Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Pasitinkame Lietuvos gimtadienio šventę

  Lietuvos valstybės vėliava, herbas, himnas – svarbiausi Lietuvos valstybingumo simboliai ir ženklai, kuriuos privalu atpažinti kiekvienam šalies piliečiui.

   Ar mūsų mažieji žino, prisimena svarbiausius valstybės ženklus, ar supranta jų prasmę ir reikšmę?

  Žinias pasitikrinome klasės valandėlės metu, kuri vyko Lekėčių bibliotekoje.

  Klausydamiesi bibliotekininkės Aušrelės  Kriauzienės pasakojimo,vartydami knygeles apie Lietuvą, dėliodami dėliones, žaisdami viktoriną, mokiniai įgijo naujų žinių, pakartojo tai, kas jau yra išmokta, karpė trispalves gėlytes ir papuošė bibliotekos langą.

  Taip vaikai pasiruošė Lietuvos gimtadienio šventei.                                                                                                                                                                                    

Mokytoja Jūratė Puidienė             

Saugus internetas

 Lekėčių bibliotekoje  antrokai kūrė saugesnį ir draugiškesnį internetą. Vaikai susidomėję klausėsi bibliotekininkės Aušrelės Kriauzienės  pasakojimo, žiūrėjo mokomuosius filmukus ne tik apie saugų ir draugišką internetą, bet ir apie pavojus, slypinčius interneto platybėse.

                                                                                                      Mokytoja Jūratė Puidienė             

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas ,,Lietuviais  esame mes gimę” 

 Šią svarbią  visai Lietuvai  dieną lekėtiškiai  pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas R. Kmitas, Lekėčių šv. Kazimiero bažnyčioje.  Šventinis koncertas ,,Lietuviais  esame mes gimę”, kuris  vyko Lekėčių mokykloje- daugiafunkciame centre, buvo pradėtas Lietuvos  Respublikos himnu.

 Sveikinimo žodį lekėtiškiams tarė miestelio seniūnas R. Krikštolaitis. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė, visiems susirinkusiems pateikė daug įdomių ir negirdėtų faktų apie 1918 metų vasario  16- ąją – Nepriklausomybės Akto pasirašymo dieną: pasirodo, ši diena buvo ,,ypač speigų kaustoma”, Nepriklausomybės Aktas pasirašytas Štralio name (dabar Signatarų namai). ,,Mįslinga ir  Nepriklausomybės Akto originalo  istorija”,-  teigė M. Ratomskienė. 

 Šventinį koncertą lekėtiškiams dovanojo Kaunas Jazz ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Austėja Marija Kimbartaitė  ir  Kriūkų mokyklos centro  kaimo kapela ,,Panemunys” (vadovas V. Mureika).  Dėkojame muzikantams ir dainininkams  už nuostabias akimirkas.  

Mokyklos informacija 

Mokykloje – VDU Verslumo akademijos projekto grupė

Vasario 13 dieną į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą atvyko VDU Verslumo akademijos studentės su mentore Asta Gaigaliene. VDU Verslumo akademijos studentės vykdo socialinį projektą, kurio tikslas –išaiškinti mūsų Lekėčių miestelio bendruomenės problemas, padėti tas problemas spręsti. Studentės kalbėjosi su 8 – 10 klasių mokiniais apie popamokinius užsiėmimus, apie laisvalaikio leidimo problemas. Projekto grupė lankysis ir kitose miestelio įstaigose. 

9 klasės mokinė Vakarė Pakalkaitė

Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020

Vasario 8 dieną – projekto  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ atidarymo šventė. Ji prasidėjo Lekėčių bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo  parapijos klebonas Ričardas Kmitas. Po Mišių miestelio centrinėje aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas T. Skaizgirys Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui įteikė  Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės vėliavą. Ją  suteikta garbė iškelti  Šakių rajono merui E. Pilypaičiui ir Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui.  Miestelio skvere Lekėčių meno kolektyvų vadovai uždegė simbolinį  Lekėčių - Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės kūrybinės ugnies aukurą. Čia atidengta ir skulptūrinė kompozicija  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ (skulptūrinės kompozicijos iniciatorius - K. Bybartas, kūrybinė grupė – L. ir A. Valantiejai, I. Krikštopaitis, A. Eimutis). 

  Šventė iš miestelio  aikštės persikėlė  į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą, kur vyko šventinis koncertas ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“.  Pasitelkdami dainą, teatrą ir muziką, sakmę  sekė visi Lekėčių krašto meno kolektyvai:  Lekėčių teatrai (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų – vadovė V. Brazaitienė), J. Jarašiaus vadovaujamas vokalinis ansamblis „Raskila“, Lekėčių merginų ir mokytojų  vokaliniai ansambliai (vadovė V. Briaukienė), Šakių meno mokyklos  Lekėčių filialo vaikų vokalinis ansamblis (vadovė E. Lukšienė).  Renginį ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“ režisavo  Vaida Brazaitienė. Sakmėje – visa Lekėčių istorija ir papročiai:  senolio pasakojama istorija apie Rūdšilį,  apie velnią Klaiduką, apie žlugtą velėjančias ir dainas dainuojančias skalbėjas, apie Lekėčių Didįjį šaltinį, apie Napoleono lobį... Bet didžiausias lobis  Lekėčiuose – tai ,,Tėviškės namų slenkstis, Nemuno vingis, Rūdšilio pušynai ir smėlėtos kalvos, šaltiniai ir uogienojai, į pintines netelpantys grybai“.  Renginio pabaigoje lekėtiškius sveikino Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir įteikė skulptūrėlę  su visomis šių metų Mažosiomis kultūros  sostinėmis. Šakių rajono meras E. Pilypaitis pasveikino lekėtiškius ir padėkojo renginio organizatoriams  - teatro režisierei V. Brazaitienei, mokyklos direktorei L. Liutvinienei ir kultūrinių renginių organizatorei M. Ratomskienei.                                                                                                                     Šventės pabaigoje visi rinkosi ragauti šventintos duonelės prie puošnaus vaišių stalo mokyklos fojė. 

                                                                                         Mokyklos informacija

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS ŠAKIUOSE

      Sausio 30 dieną  Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko rajono moksleivių meninio skaitymo konkursas. 5 - 8 klasių grupėje pasirodė 16 skaitovų iš įvairių mokyklų. Konkurse mūsų mokyklai atstovavo 8 klasės mokinys Adomas Skeisgiela (ruošė mokytoja Dalė Sutkuvienė). Adomas užėmė 1- ąją vietą. Komisijai patiko jo skaityta ištrauka iš Vytautės Žilinskaitės „Kinto“, gyrė už drąsą, gražų balso tembrą ir dikciją. 

      Dėkojame, džiaugiamės ir sveikiname Adomą!

                                                                                        Mokyklos informacija

Pažintinė edukacija “Enciklopedijos ir žinynai - žinių lobynai”

  Netikėtai gavę pasiūlymą turėti neįprastą klasės valandėlę, 6 klasės mokiniai džiugiai tai priėmė. Mokyklos bibliotekoje mus priėmė jos darbuotoja mokytoja V. Puodžiukaitienė ir mielai pravedė edukaciją. Veikos tikslas buvo susipažinti su kiek neįprasta mums literatūra - tai enciklopedijos ir žinynai. Tai darėme žaidimo forma pasiskirstę į dvi komandas. Gavome lapus su paruoštomis užduotimis, o atsakymų ieškojome enciklopedijose, žinynuose, atlasuose. Išties buvo smagu ir naudinga dalyvauti tokioje edukacijoje, visus užvaldė azartas, noras kuo greičiau rasti atsakymą. Ir, svarbiausia, pačiupinėjome tokias knygas, kurias akys bibliotekoje ne visada užmato, o nauda jų be galo svarbi ir didelė.

                                                                                    6 klasės auklėtoja Gintarė Pocevičienė

Erasmus projekto nuotraukos

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Penktoji susitikimo diena

Rytmetis mokykloje  buvo gana įtemptas, nes visi dalyviai norėjo repetuoti savo dainas ir žaidimus, ruošė keramikos darbų parodą. Visi džiaugėsi savo darbeliais, kurių išdegimas krosnyje pavyko - nei vienas darbelis nesutrūko, visi keramikos dirbiniai buvo meniški ir žaismingi. Mokykloje  visur skambėjo muzika, mokiniai šoko ir dainavo, fotografavo parodą.

 Mokytojai  tuo metu susipažino su miesto senamiesčiu: Kauno pilimi, Rotuše, aplankė meno fotografijų parodą. Kiek vėliau atvyko į mokyklą, kurioje rado paruoštą keramikos darbų parodą. Mokytojai keletą valandų įtemptai diskutavo apie dar laukiančias užduotis iki kito susitikimo bei aptarė  paskutinio susitikimo, kuris vyks kovo mėnesį, darbotvarkę.

 Po pietų visi vyko į Zyplių dvarą. Čia visų laukė dar viena  edukacinė veikla  Zanavykų etnografiniame muziejuje. Pirmiaisiai dalyviai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie Zanavykų krašto  istoriją, buitį, tradicijas. Muziejaus organizuojami tradiciniai edukaciniai užsiėmimai orientuoti į zanavykišką kultūrą ir amatus,  skirti įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. Visi projekto dalyviai susipažino su Zanavykų krašto tradiciniais ornamentais ir bandė juos atkartoti ant skrynučių. Vadovaujami muziejaus darbuotojos dalyviai dažė skrynutes spalvomis, būdingomis Zanavykų kraštui, tada dekoravo tradiciniais ornamentais.  Užsiemimas vyko dviem grupėms skirtingu laiku. Kiti dalyviai tuo metu turėjo galimybę aplankyti dvaro parką, pagrindinį dvaro pastatą, kuriame taip pat laukė vietinių menininkų darbų parodos. Zyplių dvaro ansamblis apsuptas vieno didžiausių parkų Lietuvoje – jis užima 21 ha teritoriją. Iš pradžių, XIX a. viduryje, čia augo tik vietiniai medžiai. Vėliau grafas Potockis iškasė du tvenkinius, pasodino egzotinių medžių ir krūmų, įrengė oranžeriją, pavėsinių, voljerų fazanams. Parteryje priešais rūmus buvo fontanas, per kanalus nutiesti tiltai. Šiuo metu parke auga nemažai vertingų rūšių medžių. Edukacinis mokymas mokytojams suteikė idėjų, kaip panašias veiklas galima taikyti inkliuziniame mokyme. 

Dvaro ansamblį sudaro daugiau nei 8 pastatai. Projekto dalyviams buvo išnuomota arklidžių galerija, kurioje dviejų aukštų erdvėje veikia vietinių drožėjų, kalvių bei tapytojų parodos. Patalpa yra skirta ne tik parodoms, čia galima rengti šventes, yra scena, garso aparatūra. Vakarienę ruošė „Kiba“ virėjai, jie padengė gausų švedišką stalą. Vakaronę pradėjo S. Valatkaitienės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas, kuris pakvietė dalyvius šokti kartu. Toliau projekto dalyviai parodė, ką buvo išmokę kartu su lietuvaičiais.  Jie atliko  „Gražus mūsų jaunimėlis“ ir „Oira oira“ šokius. Toliau mokiniai pristatė kiekvienos šalies šokius bei žaidimus.  

Išdalinti dalyvių sertifikatai už sėkmingai atliktas veiklas susitikimo metu vainikavo šokių vakarėlį. Mokiniai ir svečiai išsiskirstė į šeimas paskutiniam vakarui bei pasiruošti kelionei namo.        

                                                                                                  Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto ketvirtoji  diena

   Sausio 30 dieną su projekto partneriais  iš Turkijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos vėl leidomės į kelionę. Šįkart į Trakus. Pirmiausiai  lankėmės Trakų pilyje Trakų istorijos muziejuje. Trakai sužavėjo savo unikaliu ežeringu kraštovaizdžiu bei viduramžiais statytu, praeitame amžiuje iš griuvėsių prikeltu pilių kompleksu. Svečiams parodėme Senųjų Trakų, esančių Galvės ežero saloje, pilį, kuri reprezentuoja mūsų kraštą ir kuri šiandien atspindi ne tik materialų architektūrinį, bet ir dvasinį tautos paveldą.  Svečiai sužinojo, jog besikuriant Lietuvos valstybei Trakai buvo vienas svarbiausių politiniu ir kariniu požiūriu miestas. 

   Apsilankėme karaimų, kurie į Trakus su kunigaikščiu Vytautu atvyko į Lietuvą XIV amžiuje, maldos namuose – kinesėje. Pietavome senojoje kibininėje, tad visi galėjome paragauti tradicinio karaimų patiekalo – kibinų.

   Šios dienos smagiausia atrakcija – šokolado edukacija Trakuose. Prieš pradėdami  lieti saldainius,  buvome supažindinti su šokolado rūšimis, davė paragauti ir  žaliavos, skirtos šokolado gamybai. Tuo metu šokoladas buvo temperuojamas: pilamas ant stalo ir mentelėmis vėsinamas, po to liejome formeles ir pylėme kremą. Visi svečiai ir mes  šokoladą gamino patys. Kol šokoladas stingo,   edukatoriai demonstravo triufelių ir kitų ,,rankinių“ saldainių gamybos įdomybes. Galėjome pamatyti šokoladines skulptūras Šokolado muziejuje. Kai sustingo šokoladas, ragavome pagamintus saldainius. Buvo išrinktas unikaliausias ir išradingiausias saldainis. Visi svečiai buvo apdovanoti pažymėjimais, įrodančiais kad tapo šokolado ekspertais.

                                                                                    Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto trečioji diena

 Sausio 29 -oji – kultūrinio pažinimo diena. Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai su projekto partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos vyko į  Vilnių.  Mokiniai pristatė svečiams svarbiausius Vilniaus kultūros objektus. Pradėjome nuo paminklo karaliui Mindaugui, apžiūrėjome Katedrą, gėrėjomės Valdovų rūmais ir Gedimino pilimi. Svečius ypač domino šv. Onos bažnyčia – gotikos stebuklas, Užupis – menininkų meka, Aušros vartai. 

 Daugiausia laiko praleidome Valstybės pažinimo centre. Valstybės pažinimo centras - moderni edukacinė erdvė. Nuolatinėje Centro ekspozicijoje pamatėme, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali prisidėti prie valstybės kūrimo ir valdymo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. 

                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

  Antroji projekto susitikimo diena prasidėjo linksmu savo autoportretų piešimu ir savo pomėgių pristatymu. Visi mokinių ir mokytojų piešiniai puikuojasi ant mokyklos sienos. Vėliau visi su azartu dalyvavo projekto partnerių sukurtoje viktorinoje apie šalių istoriją, geografiją, žymius žmones, kulinarinį paveldą. Mokiniai naudojo Kahoot svetainę, kuri suteikia galimybę rezultatus pamatyti po kiekvieno atsakymo.  Paskutinė užduotis mokiniams buvo išmokti du lietuviškus šokius kartu su savo draugais iš užsienio.

  Popietę mokiniai leido kartu su šeimomis lankydami Kauno senamiestį, kai kurie aplankė Raudondvarį. 

  Projekto dalyviai - mokytojai bei mūsų mokyklos pedagogai dalyvavo seminare „Inkliuzinio ugdymo praktiniai aspektai”, taikant menines veiklas įvairių mokomųjų dalykų pamokose.  Menas – vienas iš efektyvių įvairių poreikių asmenų integracijos į visuomenę būdų. Meninių veiklų - dailės, muzikos, teatro, technologinio ugdymo sričių taikymas mokiniams padeda lengviau priimti naujas žinias bei ilgiau išlaikyti informaciją. Seminaro metu buvo pasidalinta patirtimi,  kaip meninės veiklos yra integruojamos į mokomuosius dalykus mokykloje. Seminaro dalyviai praktiškai susipažino su veltinio vėlimo technika bei pasigamino įvairių aksesuarų iš vilnos.

                                                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Pirmoji susitikimo diena

Sausio 27  dieną Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre prasidėjo penktojo   Erasmus + programos bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ tarptautinio  susitikimo renginiai. Jau iš pat ryto mokyklon rinkosi projekto partneriai – delegacijos iš Ispanijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos. Mūsų mokykla projekto partnerių laukė  parengusi   penktojo susitikimo temą ,,Mūsų krašto atvirukas”. Mokyklos fojė – keramikos darbų paroda, susitikimų Italijoje, Turkijoje, Ispanijoje fotoreportažai. Svečiai susipažino su mokykla - ją pristatė pavaduotoja Rasa Kaukienė.

 Susitikimo oficialiąją dalį pradėjo ir svečius pasveikino mokyklos direktorė L. Liutvinienė. Devintos klasės mokiniai, projekto koordinatorės Rūtos Krikštopaitienės dešinioji ranka, šoko svečiams šokius: ,,Oira, Oira”, ,,Gražus mūsų jaunimėlis”, ,,Transveras”– šokti juos mokė muzikos mokytoja Violeta Briaukienė. 9 klasės mokinių ansamblis, vadovaujamas Šakių meno mokyklos mokytojos Erikos Lukšienės,  atliko Bruno Mars ,,Count on me“, The Beatles ,,Yesterday” dainas.   

Po pietų svečiai rinkosi į keramikos dirbtuves, visi  dirbo darbelius su moliu, užsiėmimą vedė mokytojai Ona ir Egidijus Šimatoniai. Vizito į Lietuvą pabaigoje bus mokykloje surengta svečių keramikos darbų paroda.   Mokytoja Rūta Krikštopaitienė demonstravo 3D spausdintuvą (beje, jis labai sudomino visus)  ir su projekto partneriais aptarė, kaip 3D spausdintuvą galima panaudoti mokymo procese. 

                                                                        Mokykos informacija

Olimpiadoje – trečia!

 Devintokė  Samanta Karušytė lietuvių kalbos ir literatūros  olimpiadoje užėmė trečiąja vietą. Sveikiname. 

                                                                                             Mokyklos informacija

Mokytojai konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“ Šiaulių Gegužių progimnazijoje

  Lekėčių mokyklos- daugiafuncio centro mokytojai 2020 m. sausio 23 dieną dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuotoje tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“, skirtoje M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms paminėti.

  Konferencija pradėta Gegužių progimnazijos mokytojų praktine   patirtimi - galėjome rinktis iš septyniolikos įvairių dalykų pamokų, kurią stebėti: lietuvių kalbos pamoką ,,Kurkime savo legendą“, anglų k. – „Amžinosios žmogiškosios vertybės mene“ („Eternal Human Valuesin Art“), technologijų – „Sausainių angeliukų dekoravimas“, pasaulio pažinimo – ,,Pasivaikščiojimas su...“, fizinio ugdymo – ,,Vertybių ugdymas žaidimų pagalba“, NŠ – ,,Aerobika – tai laimės pojūtis“, muzikos – ,,Melodija - tekanti muzikos upė“, dailės – ,,Širdimi kuriu grožį“, chemijos – ,,Cheminiai elementai ir jų junginiai“, etikos – ,,Šviesoraštis - pasaulio, savęs ir vertybių pažinimo būdas...“,Galėjome stebėti integruotas pamokas: literatūros ir tikybos „Kada žmogus jaučiasi laimingas?“, technologijų (konstrukcinės medžiagos) ir dailės ,,Raktų pakabukas – angelas“, fizikos ir vokiečių k. „Žmogus, šviesa ir jos atspindys“, IT ir dailės „Prie tavųjų pečių -tartum sienos tvirtos, prisiglausti galiu nuolatos...“, lietuvių k. ir muzikos ,,Kuriame pasaką“, matematikos ir IT ,,Stebuklų žemėlapis“, matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių k. ,,Mokausi dalinti ir dalintis“).

 Plenariniame posėdyje išklausėme pranešimus: „Ar dvasingumo ugdymas yra iššūkis švietimo sistemai?“ (E. Minkuvienė), „Ugdymo dvasingumas demokratinės kultūros erdvėje“ (J. Kievišas). Dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Aleksiejaus Leonovo skulptūrų fotografijų parodą „Dvasios keliais”.

 Dalyvavome diskusijose dvasingumo temomis: kvietė diskutuoti tema „Dvasinis mokytojo pasaulis ir jo įtaka ugdymo(si) aplinkai“,   V.Arvasevičius – „Charakterio rengyba“, S. Krukas – ,,Ugdyti – tai stiprinti vaiko dvasią“. Konferencijos pabaigoje diskusijoje bandyta atsakyti į klausimą, kodėl ugdymo dvasingumas yra iššūkis, procesas, turintis slenksčių.

Mokyklos informacija

7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas

Sausio 16d. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyko 7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „The Climate Crisis that Threatens Homo Sapiens: What is it Possible to Do?“ (Klimato grėsmė žmonijai. Ką įmanoma padaryti?) Mokiniai šia tema turėjo pakalbėti tris minutes, aptarti įžvelgiamas problemas bei siūlyti galimus problemų sprendimus.

Nors konkurse buvo kviečiamos dalyvauti visos Šakių rajono mokyklos, varžėsi  Griškabūdžio gimnazijos 8-os klasės mokinė Greta Bakytė (mokytoja Indrė Krukienė), Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro 8-os kl. mokinys Adomas Skeisgiela (mokytoja Justina Matonienė), Slavikų pagrindinės mokyklos 8-os kl. mokinė Skaiva Balsaitytė (mokytoja Sigita Mikelionienė) ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 7-os kl. mokiniai: Tautvydas Endriukaitis, Vesta Jurkšaitytė, Ema Puidokaitė, Lėja Mykolaitytė ir 8-os kl. mokinys Arnoldas Jančius (mokytoja Vilija Leveckytė).

Ačiū dalyvavusiems už gražias, išsamias kalbas, turtingą žodyną bei išradingumą.

                                                                                  Mokytoja Vilija Leveckytė

Kviečiame į paskaitą

         Š. m. vasario 6 dieną, 17.30 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks paskaita tėvams „Lytinio švietimo spąstai mūsų vaikams. Kaip neužauginti gerai informuotą pasileidėlį?“ (trukmė – 2 val.).

              Lektorė – Jolanta Lipkevičienė, VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė. Paskaitos kaina – 12.00 Eur.

             Registracija ir informacija el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. +370 688 71335. 

Mokyklos inf.

Viktorina   ,,Įdomusis knygų pasaulis''

  Trečiadienio popietę mus, penktokus aplankė mokyklos kultūrinių  renginių organizatorė Milda Ratomskienė. Ji vedė mums edukacinę viktoriną ,,Įdomusis knygų pasaulis''. Iš pradžių pasiskirstėm komandomis, viena komanda vadinosi ,,Spindulys'', o kita ,,Sniegas''. Turėjome atsakyti į literatūrinius  klausimus. Atsakyti turėjom per  vieną minutę laiko. Vedėja leido naudotis internetu, nes kai kurie klausimai buvo  sunkūs. Bet buvo kai kurių  atsakymų ir variantai  pateikti,  tad jei internete nerasdavome atsakymo,  galėjom bandyti atsakymą atspėti. Pradžioje nei vienai komandai nesisekė, bet  viktorinai įpusėjus pradėjo sektis abiem komandoms. Geriausiai sekėsi komandai ,,Sniegas'', jie gavo po atšvaitą ir pasmaližiauti po ledinuką. Pralaimėjusi komanda nuskriausta neliko, taip pat gavo po ledinuką. O gal ir jūs norite sužinoti, kokie klausimai buvo viktorinoje? Gal net norite pamėginti į viktorinos klausimus atsakyti? Pamėginkite.   

Kokios buvo pirmosios pasaulyje knygos?

Kiek reikia medžių, kad būtų pagaminta 100 popieriaus lapų?

Kokios tautybės žmonės daugiausiai skaito?

Kiek šiuo metu pasaulyje yra visiškai neraštingų žmonių? 

Kuriame amžiuje atsirado literatūra vaikams?

Kokia knyga buvo uždrausta Kinijoje?   

      Dėkojame kultūrinių  renginių organizatorei Mildai už įdomią viktoriną.

                          Deimantė Rudžionytė

                                                                       

Lekėčių mokykla mini  Laisvės gynėjų dieną

  Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas Sausio 13-ąją  visoje Lietuvoje  ir mūsų mokykloje pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos languose šiandien 8 val. ryte dešimčiai minučių buvo uždegamos žvakutės, simbolizuojančios atmintį, vienybę ir pergalę. Pirmosios pamokos metu visi mokytojai ir mokiniai prisiminė  1991-ųjų  sausio  13 dienos įvykius, žiūrėjo dokumentinius  kadrus.  Po keturių pamokų  visa mokykla ir Lekėčių bendruomenė rinkosi į šv. Mišias, kurias  Lietuvos laisvės gynėjų dienai paminėti aukojo kunigas R. Kmitas. 

   Po šv. Mišių visi rinkosi  aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo, kur suliepsnojo  Laisvės gynėjų atminimo laužas, kur mūsų tautos didvyriai buvo pagerbti Tylos minute. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kultūros renginių organizatorė, akcentavo  šio svarbaus tautai įvykio  reikšmę ir B. Brazdžionio eilėmis ,,Šaukiu aš tautą” kvietė visus būti vieningus  ir solidarius. Erikos Lukšienės atliekama  E. Masytės daina ,,Laisvei” nukėlė  į istorinius 1991 – uosius. 

                                                                           Mokyklos informacija

Projekto komanda aplankė Vilnių

Net ir atostogų metu mokiniai ruošiasi penktajam  Erasmus + programos bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ penktajam tarptautiniam susitikimui, kuris vyks  Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre sausio mėnesio paskutinę savaitę. Be liaudiškų šokių ir dainų repeticijų, mokiniai ruošiasi svečius supažindinti su Lietuvos sostine Vilniumi bei Trakais. Ypatingas dėmesys atiteks Zyplių dvarui, kuriame bus surengtas paskutinis vakaras, o etnografiniame muziejuje svečiai dar turės tautodailės užsiėmimus.

 Mokyklos  projektinės veiklos komanda vyko į Vilnių turėdami keletą svarbių užduočių: sudaryti maršrutą po senamiestį, numatyti susitikimo ir laisvo laiko vietas, numatyti,  kur galėtų pavalgyti įvairių tautybių ir poreikių žmonės. Viską išbandėme patys, koregavome maršrutą, atsisakėme keleto lankytinų vietų, atradome naujų, juk miestas keičia savo veidą kasmet. Į savo maršrutą įtraukėme Užupio respubliką, stebinančią menininkų išmone, o Užupio respublikos Konstituciją visi svečiai galės perskaityti savo gimtosiomis kalbomis.

Dėkojame mokytojai V. Adomaitienei už žinias ir pagalbą jauniesiems gidams, kuriems ekskursiją teks vesti anglų kalba. Ši kelionė – repeticija buvo nuotaikinga, prieššventinė, aplankėme gražiausią Europos Eglutę ir nepraleidome progos ant stebuklų plytelės paprašyti svajonių išsipildymo kitais metais.

                                                           Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

Kalėdinė akcija

  Kiekvienais metais prieš Kalėdas Lekėčių mokyklos tarybos mokiniai su mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukiene ėjo sveikinti lekėtiškius. Mokiniai padovanojo po jų pačių išlankstytą snaigę ir vaistažolių krepšelį. Aišku, pasveikino ne vien turguje esančius žmones, bet ir nuėjo į parduotuves, bažnyčią, Odontologijos kabinetą, Lekėčių seniūniją, ambulatoriją, gaisrinę. Žmonės labai džiaugėsi mokinių dėmesiu. Viena moteris prasitarė, kad turi šių dovanotų lankstinių kolekciją.

                                                                     Lukrecija Burdulytė

Kalėdinė pasaka

  Linksmu šurmuliu prasidėjo gruodžio 18 diena mūsų mokyklos pradinukams ir darželio „Meškučių“ grupės vaikučiams. Juos į „Kalėdinę pasaką“ pakvietė šmaikščioji Raganaitė,  klounas Širdukas ir Kalėdų Senelis. Vaikučiai  kartu su Kalėdų Seneliu ir jo palydovais  žaidė, šoko, dainavo. Kalėdų Senelis  visus pradžiugino dovanėlėmis, palinkėjo linksmų, prasmingų švenčių ir pažadėjo mažuosius aplankyti kitais metais.

                                Mokyklos informacija

  „Meškučių“ gruodis 

Gruodis – žiemos pradžia. Nors už lango nesimatė baltų sniego patalų ir šaltukas nešaldė nosyčių, bet mažieji sparnuočiai jau gruodžio pradžioje vis dažniau ėmė būriuotis eglutėse, po grupės langais. Vaikučiai nusprendė juos pagloboti. Lesyklėle ir saulėgrąžomis pasirūpino Godos tėtis. Netrukus paukštelių valgyklėlę ir paukštelius ėmė saugoti Nykštukas (ačiū Jorio tėčiui už pagalbą). 

Gruodžio 4 - osios vakarą į grupę rinkosi vaikučiai su mamytėmis ir močiutėmis gaminti kalėdinius žaisliukus ir puošti eglutę. Buvimas kartu, bendras darbas ir jaukus bendravimas dar labiau sustiprino Kalėdų stebuklo laukimą.

Gruodžio 10 - ąją mus aplankė Kiškutis (visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė). Kiškutis vaikučiams papasakojo apie sveiką maistą, žaidė žaidimus, spalvino mandalas, kuriomis papuošė mokyklos valgyklą. Vaikai pakvietė Kiškutį kartu pasimankštinti. 

Gruodžio 18 - ąją mažuosius aplankė Kalėdų senelis su savo pagalbininkais.

Gruodžio 20 - ąją grupėje svečiavosi Mildutė  Ratomskienė. Vaikučiams ji padovanojo eglutės žaisliukų, kuriuos vaikai spalvino ir puošė įvairiais ornamentais.

Gruodis buvo linksmas, turtingas darbais ir pilnas kalėdinės nuotaikos. 

            ,, Meškučiai“ 

Gruodžio 16- 20 dienomis mokykloje vyko prieššventinės akcijos. 

Mokinių darbelių bei kepinių mugė                                                                                                            

1- 5 klasių mokiniai gamino kalėdinius darbelius, kuriuos buvo galima laimėti loterijoje.  Ne tik pradinukai, bet ir vyresnių klasių moksleiviai su savo keptais skanėstais dalyvavo kepinių mugėje.

Kalėdinė akcija miestelio žmonėms „Padovanok Kalėdų džiaugsmą kitiems“

Mokinių tarybos nariai miestelio gyventojams padovanojo kalėdinius lankstinius, kuriuos mokiniai lankstė per dailės pamokas kartu su dailės mokytoja Ona  Šimatoniene. Žmonės džiaugėsi ir  vaistažolių arbatomis.  Vaistažoles auginti mokiniams padėjo mokytoja L. Petrauskienė.

  Šventiniai renginiai ,,Zuikučių grupėje“

  Išaušus gruodžio 20 dienos rytui, „Zuikučių“ grupė pradėjo savo dieną nuo „Mažųjų Kūčiukių“. Auklėtojos siekė supažindinti mažuosius su mūsų tautai būdingais papročiais, tradicijomis. Stalą auklėtojos nuklojo šienu, ant jo nusileido balta staltiesė, kuri simbolizuoja tyrumą, švarumą. Ant stalo atsidūrė vaikučių tėvelių suneštos vaišės – valgiai, būdingi tik Kūčių stalui. Auklėtoja Irena parūpino keletą plotkelių, jas padalino vaikučiams ir paaiškino  plotkelės prasmę. Kad ir dienos metu vykusią vakarienę pradėjome kryžiaus ženklu ir papasakojome vaikams  apie Kalėdų šventę. Auklėtoja Bernadeta sukalbėjo maldelę, prašydama globos, sveikatos  vaikučiams ir jų tėveliams. Po rimto susikaupimo vaišinosi vaikučiai Kūčių patiekalais.

 Vakarėjant vaikučiai rinkosi į Kalėdinę vakaronę „Kalėdų senelio belaukiant“ . Šventę pradėjome nuo trumpo palinkėjimo tėveliams, vaikučiams. Auklėtoja Bernadeta paklausė visų,  kokia proga susirinkome, ko laukiame. Išaiškėjo,  jog laukiame Kalėdų Senelio, paraginti vaikučiai jį pradėjo kviesti. Grojant kalėdinei muzikai, išgirdęs vaikų kvietimą, mojuodamas  atkeliavo į „Zuikučių“ grupę Kalėdų Senelis. Pasisveikinęs ir šiek tiek pabendravęs Senelis atsisėdo pailsėti. Auklėtoja Bernadeta šventę pradėjo nuo  rimtosios dalies, priminė   tikrąją Kalėdų prasmę: skaitė eiliuotą pasaką „Mažųjų prakartėlė“, o auklėtoja Irena  su vaikučiais dėliojo prakartėlės figūras ant šviesos stalo. Tai vaikiška prakartėlė, kurioje atsirado ir meškiukas, ir zuikutis, kad vaikai pajustų gėrį ir meilę kiekvienam greta esančiam. Po šio inscenizuoto vaidinimo žiūrėjome  vaizdo filmą apie tai, kodėl  švenčiamos  Kalėdos. 

 Mokytojos Izolinos paruošti vaikai dainavo daug dainelių, deklamavo eilėraščius. Šokome ir šokius kartu su Kalėdų Seneliu - tai Pingvinų ir  Rankų šokį, Traukinuką. Senelis užmindavo  įvairių mįslių, užduodavo  linksmų užduočių. Po linksmybių  Kalėdų Senelis kiekvienam vaikui dalino dovanėles. Aukėtojos  dar pasikvietė į talką Senelį ir mokyklos direktorių Liną Adomaitį padalinti padėkas kiekvienam vaikui ir tėveliams už grupės patalpų puošimą  tema „Po angelo sparnu“. 

 Po visų  staigmenų su daina „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ išlydėjome Senelį pas kitus vaikus.

 Nuoširdžiai dėkoju grupės tėveliams už nuostabių angelų kūrimą kartu su savo vaikučiais, mokytojai Izolinai už vaikų ugdymą muzikuojant, auklėtojai Irenai ir auklytei  Žanetai už pagalbą įgyvendinant idėjas. Nuoširdžiai dėkojame ir mokyklos direktoriui. Ačiū, kad esate,  kad visi kartu galime padaryti labai daug gražių darbų. 

                                                                            Su meile auklėtoja Bernadeta  

Karnavalas!

      Gruodžio 20 dieną mūsų mokykloje vyko karnavalas. Renginio vedėjos - penktokės Deimantė Rudžionytė ir Lukrecija Burdulytė – pasveikino su artėjančiomis Kalėdomis ir pakvietė visus smagiai praleisti vakarą. Mokinius ir jų tėvelius, mokytojus sveikino  su šventėmis mokyklos direktorius Linas Adomaitis. Vedėjos pirmiausia pakvietė pasirodyti penktokus, kurie šauniai  suvaidino ,,Kalėdinius Grinčo sapnus”. Šeštokai – tikri pokštininkai: visus linksmai nuteikė jų vaidinimas ,,Karvė mirė!“ Septintokai į ,,Gero vakaro šou“ pasikvietė krepšininką Valančiūną, o aštuntokai parodė nuotaikingus fragmentus iš ,,X faktoriaus“. Devintos klasės merginos pakvietė sugrįžti į 1970-uosius ir smagiais šokiais ir melodijomis išjudino visus salėje sėdinčius, tad jų programa ,,Sugrįžta prisiminimai“ nepaliko abejingų. Vakaro kulminacija – dešimtokų daina ,,Mes – vyrai“ (dainavo  šauniai) ir Justo repavimas( tikrų tikriausias!).  

Dėkojame mokiniams ir jų auklėtojoms už puikų vakarą  ir nuostabią, tikrai jau kalėdinę nuotaiką. 

             Gerų atostogų, mūsų mieli mokiniai!

                                                                           Mokyklos informacija

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top