Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Integruotas lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų 5 -10 konkursas ,,Džiaugsmo akimirkos“

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro aštuntos klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame integruotame  lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų konkurse  ,,Džiaugsmo akimirkos“.  Aštuntokai pirmiausia per lietuvių kalbos pamokas kūrė miniatiūrą, o po to per dailės pamokas (mokytoja O. Šimatonienė) iliustravo savąją miniatiūrą. Geriausi darbai (I. Paplauskaitės, S. Vyšniauskaitės ir V. Pakalkaitės) buvo išsiųsti į konkursą.  Trečiąją vietą laimėjo Vakarės Pakalkaitės miniatiūra ,,Dvi stirnos” ir iliustracija. Džiaugiamės Vakarės sėkme.

                                                                                                        Mokyklos informacija  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 Gegužės 7 diena – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Rajono mokyklų bibliotekininkės nutarė šią dieną pažymėti bendru renginiu - viešu garsiniu vaikų skaitymu. Lingio parke Šakiuose susirinko devynių mokyklų skaitytojai, tarp kurių buvo ir mūsų mokyklos  septintokių būrelis: Viktorija ir Rugilė Adomaitytės, Karolina Milkevičiūtė, Skaistė Kutanovaitė, Meida Kočinaitė ir  Milena Menkelevičiūtė. Renginio metu buvo skaitomi tekstai apie rajono vietovių pavadinimų kilmę: sakmės, legendos ir senų žmonių pasakojimai. Lekėtiškės skaitė A. Šilingo tekstus iš B. Aleknavičiaus parengtos knygos ,,Lekėčių sakmės ”. Besiruošdamos šventei, mergaitės nupiešė  tekstams iliustracijas, parengė plakatą ,,Lekėčiai skaito!“, nes su šitokiu šūkiu vyko ir respublikiniai skaitymo renginiai, ir daug repetavo, kad tekstai skambėtų raiškiai ir įtaigiai.

   Geras oras, puiki knygų mylėtojų draugija, įdomi nauja informacija, piknikas – tai šią dieną visiems renginio dalyviams padarė įspūdingą ir įsimintiną.

                                                   Mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

Mamytė

Kas paleido kaip margą drugelį 
  Mane žemės žieduos paskraidyti,

Kas pasaulin nežinomą kelią 
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė 

Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

                                                   Vytė Nemunėlis

 

 Gegužės penktosios rytas, atgaivintas lietaus lašų, pražydo pačiais gražiausiais žiedais. Kvapnioji gegužė… Pirmasis gegužės sekmadienis – ypatinga diena. Motinos diena.   Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio  centro bendruomenė rinkosi į šventinį koncertą. Programą pradėjo ir Mamytes sveikino  darželio ,,Meškučių” grupės vaikučiai ( mokytojos  A. Pakalkienė, I. Rudzevičienė). Į sceną lipo ir dainas Mamoms atliko  1- 4 klasių mokinių choras ( vadovė I. Rudzevičienė).

   Šakių meno mokyklos ansamblis ,,Allegreto“ (vadovė E. Lukšienė) mylimoms Mamoms dovanojo ne tik dainas, bet ir solo atliekamus kūrinius (D. Balčiūtė).   Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio  centro vyresnių klasių merginų ansamblis  ( vadovė I. Rudzevičienė ) visus džiugino lyrinėmis dainomis. 

   Koncerto pabaigoje – Lekėčių vaikų teatro aktoriai parodė spektaklį  ,,Močiutės skrynia” (režisierė V. Brazaitienė). Spektaklis gana nuotaikingai atskleidė šiandienos aktualias problemas: jei mamos ir močiutės žais su su savo vaikais, jiems nereikės  laisvalaikį praleisti su telefonais.   Koncertą vedė  Lekėčių mokyklos - daugiafuncio centro renginių organizatorė Milda Ratomskienė.

                                                                                  Mokyklos informacija

 Kroso estafečių varžybos

    Balandžio mėn. 30 dieną Lekėčiuose  vyko Šakių rajono  bendrojo lavinimo mokyklų kroso estafečių varžybos. Mūsų jaunučių komanda, kurią sudarė 7 kl.mokiniai Viktorija Adomaitytė, Skaistė Kutanovaitė, Rokas Karušis ir Armantas,  iškovojo trečiąją vietą. Mokinius varžyboms ruošė  mokytojas Darius Ruzgys. 

 Mokyklos informacija

Sėkmingas Keramikos centro mokinių pasirodymas  parodose- konkursuose 

Balandžio  šešioliktą dieną Marijampolės meno mokykloje vyko moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda-konkursas „Sveikas maistas“.  Mūsų mokyklos mokinė Vakarė Pakalkaitė už darbą „Obels sūnus“ (11-15 metų grupėje) buvo apdovanota I laipsnio diplomu, o Ugnei Juočiūnaitei už darbą „Vitaminas M“ (11-15) metų grupėje skirtas II laipsnio diplomas. Tai įspūdingas mūsų mergaičių  pasiekimas,  nes parodoje dalyvavo 106 moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Ugnė

 Balandžio dvidešimt penktą dieną Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda - konkursas „Keramika – senasis amatas“. Buvusios mūsų mokyklos mokinės pagal NVŠ programą tęsia keramikos mokymąsi Lekėčių keramikos centre. Merginos sėkmingai dalyvavo ir gavo aukščiausius įvertinimus. Dovilė Juočiūnaitė laimėjo pirmą vietą už keramikos darbą „Apuokžuvė“, Akvilė Gudelevičiūtė  laimėjo antrą vietą už keramikos darbą "Gyva tradicija".

Mokyklos informacija

Vaikų Velykėlės

 Šiemet Vaikų Velykėlių (Atvelykio) švente džiaugėsi pradinių klasių mokiniai. Šventę jiems „padovanojo“ penktokai. Penktokams tai buvo pirmasis jų pačių organizuotas ir vedamas renginys, todėl baimės vaikams netrūko. Renginys vyko visose keturiose klasėse vienu metu, tad penktokai ten keliavo po tris.

 Skambėjo vaikiškos dainelės klasėse, buvo papasakota apie Velykų ir Atvelykio šventes, svarbiausius jų akcentus. Tada mažieji savo žinias patikrino viktorinoje, po kurios vėl išgirdo daug įdomybių apie kiaušinius – tiek margintus, tiek saldžius. Prasiblaškymui vaikai buvo pakviesti pažaisti žaidimą „Radau“, siunčiant kiaušinį tarp rankų nugaroje ir spėliojant, pas ką jis yra. Ir svarbiausioji renginio dalis – popierinių kiaušinių spalvinimas ir klijavimas ant Atvelykio zuikio pilvo. Papuošti kiaušiniais zuikiai demonstruojami antrame mokyklos aukšte.

 Padovanoję saldžias dovanėles, padėkoję už smagiai praleistą laiką, penktokai atsisveikino su mažaisiais draugais ir, kupini įspūdžių, nuskubėjo jais pasidalinti su klasės auklėtoja.

                                                                    5  klasės mokiniai

Autizmo diena mokykloje

Balandžio 12 dieną Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro ugdytiniai, pedagogai ir kiti darbuotojai bendru susitarimu rengėsi mėlynos spalvos rūbais ar dėvėjo mėlynos spalvos aksesuarus. Tiems, kurie pamiršo pasirūpinti akcentais - buvo išdalintos mėlynos juostelės.  Mėlyna- autizmo spektro spalva, kuri gilina mūsų supratimą. Tai kvietimas atjausti ir suprasti.

Mokiniai klausėsi informacinių paskaitų ir pabandė atsakyti į klausimus: ką reikia žinoti apie autizmą norint jį suprasti? Kokie sunkumai galimi esant šiam sutrikimui?  1 iš 68 žmonių turi autizmo spektro sutrikimą.

Ikimokyklinės „ Meškučių“ grupės, pirmos ir trečios klasių mokiniai pagamino popierinius darbelius, kuriuose dominuoja mėlyna spalva. Pirmokai pasigamino mėlynas gėlės formos sages, o keramikos dirbiniai- melsvos molinės gėlės papuošė mokyklos fojė stendą.

Autizmo  spektro sutrikimas turį įtaką tam, kad žmogus kitaip bendrauja, jaučia bei suvokia pasaulį. Mokykla gali padėti jaunam žmogui suvokti, kad „ kitoks“ nereiškia blogesnis.

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir prisidėjimą prie šios gražios akcijos.

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Visuomenės sveikatos specialistė

Kristina Damijonaitienė
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019

     Mūsų mokykloje, kaip ir kiekvienais metais, visą mėnesį buvo organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios stiprinti mokyklos bendruomenę , ugdyti draugiškumą. Klasės auklėtojai vedė tikslines klasės valandėles pagal parengtas „Vaikų linijos“ rekomendacijas.

    Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“, bendradarbiaudama su „Vaikų linija“ ir atsakingu verslu,  pristatė mokiniams skirtą virtualų testą „Įveik patyčias“, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias. Pasak šalies vadovės, patyčias galime sustabdyti, tačiau pirmiausia turime mokėti jas atpažinti ir žinoti, ką daryti su jomis susidūrus.

  Mokyklos 5-10 klasių mokiniai labai sėkmingai sprendė testo užduotis ir jas aptarė klasės valandėlių metu, 6 klasės mokiniai testo užduotis sprendė individualiai ir visi aptarė rezultatus. Teisingai atlikę užduotis mokiniai ir klasės gavo atminimo diplomus.

  Mokyklos 1-4 klasių mokiniai klasės valandėlių metu dalinosi „geromis emocijomis“, kurias vaikai išreiškė kortelėse užrašydami palinkėjimą, padėką draugui, taip stiprindami tarpusavio santykius, gerindami atmosferą bendruomenėje.

  Labai džiugu, kad mūsų mokykla sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas. Tačiau turime žinoti, kad siekti tobulumo visada reikia, kadangi  patyčių masto rodiklis sumažėjęs – 11,3 %- 2018 metais , o 2017 metais buvo 15,2 %. Džiaugiamės, kad  tyrimų duomenys rodo bendruomenės sąmoningumo augimą, tačiau mūsų 2019 metų siekiamybė patyčių ir smurto procentą tarp mokinių   dar labiau sumažinti.

                                                                                               Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

IŠVYKA Į KAUNĄ

  Balandžio 30 dieną  devintokai ir vėl drauge su šeštokais bei jų auklėtojomis išvyko į Kauną, kur, pasinaudodami moksleivio kultūros pasu, dalyvavo net trijose edukacinėse programose. Pirmiausiai nuvykome į Vytauto Didžiojo karo muziejų. Nuotaikinga edukacinė programa ,,Karinė operacija ,,Žinių bomba“- tai intriguojanti veikla, leidžianti pajusti karišką dvasią. Auklėtiniai muziejaus erdvėse ieškojo kodinėmis spynomis užrakintų ,,žinių bombų“ ir per kuo trumpesnį laiką (pasiskirstę į 2 komandas) turėjo nukenksminti Muziejui grėsmę keliančius užtaisus, vykdydami įvairias užduotis: reikėjo skaičiuoti, bėgioti, ieškoti, šifruoti, spręsti rebusus, surinkti dėliones, apžiūrėti šovinius bei ginklus, bendrauti naudojant radijo stoteles ir atsakyti į įdomius klausimus. Moksleiviai labai smagiai praleido laiką ir pakartojo svarbiausias istorines datas bei faktus. Visi labai aktyviai ir noriai dalyvavo.

  Antrojoje edukacinėje programoje ,,Lietuvos karys. Nuo senovės iki dabartinių laikų“ (vyko ten pat) mokiniai susipažino su Lietuvos kario istorija bei jo naudota ekipuote ir ginkluote nuo 1253 m. iki šių dienų. Išklausę pasakojimo visi galėjo paimti kalaviją, muškietą, kitus įvairius ginklus ir juos apžiūrėti iš arčiau. Vaikinams tai labai patiko, o mūsų dvi mergaitės į tai žiūrėjo santūriau.

  Trečioji edukacinė programa ,,Bausti negalima pasigailėti: pažink ir patirk“ vyko Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Truputį pavargę, bet susidomėję mokiniai klausė Lietuvos mokyklos istorijos ir sužinojo, kokios šalia ugdymo priemonių taikytos auklėjamosios bei drausminamosios priemonės (bausmės)- rykštės, liniuotės, gėdos lentelė ant kaklo, klūpėjimas ant žirnių iškeltomis rankomis ir poterių kalbėjimas. Kas norėjo, galėjo paklūpėti ant žirnių (pabandė tik keli).

  Vykdami namo, aišku, sustojome Maximoje, nes visi buvo išalkę. Grįžome tikrai turiningai praleidę laiką (ir nemokamai).

                                          9 klasės auklėtoja D.Sutkuvienė

Spektaklis vaikams ,,Emilis iš Lionebergos"

    2018 metais  džiaugėmės, pasinaudoję kultūros paso teikiamomis galimybėmis. Todėl ir dabar suskubome  nemokamai pažiūrėti Vilniaus kamerinio teatro spektaklį vaikams ,,Emilis iš Lionebergos", sukurtą pagal to paties pavadinimo A. Lindgren kūrinį.

    Balandžio 19 d. visi mūsų  mokyklos pradinukai sėdo į didelį 50 vietų autobusą ir išvyko į Šakius. Pakeliui sustojome Zyplių dvare, kur  pasivaikščiojome  po dvaro parką, apžiūrėjome kieme esančias skulptūras. Šakių  kultūros centre apžiūrėjome dailės kūrinių parodą.

    Pagaliau scenoje išvydome  visus  šio spektaklio veikėjus: Emilį, jo mažąją sesutę, mamą, tėtį, jų  tarnus.  Kūrinys parašytas  seniai, todėl vaikams kai kas buvo ne visai suprantama ( senukų prieglauda- elgetynas), bet visi puikiai suprato  Emilio ir jo sesutės išdaigas.  Jos labai panašios į šių laikų vaikų išdaigas ir pokštus. Visi  pasidžiaugėme Emilio poelgiu: jis išgelbėjo savo šeimos tarno gyvybę - arkliuku per pūgą nugabena jį pas gydytoją. Emilio tėvai, gavę padėkos laišką iš  to paties gydytojo, labai apsidžiaugė.

    Spektaklis vaikams labai patiko, todėl grįždami  dar ilgai dalijomės įspūdžiais. Atsisveikinome, palinkėję vieni kitiems turiningų linksmų pavasario atostogų.

                                                    Mokytoja L. Plėšikaitienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

   Rajono mokyklų aštuntokai ir devintokai kiekvieną pavasarį kviečiami dalyvauti rusų kalbos olimpiadoje. Šiemet mūsų mokyklai atstovavo dvi 8 klasės mokinės - Ieva Evelina Paplauskaitė ir Vakarė Pakalkaitė. Dalyvių buvo nemažai, net dvylika. Merginos stropiai atliko visas olimpiados užduotis. Esame dėkingi joms už nuoširdžias pastangas.

                                                                                                Mokyklos informacija 

Priešvelykiniai  darbai

    Nei kontroliniai darbai, nei standartizuotų testų rašymas neužgožia laukiamo didžiojo stebuklo- Šventų Velykų.

 Mūsų mokyklos ketvirtokai jau seniai  ruošiasi pasitikti šią šventę ne tuščiomis rankomis. Lekėčių mokyklos -daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė  atvyko pas mus su jau pagamintomis  velykinio stalo puošmenomis, kurias mums teliko dekoruoti. Viščiukai, kiškučiai tikrai pagyvins šventinį stalą. Ačiū Mildutei už  pagalbą.

      Kas mūsų rajone nežino Aušrelės Kriauzienės - puikios margučių marginimo vašku  specialistės, šį talentą paveldėjusios iš savo močiutės ir mamos. Todėl su džiaugsmu priėmėme jos kvietimą  apsilankyti bibliotekoje ir patiems išbandyti  marginimą vašku. Pirmiausia susipažinome su mūsų kraštui būdingais marginimo raštais,  o paskui ėmėmės darbo. Štai tada ir supratome, kiek kruopštumo, kantrybės, atidumo reikalauja ši veikla. Mūsų margučiai  nė iš tolo neprilygo  Aušrelės margučiams, bet mes džiaugėmės savo akimis pamatę ir išbandę šį senovinį marginimo būdą. Ačiū ,Aušrele, už įdomią pamoką.

                 Visiems linkime džiugios nuotaikos, saulėtų šiltų Velykų!  

  Mokytoja Laima Plėšikaitienė

INTEGRUOTA TIKYBOS – DAILĖS PAMOKA 2 KLASĖJE

Kovo 28 ir balandžio 4 dienomis 2 klasėje vyko integruotos tikybos – dailės pamokos „Velykų simboliai. Tradicinis lietuviškas margutis“. 

 Tikybos mokytoja Raselė Dumskienė supažindino vaikus su Velykų simboliais, paaiškino jų prasmę, o dailės mokytoja Onutė Šimatonienė papasakojo apie lietuvių tautinius simbolius, jų panaudojimo galimybes. Mokytoja paaiškino, kaip simboliai piešiami ant kiaušinių, supažindino su akvarelės liejimo technika.

 Visi tvirtino, kad tai buvo labai įdomios ir naudingos pamokos.

                                                        Tikybos mokytoja Raselė Dumskienė

 Istorijos protmūšis ,,Nuo Mindaugo iki Liublino unijos"

     Balandžio 11 dieną mūsų mokyklos aštuntokai vyko į istorijos protmūšį Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje. Protmūšyje ,,Nuo Mindaugo iki Liublino unijos“ buvo penki turai, kuriuose buvo po aštuonis ir daugiau klausimų. Klausimai buvo ganėtinai sunkūs, bet nebuvo tokių užduočių ir temų, kurių aštuntokai nesimokė. Buvo penkios skirtingų mokyklų komandos: Kriūkų, Griškabūdžio, Sintautų, ,,Varpo“ ir mūsų mokykla. Protmūšyje dalyvavo šios aštuntos klasės mokinės: Vakarė Pakalkaitė, Rasa Radžiūtė, Monika Biliotavičiūtė, Ieva Paplauskaitė ir Smiltė Vyšniauskaitė.

     Diena buvo išties smagi: mus, atvykusius į ,,Žiburio“ gimnaziją, maloniai pasitiko, parodė, kur vyks renginys. Smagu, jog galėjome pasitikrinti savo istorijos žinias. Mūsų Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro  komanda užėmė trečiąją vietą ir gavo puikų prizą – knygą apie istoriją bei kiekvienas gavo po tušinuką. Pirmosios vietos nugalėtojai ,,Varpo“ mokyklos mokiniai buvo apdovanoti bilietais į kino filmą. Istorijos mokytoja Vilma Jonaitienė ir aštuntokai džiaugėsi savo rezultatais.

                                                           Rasa Radžiūtė, 8 klasės mokinė

 

 

                     Tradicinė konferencija ,,EKO idėjos Lietuvai 2019"

  Balandžio 11 dieną Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija sukvietė ekologinį ugdymą propaguojančias mokyklas į tradicinę konferenciją ,,EKO idėjos Lietuvai 2019". Mūsų mokykla jau trejus metus dalyvauja šio EKO mokyklų tinklo veikloje.

  Šiais metais į konferenciją vyko mokyklos mokytojos R. Kaukienė ir G. Pocevičienė bei penktos klasės moksleiviai Martynas Tebėra ir Raimundas Petrauskas. Berniukai dalyvavo augalų mainų mugėje. Šiai mugei moksleiviai ruošėsi iš anksto,  kartu su biologijos mokytoja L. Petrauskiene mokyklos jaunieji miškininkai augino  kambarinius augalus. Tad mugės metu berniukai mainėsi pačių užaugintais augalais su kitų mokyklų mokiniais.

 Išklausę sveikinimo žodį bei pasigrožėję šeimininkų paruošta šventės atidarymo programa, visi dalyviai galėjo dalyvauti kūrybinėse EKO dirbtuvėse. Moksleiviai pasirinko ,,EKO modelino" dirbtuves, o mokytojos dalyvavo veltinio margučio gamyboje. Vėliau mokiniai ir mokytojai išsiskirstė į skirtingas darbo grupes, kur dalyviai dalinosi vykdytų ekologinių veiklų patirtimi.

                                                                                  Mokyklos informacija

Šakių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5 - 8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada „Šakių krašto vietovardžiai“

   Balandžio 11 dieną Šakių „Varpo“ mokykloje vyko 5 – 8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, kurioje dalyvavo aštuonios mūsų rajono mokyklų komandos. ,,Lekėtukų” komandoje – keturi skirtingų klasių mokiniai: penktokė Ugnė Juočiūnaitė, šeštokė Vytautė , septintokas Adomas Skeisgiela, aštuntokė Samanta Karušytė. Pirmoji užduotis – komandos prisistatymas: mūsiškiai mokiniai vietovardžiavo savame krašte, tad pristatė Lekėčių krašto svarbiausius vietovardžius: Rūdšilis, Didysis šaltinis, Pavilkijys, Jančiai, Novaraistis, Kretkampis – ir bandė paaiškinti  jų kilmę.   Mokiniai turėjo atlikti skaitymo suvokimo testą, susijusį su vietovardžiais, gramatikos, skyrybos, rašybos užduotis. Kapitonai  irgi varžėsi – turėjo atlikti užduotis apie mūsų krašto vietovardžius.  Atlikę užduotis mokiniai dalyvavo teatro pamokoje, kurią vedė Vilija Meškaitienė.

    Džiaugiamės mūsų ,,Lekėtukų” komandos sėkme –  užėmėme  pirmąją vietą, Griškabūdžio gimnazijos komanda – antra, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos komanda – trečia.

                                                                    Mokyklos informacija

 Pėdsekys  gamtoje

     Balandžio 5- oji  ilgai atmintį  išliks jauniesiems mokyklos gamtininkams.  Kartu  su lydinčiais mokytojais, penktų, šeštų klasių mokiniai išvyko į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Pirmiausia atvėrėme edukacinės klasės duris. Čia mus pasitiko ir edukacinį užsiėmimą vedė Lina Marmaitė. Eidamas gamtoje ne visada pamatai šaką taškenantį didįjį margąjį genį, uosio kamieno žievę laupantį taurųjį elnią ar olą rausiančią rudąją lapę. Labai aiškiai ir vaizdžiai visus šiuos požymius ir atskleidė edukacinio užsiėmimo metu edukatorė. Klausėmės elnių riaumojimo, apžiūrėjome genio kambarėlį, pačiupinėjome remezos lizdelį , elnių ragus, apgraužtus kankorėžius.Pasibaigus užsiėmimui pasklidome po restauruotą zoologijos muziejų.Džiaugėmės gyvūnų iškamšomis, susipažinome su jų įvairove. Pasisėmę daug gamtinių, žinių grįžome  į mokyklą

                                                                                          Mokytoja L. Petrauskienė

 

 Gerb. mokytojau,

 Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

 Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą arba įsigyti verslo liudijimą. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos - atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.  Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

 Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.  

 VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.

 Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

                                                                                 Valstybinė mokesčių inspekcija

DĖL 2 PROCENTŲ SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO

LEKĖČIŲ MOKYKLAI DAUGIAFUNKCIUI CENTRUI

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas suteikia galimybę paremti visas įregistruotas ne pelno organizacijas. Tarp šių organizacijų yra mūsų mokykla-daugiafunkcis centras. Parama sudaro 2 procentus praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio sumos. Kiekvienas dirbantis ar pajamas gaunantis Lietuvos pilietis turi galimybę paremti mūsų mokyklą-daugiafunkcį centrą pervesdamas 2 procentus pajamų mokesčio, sumokėto valstybei.

Mieli paramos Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro teikėjai,

pernai gavome paramą ( 2 proc. pajamų mokestis) – 324,16 Eur. Už šias lėšas ir už 2017 m. gautas ir nepanaudotas lėšas (253,24 Eur) buvo įsigyta: projektorius, ekranas, kopijavimo popierius (7 pakai), granulės sėdmaišių papildymui, prailgintuvas. Dėkojame už Jūsų paramą!

Kviečiame visus, kurie gali paremti Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą, iki 2019 m. gegužės 1 d. užpildyti specialią FRO512 formą naudojantis elektronine bankininkyste arba pasinaudoti galimybe ir formą užpildyti padedant specialistams Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Deklaracijos pildymas:

 1. Prisijunkite prie Valstybinė mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninės deklaravimo sistemos.

 2. Meniu eilutėje, kairėje, spauskite pateikti dokumentą/pildyti naują dokumentą.

 3. Suraskite reikiamą formą: formos kodas FRO512.

 4. Spauskite„pildyti formą tiesiogiai portale“.

 5. Užpildykite reikiamus laukus. E4 laukelyje galite paskirti 2 proc. Šakių rajono Lekėčių mokyklai – daugiafunkciui centrui. Pramos gavėjo kodas – 190821325. Adresas: Pušyno g. 8, Lekėčiai, Šakių raj.

 6. Jei klaidų nėra, spauskite „pateikti deklaraciją“.

Prašyme visi duomenys pildomi didžiosiomis raidėmis.

Informacija teikiama el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 868651170.

1809l

KK projekto logo

Go to top