001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr.V1-26

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
MOKYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“ parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“.
2. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo programų aprašais, Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais.
3. Pamokos vyksta pagal tos savaitės dienos tvarkaraštį . Mokytojo prieinamumas (teikiama pagalba ir konsultacijos) internetu ir telefonu pagal mokinių pamokų tvarkaraščius arba atskiru mokytojo nurodytu laiku. Konsultavimas vykdomas realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) būdu.
4. Mokinių mokymosi ir lankomumo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“.
5. Informacija apie Nuotolinį mokymą mokinių tėvams (globėjams) teikiama mokyklos el. dienyne „Mano dienynas“, mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos Facebook paskyroje, telefonu, SMS.
6. Nuotolinio ugdymo turinys:
6.1. popierinis turinys: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, knygos ir kt.
6.2. skaitmeninis turinys: dokumentai (video, apklausa, PDF ir WORD failai ir pan.)
6.3. skaitmeninės priemonės:
6.3.1. Ugdymo turinio, užduočių pateikimo ir vertinimo platforma – MANO DIENYNAS;
6.3.2. Ugdymo organizavimas - EMA, EDUKA ir kt.;
6.3.3. Konsultavimo ir vaizdo konferencijų aplinka - ZOOM, MESSENGER ir kt.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMAS

7. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.
7.1. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT specialistas):
7.1.2. konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, sprendžia iškilusias technines problemas;
7.1.3. prižiūri ir administruoja virtualią ugdymo(si) aplinką ir jos vartotojus.
7.2. klasių vadovai ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojai:
7.2.1. nuolat komunikuoja su mokinių tėvais, siekiant jų atsakomybės vaiko ugdymo(si) procese (skambučiai, internetas ir kt.).
7.2.2. konsultuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) dėl prisijungimo ir darbo virtualioje mokymosi aplinkoje;
7.2.3. koordinuoja mokinių mokymąsi, pasiekimus;
7.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai:
7.3.1. ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėvams elektroniniu būdu pateikia užduotėles, atitinkančias vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidžių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose, gali parengti 15–20 minučių tematinius vaizdo filmus pagal ugdymo programą su tam tikromis užduotimis, atitinkančiomis vaikų amžių.
7.3.2. susitaria su tėvais, kokiu būdu tėvai atliktų užduočių nuotraukas ar informaciją apie vaikų veiklą namuose pateiks mokytojams, kad mokytojas matytų rezultatus. Nuolat bendrauja su tėvais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija.
7.3.3. sistemingai pildo kasdieninės veiklos planus;
7.3.4. informuoja mokyklos administraciją apie ugdytinius, kurie neatlieka užduočių, nedalyvauja mokytojų siūlomoje veikloje.
7.4. 1- 4 klasių mokytojai:
7.3.1. kiekvieną dieną „Mano dienynas“ e-dienyne pateikia informaciją tėvams, mokiniams, kokiuose vadovėlių, pratybų sąsiuviniuose ar papildomų užduočių sąsiuviniuose yra ugdymo temos. Mokytojos, atsižvelgdamos į vaiko amžiaus tarpsnį, supažindina mokinius su nauja tema, taiko metodus, būdus temos aiškinimui, nurodo užduotis temai įvertinti. Pasirinkdamos darbo formas, gauna iš kiekvieno mokinio grįžtamąjį ryšį, vertina mokinius. Mokytojai naudojasi visomis IKT galimybėmis.
7.5. 5-10 klasių mokytojai:
7.5.1. Kiekvieno dalyko mokytojai numato vertinimo būdus. Su nauja vertinimo tvarka supažindina tėvus ir mokinius;
7.5.2. pagal pamokų tvarkaraštį mokiniams „Mano dienyne“ nurodoma tema, kurią reikia išmokti;
7.5.3. nurodo pamokos ir namų darbų užduotis. Pateikia užduočių sprendimo pavyzdžių (jei reikia);
7.5.4. nurodo užduoties atlikimo laiką, gauna iš kiekvieno mokinio atliktas užduotis;
7.5.5. mokiniai atliktas užduotis išsiunčia mokytojai nurodytu e-paštu ar pateikia virtualioje mokymo aplinkoje (VMA);
7.5.6. įvertina mokinių atliktas užduotis;
7.5.7. informuoja klasės vadovą, administraciją apie mokinius, kurie neatlieka užduočių ar nesijungia prie mokymosi aplinkos;
7.6. pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas, neformalaus ugdymo mokytojai:
7.6.1. Specialusis pedagogas teikia individualias konsultacijas, e-dienyne talpina medžiagą, esant reikalui - užduotis pagal pritaikytas programas besimokantiems mokiniams, tikrina, komentuoja mokinių atliktas užduotis, bendrauja su mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais;
7.6.2. Socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkas e-dienyne, mokyklos interneto svetainėje talpina mokiniams aktualią medžiagą, bendrauja su mokiniu ir mokinio tėvais, bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais.
7.6.3. Neformalaus ugdymo mokytojai veiklas organizuoja naudodami įvairias bendradarbiavimo platformas, skatina kūrybiškumą, taiko inovatyvias ugdymo priemones. Užsiėmimai vyksta realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) būdu;
7.7. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai):
7.7.1. telefonu, elektroniniu paštu, „Mano dienyno“ žinutėmis nuolat bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, administracija, pagalbos mokiniui specialistais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais;
7.7.2. stebi mokinio pažangumą, įvertinimus e-dienyne.
8. Švietimo pagalbos teikimas ir ugdymo specifika:
8.1. mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ir individualizuotą Bendrojo ugdymo programą, dalyko mokytojas, bendradarbiaudamas su pagalbos mokiniui specialistais, parengia individualią mokomąją medžiagą bei individualias užduotis, informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie atlikimo tvarką ir laiką;
8.2. mokiniui, neturinčiam galimybės naudotis internetinėmis prieigomis, mokytojas perduoda užduotis individualia tvarka, laikantis būtiniausių SAM reikalavimų;
9. Dalykų mokytojai pateikia mokiniams ir tėvams 1-2 savaičių teminius planus (priklausomai nuo dalyko savaitinių pamokų skaičiaus).
10. Mokytojai gali dirbti derindami darbo vietą įstaigoje ir nuotoliniu būdu.
11. Visų mokomųjų dalykų tiesioginės vaizdo konferencijos gali tęstis ne ilgiau nei 1-2 val. per dieną priklausomai nuo amžiaus. Internetinėje erdvėje tiesioginis užsiėmimas (pamoka) vyksta ne daugiau kaip 20 minučių.
12. Vykdant nuotolinį mokymąsi laikomasi asmens duomenų, saugaus darbo internete taisyklių;
13. Draudžiama mokiniams vaizdo, garso konferencijas filmuoti ir įrašinėti, platinti.
14. Grįžtamojo ryšio organizavimas:
14.1. mokytojas ištaiso mokinių užduotis, jas pakomentuoja bei įvertina, jei reikia, grąžina atgal pasitaisyti;
14.2. mokytojas, matydamas kiekvieno mokinio mokymosi progresą, suteikia jam efektyvią pagalbą individualiai, papildomai skirdamas individualizuotas užduotis;
14.3. Galutiniai duomenys fiksuojami el. Dienyne „Mano dienynas“ (lankomumas, vertinimai, užduočių atlikimo reikalavimai/ komentarai, pagyrimai ir pastabos).

III SKYRIUS
VERTINIMAS

15. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus ir kiekvieno dalyko mokytojo parengtus vertinimo kriterijus.
16. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis vertinimas. Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis Mokyklos 2019 -2020 m. m. ugdymo plano nuostatomis.
17. Minimalų įvertinimų skaičių – atsiskaitomųjų darbų/privalomų testų skaičių numato kiekvieno dalyko mokytojas. Mokinys privalo atsiskaitomuosius darbus atsiųsti iki mokytojo nurodytos datos.
18. Mokiniui, neatsiuntusiam atsiskaitomojo darbo užduočių ar neatlikusiam privalomo testo per iki mokytojo nurodytos datos, e-dienyne rašomas nepatenkinamas pažymys. Komentarų skiltyje mokytojas nurodo, kad užduotis neatlikta. Individualiai susitarus su mokytoju, galima atsiųsti atsiskaitomąjį darbą vėliau. Ivertinus atsiskaitomąjį darbą, nepatenkinamas pažymys panaikinamas, o jo vietoje įrašomas gautas įvertinimas. Atsiskaitomąjį darbą mokytojas ištaiso ne vėliau kaip per 3 dienas nuo atsiskaitomojo darbo atsiuntimo dienos.
19. Mokinių mokymosi ir lankomumo apskaita tvarkoma e-dienyne.
20. Mokinio mokymosi pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui fiksuojami bei kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
21. Mokinio mokymosi pasiekimų fiksavimas baigiantis ugdymo laikotarpiui, kiti detalūs mokyklos susitarimai dėl mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo reglamentuoti mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir gali būti pagal poreikį koreguojamas.

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top