Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

EDUKACINĖ PAMOKA „BIBLIOTEKA ŠIANDIEN – MODERNI IR PATRAUKLI“

 Saulėtą spalio 22 dienos rytmetį Šakių Viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lekėčių mokyklos antrų klasių mokinukai, mokytoja Jūratė Puidienė ir Lekėčių padalinio bibliotekininkė Aušra Kriauzienė. 

 Pradžioje mažieji svečiai aplankė Aklųjų bibliotekėlę, kur Aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė papasakojo apie vis modernėjančias garsines knygas akliesiems, apie žadintuvą be stiklo, kad būtų galima paliesti laikrodžio rodykles, apie „kalbančią“ skaičiuoklę, kuri „pasako“, kokiu skaičiumi pažymėtas mygtukas. Leido paliesti neregių knygose Brailio raštą. Mažieji sužinojo, kad akliesiems yra pritaikytos ir kompiuterių programos. Ir dar - kaip mes galime jiems padėti bei apie neregių integraciją į visuomenę.

 Edukacijos kabinete vaikų laukė maloni staigmena. Edukatorė Kristina Stankevičienė ne tik papasakojo apie šeštadieninės mokyklėlės užsiėmimus, bet ir leido patiems išbandyti koordinacijos lavinimo pratimus, motoriką lavinančius žaidimus. 

 Aptarnavimo skyriuje antrokus nustebino knygų gausa ir lentynų labirintai. Apie šio skyriaus darbą vaikus supažindino bibliotekininkė Danguolė Butkienė.

Komplektavimo ir tvarkymo skyriuje mažiesiems svečiams bibliotekininkė Birutė Matulaitienė papasakojo, iš kur atkeliauja naujos knygos, kaip jos tvarkomos elektroninėje sistemoje ir paskirstomos į rajono bibliotekas.

 Vaikai trumpam užsuko į Interneto skaityklą, kur pamatė daug kompiuterių. Apie tuo metu vykstančius kompiuterinio raštingumo kursus suaugusiems papasakojo informacinių technologijų sistemos administratorius Tomas Remenčius.

 Informacijos – metodikos skyriuje svečius maloniai pasitiko bibliografė Ingrida Jonuškienė, kuri supažindino su kraštotyriniais darbais, parodė seniausias bibliotekos knygas, kurioms daugiau nei šimtas metų.

 Smagiai vaikai panaršė Periodikos skaitykloje tarp naujai gaunamų žurnalų ir laikraščių. Pamatė, kokiuose „nameliuose“ gyvena einamųjų metų žurnalų komplektai.

 Galiausiai antrokai apsilankė Vaikų literatūros skyriuje, kur jų laukė gausi knygelių įvairovė. Sužinojo, kokie renginiai ir konkursai čia vyksta, kaip galima tapti bibliotekos skaitytoju. 

 Smagiai nusiteikę vaikai dėkojo už įgytas vertingas žinias ir pažintį su įdomiu, įvairiapusišku bibliotekininkų darbu, žadėdami dar ne kartą čia apsilankyti.

                                                                       Bibliotekos inf.

 Ką matė antrokai Kaune?

    Paskutinės spalio dienos – mokinių atostogos. Jų metu su antrokais nusprendėme pakeliauti, ką nors naujo sužinoti, pamatyti, išmokti.

   Antradienio rytas išaušo saulėtas. Sėdę į mokyklinį autobusiuką išvykome į Kauną. Kauno senamiestyje įsikūrusiame Medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje mūsų jau laukė gidė.

    Įdomiai ir suprantamai tokio amžiaus vaikams ji pasakojo apie gydymą maždaug prieš 600 metų.

  Vaikai sužinojo, kad gydė barzdaskutys savo paties gamintais užpilais ir nuovirais, gyvūnų ragų milteliais, o narkozė buvo kuoka. Supažindino su tablečių gamybos aparatu, leido kai kuriuos prietaisus paliesti. Ne tik pasakojo ir rodė, bet ir užduotėlių skyrė. Kad geriau įsimintume ir tėveliams papasakotume. Ir nuolat skatino saugoti sveikatą, ne tablečių griebtis, bet žolelių arbatų gerti.

 Padėkoję už įdomius pasakojimus, siauromis senamiesčio gatvelėmis patraukėme Kauno pilies link. Čia daugiau nei prieš metus atidengta  A. Sakalausko  skulptūra ,,Laisvės karys.'' Pakalbėję apie tai, kad Vyčio simbolyje susijungia visi amžiai, tautos troškimai, bandėme atsakyti į klausimą, kas pažymėta Vyčiu.

  Toliau mūsų laukė saldi kūrybinė valanda šokoladinėje ,,Saldita.'' Pirmiausia mus aprengė taip, kaip rengiasi tikri konditeriai. tada įėjome į gamybinį cechą, kuris buvo panašus į mažą saldainių fabrikėlį. Čia sužinojome, kaip atsiranda šokoladas, iš ko jis gaminamas, kaip atpažinti tikrą šokoladą. O tada kibome į darbą ir pasigaminome keturis šokoladinius saldainius. Su pabarstukais, riešutais, su įvairiais priedais ir be jų.Tapome tikrais šokolado gamybos ekspertais. Ir pažymėjimus gavome. Žinoma, šokolado samčiais nekabinome, o savos gamybos suvalgyti pagailėjome, tad lauktuvėms nusipirkome.

  Paskutinis kelionės tikslas buvo Kauno Aleksoto funikulierius.Prieš daugiau nei 80 metų įkurtas, neseniai restauruotas traukinukas smagiai kėlė mus į viršų. O čia, iš apžvalgos aikštelės, ir visą miestą pamatėme.

 Laikas prabėgo greitai ir turiningai. Atostogos – tikrai geras laikas keliauti ir daug naujo sužinoti.

                                                                 Antrokų mokytoja Jūratė Puidienė

Konferencija ,,Noriu į mokyklą“

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojai  spalio 30 d dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Noriu į mokyklą“  Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Šių metų konferencijos tikslas - sutelkti mokyklų lyderius diskusijai ir būdų ieškojimui, kaip organizuoti sėkmingą ugdymo procesą, siekiant akademinės ir vertybinės dermės. Konferencijos pradžioje klausėmės Alytaus simfoninio orkestro ,,Svajonė” atliekamų kūrinių. Klausėmės Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo įkvepiančios motyvacinės kalbos, kurios pagrindinė mintis -,,Mokytojo iššūkis – mokinius daryti laimingus ir patiems būti laimingiems. Laimė save dovanoti  kitiems.” Po to konferencijos dalyviai tapo mokiniais ir dalyvavo pamokose: ,,Kaip kvepia Dievo pasaulis? (tikybos pamoka), integruotoje biologijos – chemijos pamokoje ,,Man rūpi", integruotoje lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos pamokoje ,,Miškas”, anglų kalbos pamokoje ,, Ar trukdo mums gyventi stereotipai?”, matematikos pamokoje ,, Loginių uždavinių sprendimas, taikant inovatyvias mokymosi priemones”, pradinių klasių pamokoje ,, Aš esu aš”, klasės valandėlėje ,,Vertybių skalė paauglystės kryžkelėj”. Konferencijos pabaigoje klausėmės motyvacinio prof.dr. Rimvydo Jasinavičiaus pranešimo  ,,Mokytojas – lyderis, kuriantis pridėtinę vertę”. Konferencija praturtino visus geromis emocijomis, žinių pritaikymo ir  kritinio mąstymo galimybėmis bei mokė būti kūrybiškiems. 

                                                                                 Mokyklos informacija

Mokinių keramikos konkurso „Ženklai“ paroda

  Spalio 10 dieną Lietuvos  neformaliojo švietimo centre buvo atidaryta tarptautinio mokinių keramikos konkurso „Ženklai“ paroda. Konkurse dalyvavo 145 mokiniai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos , Baltarusijos. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos dvi mokinės – Vakarė Pakalkaitė ir Dovilė Juočiūnaitė. Vakarė savo amžiaus grupėje apdovanota laureato diplomu ir prizu. Sveikiname Vakarę ir džiaugiamės jos sėkme. Parodos ekspoziciją galima rasti įvedus žodžius- keramikos konkursas „ženklas.“  

                                                 Dailės mokytoja Ona Šimatonienė

Rudenėlio rūbas

  Šių metų spalio 18 d. „Zuikučių“ grupėje vyko rudenėlio šventė – ,,Rudenėlio rūbas“. Tėveliai su vaikučiais dvi savaites kūrė Rudenėlio rūbą. Auklėtojos siekė, kad namuose vaikai su tėveliais pabūtų kartu, bendrautų ir bendradarbiautų bei ugdytų  vaiko kūrybiškumą. Juk taip gera būti ir kurti kartu.

 Šventės pradžioje auklėtoja Bernadeta pakvietė visus tėvelius ir vaikučius trumpam nurimti ir paklausyti ramios rudens muzikos ir žymių žmonių minčių apie rudenį.

 Šventėje „ Zuikučiai“ su auklėtojomis paruošė muzikinę programą -  10 dainelių ir 2 šokius. Auklėtoja Irena padeklamavo eilėraštį apie daržoves ir vaikus supažindino su jomis rodydama vaikams daržovę, apie kurią kalbama. Vaikų klausinėjo, į kokias daržoves auklėtojos panašios, kuo išskirtinis ruduo.

  Po kelių muzikinių pasirodymų auklėtoja Bernadeta perskaitė Dėdės Rudenėlio laišką, adresuotą „Zuikučių“ tėveliams, kuriame buvo  užduotis tėvams – suvaidinti pasaką „Ropė“.

Tėveliams užduotis puikiai pavyko, o vaikams buvo be galo linksma žiūrėti į vaidinančius tėvelius.

 Auklėtojos apdovanojo kiekvieną vaiką padėkos raštu už dalyvavimą ir pasiruošimą šventei. G. Makūnaitei įteiktas padėkos raštas už dalyvavimą  respublikiniame konkurse „Mano geriausios atostogos“, kurį organizavo Alytaus l/d „ Obelėlė“. 

 Pasidalinę džiaugsmu, tęsėme muzikinę programą,  kviesdami ir tėvelius kartu  pajudėti. Šventę užbaigėmė pokalbiais ir įspūdžais prie kavos ir arbatos puodelių.

                                                                                         ,,Zuikučių“ grupės auklėtoja Bernadeta

     Spalio 25 dieną mokyklos laiptinė nušvito pirmokų, antrokų ir jų tėvelių gamintais žibintais iš moliūgų. Ketvirtadienio popietę mūsų klasė virto ,,Kūrybinėmis dirbtuvėmis.'' Į klasę rinkosi vaikai, jų mamos ir tėčiai. Kiekvienas jų atėjo nešini įvairaus dydžio ir formų moliūgai,. kai kurie turėjo ir po keletą moliūgų.

   Pakalbėję apie šios šventės kilmę, tradicijas ir vaikų žaidimus, ėmėmės darbo. Sunkiausia buvo nuspręsti, kokį žibintą gaminti, kaip vidų išskaptuoti. Dalijomės įrankiais, patarimais, pagalba.

  Žibintai  pavyko. 

   Dėkojame tėveliams, kad visuomet randa laiko su mumis padirbėti, kurti ir džiaugtis.

                                                                       Mokytoja Jūratė Puidienė

Rudeninė talka

    Spalio 25 dieną mokykloje vyko rudeninė talka. Kaip ir kasmet nusprendėme  susitvarkyti aplinką aplink mokyklą. Lapus grėbė penktokai, septintokai, devintokai ir dešimtokai. Net ir ketvirtokai stojo į mūšį su lapais. Šeštokai ir aštuntokai švarino kapines. Padirbėta tikrai puikiai.

                                                                            Mokyklos informacija

                        Svečiuose  -Šakių policijos komisariato pareigūnė Aušra Mockevičiūtė

     Į mūsų mokyklą spalio 23 dieną atvažiavo Šakių policijos komisariato pareigūnė Aušra Mockevičiūtė - septintos bei aštuntos klasių mokiniai klausėsi paskaitos apie žmogaus teises ir pareigas, mūsų amžiaus jaunuolių teises ir pareigas bei teisinę atsakomybę. Mums visiems pareigūnė papasakojo apie baudžiamąjį kodeksą, administracinių teisių pažeidimo kodeksą, eismo taisyklių bei priminė mums keletą aktualiausių taisyklių.

     Paskaitos pabaigoje  visi nuoširdžiai padėkojome pareigūnei ir tikimės  tokių naudingų paskaitų išgirsime dar ne vieną kartą.

                                                                           8 kl. Karolina Milkevičiūtė

Enciklopedija ir žinynas – tikras žinių lobynas

   Spalio 23 dieną į mokyklos biblioteką atskubėjo penktokai ir jų auklėtoja Rasa Kaukienė. Bibliotekoje penktokai buvo ne kartą, bet šiandien jie susipažino su enciklopedijų ir žinynų įvairove.  Penktokai, pasiskirstę į dvi grupes, uoliai ieškojo atsakymų į jiems paruoštus įvairiausius klausimus apie gyvūnus ir augalus, muzikos instrumentus, piratus, profesijas, planetas ir kt. Labai svarbu, kad vaikai mokėsi, kaip reikia ieškoti informacijos, ir, žinoma, kaip darniai dirbti drauge. Kai kurie iš jų prisipažino, kad daugelį enciklopedijų matė pirmą kartą. Tikimės, kad nuo šiol šios knygos taps gerais penktokų draugais.

                                                                      Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

 C:\Users\admin\Desktop\islmonthlarge.jpg   TARPTAUTINIS KNYGŲ SKIRTUKŲ MAINŲ PROJEKTAS

 Šių metų spalio mėnesį ISLM vėl pasiūlė viso pasaulio mokyklų bibliotekoms įsijungti į bendrus tarptautinius projektus. Ne viena mūsų rajono mokykla jau dalyvavo skirtukų mainų projekte. Jame dalyvaujančios mokyklos registruojasi naudodamosi internetinėmis registracijos skaičiuoklėmis ir joms priskiriami partneriai iš kitų prisiregistravusių šalių. Tada mokiniai gamina įvairius knygų skirtukus ir juos siunčia paštu  šalies – partnerės vaikams. Šių metų šūkis: Junkimės. Svajokime. Keiskimės.

 Šiemet ir mūsų mokyklos biblioteka nutarė  dalyvauti šiame tarptautiniame projekte. Žinoma, be mokytojos Onos Šimatonienės pagalbos būtų sunku tai padaryti. Dalyvauja mūsų mokyklos penktokai ir šeštokai, o savo sukurtus skirtukus siųsime į Portugaliją. 

 Labai norėtųsi, kad mokiniai ne tik nupieštų skirtukus, bet ir pasidomėtų partnerių šalies istorija, papročiais, tradicijomis.

    Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

Edukacijos su kultūros pasu

   Spalio  18 dieną 6-7 kl. mokiniai prisimins ilgai. Tai buvo įspūdinga edukacinė kelionė Į Kauną, pasinaudojant kultūros pasu. Kelionės tikslas – gilinti kultūrines ir istorines žinias, moksleivių kultūringo elgesio, bendravimo  įgūdžius. Pirmasis sustojimas buvo Kauno IX forte. Čia dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Jaunieji žvalgai‘. Klaidžiojome po IX forto rūsius, atlikdami „žvalgų“ užduotis, naudodamiesi žemėlapiais. Antrasis sustojimas -  Vytauto Didžiojo karo muziejus. Čia dalyvavome edukacijoje ,,Kaip senovėje kariauta“. Labai įdomiai ir žaismingai gidas papasakojo apie senovės lietuvių karių ginklus, kovas. Ginklus galėjome apžiūrėti, pačiupinėti. Daugiausiai emocijų sukėlė apsirengimas kario geležiniais šarvais, kurie sveria apie 15kg. Papietavę pasiekėme trečią kelionės tikslą - pramogų parką „Lazertroną“. Mokiniai susiskirstė į 3 komandas, kurios tarpusavyje  įnirtingai kovojo šaudydamos lazeriniais šautuvais. Nors ir  labai nusiplūkę , bet išėjome be galo laimingi. Dalindamiesi įspūdžiais, šnekučiuodamiesi, apžiūrinėdami nuotraukas sugrįžome į Lekėčius. 

                                                              Mokytoja Laima Petrauskienė

,,Baltosios lazdelės” diena

   Spalio 15-ąją - ,,Baltosios lazdelės” diena. Aušra Kriauzienė pakvietė mus į biblioteką, kur vyko edukacija ,,Brailio raštas.'' Mokytoja Laimutė Plėšikaitienė parodė aklųjų abėcėlę, pamokė rašyti vieną kitą raidę, žaidė įvairius žaidimus, kurių metu vaikai suprato, kad pats svarbiausias pojūtis pažinti pasaulį yra rega.

  Pamokų metu vaikai yra girdėję, kas gali pakenkti akims, kaip jas saugoti. Jiems buvo nesunku diskutuoti, atsakyti į  mokytojos Laimos klausimus.

 Palydėdama vaikus mokytoja įtekė Brailio raštu užrašytus vardus, palinkėjo saugoti akis.

                                                                                                                                                               Mokytoja Jūratė Puidienė

Svečiuose pas ūkininkę Neringą

  Pirmadienį po pamokų vykome pas Neringą Gudelevičienę. Neringa mus pakvietė išsikepti lauže bulvių. Pirmiausia apžiūrėjome žemės ūkio techniką. Kai kurių padargų nebuvome matę arba nežinojome pavadinimų. Paskui nubėgome į dirvą rinkti bulvių. Neringa mums papasakojo, kaip tas bulves auginti, kokių rūšių bulvių yra.

 Kol degė laužas, žaidėme įvairius žaidimus. Kai lauže pradėjo rusenti žarijos ir atsirado pelenų, sumetėme į juos bulves. Buvome praalkę, tai su sviestu ir druska pabarstyta bulvytė buvo labai gardi.

 Dėkojame Neringai už puikią popietę ir suteiktas žinias.

                                                                  Mokytoja Jūratė Puidienė

,,Žinių bomba’’ ir ,,Dzyvų dzyvai“

   Spalio 10 dieną mes, penktokai, kartu su mūsų auklėtoja Rasa Kaukiene vykome į dvi edukacijas Kaune. Iš pradžių atvykome į pirmąją edukaciją ,,Žinių bomba’’, vykusią Karo muziejuje. Ten mus pasitiko gidas ir paaiškino, ką turėsime daryti. Mes pasiskirstėme į dvi komandas. Po to turėjome surasti ir ,,išminuoti bombas’’, atlikdami įvairias užduotis: surasti tam tikras datas, sudėlioti dėlionę ir išspręsti kryžiažodį. Vykdydami paskutinę užduotį, mes radome radijo stoteles ir, jomis palaikydami ryšį, ieškojome įvairių paminklų. Galiausiai iš užduočių atsakymų gavome posakį: ,,Tas laisvės nevertas, kas negina jos“. Atsisveikinę su Karo muziejumi nužingsniavome į Velnių muziejų, kuriame dalyvavome edukacijoje ,,Dzyvų dzyvai“. Ten pasitikusi gidė leido mums atsisėsti ant grindų ir pailsėti. Ji mums papasakojo sakmių ir padavimų apie velnią, sužinojome, kaip jį atpažinti! Matėme daug įvairių velnių iš skirtingų šalių. Edukacijos pabaigoje gidė norėjo patikrinti mūsų žinias ir mes turėjome atsakinėti į klausimus: kokie yra velnio vardai, kaip jis atrodo, ką jis mėgsta ir ko jis bijo.

    Ši ekskursija buvo labai smagi ir įdomi! Už ją dėkojame mūsų auklėtojai Rasai Kaukienei!

                                                                       5 klasės mokinė Lukrecija Burdulytė

UŽ  LANGO AUKSINIAIS LAPAIS ŽAIDŽIA SPALIS. GAL TAI BOBŲ VASARA UŽSUKO PAS MUS? JEI  IR TAIP, TAI ŠILUMA IR SAULĖTAS DANGUS NEILGAM. GREIT DANGUS APNIUKS, IMS VARVĖTI ĮKYRUS RUDENIŠKAS LIETUTIS, PAŽLIUGS KELIAI IR TAKELIAI....

NESUGALVOJI, KĄ VEIKTI TOKIU ORU? NORS DABAR RUDUO, O NE PAVASARIS, KVIEČIAME Į 

   „ AKLĄ PASIMATYMĄ“ . 

TIESA, NE SU VAIKINU AR MERGINA, O SU KNYGA.

UŽSUK Į BIBLIOTEKĄ, AKLAI IŠSIRINK KNYGĄ IR GARANTUOJAME PUIKŲ LAISVALAIKĮ!

Vasara su knyga

 Birželio pradžioje Lekėčių bibliotekos vedėja Aušrelė  Kriauzienė pakvietė mus, antrokus,  dalyvauti iššūkyje ,,Vasara su knyga''. Reikėjo perskaityti penkias knygeles: po vieną geltonu viršeliu, pavadinimu, prasidedančiu pirmąja vardo raide, knygą apie keliones, bibliotekininko parinktą knygą ir lietuvių autoriaus knygutę. Vaikai stengėsi, kiek galėjo. Jei storesnės patys neįveikė, tai tėveliai padėjo. Kai kurie ir daugiau knygelių per vasarą perskaitė.

   Šiandien buvome apdovanoti diplomais, knygelėmis ir knygų skirtukais. Ir saldumynų parsinešėme į klasę.

 Tačiau ne dovanos svarbiausia. Knyga mums tapo gera drauge laisvalaikiu, tobulinome skaitymo įgūdžius, daug sužinojome, lenktyniavome.

 Iššūkyje dalyvavo 16000 skaitytojų. Jie perskaitė 74000 knygų.

Mokytoja Jūratė Puidienė

Europos judėjimo savaitė 2019

    Šakių rajono Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras jau ne pirmi metai inicijuoja judriąsias pertraukas. Rugsėjo, spalio mėnesiais mūsų mokyklos mokiniai prisidėjo prie Europos judėjimo savaitės 2019. Pertraukų metu galėjo aktyviai leisti laiką gryname ore ir pasinaudoti sporto inventoriumi. Judriosios pertraukos vienija ir ugdo atsakomybę už savo sveikatą. Kuo anksčiau vaikai pajunta judėjimo galią, tuo labiau jie tai vertins ir naudosis tuo suaugę.

 Sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė 

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Miestelio bibliotekoje minėjome Mieželaitį

   Spalio 3 d. Lekėčių miestelio bibliotekoje minėjome Eduardo Mieželaičio gimimo 100-ąsias metines. Perskaitėme jo knygeles, o ,,Zuikį Puikį''išmokome atmintinai. Bibliotekoje ir padeklamavome. Nupiešėme pasakėlės veikėjus. Piešinukus galite pamatyti miestelio bibliotekoje.

                                                                      Jūratė Puidienė

,,Rudens kraitelės'' popietė

   Rugsėjo 26 dieną pirmos ir antros klasės mokiniai į mokyklą atėjo nešdamiesi darbelius iš daržovių ir vaisių. Klasėje vyko ,,Rudens kraitelės'' popietė. Ne tik eksponatus iš daržovių padėjo padaryti tėveliai, bet ir gardžiausių pyragų iš vaisių ir daržovių prikepė. Padarėme parodėlę visai mokyklai ir pasiūlėme išrinkti gražiausią darbelį. Laimėjo pirmokės Samantos laivas iš cukinijos. 

                                                                      Jūratė Puidienė

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „solidarumo logotipas“

Solidarumo bėgimas 2019     

    Jau šešti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Į šį bėgimą jungiasi šimtai Lietuvos mokyklų ir darželių, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių Lietuvos vaikų. Bėgimą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau ketvirti metai šiame bėgime dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti ir neįgaliems  Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams, kurie negali eiti į mokyklą . Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų surado žmonių, kurie pagal galimybes skyrė laisvai pasirinktą sumą už  dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šių metų bėgime suaukota suma – 170  eurų. Parama perduota organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per Lietuvos pašto Lekėčių skyrių. 

5 -  10 klasių bėgimo rezultatai

Klasė

Stadiono ratų skaičius

Iš viso klasė nubėgo km

Vidurkis 1 vaikui

5

151

37,75

4,75

6

163

40,75

5,1

7

142

35,5

5

8

330

82,5

5,5

9

200

50

4,54

10

161

40,25

5,71

1147

286,75

Dėkojame visiems dalyviams už parodytą gerumą ir solidarumą!

                                                      Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top