Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

 C:\Users\admin\Desktop\islmonthlarge.jpg   TARPTAUTINIS KNYGŲ SKIRTUKŲ MAINŲ PROJEKTAS

 Šių metų spalio mėnesį ISLM vėl pasiūlė viso pasaulio mokyklų bibliotekoms įsijungti į bendrus tarptautinius projektus. Ne viena mūsų rajono mokykla jau dalyvavo skirtukų mainų projekte. Jame dalyvaujančios mokyklos registruojasi naudodamosi internetinėmis registracijos skaičiuoklėmis ir joms priskiriami partneriai iš kitų prisiregistravusių šalių. Tada mokiniai gamina įvairius knygų skirtukus ir juos siunčia paštu  šalies – partnerės vaikams. Šių metų šūkis: Junkimės. Svajokime. Keiskimės.

 Šiemet ir mūsų mokyklos biblioteka nutarė  dalyvauti šiame tarptautiniame projekte. Žinoma, be mokytojos Onos Šimatonienės pagalbos būtų sunku tai padaryti. Dalyvauja mūsų mokyklos penktokai ir šeštokai, o savo sukurtus skirtukus siųsime į Portugaliją. 

 Labai norėtųsi, kad mokiniai ne tik nupieštų skirtukus, bet ir pasidomėtų partnerių šalies istorija, papročiais, tradicijomis.

    Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

Edukacijos su kultūros pasu

   Spalio  18 dieną 6-7 kl. mokiniai prisimins ilgai. Tai buvo įspūdinga edukacinė kelionė Į Kauną, pasinaudojant kultūros pasu. Kelionės tikslas – gilinti kultūrines ir istorines žinias, moksleivių kultūringo elgesio, bendravimo  įgūdžius. Pirmasis sustojimas buvo Kauno IX forte. Čia dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Jaunieji žvalgai‘. Klaidžiojome po IX forto rūsius, atlikdami „žvalgų“ užduotis, naudodamiesi žemėlapiais. Antrasis sustojimas -  Vytauto Didžiojo karo muziejus. Čia dalyvavome edukacijoje ,,Kaip senovėje kariauta“. Labai įdomiai ir žaismingai gidas papasakojo apie senovės lietuvių karių ginklus, kovas. Ginklus galėjome apžiūrėti, pačiupinėti. Daugiausiai emocijų sukėlė apsirengimas kario geležiniais šarvais, kurie sveria apie 15kg. Papietavę pasiekėme trečią kelionės tikslą - pramogų parką „Lazertroną“. Mokiniai susiskirstė į 3 komandas, kurios tarpusavyje  įnirtingai kovojo šaudydamos lazeriniais šautuvais. Nors ir  labai nusiplūkę , bet išėjome be galo laimingi. Dalindamiesi įspūdžiais, šnekučiuodamiesi, apžiūrinėdami nuotraukas sugrįžome į Lekėčius. 

                                                              Mokytoja Laima Petrauskienė

,,Baltosios lazdelės” diena

   Spalio 15-ąją - ,,Baltosios lazdelės” diena. Aušra Kriauzienė pakvietė mus į biblioteką, kur vyko edukacija ,,Brailio raštas.'' Mokytoja Laimutė Plėšikaitienė parodė aklųjų abėcėlę, pamokė rašyti vieną kitą raidę, žaidė įvairius žaidimus, kurių metu vaikai suprato, kad pats svarbiausias pojūtis pažinti pasaulį yra rega.

  Pamokų metu vaikai yra girdėję, kas gali pakenkti akims, kaip jas saugoti. Jiems buvo nesunku diskutuoti, atsakyti į  mokytojos Laimos klausimus.

 Palydėdama vaikus mokytoja įtekė Brailio raštu užrašytus vardus, palinkėjo saugoti akis.

                                                                                                                                                               Mokytoja Jūratė Puidienė

Svečiuose pas ūkininkę Neringą

  Pirmadienį po pamokų vykome pas Neringą Gudelevičienę. Neringa mus pakvietė išsikepti lauže bulvių. Pirmiausia apžiūrėjome žemės ūkio techniką. Kai kurių padargų nebuvome matę arba nežinojome pavadinimų. Paskui nubėgome į dirvą rinkti bulvių. Neringa mums papasakojo, kaip tas bulves auginti, kokių rūšių bulvių yra.

 Kol degė laužas, žaidėme įvairius žaidimus. Kai lauže pradėjo rusenti žarijos ir atsirado pelenų, sumetėme į juos bulves. Buvome praalkę, tai su sviestu ir druska pabarstyta bulvytė buvo labai gardi.

 Dėkojame Neringai už puikią popietę ir suteiktas žinias.

                                                                  Mokytoja Jūratė Puidienė

,,Žinių bomba’’ ir ,,Dzyvų dzyvai“

   Spalio 10 dieną mes, penktokai, kartu su mūsų auklėtoja Rasa Kaukiene vykome į dvi edukacijas Kaune. Iš pradžių atvykome į pirmąją edukaciją ,,Žinių bomba’’, vykusią Karo muziejuje. Ten mus pasitiko gidas ir paaiškino, ką turėsime daryti. Mes pasiskirstėme į dvi komandas. Po to turėjome surasti ir ,,išminuoti bombas’’, atlikdami įvairias užduotis: surasti tam tikras datas, sudėlioti dėlionę ir išspręsti kryžiažodį. Vykdydami paskutinę užduotį, mes radome radijo stoteles ir, jomis palaikydami ryšį, ieškojome įvairių paminklų. Galiausiai iš užduočių atsakymų gavome posakį: ,,Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Atsisveikinę su Karo muziejumi nužingsniavome į Velnių muziejų, kuriame dalyvavome edukacijoje ,,Dzyvų dzyvai“. Ten pasitikusi gidė leido mums atsisėsti ant grindų ir pailsėti. Ji mums papasakojo sakmių ir padavimų apie velnią, sužinojome, kaip jį atpažinti! Matėme daug įvairių velnių iš skirtingų šalių. Edukacijos pabaigoje gidė norėjo patikrinti mūsų žinias ir mes turėjome atsakinėti į klausimus: kokie yra velnio vardai, kaip jis atrodo, ką jis mėgsta ir ko jis bijo.

    Ši ekskursija buvo labai smagi ir įdomi! Už ją dėkojame mūsų auklėtojai Rasai Kaukienei!

                                                                       5 klasės mokinė Lukrecija Burdulytė

UŽ  LANGO AUKSINIAIS LAPAIS ŽAIDŽIA SPALIS. GAL TAI BOBŲ VASARA UŽSUKO PAS MUS? JEI  IR TAIP, TAI ŠILUMA IR SAULĖTAS DANGUS NEILGAM. GREIT DANGUS APNIUKS, IMS VARVĖTI ĮKYRUS RUDENIŠKAS LIETUTIS, PAŽLIUGS KELIAI IR TAKELIAI....

NESUGALVOJI, KĄ VEIKTI TOKIU ORU? NORS DABAR RUDUO, O NE PAVASARIS, KVIEČIAME Į 

   „ AKLĄ PASIMATYMĄ“ . 

TIESA, NE SU VAIKINU AR MERGINA, O SU KNYGA.

UŽSUK Į BIBLIOTEKĄ, AKLAI IŠSIRINK KNYGĄ IR GARANTUOJAME PUIKŲ LAISVALAIKĮ!

Vasara su knyga

 Birželio pradžioje Lekėčių bibliotekos vedėja Aušrelė  Kriauzienė pakvietė mus, antrokus,  dalyvauti iššūkyje ,,Vasara su knyga''. Reikėjo perskaityti penkias knygeles: po vieną geltonu viršeliu, pavadinimu, prasidedančiu pirmąja vardo raide, knygą apie keliones, bibliotekininko parinktą knygą ir lietuvių autoriaus knygutę. Vaikai stengėsi, kiek galėjo. Jei storesnės patys neįveikė, tai tėveliai padėjo. Kai kurie ir daugiau knygelių per vasarą perskaitė.

   Šiandien buvome apdovanoti diplomais, knygelėmis ir knygų skirtukais. Ir saldumynų parsinešėme į klasę.

 Tačiau ne dovanos svarbiausia. Knyga mums tapo gera drauge laisvalaikiu, tobulinome skaitymo įgūdžius, daug sužinojome, lenktyniavome.

 Iššūkyje dalyvavo 16000 skaitytojų. Jie perskaitė 74000 knygų.

Mokytoja Jūratė Puidienė

Europos judėjimo savaitė 2019

    Šakių rajono Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras jau ne pirmi metai inicijuoja judriąsias pertraukas. Rugsėjo, spalio mėnesiais mūsų mokyklos mokiniai prisidėjo prie Europos judėjimo savaitės 2019. Pertraukų metu galėjo aktyviai leisti laiką gryname ore ir pasinaudoti sporto inventoriumi. Judriosios pertraukos vienija ir ugdo atsakomybę už savo sveikatą. Kuo anksčiau vaikai pajunta judėjimo galią, tuo labiau jie tai vertins ir naudosis tuo suaugę.

 Sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė 

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Miestelio bibliotekoje minėjome Mieželaitį

   Spalio 3 d. Lekėčių miestelio bibliotekoje minėjome Eduardo Mieželaičio gimimo 100-ąsias metines. Perskaitėme jo knygeles, o ,,Zuikį Puikį''išmokome atmintinai. Bibliotekoje ir padeklamavome. Nupiešėme pasakėlės veikėjus. Piešinukus galite pamatyti miestelio bibliotekoje.

                                                                      Jūratė Puidienė

,,Rudens kraitelės'' popietė

   Rugsėjo 26 dieną pirmos ir antros klasės mokiniai į mokyklą atėjo nešdamiesi darbelius iš daržovių ir vaisių. Klasėje vyko ,,Rudens kraitelės'' popietė. Ne tik eksponatus iš daržovių padėjo padaryti tėveliai, bet ir gardžiausių pyragų iš vaisių ir daržovių prikepė. Padarėme parodėlę visai mokyklai ir pasiūlėme išrinkti gražiausią darbelį. Laimėjo pirmokės Samantos laivas iš cukinijos. 

                                                                      Jūratė Puidienė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „solidarumo logotipas“

Solidarumo bėgimas 2019     

    Jau šešti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Į šį bėgimą jungiasi šimtai Lietuvos mokyklų ir darželių, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių Lietuvos vaikų. Bėgimą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau ketvirti metai šiame bėgime dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir neįgaliems  Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams, kurie negali eiti į mokyklą . Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų surado žmonių, kurie pagal galimybes skyrė laisvai pasirinktą sumą už  dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šių metų bėgime suaukota suma – 170  eurų. Parama perduota organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per Lietuvos pašto Lekėčių skyrių. 

5 -  10 klasių bėgimo rezultatai

Klasė

Stadiono ratų skaičius

Iš viso klasė nubėgo km

Vidurkis 1 vaikui

5

151

37,75

4,75

6

163

40,75

5,1

7

142

35,5

5

8

330

82,5

5,5

9

200

50

4,54

10

161

40,25

5,71

1147

286,75

Dėkojame visiems dalyviams už parodytą gerumą ir solidarumą!

                                                      Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Su profesine švente, mokytojai!

          Ėjimą tą - nuo pirmo saulės spindulio,

         Kas rytą, kas akimirką -į žmones...      

                 Aš vadinu žodžiu vieninteliu –Gyvenimas... 

            Gyvenimas - ne pasaka,                           

         Darbų ir rūpesčių didžioji šventė,        

       Laimingi tie, kurie, save pamiršdami,

Kitus išmoko džiaugtis ir gyventi.

    Spalio 4 dieną Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centras pražydo gėlėmis. Mokytojus profesinės dienos proga sveikino mokiniai. Renginio vedėjai S. Karušytė ir D. Dulskas sveikinimą pradėjo eilėmis. Po jų mokytojams reikėjo susiskirstyti į  tris komandas ir dalyvauti protmūšyje. Užduotys buvo rimtos – mokiniai klausimus davė iš to, ką dabar mokosi. Laimėjo trečioji komanda. Mokytojai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis -  gražuoliais grybais ir saldainiais.

   Šakių savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Kasparavičienė apdovanojo  padėkos raštais  už ilgametę  sėkmingą, kūrybingą pedagoginę veiklą Liną Adomaitį, Genovaitę Bielskuvienę, Danutę Kasparavičienę, Vidą Mureikienę, Astą Pakalkienę, Jūratę Puidienę, Gintarę Pocevičienę.

                                                             Mokyklos informacija

Spalis – mokyklų bibliotekų mėnesis

  Laikas bėga labai greitai. Už lango jau spalis, gražūs pageltę medžių apdarai, nuo lietaus pažliugę takai  takeliai ir vis tamsesni vakarai. Gera knyga rankose tuos vakarus gali paversti švente, tikru malonumu, džiaugsmu, atrandant kažką naujo. Rusų klasikas A.S. Puškinas sakė: „Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas.“

  Mokyklos biblioteka – geriausias pagalbininkas surasti tas didžių žmonių mintis, todėl laukiame visų, mažų ir paūgėjusių, rinktis ir skaityti, aptarti ir piešti, o kartais gal  tik pavartyti knygų.

  Mūsų mokyklos mokiniai, sekę didžių žmonių mintis, siūlo ir kitiems paskaityti jiems patikusias knygas. Jų patarimus galite rasti stende prie bibliotekos.

                                                                  Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

EUROPOS KALBŲ DIENA

    Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.

    Mokyklos bibliotekoje šiai dienai paminėti išleistas stendas, kuriame galima paskaityti apie Europos kalbų populiarumą, paplitimą, sužinoti, kaip tariami pasisveikinmo žodžiai visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis ir kodėl reikia mokytis kalbų, kaip užsieniečiai vertina mūsų gimtąją kalbą ir kitą informaciją.

    Stendą labai gražiai papuošė devintokės Smiltės Vyšniauskaitės piešinys. 

                                                                 Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

DĖMESIO!!!!

Visuotinio tėvų susirinkimo nebus,  jis nukeliamas į spalio mėnesio antrą pusę, konkreti data bus paskelbta vėliau. 
 

Gerb. mokinių tėveliai, globėjai,

Rugsėjo 27 dieną, 17 val. 30 min. organizuojamas visuotinis tėvų susirinkimas,

kuriame dalyvaus policijos bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė,

po susirinkimo pasikalbėsite su klasių vadovais, dalykų mokytojais.

Kviečiame dalyvauti!

,, Su savo duona visur rasi suolą''

  Rugsėjo 12 d. pirmos ir antros klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Su savo duona visur rasi suolą'', vykusiame Zanavykų muziejuje. Renginiui  mokiniai nupiešė piešinius ,,Duonos kelias''. Už juos buvo apdovanoti ,,Ragaučiaus'' sausainiais. Renginio metu susipažino vaikai  su javapjūtės tradicijomis, kūlė spragilais, vėtė, malė grucę, sijojo, arpavo ir ragavo balto , puraus pyrago. Šventės pabaigoje visi valgė duonzupę. Grįždami namo kalbėjome, kad ilgas duonos kelias iki mūsų stalo, todėl ją reikia gerbti ir tausoti.

                                                                Mokyklos inf.

Pamoka su policijos pareigūne

    Rugsėjo 19 dienos rytas mūsų mokyklos 1 ir 2 klasių mokiniams  prasidėjo gana neįprastai, kadangi pamoką vedė  ne mokytoja, bet policijos pareigūnė. Pamokos metu vaikai susipažino su pareigūne Aušra, kuri papasakojo apie savo darbą, pareigūno profesijos svarbą. Pagrindinis pamokos tikslas – supažindinti, o kai  kuriems vaikams pasikartoti saugaus eismo, saugaus elgesio taisykles.  Pamokos metu vienas pirmokas, kuris  buvo išrinktas policijos pareigūnės pagalbininku, pasipuošė ryškiaspalve liemene ir padėjo pareigūnei demonstruoti vaizdinę medžiagą. Po pamokos vaikai atsakė į pareigūnės klausimus, diskutavo kartu su auklėtoja apie gautą informaciją, džiaugėsi pareigūnės padovanotais atšvaitais.

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

    Rugsėjo 18 d. rytmetį Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų darželio ugdytiniai dalyvavo edukacinėje programoje, kurios metu išlaisvino savąjį kūrybiškumą. Dalis mažųjų pirmą kartą rašė savo vardą ir išpuošė įvairiausiais piešiniais. Intensyviai padirbėję, mažyliai nėrė į siautulį žaisdami su edukatorės išlankstytais balionais. Rezultatas džiugino visus, nes buvo ir naudinga, ir smagu.
M.Ratomskienė

Erdvėlaivis Žemė 2019

Rugsėjo 12 -13 dienomis KTU vyko mokslo festivalis Erdvėlaivis Žemė. Mūsų mokyklos devintokai su direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukiene ir fizikos mokytoja Lina Laurinaitiene išvyko į KTU. Fizikos laboratorijose ir kūrybinėse dirbtuvėse buvo galima atlikti įvairius bandymus. Lauke mokiniai statė akmenų arkas, bokštus – dalyvavo  renginyje ,, Akmenų balansavimo menas“, kur pamatė fizikos dėsnius paneigiančias akmenų skulptūras. Klausėsi ir įdomios paskaitos -   ,, Emocijų džiazas maiste“- buvo kalbama apie tyrimus, kuriais bandoma pakeisti mėsą kitais produktais. Pasakota ir apie tai, kaip žmogus emociškai reaguoja į maistą pagal veido mimiką. Teko paragauti ,,tuno“, kuriame nebuvo nė trupinėlio tuno. 

   Mokslo festivalis  įdomus, tad suplūsta į jį mokiniai iš visos respublikos. Mūsų mokiniams ši patirtisbuvo be galo įdomi ir naudinga. 

                                               Mokyklos informacija

Informuojame, jog už teisinį švietimą ir darbą su jaunaisiais policijos rėmėjais Šakių rajono švietimo ir ugdymo įstaigose atsakinga Marijampolės apskr. VPK Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Aušra Mockevičiūtė. Tel. nr. 8700 63208, 8640 35325, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Iškilus individualioms problemoms, pareigūnė suteiks reikiamą informaciją.

                                                                               Mokyklos informacija

1809l

KK projekto logo

Go to top