:
7.3.1. ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėvams elektroniniu būdu pateikia užduotėles, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose, gali parengti 15–20 minučių tematinius vaizdo filmus pagal ugdymo programą su tam tikromis užduotimis, atitinkančiomis vaikų amžių.
7.3.2. susitaria su tėvais, kokiu būdu tėvai atliktų užduočių nuotraukas ar informaciją apie vaikų veiklą namuose pateiks mokytojams, kad mokytojas matytų rezultatus. Nuolat bendrauja su tėvais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija.
7.3.3. sistemingai pildo kasdieninės veiklos planus;
7.3.4. informuoja mokyklos administraciją apie ugdytinius, kurie neatlieka užduočių, nedalyvauja mokytojų siūlomoje veikloje.
7.4. 1- 4 klasių mokytojai:
7.3.1. kiekvieną dieną „Mano dienynas“ e-dienyne pateikia informaciją tėvams, mokiniams, kokiuose vadovėlių, pratybų sąsiuviniuose ar papildomų užduočių sąsiuviniuose yra ugdymo temos. Mokytojos, atsižvelgdamos į vaiko amžiaus tarpsnį, supažindina mokinius su nauja tema, taiko metodus, būdus temos aiškinimui, nurodo užduotis temai įvertinti. Pasirinkdamos darbo formas, gauna iš kiekvieno mokinio grįžtamąjį ryšį, vertina mokinius. Mokytojai naudojasi visomis IKT galimybėmis.
7.5. 5-10 klasių mokytojai:
7.5.1. Kiekvieno dalyko mokytojai numato vertinimo būdus. Su nauja vertinimo tvarka supažindina tėvus ir mokinius;
7.5.2. pagal pamokų tvarkaraštį mokiniams „Mano dienyne“ nurodoma tema, kurią reikia išmokti;
7.5.3. nurodo pamokos ir namų darbų užduotis. Pateikia užduočių sprendimo pavyzdžių (jei reikia);
7.5.4. nurodo užduoties atlikimo laiką, gauna iš kiekvieno mokinio atliktas užduotis;
7.5.5. mokiniai atliktas užduotis išsiunčia mokytojai nurodytu e-paštu ar pateikia virtualioje mokymo aplinkoje (VMA);
7.5.6. įvertina mokinių atliktas užduotis;
7.5.7. informuoja klasės vadovą, administraciją apie mokinius, kurie neatlieka užduočių ar nesijungia prie mokymosi aplinkos;
7.6. pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas, neformalaus ugdymo mokytojai:
7.6.1. Specialusis pedagogas teikia individualias konsultacijas, e-dienyne talpina medžiagą, esant reikalui - užduotis pagal pritaikytas programas besimokantiems mokiniams, tikrina, komentuoja mokinių atliktas užduotis, bendrauja su mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais;
7.6.2. Socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas e-dienyne, mokyklos interneto svetainėje talpina mokiniams aktualią medžiagą, bendrauja su mokiniu ir mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais.
7.6.3. Neformalaus ugdymo mokytojai veiklas organizuoja naudodami įvairias bendradarbiavimo platformas, skatina kūrybiškumą, taiko inovatyvias ugdymo priemones. Užsiėmimai vyksta realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) būdu;
7.7. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai):
7.7.1. telefonu, elektroniniu paštu, „Mano dienyno“ žinutėmis nuolat bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, administracija, pagalbos mokiniui specialistais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais;
7.7.2. stebi mokinio pažangumą, įvertinimus e-dienyne.
8. Švietimo pagalbos teikimas ir ugdymo specifika:
8.1. mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ir individualizuotą Bendrojo ugdymo programą, dalyko mokytojas, bendradarbiaudamas su pagalbos mokiniui specialistais, parengia individualią mokomąją medžiagą bei individualias užduotis, informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie atlikimo tvarką ir laiką;
8.2. mokiniui, neturinčiam galimybės naudotis internetinėmis prieigomis, mokytojas perduoda užduotis individualia tvarka, laikantis būtiniausių SAM reikalavimų;
9. Dalykų mokytojai pateikia mokiniams ir tėvams 1-2 savaičių teminius planus (priklausomai nuo dalyko savaitinių pamokų skaičiaus).
10. Mokytojai gali dirbti derindami darbo vietą įstaigoje ir nuotoliniu būdu.
11. Visų mokomųjų dalykų tiesioginės vaizdo konferencijos gali tęstis ne ilgiau nei 1-2 val. per dieną priklausomai nuo amžiaus. Internetinėje erdvėje tiesioginis užsiėmimas (pamoka) vyksta ne daugiau kaip 20 minučių.
12. Vykdant nuotolinį mokymąsi laikomasi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių;
13. Draudžiama mokiniams vaizdo, garso konferencijas filmuoti ir įrašinėti, platinti.
14. Grįžtamojo ryšio organizavimas:
14.1. mokytojas ištaiso mokinių užduotis, jas pakomentuoja bei įvertina, jei reikia, grąžina atgal pasitaisyti;
14.2. mokytojas, matydamas kiekvieno mokinio mokymosi progresą, suteikia jam efektyvią pagalbą individualiai, papildomai skirdamas individualizuotas užduotis;
14.3. Galutiniai duomenys fiksuojami el. Dienyne „Mano dienynas“ (lankomumas, vertinimai, užduočių atlikimo reikalavimai/ komentarai, pagyrimai ir pastabos).

III SKYRIUS
VERTINIMAS

15. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus ir kiekvieno dalyko mokytojo parengtus vertinimo kriterijus.
16. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis vertinimas. Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokyklos 2019 -2020 m. m. ugdymo plano nuostatomis.
17. Minimalų įvertinimų skaičių – atsiskaitomųjų darbų/privalomų testų skaičių numato kiekvieno dalyko mokytojas. Mokinys privalo atsiskaitomuosius darbus atsiųsti iki mokytojo nurodytos datos.
18. Mokiniui, neatsiuntusiam atsiskaitomojo darbo užduočių ar neatlikusiam privalomo testo per iki mokytojo nurodytos datos, e-dienyne rašomas nepatenkinamas pažymys. Komentarų skiltyje mokytojas nurodo, kad užduotis neatlikta. Individualiai susitarus su mokytoju, galima atsiųsti atsiskaitomąjį darbą vėliau. Ivertinus atsiskaitomąjį darbą, nepatenkinamas pažymys panaikinamas, o jo vietoje įrašomas gautas įvertinimas. Atsiskaitomąjį darbą mokytojas ištaiso ne vėliau kaip per 3 dienas nuo atsiskaitomojo darbo atsiuntimo dienos.
19. Mokinių mokymosi ir lankomumo apskaita tvarkoma e-dienyne.
20. Mokinio mokymosi pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui fiksuojami bei kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
21. Mokinio mokymosi pasiekimų fiksavimas baigiantis ugdymo laikotarpiui, kiti detalūs mokyklos susitarimai dėl mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo reglamentuoti mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir gali būti pagal poreikį koreguojamas.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top