Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

TARPTAUTINIS KNYGŲ SKIRTUKŲ KONKURSAS

Jau keletą metų vyksta tarptautinis knygų skirtukų kūrimo konkursas, į kurį šiemet įsijungė ir mūsų mokykla. Penktokai ir šeštokai su dailės mokytoja O. Šimatoniene puošė knygų skirtukus ornamentais. Ypač stropiai dirbo penktokai. Jie ant  skirtukų su klasės auklėtoja R.Kaukiene užrašė mūsų mokyklos – partnerės iš Portugalijos mokiniams palinkėjimus angliškai ir net portugališkai. Tikimės, kad mūsų mokinių darbai patiks portugalams. 

Mokyklos bibliotekoje galima pamatyti skirtukus, atsiųstus iš Portugalijos.

                                                                Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

GARSINIS SKAITYMAS BIBLIOTEKOJE

Mūsų mokyklos pirmokai ir antrokai šiemet nudirbo daug darbų darbelių, pabuvo daug kur ir daug  ką sužinojo. Tačiau artėjant didžiosioms metų šventėms į savo gerų darbų sąrašą nutarė dar įtraukti ir knygelių skaitymą. Todėl gruodžio pradžioje atskubėjo su savo mokytoja J. Puidiene į mokyklos biblioteką garsiai paskaityti ir būtinai pasiimti namo ką nors paskaityti. Gabija šauniai visiems paskaitė knygelę apie Kalėdas, po to skaitėme istoriją apie miške žiemojančius gyvulėlius. Paskui visi išsirinko sau knygelę, kad galėtų perskaityti namuose ir papasakoti mokytojai. Pirmosios knygelės jau perskaitytos, todėl mažieji skaitytojai vėl apsilankė bibliotekoje. Vakarė skaitė visiems apie liūdną eglutę, po to skaitėme V. Žilinskaitės pasakojimą apie pamestus Senelio Šalčio ūsus. Ir, žinoma, vėl rinkomės skaitymui knygeles. 

Gražu žiūrėti, kaip mažieji mokinukai renkasi knygeles, kaip jas brangina ir skaito. Tikėtina, auga šaunių skaitytojų būrys.

                                                                                                      Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

Edukacijos Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Kai mes, penktokai, gruodžio 12 dieną nuvažiavome į Vytauto Didžiojo karo muziejų Kaune, ten dalyvavome dviejuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Pirmasis vadinosi „Išgyvenimo pradžiamokslis“. Mums papasakojo, ką reikia daryti,  kai išgirstame kaukiančią sireną, kai kyla gaisras ar prasideda potvynis. Turėjome susikrauti būtiniausius daiktus evakuacijos metu. Sužinojome, ką daryti, kai tave laiko įkaitu: pagrobėjo neprovokuoti, stengtis pailsėti, neatsisakyti jo siūlomo maisto, nepanikuoti, palaikyti su juo akių kontaktą. O jeigu tave užgriūna pastatas, reikia šauktis pagalbos, bet nejudėti.

Antroji mūsų edukacija vadinosi „Kaip senovėje kariauta“. Gidas mums aprodė dvi sales, jose buvo visko pilna: ginklų, papuošalų, šarvų, paveikslų. Gidas visus objektus parodė ir papasakojo, kam ir kaip jie naudoti. 

Pirmoje salėje pasakojo, kad seniau žmones laidojo su jų daiktais ar net žirgais. Rodė, kokiais papuošalais puošė žirgus ir kokiais puošėsi žmonės. Antroje salėje apžiūrėjome kardus, kalavijus, arbaletus ir kitokius ginklus bei šarvus. Šarvai seniau sverdavo daugiau kaip 30 kilogramų. Viską apžiūrėjus, gidas leido pasimatuoti šarvus ir palaikyti kalaviją (beje, ne visi norėjo matuotis šarvus). Padėkoję gidui ėjome rengtis striukių ir patraukėme prie pagrindinės Kauno eglutės.  O eglutė tikrai graži. Apibėgę ir apžiūrėję eglutę grįžome namo.

                                                                                                          Penktokai

 ,, Auklėjimo strategijos šiandien – rezultatai rytoj.“

 Gruodžio 10 dieną  mokykloje vyko  tėvų susirinkimas ,, Auklėjimo strategijos šiandien – rezultatai rytoj.“ Lektorė Gintarė Meslinienė  iš VŠĮ   Psichologinio konsultavimo grupės pasakojo tėvams apie auklėjimo stilius, vaikų drausminimą ir pabrėžė, kad netinkamai besielgiančius vaikus reikia drausminti visur. Lektorė pateikė elgesio korekcijos lentelę, kurioje surašyti būdai, kaip koreguoti elgesį namuose. Lektorė pabrėžė, kad vaikai privalo nuo mažens turėti pareigų, o pareigos turi būti skiriamos pagal amžių. Buvo aptarti auklėjimo stiliai ir auklėjimo pasekmės. Vaiko elgesys įvairiais amžiaus tarpsniais priklauso nuo tėvų auklėjimo stiliaus. 

                                                           Mokyklos informacija

Akcija ,,Dalinkimės“

   Gruodžio pradžioje mokyklos mokiniai bei mokytojai  susibūrė akcijai  „Dalinkimės“. Surinktus drabužius, indus ir stalo žaidimus mokiniai nunešė į Lekėčių Carito organizaciją ir Lekėčių Vaikų dienos centrą. 

 Nuoširdžiai  dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos!

                                                                   Mokyklos informacija

Edukacija Kaune

 Šiandien  1-2 klasės mokiniai buvo Kaune. Pirmiausia dalyvavome edukacijoje ,,Spalvoto stiklo žaidimai.'' Edukatorė supažindino su stiklo laužymo, šlifavimo, kaitinimo technologija, pademonstravo savo darbus ir pakvietė patiems ką nors gražaus pasigaminti. Didesnė dalis vaikų gamino veidrodėlį arba žvakidę. Ši veikla taip patiko, kad nusipirkome paruoštukus ir dar papildomai pasigaminome įvairių žaisliukų:kas namelį, kas žvaigždę, kas batelį.

  Tada pasukome link Rotušės. Mus pasitiko graži kosminė eglutė. Pasisupę sūpynėse ar ant arkliukų, puolėme skambinti Kalėdų seneliui. Nykštukas patarė surinkti savo mėgstamą skaičių ir jau kalbiesi su Seneliu. Kol vieni kalbėjo, kiti laiškus seneliui rašė, treti senelio krėsle pasėdėjo. Laiškus sumetėme į namelį-pašto dėžutę- ir keliavome toliau.

  Vykome į Užliedžių gyvūnų prieglaudą. Netuščiomis atvykome. Pyragus prekiaudami, buvome surinkę šiek tiek pinigų ir nutarę juos paskirti labdarai. Paramą gavome ir iš Aušrelės Kriauzienės bei Reginos Klimaitienės. Nupirkome įvairių higienos priemonių, ploviklių, rankšluosčių, pirštinių... Ir gyvūnams reikia gyventi švariai ir patogiai. Mus pasitikęs prieglaudos prižiūrėtojas papasakojo apie čia gyvenančias kates ir šunis, atsakė į vaikų klausimus.

   Diena buvo kupina naujos patirties, žinių ir įgūdžių.

                                                               Mokytoja Jūratė Puidienė

Laiškai Kalėdų Seneliui

 Pirmos ir antros klasės vaikučių laiškai Kalėdų Seneliui jau keliauja į tolimąją Laplandiją. Ketvirtadienį  miestelio bibliotekoje mes juos parašėme, papuošėme piešinukais. Tikimės, kad už rašybos klaidas Senelis labai nesupyks. Laiškuose vaikai perdavė linkėjimus Baltai Meškai, elniui Rudolfui ir kitiems senelio pagalbininkams. Dovanėlių prašėme ne tik sau, bet ir visiems vaikučiams, seneliams - sveikatos, o ligoniams - gerų vaistų. Net Alytaus nepamiršome ir gero, švaraus oro užprašėme.                                                                                                                                                             

  Kad rašymas neprailgtų, bibliotekininkė Aušrelė vaikams perskaitė istoriją apie du senelius, aptarė knygutės iliustracijas. Parašę laiškus, sudėjome juos į didelį voką, užrašėme adresą ir įmetėme į Kalėdų Senelio pašto dėžutę. Belieka laukti Senelio ir svajonių išsipildymo.

                                                                 Mokytoja Jūratė Puidienė

Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio pirmąją savaitę, minint pasaulinę AIDS dieną, mokykloje vyko protmūšis, kurį sukūrė ULAC darbuotojai.  8-10 klasių mokiniai ne tik kovėsi  viktorinoje, bet ir sužinojo naudingos informacijos apie ŽIV/AIDS ligą, plitimo bei apsisaugojimo būdus.

                                                                                  Mokyklos informacija

Psichologės paskaitos mokiniams

Lapkričio – gruodžio mėnesiais mokykloje pamokas aštuntų – dešimtų klasių mokiniams vedė psichologė Aušra Jakavičienė. Ji su mokiniais gvildeno svarbias ir aktualias problemas, kurios kyla jaunam žmogui. 

                                                                                     Mokyklos informacija

              Nacionalinė karjeros savaitė mokykloje

Lapkričio mėnesio 18-22 dienomis mokykloje vyko Nacionalinės karjeros savaitės renginiai.

Lapkričio mėn. 18 d. neformalaus ugdymo užsiėmimo metu ,,Pagranduko“  būrelio nariai susipažino su A. Ivanausko rodytais maisto gaminimo eksperimentais.

Vyresniųjų klasių mokiniai (8-10 kl.) susipažino su būsimomis profesijomis, atliko kūrybines užduotis: ruošė mokyklos koridoriaus, valgyklos bei stogo atnaujinimo projektus.

Lapkričio 20 d. 1-5 kl. mokiniams vyko susitikimas su Šilagirio girininkijos girininko pavaduotoju Mantu Vaivada. Mokinius supažindino, kas yra miškas, kokia įdomi yra miškininko profesija. Aiškino, kaip sodinamas miškas, kaip svarbu saugoti gamtą. Į susitikimą miškininkas atsivežė medžio ripką ir mokė pagal medžio rieves skaičiuoti medžio metus. Mokiniai grožėjosi elnio ragais, paukščių iškamšomis. Miškininkas aiškino, kaip reikia skaičiuoti elnio gyvenimo metus, daug įdomaus sužinota apie paukščių gyvenimą. Mokiniams susitikimas paliko gerų įspūdžių.

Lapkričio 22d. 3-4 kl. mokiniai darželio grupėje žaidė žaidimą ,,Žaislų ligoninė“. Mokytoja supažindino su medicinos slaugos darbuotojo darbo specifika. Vaikai gydė sulūžusius, suplyšusius, ,,karščiuojančius“  žaislus.

Kiti 3-4 kl. mokiniai susipažino su ateities profesija – organų ir kūno dalių kūrėju/kūrėja. Mokiniai iš plastilino  lipdė kūno dalis, organus. Jie suprato, koks tai  įdomus ir daug atidumo reikalaujantis darbas.

Visos savaitės renginiai mokiniams suteikė naujų žinių, įspūdžių, pamąstymų apie būsimas profesijas.

                                                                                                    Mokyklos informacija

Advento vainikai

  Ketvirtadienio vakaras mūsų klasės vaikams ypatingas. Iki Advento pradžios belikę vos pora dienų. Tad po visų dienos darbų nutarėme susirinkti klasėje, kuri ir vėl virto ,,Kūrybinėmis dirbtuvėmis'.' Vaikai su tėveliais atėjo nešini eglių, pušų, tujų šakelėmis, džiovintomis gėlėmis ir vaisiais, kaštonais ir riešutais. Pindami vainikus susimąstėme, ką iš tikrųjų mums reiškia Adventas, geri darbai, ramus šventės laukimas.

  Netgi tie, kurie sirgo, prisijungė prie mūsų, pynė vainikus namuose ir siuntė nuotraukas.

  Jauki vakaro atmosfera, bendras darbas, buvimas kartu -tai didžiulė vertybė.

  Norėjome, kad mūsų darbu pasidžiaugtų visa mokyklos bendruomenė. Pirmadienį vainikai iškeliavo į namus. Tikimės ,kad žvakelių šviesa kvies visą šeimą ramiems Kalėdų laukimo vakarams.

Mokytoja Jūratė Puidienė

Pas žolininkę Adelę

   Kuo naudinga dilgėlė, ajero šaknis, gaurometis? Kokius negalavimus lengvina liepų žiedai, ramunėlės, avietės? Ką žinote apie šermukšnių, pušų ūglių uogienę? Kokio augalo lapą dėsime ant skaudančio pirštelio, kuo patrinsime įkandus uodui? Atsakymus į visus šiuos klausimus išgirdome Lekėčių ,,Kulinarinio paveldo namuose'' iš žolininkės Adelės. Ne tik atsakymus išgirdome, bet ir vaitažolių arbatas gėrėme, ant sūrio uogienes tepėme, titnago vandens ragavome, sveikuolių saldainiais vaišinomės, gilių kavą skanavome, hidrolatais veidus gaivinome.

   Edukacijoje dalyvavę vaikai, mamos ir močiutės uždavė daugybę klausimų. Kantriai aiškino Adelė, kada kokį žolyną rinkti, kaip džiovinti,kaip įvairius mišinius paruošti. Priminė ir tai, kad gamtos turtai turi būti tausojami, augalai renkami atsakingai.

   Edukacijos pabaigoje įsigijome kas arbatžolių, kas tepaliukų, kas hidrolatų, o dar kiti mišinių nervams raminti savo močiutėms.

   Dėkojame Adelei, kuri jau ne pirmą kartą sutinka perduoti mums savo patyrimą ir žinias.

                                                                           Mokytoja Jūratė Puidienė

Spalvoto stiklo žaidimai

  Lapkričio 28 dieną ketvirtos klasės mokiniai vyko į edukacinį - pažintinį užsiėmimą ,,Spalvoto  stiklo žaidimai“ Kaune  VŠĮ ,, Stiklo namai“.

  Menininkė supažindino mokinius su stiklo istorija ir panaudojimu buityje. Išgirdo pasakojimą apie stiklo apdirbimo būdus, meninio stiklo dirbinių formavimo metodus. Mokiniai pamatė pačios menininkės sukurtų stiklo dirbinių.

  Išsirinkę reikiamas medžiagas, mokiniai patys pasigamino po vieną meninį dirbinį. Savo kūrinius parsivežė į namus.

  Mokiniams šis užsiėmimas labai patiko.   Programos veikla suteikė daug teigiamų emocijų ir žinių.

                                                                    Mokytoja Danutė Kasparavičienė

2019 –ieji – vietovardžių metai

  Lapkričio 25 dieną mokykloje vyko renginys, skirtas vietovardžių metams. Renginį pradėjome aštuntokų  kompozicija ,,Vietovardžiauti!“ – mokiniai ,,keliavo“ per  Lekėčių seniūnijos kaimus ir  aiškino, iš kur ir koks pavadinimas atsiradęs.  Lietuvių kalbos mokytoja V. Adomaitienė pasakojo  apie Lietuvos vietovardžius: kaip jie skirstomi ( oikonimai, hidronimai, dimonimai ir t.t.), kokia jų kilmė. Aišku, yra įdomių vietovardžių – juokingų, negražių, užsienietiškų. Renginyje papasakotos kai kurių rajono vietovardžių atsiradimo istorijos. Sužinojo mokiniai, kad  Lietuvoje yra bent penkeri Šakiai, daugybė Mažeikių, ne vienas Panevėžys. Išgirdo mokiniai, kad šiandien labai daug kaimų, kuriuose nėra gyventojų, kad nyksta ir vietovardžiai. Mokytoja pasakojo, kodėl svarbu išsaugoti vietovardžius – juk jie mūsų tautos istorija, kalbos elementas, ilgai neišnykstantis net tada, kai išnyksta tauta. ,,Vietų vardais kalba į mus pati žemė“,- rašė kalbininkas Kazys Būga. 

    Antroji renginio dalis – penktų - dešimtų klasių komandos atliko užduotis, kurias parengė lietuvių kalbos mokytoja D. Sutkuvienė. Komandos turėjo žemėlapiuose sužymėti ne tik Lekėčių vietovardžius, bet ir viso Šakių rajono, privalėjo atpažinti iš nuotraukos vietovę ir užrašyti vietovardį. Reikėjo galvas pasukti atsakant į klausimus apie vietovardžių grupes, išnykusius kaimus. O renginio pabaigoje  komandos kūrė sakmes apie nurodytus vietovardžius. Komisija (pavaduotoja Rasa Kaukienė ir mokytoja Vilija Puodžiukaitienė) suskaičiavo taškus ir išaiškėjo, kad šauniausi yra devintokai – užėmė pirmąją vietą, antri –aštuntokai, treti –dešimtokai.

 Dėkojame bibliotekininkei V. Puodžiukaitienei už paruoštą stendą, skirtą vietovardžių metams. 

                                                                         Mokyklos informacija

Gardu pilvui, smagu širdžiai

Tokiu pavadinimu radome pasiūlymą Kultūros paso veiklose. Kas yra kultūros pasas? Tai priemonė visiems Lietuvos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti. Mokyklos devintokai ilgai rinkosi veiklas, bet galiausiai nutarė nepabūgti ilgos kelionės į Kupiškio rajoną, Adomynės Dvarą, kurio veiklūs žmonės pasiūlė smagias daugiau kaip dviejų valandų veiklas jaunimui. Sudėtingo plano dviaukštis Adomynės dvaras yra gražus ir retas medinio klasicizmo pavyzdys, manoma, pastatytas vietinių meistrų rankomis.

Atkurtame dvare mus pasitiko dvaro tarnaitės, mat ponai išvykę Vilniun. Apžiūrėjome parką ir tvenkinį, pasiirstę rankiniu keltu sugužėjome į dvaro pastatą. Tarnaitės tuojau pat pristatė prie darbo – bandelių ruošimo. Netrukus bandelės buvo pašautos krosnin, o mes užsiėmėme dainomis, žaidimais, šokiais. Išmokome dainuoti sutartinę  trijų balsų, dvaro žaidimų ir šokių. Klausėmės kupiškėnų kalbos, kuri pasirodė gražiai skambanti, bet ne visai suprantama. Aiškinomės žodžius. 

Netrukus buvom pakviesti dvaro seklyčion, kur laukė padengtas stalas su dvaro vaišėmis. Ragavome dvaro viralo, sūrių. Na, o pagrabinės bandelės su varškės įdaru buvo patiektos karštos ir su padažu. Pirštus laižėme užgerdami poniška arbatėle. 

Sunkiai kilome nuo stalo, bet dar laukė ekskursija po dvaro pastatą, kuris ne visas restauruotas. Dvaras didžiuojasi sienine tapyba, parketu, likusiu iš praeitų šimtmečių, ir krosnimis, puoštomis kokliais, kurie mena dvaro klestėjimo laikus. Čia įsikūręs etnografinis muziejus, kitos patalpos dar atlieka socialines funkcijas, todėl jų nelankėme.

Galiausiai dar žiūrėjome video, kuris supažindina su dvaro istorija, buvusiais šeimininkais, pasakoja intriguojančią dvarininkaitės ir kunigo meilės istoriją. Šiai istorijai įamžinti dvaro parkelyje pastatytas suoliukas, prie kurio ir padarėme primąją nuotrauką.

Smiltė Vyšniauskaitė, 9kl. mokinė

    Tolerancijos diena

Lapkričio  15 dieną mūsų mokyklos bendruomenė paminėjo tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos švyturys. Švyturys rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Žodis  „tolerancija“ reiškia pakantumą, žmonių gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. 

1 – 10 klasių mokiniai pamokų, klasės valandėlių metu diskutavo apie tolerancijos svarbą žmogaus gyvenime, mokėjimą priimti žmogaus kitoniškumą, nuomonių, požiūrių skirtumus. Ieškojo tolerancijos – netolerancijos pavyzdžių. 10 klasės mokiniai  supažindino 4 klasės moksleivius su Lietuvos Konstitucija, kalbėjo apie toleranciją, 

Devintokai gamino ir papuošė mokyklą tolerancijos simboliais. Visi kiti mokiniai kūrė savo tolerancijos švyturį ir juos pristatė mokyklos bendruomenei.

                                    Mokyklos informacija

10-kai  Kudirkos Naumiestyje

   Lapkričio 13 dieną su auklėtiniais išsiruošėme važiuoti į MPRC Kudirkos Naumiesčio skyriuje vystančias karjeros dienas. Pakeliui užsukome į Sintautų kapines aplankyti P.Vaičaičio kapo. Ten prisiminėme poeto įsimintiniausią kūrinį ,,Yra šalis“(žinoma, deklamuoti jį teko auklėtojai).

   Nuvykus į MPRC Kudirkos Naumiesčio skyrių buvome labai maloniai sutikti ir nuolat lydimi rūpestingų pedagogų. Veiklos buvo labai įdomios: vaikinai klijavo sieną šlapiais tapetais, pjaustė ir klijavo plyteles, suko metalo strypą laiptų turėklams (tai išbandė ir auklėtoja ????), litavo metalą, valgykloje stebėjo, kaip barmenas dengia stalą iškilmingiems pietums, mokėsi lankstyti servetėles. Laikas bėgo labai greitai, todėl apžiūrėję moksleivių įvairių veiklų metu atliktų darbų parodą dar užsukome į bendrabutį (gyvenimo sąlygos čia tikrai neblogos) ir išskubėjome į lauką, kur mūsų jau laukė didžiulis traktorius. Vaikinai labai noriai jį vairavo ir dalijosi įspūdžiais. Pagirti už aktyvumą ir drausmę šiltai atsisveikinome ir išskubėjome į Kudirkos Naumiestį. 

   Nė nepajutome, kaip greitai atvažiavome prie Jono Valaičio Bulvės muziejaus. Tai pirmasis ir vienintelis toks muziejus Lietuvoje. Linksmas šeimininkas aprodė padargus, kurie reikalingi auginant bulves (reikėjo parodyti, kur žagrė, o kur plūgas- jų čia buvo daugybė, kaip ir akėčių). Apžiūrėję lauke esančius eksponatus ir nusifotografavę prie iš ąžuolo išdrožto paminklo bulvei, įėjome į muziejaus vidų. Čia vėl viskas skirta bulvei! Išklausę pasakojimo, apžiūrėję nuotraukas ir susipažinę bei realiai palyginę daugybę bulvių veislių, lipome į antrą aukštą, kuriame visos sienos nukabinėtos pasagomis (ir nė vienos tokios pačios!). Čia palietę pačią laimingiausiąją atsisveikinome su svetingu šeimininku pažadėję pavasarį grįžti degustacijai renkant skaniausią metų bulvę.

   Važiuojant namo nepamiršome aplankyti ir V.Kudirkos kapo. Uždegę žvakutę ir prisiminę šio žymaus žmogaus nuopelnus Lietuvai skubėjom namo. Išvyka buvo tirai įdomi. 

Auklėtoja D.Sutkuvienė

Kelionė į Trakus

  Lapkričio 14 d. 3-4 klasių mokiniai vyko pažintinę-edukacinę kelionę į Trakus. Pilies kieme mus pasitiko ekskursijos gidė. Ji trumpai papasakojo Trakų pilies istoriją. Po to ėjome į pagrindinį pilies bokštą. Ten, rūsyje, -kunigaikšč io Vytauto kambarys ir pinigai, antrame kambaryje – indai, puošti monetomis. Kitas kambarys – menė, kurioje įspūdingi sostai ,ant kurių sėdėjo kunigaikščiai ir jų žmonos. Čia Kunigaikštis Vytautas priimdavo svečius.  Mokiniai eidami per akmenukų mozaiką ieškojo lobio.

  Gidė papasakojo, kaip  buvo restauruojama pils. Buvo net 5 etapai, nes pritrūkdavo restauravimui pinigų. Mokiniai susipažino su karaimų ir totorių tautų istorija, kaip jie apsigyveno Lietuvoje.

  Pasigrožėję pilimi vykome į ,,Senąją Trakų kibininę“, kur mokiniai dalyvavo kibinų gaminimo edukacinėje programoje. Mokiniai patys gamino kibinus. Kol kibinai kepė, šeimininkai vaišino natūraliu vištienos sultiniu, kibinais ir jų firminiu kmynų gėrimu. Po skanių vaišių  mums atnešė iškeptus, pačių gamintus kibinus. Juos parsivežėme namo. Visus apdovanojo  diplomais. Laimingi, sotūs grįžome namo.

Mokytoja Genovaitė Bielskuvienė

 Projektas,,Olimpinis mėnuo“

4 klasės mokiniai  rugsėjo 30 - spalio 25 dienomis dalyvavo  projekte ,,Olimpinis mėnuo“. Šį projektą organizavo LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos Olimpinis komitetas(LTOK).

Kiekviena savaitė turėjo savo temą ir užduotis. Užduotys buvo skirtos ir tėvams.

Pirmoji savaitė buvo skirta fiziniam aktyvumui. Su herojumi Ąžuolu Galinguoju mokiniai kiekvieną dieną atliko mankštą. Pamokų metu darė aktyvias pertraukėles,  įvairius atsipalaidavimo pratimus, kūrė veiksmo istorijas, kuriose reikėjo atlikti fizinius pratimus. Žiūrėdami video medžiagą mokiniai išmoko naujų fizinių pratimų, sužinojo apie fizinio aktyvumo naudą, svarbą, teigiamas emocijas, kurias sukelia judėjimas.

Antroji savaitė skirta sveikai mitybai su herojumi Amiu Kilniaširdžiu. Išklausė mokiniai pasakojimą apie sveikos mitybos naudą, apie nesveikos mitybos pasekmes. Atliko spalvoto saliero, sūrios bulvės eksperimentus,  matavo cukraus kiekį produktuose. Iš vaisių ir daržovių kūrė darbelius. Visą savaitę mokiniai klasėje valgė vaisius ir daržoves, gėrė vandenį su citrina.

Trečioji savaitė skirta vaiko gerovei su heroje Una  Superbičiule.  Kalbėta,  kas yra gerovė, kokią įtaką savijauta turi  vaikų sveikatai. Daugiau dėmesio skirta bendravimui, tarpusavio santykiams, jausmams. Mokiniai kūrė rytinį pasisveikinimą, atliko vizualizacijos, širdies ritmo, gerų dalykų, emocijų indo  pratimus.

Ketvirtos savaitės tema - ,,Ekrano laikas“ su heroje Luka Kibirkštimi. Mokiniai sužinojo apie rekomenduojamą laiką, skirtą ekranams, žalą, kurią daro ekranai jų sveikatai ir savijautai. Atlikdami užduotis suprato, kad laisvalaikį galima praleisti žaidžiant, sportuojant, skaitant knygas, o ne tik sėdint prie ekranų.

Visi mokiniai buvo apdovanoti diplomais. Šis projektas suteikė žinių, naujų įgūdžių ir teigiamų emocijų. Mokiniams šis projektas labai patiko.

Dėkoju tėvams, skyrusiems savaitgaliais  laiko užduočių atlikimui kartu su vaikais.

                                                                                              Ketvirtokų mokytoja Danutė Kasparavičienė

Kvadrato varžybos

Lapkričio 6 dieną  vyko Šakių bendrojo  ugdymo mokyklų 2007m. ir jaunesnių  mokinių kvadrato varžybos.  2: 0 nugalėjome Sintautus,  0:2 pralaimėjome Griškabūdžiui ir Lukšiams.  Mokyklai atstovavo 5 - 6 klasių mokiniai. 

                                                                                       Mokyklos inf.

Pyragų diena

   Lapkričio 6-oji – Pyragų diena. Tą dieną visi kviečiami kepti pyragus, jais dalintis, pardavinėti draugams, bendraklasiams, kolegoms, pažįstamiems.

   Šiandien ir mūsų mokykla pakvipo pyragais. Vaikai į klasę nešėsi namuose keptus pyragus. Ir kokių čia jų tik nebuvo. Riešutinių, obuolių, vaflinių, karamelizuotų, žagarėlių, braškinių... Vien obuolių pyragų buvo penki. Ir visi jie skirtingo skonio.

    Tokia gausybe skanėstų norėjosi pasidalinti su visais.Tad ilgųjų pertraukų metu pirmojo aukšto fojė virto pyragų turgumi. Pyragus pirko beveik visi šiandien mokykloje buvę mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai. O daug pirkusius apdovanojome pasirinktu pyragaičiu.

    Uždarbis visai neblogas. Suskaičiavome beveik 24 Eurus. Jau aptarėme, kam už surinktus pinigus suteiksime džiaugsmo.  Įsitikinome, kad Pyragų diena- tai puiki galimybė visiems susiburti siekiant bendro tikslo.

     Visiems pirmokų ir antrokų pyragų ragautojams tariame nuoširdžiai ačiū už saldų pyragišką gerumą.

                                                                  Mokytoja Jūratė Puidienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top