001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Bibliotekos planas

 

Tikslai:

  1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus bei uždavinius.
  1. Tapti informaciniu centru, atitinkančiu pedagogines naujoves ir ugdymo metodikas.

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti kryptingą bibliotekos fondo plėtrą, gerinimą.
  1. Organizuoti skaitymo skatinimo programas.
  1. Padėti mokiniams lavinti informacijos ieškojimo spaudiniuose, bei internete įgūdžius.
  1. Didinti profesinio informavimo prieinamumą, kaupti Ugdymo karjerai medžiagą, leidinius.

5.      Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.  Darbas su skaitytojais

1.     

Naujų skaitytojų registracija ir supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis paslaugomis. Edukacinės pamokos pirmokams.

Rugsėjis

V. Puodžiukaitienė

2.     

Mokyti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis, interneto galimybėmis. Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu konkrečią užklausą

Esant poreikiui

D. Kasparavičienė

3.     

Suplyšusių knygų, fondų tvarkymas (socialinė – pilietinė veikla)

Nuolat

V. Puodžiukaitienė

4.     

Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis, pasirenkant literatūrą pamokoms, namų darbams, referatams bei projektiniams darbams.

Esant poreikiui

D. Kasparavičienė

2. Bibliotekos dalyvavimas ugdymo procese

1.     

Metodinės literatūros reklama bibliotekoje.

Gavus naujas knygas

V.Puodžiukaitienė

2.     

Bendradarbiavimas su mokytojais, užsakant vadovėlius, mokymo priemones ir programinę literatūrą

Nuolat

D. Kasparavičienė

3.     

Pagalba ruošiant įvairius renginius.

Pagal mokytojų pageidavimą

V. Puodžiukaitienė

4.     

Pagalba organizuojant netradicines arba integruotas pamokas bibliotekoje.

Pagal mokytojų pageidavimą

V.Puodžiukaitienė

Mokytojai

3.      Bibliotekoje organizuojami renginiai

1.     

Dalyvavimas  skaitymo skatinimo akcijose.

Nuolat

V.Puodžiukaitienė

2.     

Gražiausio knygos skirtuko konkursas

Sausis

V.Puodžiukaitienė


 

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

3.     

Aktyviausių skaitytojų rinkimai ir pagerbimas per tradicinę Gegužinę.

Sausis – gegužė

V. Puodžiukaitienė

4.     

Susitikimas su Lekėčių literatų klubo „Šilagėlė“ vadove Regina Klimaitiene ir poezijos, skirtos piliakalnių metams  skaitymas.

Spalis

V. Puodžiukaitienė

5.     

,,Mokyklinės knygų Kalėdos “

Gruodis

V. Puodžiukaitienė

6.     

Popietė pradinių klasių mokiniams „Mūsų liaudies kūrybos lobynai“

V. Puodžiukaitienė ir

Pradinių klasių mokytojos

7.     

„ Knygos – žinių lobynai”. Pažintis su enciklopedijomis ir žinynais 5 klasės mokiniams.

Kovas

V. Puodžiukaitienė

4. Parodos bibliotekoje

1.     

A. Baranauskui – 180 metų

Sausis

D. Kasparavičienė

2.     

,,Knygnešių takais“

Kovas

V.Puodžiukaitienė

3.     

„Tai gražiai mane augino...“ (Just. Marcinkevičiui – 85 metai)

Kovas

V.Puodžiukaitienė

4.     

Iliustracijos „Mano mėgstamiausių knygų veikėjai“.

Spalis

V.Puodžiukaitienė

5.     

Pasakų kūrėjas H. K. Andersenas (210 metų)

Balandis

V.Puodžiukaitienė

6.     

Europos kalbų dienai „Europos šalių vėliavos“

Rugsėjis

V.Puodžiukaitienė

7.     

„Žemaitės kūryba“ (J. Žymantienei – Žemaitei 170 metų)

Birželis

D.Kasparavičienė

8.     

„M.K. Čiurlionio tapyba“.(140 – osios M. K. Čiurlionio metinės)

Rugsėjis

D.Kasparavičienė

5. Bibliotekos fondo komplektavimas

1.     

 Komplektuoti fondą atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, skaitytojų pageidavimus.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

2.     

Kaupti garsinius, regimuosius ir kitus skaitmeninius dokumentus.

Pildyti fondo apskaitos dokumentus.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

3.     

Nurašyti susidėvėjusią, nepaklausią literatūrą, laikino saugojimo brošiūras.

Vieną kartą metuose

D.Kasaparavičienė

4.     

Bibliotekos metinės ataskaitos ruošimas.

Sausis

D.Kasaparavičienė

5.     

Vadovėlių poreikių tyrimas, užsakymas.

Balandis - birželis

D.Kasaparavičienė

6.     

Vadovėlių apskaitos dokumentų pildymas, antspaudavimas, išdavimas mokytojams.

Gavus siuntą

D.Kasaparavičienė

7.

Vadovėlių nurašymas.

Vieną kartą metuose

D.Kasparavičienė

8.

Fondo tvarkymas, suplyšusių vadovėlių taisymas.

Birželis - rugpjūtis

D.Kasparavičienė

 

 

 

 

 

  1. Savišvieta

1.     

Dalyvauti rajoniniuose mokyklų bibliotekininkų

seminaruose ir metodiniuose pasitarimuose.

Pagal galimybes

D.Kasaparavičienė

2.     

Dalyvauti rengiamose respublikinėse konferencijose.

Pagal galimybes

D.Kasaparavičienė

3.     

Skaityti profesinę literatūrą.

Nuolat

D.Kasaparavičienė

 

 

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top