Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Nacionalinis mokyklų sveikatinimo akcijų festivalis

   Įgyvendindama projektą „Išmok  jaustis gerai“, mūsų mokykla gegužės 20- 24 dienomis organizavo įvairias sveikatos gerinimą skatinančias veiklas.

   Mokytojai skaičiavo per savaitę nueitą atstumą pėsčiomis, organizavo bendrus sveikus pusryčius. Gegužės 21 d. mūsų mokykloje vyko projekto „Išmok jaustis gerai“ seminaras mokytojams. Jame dalyvavo mūsų mokyklos bei Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojai. Lektorės A. Kernytė ir N. Grigorjeva pristatė komandos formavimo ir bendradarbiavimo galimybes. Taigi, mokytojai  gavo žinių, kaip kurti gerai psichologinei savijautai palankią atmosferą.

    Moksleiviai dalyvavo sveiko maisto receptų konkurse. Penktokai kartu su technologijų mokytoja E. Brazaityte  pusryčiams virė miežinę košę su šviežiomis braškėmis ir ja vaišino pradinių klasių moksleivius. Vyresnių klasių moksleiviai (5, 7, 9 kl.) padėjo įruošti kilnojamus masažuojančius takelius darželio vaikams bei patys turėjo daugiau galimybių aktyviai praleisti pertraukas lauke, nes 1- 10 klasėms buvo paskirtas sportinis inventorius žaidimams lauke. Pradinių klasių mokiniai pamokų metu galėjo išbandyti judėjimą skatinančius metodus ar aktyvias mankštos pertraukėles.

   Baigiantis savaitei 5- 10 klasių mokiniai dalyvavo mišrių komandų futbolo turnyre bei  pėsčiomis keliavo į partizaninių kovų vietas Lekėčių miškuose.

                                                        Direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė Rajono vaikų lengvosios atletikos varžybos

    2019-05-22 vyko rajono vaikų lengvosios atletikos varžybos, kuriose dalyvavo ir grupelė mūsų mokyklos mokinių. Kamuoliuko metimo rungtyje rajono čempione tapo Aurelija Zubauskaitė. Antrąsias vietas iškovojo Eigirdas Zubka (30 m bėgimas) ir Nida Kirtiklytė (300 m bėgimas). Gerai sekėsi ir kitiems jauniesiems sportininkams: V. Bitinaičiui, T. Adomaičiui, U. Juočiūnaitei, L. Adomaičiui, R. Bružui, P. Muchinui, A. Balčiūnui, V. Gustaitei.

                                                                                   Mokyklos inf.

Futbolo varžybos   - projektas ,,Išmok jaustis gerai“. Aktyvumo savaitė

 Gegužės 23 dieną mokykloje vyko futbolo varžybos. Dalyvavo keturios komandos: SOS (komandos  kapitonas Airidas Kočinas), MULTIPLA ( komandos  kapitonas Andrius Karpavičius), TANKAI ( komandos  kapitonas Deimantas Švickus) ir AUKŠTUOLIAI ( komandos  kapitonas Lukas Babilas). Buvo žaidžiama vieno rato sistema. Visos rungtynės vyko labai atkakliai. Varžybų nugalėtojas paaiškėjo tik pasibaigus paskutinėms rungtynėms. Ketvirtąją vietą užėmė ,,Multipla", trečioji vieta atiteko ,,Tankams", antrieji - ,,Sos", nugalėtojais tapo ,,Aukštuoliai". Varžyboms teisėjavo  kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys.

                                                                Mokyklos inf.

Pirmokai - Sudarge

  Gegužės 23 d. pirmokai  svečiavosi Sudarge. Mus pasitiko bibliotekos darbuotoja Virginija, kuri papasakojo daug įdomių istorijų apie Sudargą. Kartu su ja kopėme į piliakalnius, grožėjomės nuostabia gamta.Vaikams labai patiko,,Basakojų takas''. Net du kartus juo perėjome. Žaidimų aikštėlėje pailsėjome ir vykome į namus. Gidei pažadėjome, kad grįšime su savo tėveliais. Už nuotraukas dėkojame Reginai Klimaitienei.

                                                           Mokytoja Jūratė Puidienė

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas „Atmintis gyva“

   Gegužės 24 d. popietę būrys istorinei atminčiai neabejingų žmonių susibūrė Rūdšilio girioje ir prasmingai paminėjo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną renginyje „Atmintis gyva“.  Ši vieta ypatinga, prasminga, bet liūdna, nes šilo šimtametės pušys mena, kaip žuvo partizanai Julijonas Būtėnas ir Petras Jurkšaitis - Beržas.

   Renginys sutelkė kelių kartų atstovus – Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro jaunimą bei ilgametę istorinę atmintį turinčius piliečius. Visus į susikaupimą bei rimtį nuvedė Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko aukojamos Šventos mišios. Iškilmingai pašventintas naujai atstatytas bunkeris, kurį visada gali aplankyti bei į jį nusileisti istorija besidomintys asmenys.

   Renginyje viešėjo bei istorinėmis, pilietinėmis mintimis dalinosi garbingi svečiai: Seimo narė Irena Haase, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Zanavykų Vilniaus krašto bendruomenės pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas, patriotas Vincentas Aleknavičius ir kt. Meninę programą dovanojo Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro vokalinis ansamblis „Raskila“ (vadovas Jurgis Jarašius).  

   Iškilmingos karių salvės už Lietuvą, partizanus bei Lietuvos žmones dar ilgai primins, kad istorinė atmintis gyva.

Milda Ratomskienė

Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė

Ekskursija į pajūrį

     Mokslo metų užbaigimui 5-6 klasių mokiniai pasirinko išvyką į pajūrį. Iš Lekėčių išvykome darganotu oru, o Vakarų Lietuva mus pasitiko giedru dangumi. Pirmoji sustojimo stotelė buvo Olando kepurė Karklėje. Tai vienintelis skardingas krantas Lietuvoje su akmenuota pakrante. Pamėtę akmenukų į jūrą, palaipioję aukštyn-žemyn skardžio laipteliais, pajudėjome Vinetu kaimo link. Tai indėnų gyvenvietė, kurioje vaikai supažindinami su indėnų kultūra ir istorija. Vinetu kaimas – tai aktyvaus ir harmoningo laisvalaikio vieta. Vaikai noriai dalyvavo ilgame kliūčių ruože, drąsiai žengė per upelį rąstu, susipažino su indėnų medžioklės ypatumais ir gyvenimo būdu, daužė indėnų būgną, gavo indėniškus vardus, o veiduose buvo išpiešti indėniški simboliai. Laisvu laiku šaudėme iš lankų, svaidėme ietis į taikinį, mėtėme žiedus ant bizono ragų, bandėme vaikščioti su kojūkais, taip pat buvome skaniai pamaitinti indėnišku paplotėliu su sūriu ir daržovėmis. Paskutinė mūsų stotelė buvo dinozaurų parkas „Dino“. Parko darbuotoja vedžiojo mus po parką ir trumpai papasakojo apie dinozaurus, o tada skubėjome pramogauti, nes atrakcijų  parke labai daug: 5D kinas, elektromobiliai, karuselės, batutai, veidrodžių labirintas, muzikos instrumentai, lazeriai, nykštukų namelis ir t.t. Laikas pramogaujant greitai ištirpo, o važiuoti namo dar nesinorėjo, tad užsukome į restoraną „Hesburger“ papildyti skrandžius ir patuštinti pinigines. Grįžome vėlai, labai murzini ir pavargę, bet kupini puikių emocijų  ir įdomių įspūdžių.

                                                                                 5 klasės auklėtoja G. Pocevičienė

„ Ištiesk pagalbos ranką V“ Jadagonių Pagonijos pramogų parke

   Gegužės  septynioliktą dieną Jadagonių Pagonijos pramogų parke vyko kasmetinis renginys  „Ištiesk pagalbos ranką V“,  kurį organizavo Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Mūsų mokyklos mokiniai šiame renginyje kasmet dalyvauja ir organizatorių įvardinami kaip „vietiniai“ miško žinovai. Mokyklos komandą sudarė aštuntokai M. Biliotavičiūtė, R. Merčaitis, E. Žemaitaitis ir devintokai  J. Boza, L. Šventoraitis, A. Karpavičius. Varžyboms jaunuoliai ruošėsi kelias dienas: mokėsi dviratininko kelių eismo taisykles, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, mokėsi veikti ekstremaliose situacijose.

   O ekstremalių situacijų žadėjo penktadienio rytas, nes lietus prausė nuo pat ryto, tad iššūkių jau tikėjomės. Prasidėjus renginiui buvo išdalinti „sportiniai žemėlapiai“, kuriuose pažymėta dešimt punktų, į kuriuos atvykus laukia užduotys. Jaunuoliai užduotis atliko puikiai, tiktai oro sąlygos pakišo koją ir iš vienuolikos komandų laimėjome ketvirtą vietą. Finišą komanda pasiekė labai kovingai nusiteikę ir  ,,gražūs“ – maskuote išteptais veidais, purvinais, šlapiais rūbais. Po varžybų mūsų ištvermingi jaunuoliai pavalgė kareiviškos košės, stebėjo pasieniečių tarnybinių šunų pasirodymus ir kopė į Pagonijos uolą, kurios aukštis trylika metrų. Remigijus labai drąsiai kopė net du kartus.

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Visuomenės sveikatos specialistė  Kristina DamijonaitienėVaikų keturkovės varžybos

  Gegužės 8 dieną mūsų rajone vyko 2005 m. gimusių  vaikų keturkovės varžybos. Mūsų mokyklai atstovavo 7 klasės mokiniai. Mergaitės surinko 819 taškų ir iškovojo trečiąją vietą. Varžybose dalyvavo Viktorija Adomaitytė, Meida Kočinaitė, Skaistė Kutanovaitė, Karolina Milkevičiūtė, Rugilė Zubkaitė ir Milena Menkelevičiūtė. Daugiausiai taškų surinko Skaistė -181, Viktorija -175 ir Meida-167.                                                                                                    

  Berniukai pasirodė truputį kukliau, jie surinko 646 taškus ir užėmė ketvirtąją vietą. Iki prizinės pritrūko 51 taško. Geriausiai varžybose sekėsi Armantui Zubauskui-161 taškas ir Arminui Ivkovui -143 taškai. Be jų varžybose dar dalyvavo Lukas Matulaitis, Airidas Zubauskas,  Rokas Karušis ir Paulius Piktčilingis.

  Gegužės 10 d. minima PASAULINĖ JUDĖJIMO SVEIKATOS LABUI  diena. Šiai dienai paminėti  Gelgaudiškyje buvo organizuotas žygis pėsčiomis. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos  septintos ir aštuntos klasių mokiniai. Reikėjo įveikti 8 kilometrus. Startas buvo duotas mokyklos stadione. Pirmas sustojimas buvo prie dvaro. Organizatoriai supažindino su dvaro istorija. Išklausę įdomaus pasakojimo, patraukėme parko takeliais finišo link. Praėjus keletui valandų, pasiekėme finišą, kur mūsų laukė skani sriuba ir lietuviškas kugelis.  Pasisotinę  iškeliavome namo.       

Kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys                         

Erasmus+ projektas Turkijoje

     Mūsų mokykla dalyvauja Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių KA2 projekte „Kultūriniai klausimai inkliuziniame mokyme“. Balandžio 28 - gegužės 4 dienomis penki mokiniai - Miglė Skopaitė, Greta Dambrauskaitė, Monika Biliotavičiūtė, Ieva Paplauskaitė ir Emilis Žemaitaitis buvo išvykę į antrą projekto dalyvių susitikimą Turkijoje, Afyonkarahisar mieste. Su mokiniais kartu vyko mokytojos R. Krikštopaitienė (projekto vadovė) ir E. Mieliauskienė (anglų kalbos mokytoja). Mokiniai gyveno pas savo draugus – projekto partnerius turkus.                                                            

   Sekmadienį anksti ryte iš Vilniaus išskridome į Kijevą, ten buvo nesklandumų dėl sugedusio lėktuvo, tačiau galiausiai pasiekėme Stambulą, iš jo skridome į Zafer oro uostą, iš ten autobusu važiavome į Afyonkarahisar miestą, kuriame susitikome su savo partneriais. Pirmadienį buvome mokykloje, susipažinome su mokiniais iš kitų šalių. Vėliau važiavome į kalnus, nuo kurių matosi visas miestas, vaikščiojome po miesto senamiestį, lankėmės seniausioje medinėje mečetėje. Antradienį šalys – partnerės  eksponavo savo stendus, italai, portugalai ir ispanai pristatė inscenizuotas legendas. Po pristatymų galėjome pasilinksminti mokyklos organizuotoje Pavasario atidarymo šventėje.                                                  

   Trečiadienį vykome į Pamukkale bei antikinį miestą Hierapolį, lankėmės muziejuje. Ketvirtadienį pristatėme savo projektą apie lietuvių liaudies dainas, pasakojome apie medų ir linus. Dalyviai ragavo medaus, jiems labai patiko šis unikalus Lietuvos gaminys. Penktadienį apžiūrėjome uolas, kuriose Bizantijos laikais gyveno žmonės. Pietavome prie nuostabaus Emre ežero. Vakare restorane buvo uždarymo vakarėlis. Kai kurie dalyviai labai susidraugavo, taigi buvo labai sunku išsiskirti.  Šeštadienio naktį išvykome ir skridome tuo pačiu maršrutu, kaip ir atskridome. Turkai labai draugiški žmonės, jų bendravimas labai artimas, malonus ir su nepažįstamais žmonėmis, nuostabaus grožio kalnai, skanus maistas. Susipažinome su kita kultūra, susiradome naujų draugų, pamatėme daug gražių vietų. Labai džiaugiamės, kad keliavome į šią šalį ir nekantriai laukiame tarptautinio susitikimo,  Lietuvoje vyksiančio kitais mokslo metais.  

                                         Ieva Paplauskaitė, 8 klasės mokinė

Integruotas lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų 5 -10 konkursas ,,Džiaugsmo akimirkos“

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro aštuntos klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame integruotame  lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų konkurse  ,,Džiaugsmo akimirkos“.  Aštuntokai pirmiausia per lietuvių kalbos pamokas kūrė miniatiūrą, o po to per dailės pamokas (mokytoja O. Šimatonienė) iliustravo savąją miniatiūrą. Geriausi darbai (I. Paplauskaitės, S. Vyšniauskaitės ir V. Pakalkaitės) buvo išsiųsti į konkursą.  Trečiąją vietą laimėjo Vakarės Pakalkaitės miniatiūra ,,Dvi stirnos” ir iliustracija. Džiaugiamės Vakarės sėkme.

                                                                                                        Mokyklos informacija  

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

 Gegužės 7 diena – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Rajono mokyklų bibliotekininkės nutarė šią dieną pažymėti bendru renginiu - viešu garsiniu vaikų skaitymu. Lingio parke Šakiuose susirinko devynių mokyklų skaitytojai, tarp kurių buvo ir mūsų mokyklos  septintokių būrelis: Viktorija ir Rugilė Adomaitytės, Karolina Milkevičiūtė, Skaistė Kutanovaitė, Meida Kočinaitė ir  Milena Menkelevičiūtė. Renginio metu buvo skaitomi tekstai apie rajono vietovių pavadinimų kilmę: sakmės, legendos ir senų žmonių pasakojimai. Lekėtiškės skaitė A. Šilingo tekstus iš B. Aleknavičiaus parengtos knygos ,,Lekėčių sakmės ”. Besiruošdamos šventei, mergaitės nupiešė  tekstams iliustracijas, parengė plakatą ,,Lekėčiai skaito!“, nes su šitokiu šūkiu vyko ir respublikiniai skaitymo renginiai, ir daug repetavo, kad tekstai skambėtų raiškiai ir įtaigiai.

   Geras oras, puiki knygų mylėtojų draugija, įdomi nauja informacija, piknikas – tai šią dieną visiems renginio dalyviams padarė įspūdingą ir įsimintiną.

                                                   Mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

Mamytė

Kas paleido kaip margą drugelį 
  Mane žemės žieduos paskraidyti,

Kas pasaulin nežinomą kelią 
Man parodė? – Mamytė, mamytė!

Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė 

Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė!

                                                   Vytė Nemunėlis

 

 Gegužės penktosios rytas, atgaivintas lietaus lašų, pražydo pačiais gražiausiais žiedais. Kvapnioji gegužė… Pirmasis gegužės sekmadienis – ypatinga diena. Motinos diena.   Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio  centro bendruomenė rinkosi į šventinį koncertą. Programą pradėjo ir Mamytes sveikino  darželio ,,Meškučių” grupės vaikučiai ( mokytojos  A. Pakalkienė, I. Rudzevičienė). Į sceną lipo ir dainas Mamoms atliko  1- 4 klasių mokinių choras ( vadovė I. Rudzevičienė).

   Šakių meno mokyklos ansamblis ,,Allegreto“ (vadovė E. Lukšienė) mylimoms Mamoms dovanojo ne tik dainas, bet ir solo atliekamus kūrinius (D. Balčiūtė).   Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio  centro vyresnių klasių merginų ansamblis  ( vadovė I. Rudzevičienė ) visus džiugino lyrinėmis dainomis. 

   Koncerto pabaigoje – Lekėčių vaikų teatro aktoriai parodė spektaklį  ,,Močiutės skrynia” (režisierė V. Brazaitienė). Spektaklis gana nuotaikingai atskleidė šiandienos aktualias problemas: jei mamos ir močiutės žais su su savo vaikais, jiems nereikės  laisvalaikį praleisti su telefonais.   Koncertą vedė  Lekėčių mokyklos - daugiafuncio centro renginių organizatorė Milda Ratomskienė.

                                                                                  Mokyklos informacija

 Kroso estafečių varžybos

    Balandžio mėn. 30 dieną Lekėčiuose  vyko Šakių rajono  bendrojo lavinimo mokyklų kroso estafečių varžybos. Mūsų jaunučių komanda, kurią sudarė 7 kl.mokiniai Viktorija Adomaitytė, Skaistė Kutanovaitė, Rokas Karušis ir Armantas,  iškovojo trečiąją vietą. Mokinius varžyboms ruošė  mokytojas Darius Ruzgys. 

 Mokyklos informacija

Sėkmingas Keramikos centro mokinių pasirodymas  parodose- konkursuose 

Balandžio  šešioliktą dieną Marijampolės meno mokykloje vyko moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda-konkursas „Sveikas maistas“.  Mūsų mokyklos mokinė Vakarė Pakalkaitė už darbą „Obels sūnus“ (11-15 metų grupėje) buvo apdovanota I laipsnio diplomu, o Ugnei Juočiūnaitei už darbą „Vitaminas M“ (11-15) metų grupėje skirtas II laipsnio diplomas. Tai įspūdingas mūsų mergaičių  pasiekimas,  nes parodoje dalyvavo 106 moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Ugnė

 Balandžio dvidešimt penktą dieną Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko moksleivių keramikos kūrybinių darbų paroda - konkursas „Keramika – senasis amatas“. Buvusios mūsų mokyklos mokinės pagal NVŠ programą tęsia keramikos mokymąsi Lekėčių keramikos centre. Merginos sėkmingai dalyvavo ir gavo aukščiausius įvertinimus. Dovilė Juočiūnaitė laimėjo pirmą vietą už keramikos darbą „Apuokžuvė“, Akvilė Gudelevičiūtė  laimėjo antrą vietą už keramikos darbą "Gyva tradicija".

Mokyklos informacija

Vaikų Velykėlės

 Šiemet Vaikų Velykėlių (Atvelykio) švente džiaugėsi pradinių klasių mokiniai. Šventę jiems „padovanojo“ penktokai. Penktokams tai buvo pirmasis jų pačių organizuotas ir vedamas renginys, todėl baimės vaikams netrūko. Renginys vyko visose keturiose klasėse vienu metu, tad penktokai ten keliavo po tris.

 Skambėjo vaikiškos dainelės klasėse, buvo papasakota apie Velykų ir Atvelykio šventes, svarbiausius jų akcentus. Tada mažieji savo žinias patikrino viktorinoje, po kurios vėl išgirdo daug įdomybių apie kiaušinius – tiek margintus, tiek saldžius. Prasiblaškymui vaikai buvo pakviesti pažaisti žaidimą „Radau“, siunčiant kiaušinį tarp rankų nugaroje ir spėliojant, pas ką jis yra. Ir svarbiausioji renginio dalis – popierinių kiaušinių spalvinimas ir klijavimas ant Atvelykio zuikio pilvo. Papuošti kiaušiniais zuikiai demonstruojami antrame mokyklos aukšte.

 Padovanoję saldžias dovanėles, padėkoję už smagiai praleistą laiką, penktokai atsisveikino su mažaisiais draugais ir, kupini įspūdžių, nuskubėjo jais pasidalinti su klasės auklėtoja.

                                                                    5  klasės mokiniai

Autizmo diena mokykloje

Balandžio 12 dieną Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro ugdytiniai, pedagogai ir kiti darbuotojai bendru susitarimu rengėsi mėlynos spalvos rūbais ar dėvėjo mėlynos spalvos aksesuarus. Tiems, kurie pamiršo pasirūpinti akcentais - buvo išdalintos mėlynos juostelės.  Mėlyna- autizmo spektro spalva, kuri gilina mūsų supratimą. Tai kvietimas atjausti ir suprasti.

Mokiniai klausėsi informacinių paskaitų ir pabandė atsakyti į klausimus: ką reikia žinoti apie autizmą norint jį suprasti? Kokie sunkumai galimi esant šiam sutrikimui?  1 iš 68 žmonių turi autizmo spektro sutrikimą.

Ikimokyklinės „ Meškučių“ grupės, pirmos ir trečios klasių mokiniai pagamino popierinius darbelius, kuriuose dominuoja mėlyna spalva. Pirmokai pasigamino mėlynas gėlės formos sages, o keramikos dirbiniai- melsvos molinės gėlės papuošė mokyklos fojė stendą.

Autizmo  spektro sutrikimas turį įtaką tam, kad žmogus kitaip bendrauja, jaučia bei suvokia pasaulį. Mokykla gali padėti jaunam žmogui suvokti, kad „ kitoks“ nereiškia blogesnis.

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir prisidėjimą prie šios gražios akcijos.

Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

Visuomenės sveikatos specialistė

Kristina Damijonaitienė
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019

     Mūsų mokykloje, kaip ir kiekvienais metais, visą mėnesį buvo organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios stiprinti mokyklos bendruomenę , ugdyti draugiškumą. Klasės auklėtojai vedė tikslines klasės valandėles pagal parengtas „Vaikų linijos“ rekomendacijas.

    Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“, bendradarbiaudama su „Vaikų linija“ ir atsakingu verslu,  pristatė mokiniams skirtą virtualų testą „Įveik patyčias“, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias. Pasak šalies vadovės, patyčias galime sustabdyti, tačiau pirmiausia turime mokėti jas atpažinti ir žinoti, ką daryti su jomis susidūrus.

  Mokyklos 5-10 klasių mokiniai labai sėkmingai sprendė testo užduotis ir jas aptarė klasės valandėlių metu, 6 klasės mokiniai testo užduotis sprendė individualiai ir visi aptarė rezultatus. Teisingai atlikę užduotis mokiniai ir klasės gavo atminimo diplomus.

  Mokyklos 1-4 klasių mokiniai klasės valandėlių metu dalinosi „geromis emocijomis“, kurias vaikai išreiškė kortelėse užrašydami palinkėjimą, padėką draugui, taip stiprindami tarpusavio santykius, gerindami atmosferą bendruomenėje.

  Labai džiugu, kad mūsų mokykla sertifikuota ir jai suteiktas Olweus mokyklos vardas. Tačiau turime žinoti, kad siekti tobulumo visada reikia, kadangi  patyčių masto rodiklis sumažėjęs – 11,3 %- 2018 metais , o 2017 metais buvo 15,2 %. Džiaugiamės, kad  tyrimų duomenys rodo bendruomenės sąmoningumo augimą, tačiau mūsų 2019 metų siekiamybė patyčių ir smurto procentą tarp mokinių   dar labiau sumažinti.

                                                                                               Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

IŠVYKA Į KAUNĄ

  Balandžio 30 dieną  devintokai ir vėl drauge su šeštokais bei jų auklėtojomis išvyko į Kauną, kur, pasinaudodami moksleivio kultūros pasu, dalyvavo net trijose edukacinėse programose. Pirmiausiai nuvykome į Vytauto Didžiojo karo muziejų. Nuotaikinga edukacinė programa ,,Karinė operacija ,,Žinių bomba“- tai intriguojanti veikla, leidžianti pajusti karišką dvasią. Auklėtiniai muziejaus erdvėse ieškojo kodinėmis spynomis užrakintų ,,žinių bombų“ ir per kuo trumpesnį laiką (pasiskirstę į 2 komandas) turėjo nukenksminti Muziejui grėsmę keliančius užtaisus, vykdydami įvairias užduotis: reikėjo skaičiuoti, bėgioti, ieškoti, šifruoti, spręsti rebusus, surinkti dėliones, apžiūrėti šovinius bei ginklus, bendrauti naudojant radijo stoteles ir atsakyti į įdomius klausimus. Moksleiviai labai smagiai praleido laiką ir pakartojo svarbiausias istorines datas bei faktus. Visi labai aktyviai ir noriai dalyvavo.

  Antrojoje edukacinėje programoje ,,Lietuvos karys. Nuo senovės iki dabartinių laikų“ (vyko ten pat) mokiniai susipažino su Lietuvos kario istorija bei jo naudota ekipuote ir ginkluote nuo 1253 m. iki šių dienų. Išklausę pasakojimo visi galėjo paimti kalaviją, muškietą, kitus įvairius ginklus ir juos apžiūrėti iš arčiau. Vaikinams tai labai patiko, o mūsų dvi mergaitės į tai žiūrėjo santūriau.

  Trečioji edukacinė programa ,,Bausti negalima pasigailėti: pažink ir patirk“ vyko Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Truputį pavargę, bet susidomėję mokiniai klausė Lietuvos mokyklos istorijos ir sužinojo, kokios šalia ugdymo priemonių taikytos auklėjamosios bei drausminamosios priemonės (bausmės)- rykštės, liniuotės, gėdos lentelė ant kaklo, klūpėjimas ant žirnių iškeltomis rankomis ir poterių kalbėjimas. Kas norėjo, galėjo paklūpėti ant žirnių (pabandė tik keli).

  Vykdami namo, aišku, sustojome Maximoje, nes visi buvo išalkę. Grįžome tikrai turiningai praleidę laiką (ir nemokamai).

                                          9 klasės auklėtoja D.Sutkuvienė

Spektaklis vaikams ,,Emilis iš Lionebergos"

    2018 metais  džiaugėmės, pasinaudoję kultūros paso teikiamomis galimybėmis. Todėl ir dabar suskubome  nemokamai pažiūrėti Vilniaus kamerinio teatro spektaklį vaikams ,,Emilis iš Lionebergos", sukurtą pagal to paties pavadinimo A. Lindgren kūrinį.

    Balandžio 19 d. visi mūsų  mokyklos pradinukai sėdo į didelį 50 vietų autobusą ir išvyko į Šakius. Pakeliui sustojome Zyplių dvare, kur  pasivaikščiojome  po dvaro parką, apžiūrėjome kieme esančias skulptūras. Šakių  kultūros centre apžiūrėjome dailės kūrinių parodą.

    Pagaliau scenoje išvydome  visus  šio spektaklio veikėjus: Emilį, jo mažąją sesutę, mamą, tėtį, jų  tarnus.  Kūrinys parašytas  seniai, todėl vaikams kai kas buvo ne visai suprantama ( senukų prieglauda- elgetynas), bet visi puikiai suprato  Emilio ir jo sesutės išdaigas.  Jos labai panašios į šių laikų vaikų išdaigas ir pokštus. Visi  pasidžiaugėme Emilio poelgiu: jis išgelbėjo savo šeimos tarno gyvybę - arkliuku per pūgą nugabena jį pas gydytoją. Emilio tėvai, gavę padėkos laišką iš  to paties gydytojo, labai apsidžiaugė.

    Spektaklis vaikams labai patiko, todėl grįždami  dar ilgai dalijomės įspūdžiais. Atsisveikinome, palinkėję vieni kitiems turiningų linksmų pavasario atostogų.

                                                    Mokytoja L. Plėšikaitienė

Rajoninė rusų kalbos olimpiada

   Rajono mokyklų aštuntokai ir devintokai kiekvieną pavasarį kviečiami dalyvauti rusų kalbos olimpiadoje. Šiemet mūsų mokyklai atstovavo dvi 8 klasės mokinės - Ieva Evelina Paplauskaitė ir Vakarė Pakalkaitė. Dalyvių buvo nemažai, net dvylika. Merginos stropiai atliko visas olimpiados užduotis. Esame dėkingi joms už nuoširdžias pastangas.

                                                                                                Mokyklos informacija 

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top