Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Socialinė parama mokiniams

Socialinės paramos mokiniams rūšys

1.Mokinių nemokamas maitinimas (pietūs) – gali kreiptis nuo liepos mėnesio  ištisus mokslo metus.

2.Parama mokinio reikmėms įsigyti (76,00 eurai) – gali kreiptis nuo einamų metų liepos mėnesio iki spalio mėnesio 4 dienos.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos asmeniui yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183,00 eurai).

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos asmeniui yra mažesnės kaip 2 - 2,5  VRP (244,00 – 268,00 eurai) šiais atvejais:

 1. ligos,
 2. nelaimingo atsitikimo,
 3. kai motina ar tėvas vieni augina vaikus,
 4. netekus maitintojo,
 5. kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų,
 6. kai šeimoje yra neįgalus asmuo.

Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamos vietos seniūniją.

Mokyklos informacija

Rugsėjo mėnesį vaikai
        Lyg žirniai ritasi iš ankščių,
     Rytais riste lyg kamuoliai
     Ką tik iš vasarėlės valčių.

        Kol auga, rūpesčių kasdien,
                  Bet jiems labai mūs žodžių reikia,
            Dar žvilgsnių, meilės ir vilties,
   Ir sukauptų jėgų užaugti.

Iš ankščių ritasi vaikai,
          Linksmi ir gražūs obuoliukai,
Tegul ridenasi linksmai,
      O mes šalia sustoję būkim. 
                                                                      D.Aniulienė

Kelionė į Mokslo ir Žinių šalį prasideda rugsėjo antrąją

     Lekėčių mokykloje- daugiafunciame centre Mokslo ir Žinių diena prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo kunigas Ričardas Kmitas. O mokykloje renginio vedėja devintokė Miglė Skopaitė šventę pradėjo ,,Tautiška giesme“. Devintokai visiems porino istoriją apie suskilusį ir sveiką indus leisdami visiems suprasti, kad kiekvienas žmogus yra savitas ir unikalus ir kad kiekvienas turi teisę augti, mokytis, ieškoti ir išmokti.

      Į šventę atvyko daug svečių - tai Šakių savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė, kuri sveikinimo kalboje teigė, kad mokykla, tėvai, vaikai, mokytojai sukuria miestelio dvasią, mokykla tą jauną sėklą išaugina į asmenybę, kuri taps valstybės pamatu. Šakių savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė palinkėjo: ,,Aukime vidumi, būkime stiprūs, susidorokime su stresais kasdienybėje“, - ir įteikė pirmokams Mero Edgaro Pilypaičio dovaną – knygeles ,, Tavo sėkmės kelias“ bei saldžią dovaną bendruomenei.

      Laikinai einanti seniūno pareigas Onutė Rakauskienė sveikino visus įteikdama nuostabių gėlių puokštę sakydama, kad rugsėjis atėjo pas visus ir paskelbė atsakingo ir sunkaus darbo kelio pradžią, ir linkėjo didelės bendrystės visa kur. Mokyklos direktorius Linas Adomaitis sveikino visus su švente, pasidžiaugė sporto salės remontu ir jos pritaikymu Lekėčių bendruomenės renginiams. Direktorius perskaitė Švietimo ministro A. Monkevičiaus sveikinimą ir palinkėjo sėkmės siekimų ir pažinimo kelyje. Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčios kunigas Ričardas Kmitas palinkėjo, kad Viešpats visą bendruomenę globotų ir laimintų gražius siekius.

     Dešimtokai ir jų auklėtoja Dalė Sutkuvienė sveikino pirmokus ir apdovanojo ne tik sąsiuvinukais, lipdukais – atšvaitais, spalvinimo knygelėmis, bet ir baravykais. Po renginio visi skubėjo į pirmąsias pamokas – susitikti su auklėtojais.

     Už gražią šventę bendruomenė ir mokyklos administracija dėkoja mokytojai Rūtai Krikštopaitienei ir devintokams.

                                                           Mokyklos inf.

MALONIAI KVIEČIAME  VISUS Į MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĘ, KURI VYKS RUGSĖJO 2-ĄJĄ DIENĄ LEKĖČIŲ MOKYKLOJE – DAUGIAFUNKCIAME CENTRE.


9.00 – Šv. Mišios Lekėčių bažnyčioje.

10.00 val. – Rugsėjo pirmosios šventė mokykloje.

Po šventės - pirmoji pamoka  klasėse.

                                                                              Administracija

,, Per  pasaulį keliauja žmogus. Kinija kitaip“

    Birželio  21 dieną Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre vyko vakaras   ,, Per  pasaulį keliauja žmogus. Kinija kitaip“ – įspūdžiais po kelionės į Kiniją dalinosi Lekėčių bendruomenės pirmininkė Irena Puskunigienė ir jos vyras Vytautas. Aštuoniolika dienų jie keliavo po Kiniją  - teko pabūti ne tik Pekine, bet ir mažesniuose miestuose, keliauti po kalnus, matyti Kinijos gamtą. Kas paliko didžiausius įspūdžius? Gamta. Anot Irenos, miestai daugmaž visur vienodi, o gamta, ypač kalnai, palieka neišdildomą įspūdį. Stebina ryžių laukai, išdėstyti terasomis. Grybų tokia daugybė, kad net akys iššoko jų įvairovę pamačius. O juos dar ir kinai valgo...

  Miestai yra dvejopi – labai modernūs ir senieji su šventyklomis. Keliautojus stebino tai, kad miestuose matė labai nedaug žmonių, nors Lietuvoje manoma, kad Kinijos miestuose  tokia daugybe žmonių lyg skruzdėlyne. Teko vaikščioti ir Kinų siena. 

  Daug ir įdomiai pasakota apie kinų maistą – be ryžių neapsieina beveik joks patiekalas. Paskanavo keliautojai ir Pekino anties, ir kiaušinio, moliu aptepto ir laikyto žemėje daugiau kaip mėnesį. Valgymas mediniais pagaliukais, sako, kai kam buvęs iššūkis. 

  Lekėčių bendruomenės pirmininkė Irena Puskunigienė ne tik dalinosi įspūdžiais, bet ir parodė filmuotą medžiagą iš kelionės, vaišino kiniškais saldainiais ir kiniškais skanėstais (kiaušinio formos) bei arbata. 

                                                                       Mokyklos informacija 

Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

        Nepaprastos naujienos! Lekėčių bibliotekoje skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“ priėmė pirmokai kartu su mokytoja Jūrate Puidiene! Aktyvūs ir smalsūs mažieji iššūkio dalyviai kartu su nenuilstančia mokytoja Jūrate ne tik priėmė smagias skaitymo varžytuves, bet ir smagiai leido laiką piešdami kreidelėmis „Vasara su knyga“! Vėliau smagią jų veiklą stebėjo vaikučių mamos. Sekite mažiausiųjų skaitytojų ir jų mokytojos Jūratės Puidienės pavyzdžiu! Registruokitės!

      Kviečiame į Lekėčių biblioteką visus  - didelius ir mažus - aktyviai dalyvauti ir pasinerti į knygų pasaulį, išmėginti laimę prizų loterijoje. Akcijos tikslas – per vasarą perskaityti penkias knygas. Lekėčių biblioteka siūlo rinktis:

1. Lietuvių autoriaus knygą.                                                                                                                                  

2. Knygą, kurią rekomendavo bibliotekininkas.                                                                                                   

3. Knygą apie keliones.                                                                                                                                                          

4. Knygą geltonu viršeliu.                                                                                                                                                 

5. Knygą, kurios pavadinimas prasideda ta pačia raide kaip ir jūsų vardas.

     Užsiregistruokite, dalyvaukite ir laimėkite! Norintieji dalyvauti varžytuvėse gali registruotis savarankiškai, užpildę internetinę registracijos formą www.vasarasuknyga.lt, nurodę Lekėčių biblioteką.

     Kas laukia sėkmingai įveikusių iššūkį dalyvių? Visi, sėkmingai įveikę „Skaitymo iššūkį“,  dalyvaus bendroje loterijoje, kurioje bus galima laimėti tris pagrindinius prizus. Varžytuvių pabaigoje vasariškais knygų skirtukais bus apdovanoti visi dalyvavusieji. Kviečiama sekti „Vasaros su knyga“ „Facebook“ paskyrą ir laimėti papildomų prizų.

                                                                  Bibliotekininkė A. Kriauzienė

Tarptautinis konkursas KENGŪRA

Kaip ir kasmet mokyklos mokiniai dalyvavo matematikos konkurse ,,Kengūra“. Dalyvavo 34 pirmų – aštuntų klasių mokiniai, tarp jų 28 pradinukai. Pirmokė Gabija Bastytė užėmė 10 vietą rajone, antrokas Šarūnas Kaminskas – pirmąją vietą rajone, ketvirtokai Nojus Plaušinaitis – trečiąją vietą rajone, Lukrecija Burdulytė – šeštąją vietą rajone, Gabija Valinskaitė – devintąją vietą rajone, Deimantė Rudžionytė - 10 vietą rajone. Penktokas Matas Teresevičius - šeštąją vietą rajone.

Kalbų konkurse ,,Kengūra“ septintokai Adomas Skeisgiela apdovanotas Auksinės Kengūros diplomu, Rugilė Zubkaitė – Sidabrinės Kengūros diplomu.

Gamtos mokslų ,,Kengūroje“ dalyvavo devyni septintų – aštuntų klasių mokiniai.

Visi mokiniai gavo padėkas už dalyvavimą.

  Konkursas OLYMPIS

 Lietuvių kalbos konkurse OLYMPIS dalyvavo 25 antrų – aštuntų klasių mokiniai.  Pirmojo laipsnio diplomais apdovanoti antrokas Airidas Orintas, trečiokės   Izabela Kalinauskaitė, Paulina Milkevičiūtė, ketvirtokės Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, aštuntokės Vakarė Pakalkaitė ir Ieva Evelina Paplauskaitė.  Antrojo laipsnio diplomu apdovanoti  antrokai Šarūnas Kaminskas, Justina Balčiūtė, trečiokė Gabija Gustaitė, ketvirtokė Gabija Valinskaitė, penktokė   Nida Kirtiklytė, septintokė Karolina Milkevičiūtė.

Trečiojo laipsnio diplomu apdovanotos antrokės Austėja Karušytė, Miglė Kemežaitė, trečiokai Aya Ibasco, Saulė Žemaitaitytė, Deividas Laurinaitis, ketvirtokai Urtė Bereckytė, Karolis Sadauskas, septintokai Skaistė Kočinaitė, Lukas Matulaitis, Nojus Matulaitis.

Anglų kalbos konkurse  OLYMPIS dalyvavo penkiolika mokinių. Pirmojo laipsnio diplomais apdovanoti antrokai Justina Balčiūtė, Airidas Orintas, trečiokės Paulina Milkevičiūtė, Saulė Žemaitaitytė, Aya Ibasco, ketvirtokai Lukrecija Burdulytė, Nojus Plaušinaitis, Karolis Sadauskas, penktokai Raimundas Petrauskas, Nida Kirtiklytė.

Antojo laipsnio diplomu apdovanota ketvirtokė Deimantė Rudžionytė, trečiojo laipsnio diplomu – antrokė Miglė Kemežaitė, trečiokai Izabela Kalinauskaitė, Deividas Laurinaitis, septintokė Skaistė Kutanovaitė.

Matematikos  ir  informacinių technologijų  konkurse OLYMPIS dalyvavo 15 mokinių. Antrojo laipsnio diplomu apdovanota  trečiokė Paulina Milkevičiūtė, ketvirtokai Urtė Bereckytė, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, Gabija Valinskaitė, Nojus Plaušinaitis, Karolis Sadauskas, penktokė Nida Kirtiklytė.  Trečiojo laipsnio diplomais  apdovanoti antrokai Justina Balčiūtė, Šarūnas Kaminskas, trečiokai Izabela Kalinauskaitė, Deividas Laurinaitis, ketvirtokė Greta Orintaitė, septintokės Rugilė Zubkaitė, Karolina Milkevičiūtė.

Pasaulio pažinimo ir biologijos konkurse OLYMPIS dalyvavo 19 mokinių.    Pirmojo laipsnio diplomu apdovanota penktokė Nida Kirtiklytė.  Antrojo laipsnio diplomais apdovanoti antrokai Justina Balčiūtė, Šarūnas Kaminskas, ketvirtokai Urtė Bereckytė, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, Gabija Valinskaitė, Greta Orintaitė, septintokė Meida Kočinaitė. Trečiojo laipsnio diplomais  apdovanoti antrokės Austėja Karušytė, Miglė Kemežaitė, trečiokės Paulina Milkevičiūtė, Izabela Kalinauskaitė, Gabija Gustaitė, Austėja Stankevičiūtė, ketvirtokai – Aurelija Zubauskaitė, Karolis Sadauskas, septintokė Karolina Milkevičiūtė.

O aštuntokė Ieva Evelina Paplauskaitė apdovanota pirmo laipsnio diplomu už biologijos žinias, antrojo laipsnio diplomu geografijos konkurse, trečiojo laipsnio diplomu istorijos konkurse. Ieva Evelina Paplauskaitė apdovanota ir medaliu.

 Vertimų konkursas  TAVO ŽVILGSNIS    

Diplomai už labai gerą vertimą iš anglų kalbos - ketvirtokėms Lukrecijai Burdulytei, Deimantei Rudžionytei,  Karoliui Sadauskui.

Diplomas už labai gerą vertimą iš rusų kalbos - aštuntokei Vakarei Pakalkaitei.

  EUROPOS  egzaminas  2019

Dešimtokas Airidas Kočinas – 1 vieta

Devintokas Lukas Šventoraitis – 2 vieta.

Aštuntokė Vakarė Pakalkaitė – 2 vieta.

Geriausi mokyklos sportininkai

 1. Remigijus Merčaitis, 8 klase

 2. Viktorija Adomaitytė, 7 klasė

 3. Rugilė Zubkaitė, 7 klasė

Dėkojame mokytojams, rengusiems mokinius  konkursams:

Vilijai Puodžiukaitienei, Violetai Adomaitienei, Dalei Sutkuvienei, Laimai Plėšikaitienei, Danutei Kasparavičienei, Genovaitei Bielskuvienei, Laimai Petrauskienei, Vilmai Jonaitienei,  Rūtai Krikštopaitienei, Gintarei Pocevičienei, Rasai Kaukienei, Eglei Brazaitytei, Vidai Mureikienei, Onai Šimatonienei, Rimantai Poderytei, Vaidai Brazaitienei.

Mokyklos info.

 Gegužinė 2019

    Birželio 7 dieną visi  vakare rinkosi tradicinę gegužinę. Orai per gegužinę kasmet  būna permainingi – šokius 5 -10 klasių mokiniai šoko lauke net ir lietučiui lyjant, o apdovanojimus tęsėme mokykloje... Gegužinėn  susirinkusius pasveikino pavaduotoja R. Kaukienė ir pasidžiaugė, kad  metai beveik apsuko ratą ir laikas susumuoti rezultatus.

   Pirmiausia padėkota mokytojams, rengusiems mokinius olimpiadoms, konkursams - Vilijai Puodžiukaitienei, Violetai Adomaitienei, Dalei Sutkuvienei, Laimai Plėšikaitienei, Danutei Kasparavičienei, Genovaitei Bielskuvienei, Laimai Petrauskienei, Vilmai Jonaitienei,  Rūtai Krikštopaitienei, Gintarei Pocevičienei, Rasai Kaukienei, Eglei Brazaitytei, Vidai Mureikienei, Onai Šimatonienei, Rimantai Poderytei, Vaidai Brazaitienei.

Padėkota ir bendruomenės nariams, tėveliams - Neringai ir  Mariui Sprainaičiams, Kęstučiui Bybartui, Povilui Jurčiui, Loretai ir Valdui Martynaičiams - už paramą mokyklai.

   Na, ir lauktoji vakaro dalis – šokiai. Pirmi  šoko nykštukų šokį darželio grupė ,,Zuikučiai“, o ,,Meškučiai“ - ,,Pasėjau žilvitį“. Pirmokai ir antrokai šoko du šokius - ,,Katinėlis“, Grybų rauti“, trečios ir ketvirtos klasės mokiniai - ,,Latrišą“ ir ,,Noriu miego“, penktokai su septintokais šoko ,,Ciceliukė Marceliukė“, o šeštokai su septintokais – šokį ,,Vėdaras“, septintokai - šokį ,,Trepsiukas“. Aštuntokai visus pakvietė šokti šokį ,,Grečenikė“, o devintokai su aštuntokais -,,Pjoviau šieną“, dešimtokai  su aštuntokais – ratelinę polką. 

Gegužinėje apdovanoti mokyklos pirmūnai, olimpiadų, konkursų, sporto varžybų nugalėtojai ir juos rengę mokytojai.

Už kasmetinės gegužinės organizavimą, už išmokytus šokius nuoširdžiai dėkoja visi šokėjai: ir mokiniai, ir mokytojai – pavaduotojai Rasai Kaukienei. Dėkojame ir muzikos mokytojai Izolinai Rudzevičienei.  

                                                    Mokyklos informacija                             Paskutinio skambučio šventė

                                    Čia skambutis kviečia, čia išlydi,

                             O šiandieną Jus lydėt eilė.

                             Tikime - visi jau pasiruošę skrydžiui,

                             Belieka tik sparnus ištiest.

       Birželio 7 dieną mūsų mokykloje vyko Paskutinio skambučio šventė. Mokytoja D. Sutkuvienė ir jos auklėtiniai devintokai šventę pradėjo posmais sveikindami dešimtokus ir visus susirinkusius. Pirmokėliai (mokytoja J.Puidienė), jau gerokai ūgtelėję ir daug drąsesni, padeklamavo apie tai eilėraštuką ir padovanojo dešimtokams po tušinuką.

     Atstraksėję mokyklos lysvėje šį tą pasisėti rudenį čia svečiavęsi kiškučiai (Lukas Šventoraitis, Justinas ir Žilvinas) labai nustebo papuolę į šventę ir negalėjo patikėti, kad taip greitai prabėgo mokslo metai. Juos labai sužavėjo darželinukų sveikinimas - dvi puikiai padainuotos dainelės (mokyt. I.Rudzevičienė ir A.Pakalkienė), todėl jie, žinodami, kad saldainius valgyti nesveika, obuoliais pavaišino ne tik juos, bei ir pirmokus bei dešimtokus.

     Daug šiltų žodžių ir prasmingų linkėjimų dešimtokams tarė mokyklos direktorius L. Adomaitis, pirmoji mokytoja A.Pakalkienė, auklėtoja V.Jonaitienė ir Lekėčių parapijos klebonas.

    Atsisveikinimo žodį tarė ir dešimtokai. Jie atsidėkojo šiltais žodžiais, gėlių puokštėmis ir pyragu. Devintokams tradiciškai perdavė mokyklos simbolį - raktą. Šventei baigiantis ir skambant Vl. Bagdono dainai „Mano senai mokyklai“ pirmokai išlydėjo dešimtokus, o devintokų auklėtoja visus pakvietė į vakare vyksiančią tradicinę Gegužinę.

                                                                                        Mokyklos informacija

 Šauniausias devintokas

      Visi  devintokai - tikrai puikūs vaikinai. Bet kodėl gi neišsiaiškinti, kuris šauniausias? Gavus jų sutikimą, tikrai teko pasukti galvą ruošiant užduotis, kurias auklėtiniams teko vykdyti ne vienos valandėlės metu. Pasirodo, vaikinai tikrai ne iš kelmo spirti! Jie aktyviai dalyvavo ir parodė žinias „Proto mūšyje“, dėliojo dėliones, azartiškai žaidė šaškėmis, dūsaudami, bet labai susikaupę siuvo sagą (gražu buvo žiūrėti, kaip rinkosi medžiagą, vėrė siūlą, taikė spalvą - kai kas sakė tai darąs pirmą kartą!), mėtė baudas. Kadangi klasėje neturime merginų, tai komplimentų sakymo rungtį palikome ateičiai, be to, ir laiko pritrūko - reikėjo ruoštis Paskutinio skambučio šventei.

       Visi vaikinai tikrai puikiai pasirodė, bet ŠAUNIAUSIUOJU tapo Dominykas Dulskas. Jis gavo DIPLOMĄ, tušinuką ir saldžių pinigėlių. Labai nedaug atsiliko abu Lukai. Visi buvo pavaišinti saldžiomis dovanėlėmis (pasirodo, vaikinai saldumynus irgi mėgsta:). Manau, kad kitais mokslo metais, jeigu auklėtiniai panorės, rinksime šauniausią dešimtoką.

                                                                        9 klasės auklėtoja  D.Sutkuvienė

Ekskursija po Anykščius

     Užbaigti šiuos mokslo metus  mūsų mokyklos 3 ir 4 klasės mokiniai nutarė kelione į Anykščius. Mokytoja  D. Kasparavičienė  parengė  kelionės programą, kurią sudarė net 7 objektų aplankymas.

    Anykščiuose  prie Šv. Mato  bažnyčios mus pasitiko gidė Adelė, kuri mus lydėjo visą  dieną. Pakilome į bažnyčios bokštą (daugiau kaip 30 m) ir išklausėme įdomų pasakojimą  apie šio architektūros  paminklo  istoriją. Čia ilgai netrukome ir išvykome į raytojo Jono Biliūno memorialinę sodybą- muziejų  Niūronyse. Pavaikščiojome po kiemą, kuriame basas lakstė Joniukas. Susikaupę  pastovėjome  toje vietoje, kur  gulėjo nelaimingas Brisius. Vėsioje trobos seklyčioje išklausėme įdomų pasakojimą apie rašytoją.

   Visi labai laukė apsilankymo medžių lajų take. Pirmiausia  mus pakvietė į edukacinį užsiėmimą ,,Medžiai kitaip". Prisiglaudę stovėjome prie galingo ąžuolo kamieno tvirtai tikėdami, kad  jis išpildys mūsų didžiausią troškimą.  Pirmą kartą matėme  vabalų ir vabzdžių viešbutį. O tada  prasidėjo kelionė medžių viršūnėmis. Atsivėrė nepakartojami vaizdai  į Šventosios vingius.

Sulaikę kvėpavimą stebėjome mažo voriuko kelionę plonyčiu sidabriniu ,,lynu"  35 m aukštyje. Tikime, kad jis sėkmingai  baigė savo žygį.

  Svetingai mus pasitiko  rašytojų A. Baranausko  klėtelės ir A.Vienuolio - Žukausko memorialinio namo  šeimininkė. Ne tik išgirdome įdomų Kankorėžiuko pasakojimą, bet  aplankėme ir A.Vienuolio- Žukausko kapą. Čia pat galėjome apžiūrėti S.Petraškos akmens dulkių tapybos parodą. Sunku buvo patikėti, kad tokie puikūs paveikslai  sukurti  naudojant akmens dulkes.

   Didelį įspūdį paliko apsilankymas siaurojo geležinkelio istorijos muziejuje. Vaikai ne tik daug pamatė ir išgirdo, bet galėjo patys pavairuoti  dreziną  ir įsitikinti, kad tai nėra jau taip lengva.

   Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis- paskutinė mūsų stotelė Anykščių krašte.  Užkopę į piliakalnio apžvalgos bokštą patyrėme tai, ką jautė mūsų protėviai, dairydamiesi po plačias nuostabaus grožio apylinkes. Gidas pademonstravo  daug įdomių radinių, kurie buvo aptikti kasinėjant piliakalnio prieigas. O priepilio kieme vaikai galėjo šaudyti iš lanko, muštis maišais, pasisupti, pažaisti senoviniais stalo žaidimais.

 Visos kelionės metu mus lydėjo gidė Adelė- tikra savo profesijos žinovė. Grįždami namo, džiaugėmės šio aukštaičių krašto žmonių nuoširdumu, didžiule meile savo gimtinei. Vaikai kalbėjo, kad būtinai vasaros atostogų metu paragins ir savo tėvelius apsilankyti šiame krašte.

   O mes  keliam nykščius už Anykščius! Kviečiame visus, kurie dar nebuvo šiame krašte, būtinai apsilankyti!

                                                   Mokytoja Laima Plėšikaitienė

Bibliotekų renginys ,,Tėčiai skaito vaikams''

 Visoje šalyje vyko bibliotekų renginys ,,Tėčiai skaito vaikams''. Pirmokų tėčiai Povilas Jurčys, Vaidas Teresevičius ir Tomas Bartkus skaitė pirmokams pasakas. Vaikai labai atidžiai klausė, aptarė pasakų veikėjus. Padėkoję tėčiams iš popieriaus karpė gėles,  jomis papuošė gėlyną prie seniūnijos. Tai pirmokų dovana visiems tėčiams ir seneliams. Aušra Kriauzienė pakvietė vaikus į konkursą ,,Vasara su knyga''.

                                                     Mokyklos inf.

Nacionalinis mokyklų sveikatinimo akcijų festivalis

   Įgyvendindama projektą „Išmok  jaustis gerai“, mūsų mokykla gegužės 20- 24 dienomis organizavo įvairias sveikatos gerinimą skatinančias veiklas.

   Mokytojai skaičiavo per savaitę nueitą atstumą pėsčiomis, organizavo bendrus sveikus pusryčius. Gegužės 21 d. mūsų mokykloje vyko projekto „Išmok jaustis gerai“ seminaras mokytojams. Jame dalyvavo mūsų mokyklos bei Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojai. Lektorės A. Kernytė ir N. Grigorjeva pristatė komandos formavimo ir bendradarbiavimo galimybes. Taigi, mokytojai  gavo žinių, kaip kurti gerai psichologinei savijautai palankią atmosferą.

    Moksleiviai dalyvavo sveiko maisto receptų konkurse. Penktokai kartu su technologijų mokytoja E. Brazaityte  pusryčiams virė miežinę košę su šviežiomis braškėmis ir ja vaišino pradinių klasių moksleivius. Vyresnių klasių moksleiviai (5, 7, 9 kl.) padėjo įruošti kilnojamus masažuojančius takelius darželio vaikams bei patys turėjo daugiau galimybių aktyviai praleisti pertraukas lauke, nes 1- 10 klasėms buvo paskirtas sportinis inventorius žaidimams lauke. Pradinių klasių mokiniai pamokų metu galėjo išbandyti judėjimą skatinančius metodus ar aktyvias mankštos pertraukėles.

   Baigiantis savaitei 5- 10 klasių mokiniai dalyvavo mišrių komandų futbolo turnyre bei  pėsčiomis keliavo į partizaninių kovų vietas Lekėčių miškuose.

                                                        Direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė Rajono vaikų lengvosios atletikos varžybos

    2019-05-22 vyko rajono vaikų lengvosios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo ir grupelė mūsų mokyklos mokinių. Kamuoliuko metimo rungtyje rajono čempione tapo Aurelija Zubauskaitė. Antrąsias vietas iškovojo Eigirdas Zubka (30 m bėgimas) ir Nida Kirtiklytė (300 m bėgimas). Gerai sekėsi ir kitiems jauniesiems sportininkams: V. Bitinaičiui, T. Adomaičiui, U. Juočiūnaitei, L. Adomaičiui, R. Bružui, P. Muchinui, A. Balčiūnui, V. Gustaitei.

                                                                                   Mokyklos inf.

Futbolo varžybos   - projektas ,,Išmok jaustis gerai“. Aktyvumo savaitė

 Gegužės 23 dieną mokykloje vyko futbolo varžybos. Dalyvavo keturios komandos: SOS (komandos  kapitonas Airidas Kočinas), MULTIPLA ( komandos  kapitonas Andrius Karpavičius), TANKAI ( komandos  kapitonas Deimantas Švickus) ir AUKŠTUOLIAI ( komandos  kapitonas Lukas Babilas). Buvo žaidžiama vieno rato sistema. Visos rungtynės vyko labai atkakliai. Varžybų nugalėtojas paaiškėjo tik pasibaigus paskutinėms rungtynėms. Ketvirtąją vietą užėmė ,,Multipla", trečioji vieta atiteko ,,Tankams", antrieji - ,,Sos", nugalėtojais tapo ,,Aukštuoliai". Varžyboms teisėjavo  kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys.

                                                                Mokyklos inf.

Pirmokai - Sudarge

  Gegužės 23 d. pirmokai  svečiavosi Sudarge. Mus pasitiko bibliotekos darbuotoja Virginija, kuri papasakojo daug įdomių istorijų apie Sudargą. Kartu su ja kopėme į piliakalnius, grožėjomės nuostabia gamta.Vaikams labai patiko,,Basakojų takas''. Net du kartus juo perėjome. Žaidimų aikštėlėje pailsėjome ir vykome į namus. Gidei pažadėjome, kad grįšime su savo tėveliais. Už nuotraukas dėkojame Reginai Klimaitienei.

                                                           Mokytoja Jūratė Puidienė

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas „Atmintis gyva“

   Gegužės 24 d. popietę būrys istorinei atminčiai neabejingų žmonių susibūrė Rūdšilio girioje ir prasmingai paminėjo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną renginyje „Atmintis gyva“.  Ši vieta ypatinga, prasminga, bet liūdna, nes šilo šimtametės pušys mena, kaip žuvo partizanai Julijonas Būtėnas ir Petras Jurkšaitis - Beržas.

   Renginys sutelkė kelių kartų atstovus – Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro jaunimą bei ilgametę istorinę atmintį turinčius piliečius. Visus į susikaupimą bei rimtį nuvedė Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko aukojamos Šventos mišios. Iškilmingai pašventintas naujai atstatytas bunkeris, kurį visada gali aplankyti bei į jį nusileisti istorija besidomintys asmenys.

   Renginyje viešėjo bei istorinėmis, pilietinėmis mintimis dalinosi garbingi svečiai: Seimo narė Irena Haase, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Zanavykų Vilniaus krašto bendruomenės pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas, patriotas Vincentas Aleknavičius ir kt. Meninę programą dovanojo Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro vokalinis ansamblis „Raskila“ (vadovas Jurgis Jarašius).  

   Iškilmingos karių salvės už Lietuvą, partizanus bei Lietuvos žmones dar ilgai primins, kad istorinė atmintis gyva.

Milda Ratomskienė

Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė

Ekskursija į pajūrį

     Mokslo metų užbaigimui 5-6 klasių mokiniai pasirinko išvyką į pajūrį. Iš Lekėčių išvykome darganotu oru, o Vakarų Lietuva mus pasitiko giedru dangumi. Pirmoji sustojimo stotelė buvo Olando kepurė Karklėje. Tai vienintelis skardingas krantas Lietuvoje su akmenuota pakrante. Pamėtę akmenukų į jūrą, palaipioję aukštyn-žemyn skardžio laipteliais, pajudėjome Vinetu kaimo link. Tai indėnų gyvenvietė, kurioje vaikai supažindinami su indėnų kultūra ir istorija. Vinetu kaimas – tai aktyvaus ir harmoningo laisvalaikio vieta. Vaikai noriai dalyvavo ilgame kliūčių ruože, drąsiai žengė per upelį rąstu, susipažino su indėnų medžioklės ypatumais ir gyvenimo būdu, daužė indėnų būgną, gavo indėniškus vardus, o veiduose buvo išpiešti indėniški simboliai. Laisvu laiku šaudėme iš lankų, svaidėme ietis į taikinį, mėtėme žiedus ant bizono ragų, bandėme vaikščioti su kojūkais, taip pat buvome skaniai pamaitinti indėnišku paplotėliu su sūriu ir daržovėmis. Paskutinė mūsų stotelė buvo dinozaurų parkas „Dino“. Parko darbuotoja vedžiojo mus po parką ir trumpai papasakojo apie dinozaurus, o tada skubėjome pramogauti, nes atrakcijų  parke labai daug: 5D kinas, elektromobiliai, karuselės, batutai, veidrodžių labirintas, muzikos instrumentai, lazeriai, nykštukų namelis ir t.t. Laikas pramogaujant greitai ištirpo, o važiuoti namo dar nesinorėjo, tad užsukome į restoraną „Hesburger“ papildyti skrandžius ir patuštinti pinigines. Grįžome vėlai, labai murzini ir pavargę, bet kupini puikių emocijų  ir įdomių įspūdžių.

                                                                                 5 klasės auklėtoja G. Pocevičienė

„ Ištiesk pagalbos ranką V“ Jadagonių Pagonijos pramogų parke

   Gegužės  septynioliktą dieną Jadagonių Pagonijos pramogų parke vyko kasmetinis renginys  „Ištiesk pagalbos ranką V“,  kurį organizavo Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Mūsų mokyklos mokiniai šiame renginyje kasmet dalyvauja ir organizatorių įvardinami kaip „vietiniai“ miško žinovai. Mokyklos komandą sudarė aštuntokai M. Biliotavičiūtė, R. Merčaitis, E. Žemaitaitis ir devintokai  J. Boza, L. Šventoraitis, A. Karpavičius. Varžyboms jaunuoliai ruošėsi kelias dienas: mokėsi dviratininko kelių eismo taisykles, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, mokėsi veikti ekstremaliose situacijose.

   O ekstremalių situacijų žadėjo penktadienio rytas, nes lietus prausė nuo pat ryto, tad iššūkių jau tikėjomės. Prasidėjus renginiui buvo išdalinti „sportiniai žemėlapiai“, kuriuose pažymėta dešimt punktų, į kuriuos atvykus laukia užduotys. Jaunuoliai užduotis atliko puikiai, tiktai oro sąlygos pakišo koją ir iš vienuolikos komandų laimėjome ketvirtą vietą. Finišą komanda pasiekė labai kovingai nusiteikę ir  ,,gražūs“ – maskuote išteptais veidais, purvinais, šlapiais rūbais. Po varžybų mūsų ištvermingi jaunuoliai pavalgė kareiviškos košės, stebėjo pasieniečių tarnybinių šunų pasirodymus ir kopė į Pagonijos uolą, kurios aukštis trylika metrų. Remigijus labai drąsiai kopė net du kartus.

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Visuomenės sveikatos specialistė  Kristina DamijonaitienėVaikų keturkovės varžybos

  Gegužės 8 dieną mūsų rajone vyko 2005 m. gimusių  vaikų keturkovės varžybos. Mūsų mokyklai atstovavo 7 klasės mokiniai. Mergaitės surinko 819 taškų ir iškovojo trečiąją vietą. Varžybose dalyvavo Viktorija Adomaitytė, Meida Kočinaitė, Skaistė Kutanovaitė, Karolina Milkevičiūtė, Rugilė Zubkaitė ir Milena Menkelevičiūtė. Daugiausiai taškų surinko Skaistė -181, Viktorija -175 ir Meida-167.                                                                                                    

  Berniukai pasirodė truputį kukliau, jie surinko 646 taškus ir užėmė ketvirtąją vietą. Iki prizinės pritrūko 51 taško. Geriausiai varžybose sekėsi Armantui Zubauskui-161 taškas ir Arminui Ivkovui -143 taškai. Be jų varžybose dar dalyvavo Lukas Matulaitis, Airidas Zubauskas,  Rokas Karušis ir Paulius Piktčilingis.

  Gegužės 10 d. minima PASAULINĖ JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI  diena. Šiai dienai paminėti  Gelgaudiškyje buvo organizuotas žygis pėsčiomis. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos  septintos ir aštuntos klasių mokiniai. Reikėjo įveikti 8 kilometrus. Startas buvo duotas mokyklos stadione. Pirmas sustojimas buvo prie dvaro. Organizatoriai supažindino su dvaro istorija. Išklausę įdomaus pasakojimo, patraukėme parko takeliais finišo link. Praėjus keletui valandų, pasiekėme finišą, kur mūsų laukė skani sriuba ir lietuviškas kugelis.  Pasisotinę  iškeliavome namo.       

Kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys                         

Erasmus+ projektas Turkijoje

     Mūsų mokykla dalyvauja Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių KA2 projekte „Kultūriniai klausimai inkliuziniame mokyme“. Balandžio 28 - gegužės 4 dienomis penki mokiniai - Miglė Skopaitė, Greta Dambrauskaitė, Monika Biliotavičiūtė, Ieva Paplauskaitė ir Emilis Žemaitaitis buvo išvykę į antrą projekto dalyvių susitikimą Turkijoje, Afyonkarahisar mieste. Su mokiniais kartu vyko mokytojos R. Krikštopaitienė (projekto vadovė) ir E. Mieliauskienė (anglų kalbos mokytoja). Mokiniai gyveno pas savo draugus – projekto partnerius turkus.                                                            

   Sekmadienį anksti ryte iš Vilniaus išskridome į Kijevą, ten buvo nesklandumų dėl sugedusio lėktuvo, tačiau galiausiai pasiekėme Stambulą, iš jo skridome į Zafer oro uostą, iš ten autobusu važiavome į Afyonkarahisar miestą, kuriame susitikome su savo partneriais. Pirmadienį buvome mokykloje, susipažinome su mokiniais iš kitų šalių. Vėliau važiavome į kalnus, nuo kurių matosi visas miestas, vaikščiojome po miesto senamiestį, lankėmės seniausioje medinėje mečetėje. Antradienį šalys – partnerės  eksponavo savo stendus, italai, portugalai ir ispanai pristatė inscenizuotas legendas. Po pristatymų galėjome pasilinksminti mokyklos organizuotoje Pavasario atidarymo šventėje.                                                  

   Trečiadienį vykome į Pamukkale bei antikinį miestą Hierapolį, lankėmės muziejuje. Ketvirtadienį pristatėme savo projektą apie lietuvių liaudies dainas, pasakojome apie medų ir linus. Dalyviai ragavo medaus, jiems labai patiko šis unikalus Lietuvos gaminys. Penktadienį apžiūrėjome uolas, kuriose Bizantijos laikais gyveno žmonės. Pietavome prie nuostabaus Emre ežero. Vakare restorane buvo uždarymo vakarėlis. Kai kurie dalyviai labai susidraugavo, taigi buvo labai sunku išsiskirti.  Šeštadienio naktį išvykome ir skridome tuo pačiu maršrutu, kaip ir atskridome. Turkai labai draugiški žmonės, jų bendravimas labai artimas, malonus ir su nepažįstamais žmonėmis, nuostabaus grožio kalnai, skanus maistas. Susipažinome su kita kultūra, susiradome naujų draugų, pamatėme daug gražių vietų. Labai džiaugiamės, kad keliavome į šią šalį ir nekantriai laukiame tarptautinio susitikimo,  Lietuvoje vyksiančio kitais mokslo metais.  

                                         Ieva Paplauskaitė, 8 klasės mokinė

1809l

KK projekto logo

Go to top