Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Dešimtokai  Kauno technikos profesinio mokymo centre

  Kovo 28 dieną mes, dešimtokai,  vykome  į Kauno technikos profesinio mokymo centrą. Ten  apžiūrėjome mokyklą, kalbėjomės su darbuotojais - su elektromechanikos mokytoju Valdu. Gavome pavairuoti mašiną,  kuri buvo skirta žaisti, bet atrodė kaip  tikra mašina. Buvome ir kituose tos pačios Kauno technikos profesinio mokymo centro skyriuose. Mums  papasakojo  ne tik apie mokyklą, bet ir  apie bendrabučius, mokymosi  galimybes, apie galimas pasirinkti specialybes: mokymo centras rengia automobilių elektomechanikus, automobilių mechanikus, baldžius, stalius, kompiuterinės įrangos derintojus ir kt. Po to ėjome į kitą mokyklos skyrių: ten  mokytojas  davė sudėti schemas, kad veiktų kompiuteris.

Buvo labai įdomu. Kai kurie mūsų klasės mokiniai planuoja mokytis Kauno profesinio mokymo centre.

                                 Dešimtokė E. RadvilavičiūtėEdukacija Vilniuje

   Aštuntokai pasirinko vieną iš edukacinių pamokų, kurias siūlo Vilniuje, Markučiuose esantis  literatūrinis A. Puškino muziejus.  Tolima kelionė neprailgo, diena buvo labiai pavasariška ir šilta. Vilnius pasitiko su saule, mėlynu dangum ir miesto triukšmu.

   Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus įsteigtas buvusiame Grigorijaus ir Varvaros Puškinų Markučių dvaro gyvenamajame name. Muziejaus ansamblį sudaro buvęs dvaro gyvenamasis namas, 18 ha parkas su tvenkiniais, šeimyninės kapinaitės, Šv. Varvaros koplyčia ir paminklas A. Puškinui. Memorialinę ekspoziciją sudaro 6 autentiškai apstatyti XIX a. pabaigos kambariai. Juose eksponuojami baldai, puošti Puškinų giminės herbais ir Varvaros Puškinos monogramomis. Didelis parkas be žalio rūbo buvo ne toks įspūdingas, todėl kitiems, norintiems aplankyti muziejų, siūlome rinktis vasarą arba rudenį. 

  Antroji dienos pusė buvo skirta kelių valandų malonumams ,,Vishy” vandens pramogų parke arba Ozo prekybos centre esančiame kino teatre. 

                                                                        Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

Tradicinėje Lietuvos  mokyklų teatrų šventėje „Mažosios scenos dienos“

  Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro paauglių teatras dalyvavo jau dvidešimt antrą kartą Kauno jėzuitų gimnazijoje organizuojamoje tradicinėje Lietuvos  mokyklų teatrų šventėje „Mažosios scenos dienos“. Tai reikšminga šventė, kuri skatina mokyklų teatrų pažintį, draugystę ir bendradarbiavimą. Kiekvienais metais šventė turi savo temą, tad  dalyviai yra skatinami atkreipti dėmesį į tam tikras visuomenės problemas ir ieškoti naujų saviraiškos formų.

   Kovo  29 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje vyko šventė - kūrybinės dirbtuvėlės: mokyklinių teatrų namuose paruoštų spektaklių, sceninių vaizdelių pristatymas, darbas kūrybinėse grupelėse,  o po to  - darbų pristatymas ir aptarimas.  Lekėčių paauglių teatras parodė 2019 m. premjerinį spektaklį ,,Merginų pasikalbėjimai pagal Mikalojų Vilutį". Filosofines gyvenimo prasmės paieškas gvildenantis spektaklio    scenarijus nepaliko abejingų Kauno gimnazistų nei gimnazijos mokytojų. Jaunosios Lekėčių aktorės buvo be galo šiltai priimtos, įvertintos ir apdovanotos. Aktorė Vytautė Viltrakytė buvo išrinkta geriausia aktore ir pelnė žiūrovų simpatijos prizą.

                              Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro paauglių teatro režisierė Vaida Brazaitienė

Projekto ,,Išmok jaustis gerai“ mokymai

  Kovo 26-ąją dieną mokyklos mokytojų komanda dalyvavo mokymuose ,,Nesmurtinė komunikacija ir emocijos". Šis seminaras yra projekto ,,Išmok jaustis gerai" dalis. Seminarą vedė psichologė Lina Straukė.
  Seminaro metu kartu su dar dviejų mokyklų mokytojais aptarėme emocijų svarbą ir įtaką bendravimui, atlikome H. Aizenko asmenybės testą, praktiškai mokėmės taikyti nesmurtinės komunikacijos principus.


Direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukienė

Pasaulinė vandens diena 2019

   Kiekvienais metais kovo 22 dieną minima pasaulinė vandens diena. Šios dienos tikslas yra priminti apie  vandens svarbą. Vandens diena buvo paminėta ir mūsų mokykloje. Valgykloje mokiniai galėjo atsigerti citrina, apelsinu ir imbieru pagardinto vandens. Vaikams skaniausias buvo „ Geros nuotaikos vanduo“ ( su apelsino skiltelėmis).

   Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – „Nepalikime nė vieno be geriamojo vandens“.

                                                       Visuomenės sveikatos specialistė KristinaSaugus internetas

 Šiandien tikriausiai  net pradinėse klasėse nerasime mokinių, kurie nesinaudotų internetu. Bet ar tai  tikrai nepavojinga vaikams?
 Norėdami surasti atsakymą į šį klausimą,  ketvirtos klasės mokiniai apsilankė  Lekėčių miestelio  bibliotekoje, kur mus maloniai priėmė bibliotekos vedėja Aušrelės Kriauzienė.  Ji vedė mums įdomią ir naudingą pamoką apie saugų internetą.  Sužinojome, kiek daug pavojų  slypi šiuose tinkluose. Neatsakingas bendravimas socialiniuose tinkluose gresia asmens duomenų paviešinimu. Čia labai lengva pakliūti į apgavikų pinkles, patirti patyčias ar psichologinį  spaudimą. O kur dar  atsiunčiamos įvairios nežinomos programėlės, kartu su kuriomis į kompiuterį gali patekti virusai. Kaip elgtis, kad  taip  nenutiktų, vaikai ir sužinojo šios pamokos metu.  Be to, gavo bibliotekininkės paruoštą medžiagą tėveliams ,,Jūsų vaikai skaitmeniniame pasaulyje".
 Mūsų žinias pamokos gale  Aušrelė patikrino protmūšyje, o už teisingus atsakymus buvome apdovanoti  kai kuo saldžiu. O kuo - tai paslaptis!
 Nuoširdžiai sakome ačiū už puikią pamoką.


Mokytoja Laima Plėšikaitienė

Keliame inkilus!

Kovo 21 dieną penktokai ir šeštokai su pavaduotoja Rasa Kaukiene pirmiausiai nuvyko į Lekėčių girininkiją. Miškininkai mus padalijo į grupes. 

 Po to mes važiavome į mišką kelti inkilų. Inkilus reikia kelti 50 metrų nuo vienas kito. Tad važinėjome po mišką, kol sukėlėm visus inkilus. Mūsų grupė turėjo kopėčias, todėl galėjome aukščiau įkelti inkilus. Mūsų grupei vadovavęs girininkas, kai sukėlėm inkilus, mus pagyrė. O mes jo paprašėme, kad į girininkiją važiuotų greitai, tad lėkėm atgal su vėjeliu.
 Už sunkų darbą mus visus pavaišino karšta koše ir arbata. Pavalgę ir padėkoję už košę, džiaugdamiesi geru darbu- inkilai įkelti į medžius - grįžome į mokyklą.


Ugnė Juočiūnaitė, 5 klases mokinė

 Pirmokai sportuoja kartu su tėveliais

   Kovo 22 – osios  vakare gerai nusiteikę ir sportine apranga ,,pasipuošę'' į mokyklos sporto salę rinkosi pirmokai ir jų tėveliai. Čia vyko sportinių estafečių varžybos ,,Sportuok kartu su manimi''. Po trumpos mankštos šeimos susiskirstė į komandas pagal spalvas. Komandos išbandė jėgas įvairiose estafetėse: varė kamuolį, metė į krepšį, šliaužė suoleliu, atliko užduotis su lankais. Estafetės buvo linksmos, įdomios, ,,užvedančios''. Buvo ne tik paprastų, bet kareiviškų ir raganiškų užduočių. Visi labai stengėsi, visi norėjo pirmauti. Laimėjo gera nuotaika ir draugystė. Visos šeimos už dalyvavimą šiame renginyje buvo apdovanotos direktoriaus padėkos raštais, o kiekvienas dalyvis ,,aukso” medaliu.

                                                                    Mokytoja Jūratė PuidienėSusitikimas su mūsų mylima poete Zita Gaižauskaite

  Kovo 22  dieną  džiugiai  nusiteikę mūsų mokyklos trečios ir ketvirtos klasės mokiniai sugužėjo į miestelio biblioteką.  Čia susitikome su mūsų mylima poete Zita Gaižauskaite. Kadangi tai ne pirmas mūsų susitikimas, tai poetė pirmiausia pasidžiaugė, kad mes smarkiai ūgtelėjome, pasiteiravo, kaip sekasi mokykloje. Paskui ji pati papasakojo apie savo vaikystę, apie pirmąsias skaitytas knygutes, apie pirmuosius  sukurtus eilėraščius. Jos vaikystės prisiminimai skaudūs - mokykloje ją lydėjusios patyčios. Bet kokie šilti ir saulėti poetės eilėraščiai! Čia ir varlytės, ir saulutė, ir skeltalūpis kiškis - juos ir suvaidino mūsų mokinukai. Kartu su poete pabandėme eiliuoti ir mes - pavyko visai gerai. Baigiantis susitikimui, turėjome galimybę nusipirkti naujausių poetės knygelių.
 Šiltai atsisveikinome su poete, netarėme sudie , o  sakėme: ,,Iki kito karto!".
 Už šį susitikimą esame dėkingi bibliotekos vedėjai Aušrelei Kriauzienei.


Mokytoja Laima Plėšikaitienė

ŽEMĖS DIENA

   Kovo 20 –oji - pasaulinė Žemės diena. Kaip ir kiekvienais metais - prieš šią dieną mokykloje sujudimas. Pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniai ruošėsi piešinių konkursui „Gamta lietuvių literatūroje“. Šventės dieną visos klasės puošėsi ir dalyvavo Žaliausios klasės konkurse. Patys mažiausi mokyklos gyventojai – darželinukai - karpė ir lipdė įvairiaspalves gėlytes, kuriomis papuošė pievelę prie mokyklos. Mergaitės, vedančios renginį, supažindino su Žemės dienos atsiradimo istorija, jos svarba ir būtinybe. Kitas šventės etapas - tai dokumentinio filmo „Sengirė“ žiūrėjimas ir aptarimas. Filmo autorius ir režisierius M.Survila. Aptarėme filmą, apdovanojome mokinius, kurie greičiausiai atsakė į pateiktus klausimus iš filme matytų vaizdų.
Šventės pabaigoje buvo apdovanotos klasės, kurios nugalėjo dalyvaudamos konkursuose. Pradinių klasių gražiausiu piešiniu pripažintas 2 klasės piešinys, Žaliausia klase tapo pirmokai. Vyresniųjų klasių gražiausias piešinys - 8 klasės, Žaliausia klasė - penktokai. Nugalėtojai apdovanoti saldžiaisiais prizais.


Mokytoja Laima Petrauskienė

Senų leidinių parodėlė bibliotekoje

Kiekviena knyga savyje slepia kažkokią istoriją, dažnai net ne vieną. Žmogaus gyvenimo istoriją, miesto ar kaimo, o gal net visos valstybės istoriją ... Bet ir pati knyga gan greitai tampa istorija. Laikui bėgant gyvenimas kinta, o knygoje jis - lyg iškaltas akmenyje pasakojimas apie tai, kas jau buvo, kas tapo istorija. 

Gera paimti į rankas seno leidimo knygą! Ji nelabai išvaizdi, pageltusiais lapais, gerokai apsilamdžiusi ir net apiplyšusi, bet ji pilna ne tik autoriaus į ją sudėtų istorijų, bet ir pati yra istorija tų žmonių, kurie ją įsigijo ir tiek metų saugojo, kuriems ji ir dabar dar didelė ( gal net didesnė nei buvo knygą išleidus) vertybė.
Mūsų mokyklos bibliotekoje vyksta senų knygų parodėlė. Kviečiame apsilankyti ir susipažinti: gal parodėlė paskatins skaityti knygą - seną ar naują, bet labai įdomią knygą.


Mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

Pasaulinė poezijos diena Šakiuose

  Kovo 21 diena – pasaulinė poezijos diena. Šakių „Varpo “ mokykloje šiai dienai paminėti vyko rajono septintų klasių mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Mūsų mokyklai renginyje atstovavo Karolina Milkevičiūtė ir Skaistė Kutanovaitė. Abi mergaitės pasirodė puikiai, o Skaistė buvo įvertinta trečiąja vieta. Džiaugiamės abiejų merginų pastangomis ir rezultatais.

Rusų kalbos mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

Krašto gynybos būrelis vėl vyko į Ruklą

Kovo 18 dieną Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro Krašto gynybos būrelio nariai kartu su vadovu Igoriu Bartninku keliavo į lazerinę šaudyklą Rukloje. Šį kartą mokiniai šaudė iš keturių padėčių - atsigulę, atsisėdę, priklaupę ir atsistoję. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę paleisti po penkis šūvius iš skirtingų pozicijų. Kadangi vaikų buvo daug, o šautuvų tik keturi, buvome suskirstyti į tris grupes. Visiems galiojo tos pačios taisyklės, visiems reikėjo šaudyti iš 25 metrų atstumo ir iš skirtingų padėčių. Kas be ko, atsistojus šaudyti yra kur kas sunkiau. Pati geriausia ir stabiliausia šaudymo padėtis yra atsigulus. Baigus visoms trims grupėms šaudyti iš 25 metrų, galima buvo šaudyti iš 50 metrų atstumo: penki šoviniai, skirtingos pozicijos, šaudyti galima tik po komandos. Visiems sekėsi labai gerai. Balandžio mėnesį planuojame mokytis, kaip reikia mesti granatą, o po teorinės dalies atliksim ir praktiką. Pavasarį planuojamas dešimties kilometrų žygis. Krašto gynybos būrelio užsiėmimai tikrai įdomūs: turim tikrai smagios ir įdomios veiklos.


Krašto gynybos būrelio  seniūnas Deimantas Švickus

Artūras Šiukšta apie kibernetinės erdvės pavojus

  Kovo 18 dieną mokykloje lankėsi Artūras Šiukšta - psichologas, Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos krašto pirmininkas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės narys.     
 8 – 10 klasių mokiniai klausėsi įdomios ir ypač aktualios paskaitos „Kibernetinės priklausomybės“. Lektorius teigė, kad pastaraisiais metais tūkstančiai jaunų žmonių gyvena aktyvų kibernetinį gyvenimą, tad vis sparčiau plinta nauja priklausomybės forma – kibernetinis priklausomumas:„Kai žmogus skaito knygas, sąmonė interpretuoja, kuria vaizdinius – taip lavinamas  žmogaus intelektas, tačiau  žiūrint į konkretų vaizdą kompiuteryje, telefone  – vaizdinių interpretuoti jau  nebereikia ir smegenys tiesiog tinginiauja, pamažu save naikindamos.“ Yra pastebima, kad jauni žmonės nebemato realiame gyvenime nieko naujo, kas juos džiugintų ar domintų. Kiekvienas prisėdimas prie kompiuterio šiuolaikinei z kartai suteikia malonumą, užtat nenorima mokytis, sportuoti, kurti. Dar viena bėda – išmokstama rašyti sms žinutes sutrumpinimais, su klaidom. Jaunuoliai praranda bendravimo džiaugsmą, nes neturi bendravimo modelio.
 Nepamirškime, kad priklausomybė nuo kompiuterio, telefono sukelia miego sutrikimus, galvos skausmus, tampame irzlūs ir neramūs. Nemokame susikaupti darbui – smegenys pripranta prie rotacijos ir negebame išlaikyti dėmesio. Lektorius jaunam  žmogui siūlo keistis – pirmiausia laisvalaikis jaunuolio turi būti aktyvus.

Mokyklos informacija

Tarptautinė П (Pi) diena

Kovo 14 dieną švenčiama tarptautinė П (Pi) diena – neoficiali kasmetinė šventė, skirta matematinei konstantai П paminėti. П - iracionalusis skaičius, kurio apytiksli reikšmė yra 3,14. Ketvirtadienį į mūsų mokyklą buvo atvažiavę aštuoni 8 klasės mokiniai iš Kriūkų mokyklos. Mūsų mokyklos 8 klasės mokiniai organizavo П dienos renginį. Žaidėme žaidimą, kurio metu sužinojome vieni kitų vardus ir pomėgius. Mokiniai buvo suskirstyti į keturias komandas, kurios sprendė dešimt uždavinių - galvosūkių. Komisijai patikrinus rezultatus, buvo išrinkta komanda - nugalėtoja. Pasivaišinome pyragu, paplepėjome, susiradome naujų pažįstamų, smagiai praleidome laiką ir išsiskirtėme.


8 klasės mokinė Ieva Paplauskaitė

Piešinių paroda ,, Daržovės ir vaisiai“

  Mokyklos  antrojo aukšto fojė eksponuojami šaunuolių penktokų piešiniai. Visa klasė piešė  tema ,,Daržovės ir vaisiai“. Piešiniai tikrai spalvingi, kūrybiški, žaismingi. Mūsų penktokai – tikri menininkai. Dėkojame dailės mokytojai Onutei Šimatonienei.

                                            Mokyklos informacija

Burnos higienos užsiėmimai

Kovo 12 dieną Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro pirmokai, priešmokyklinės ir darželio grupės ugdytiniai dalyvavo burnos higienos praktiniuose užsiėmimuose. Pamokėles vaikams vedė visuomenės sveikatos specialistė, burnos higienistė Mantė Barborinienė. Specialistė rekomendavo naudoti tik minkštus vaikiškus dantų šepetėlius, patarė atsargiai naudoti elektroninius dantų šepetėlius - jais galima traumuoti dantenas.

Pirmokai mokėsi  taisyklingai laikyti dantų šepetėlį ( kaip pieštuką). Patiems mažiausiems taip pat labai svarbu ugdyti kasdienį gyvenimo įprotį - valytis dantis. Vaikai mokėsi sukamųjų ir šluojamųjų judesių ant dantų maketo.

Statistika nedžiugina : tik 10-15 procentų Lietuvos vaikų turi ėduonies nepažeistus dantis. Vaikams iki 6-7 metų išsivalyti dantukus turi padėti tėvai ir kiti vyresnieji.

Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

Svečiuose - ,,Drakoniuko" teatras

  Šiandien Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro darželinukai ir pradinukai pajuto pavasario dvelksmą, nes pas mus atvyko ,,Drakoniuko" teatras kartu su linksmąja Skruzdėlyte Tauškalyte.

  Mažoji skruzdėlytė mokė vaikus rytais daryti mankštą, praustis, valyti dantukus. Bet į mokyklą eiti ji nelabai norėjo.  Tauškalytei atrodė, kad ji viską jau moka, todėl nutarė pasidairyti po mišką. Čia ji susitiko  mažąją Grėtę, kurią pamotė nori paklaidinti miške. Čia ją užklupo Vilkas Pilkas, nuo kurio Tauškalytei vos ne vos  pavyko pasprukti. Pilkis išgąsdino  ir mūsų mažuosius ikimokyklinukus, kuriuos ėmė raminti gerosios auklėtojos. Bet kaip  skruzdėlytei surasti kelią namo, kai nemoki  nei skaityti, nei rašyti? Gerai,  kad jai padėjo  Žaliasis Agurkėlis. Jis palydėjo Tauškalytę namo. Mažoji skruzdėlytė suprato, kad į mokyklą eiti  ir mokytis būtina, kad  nepakliūtum į bėdą.

   Vaikai artistus išlydėjo šypsenomis ir plojimais.                    

           Mokytoja Laima Plėšikaitienė

Pirmokai Zanavykų muziejuje. Ir ne tik…

  Mums, pirmokams, vis dar patinka įvairūs žaislai. Nutarėme žaislą pasigaminti patys. Zanavykų muziejuje, edukacinės pamokėlės metu, pasidarėme viščiuką. Tai bus ne tik žaislas, bet ir puiki dekoracija Velykiniam stalui.                                                          

 Iš muziejaus skubėjome į ,,Lukšių tekstilę''. Mus pasitikusi direktorė buvo maloniai nustebusi, kad tokie maži, o jau siuvėjo profesija susidomėjo. Mums papasakojo ir parodė, kaip dirba siuvimo mašinos, kaip siuvamos antklodės, pagalvės, dygsniuojama mūsų striukių medžiaga. Siuvyklos darbuotojai buvo geranoriški ir mielai atsakinėjo į daugybę klausimų. Jau šiandien keletas pirmokų tvirtai nusprendė būti siuvėjais.

Papietavę važiavome į Varlių namelį. Mus pasitiko Varlių karalienė Reda. Valandėlė tarp varlių prabėgo labai greitai. Vaikai atidžiai klausė pasakojimų apie eksponatų atsiradimo istorijas, o pabaigoje atsakinėjo į klausimus ir laimėjo prizus. Ir nežinia, kas šioje kelionėje patiko labiausiai, nes viskas buvo labai įdomu. 

                                                           Mokytoja Jūratė Puidienė

              Lekėčiai švenčia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

    Šventinis renginys prasidėjo šventomis Mišiomis, kurias aukojo kunigas Ričardas Kmitas. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė, kalbėjo apie didelę laimę būti laisviems:,,Jeigu gali laikyti kieno nors ranką savojoje, apkabinti ar nors pabūti kartu, esi vienas iš laimingiausių pasaulio žmonių. Daugeliui ši galimybė yra prievarta atimta, o dar daugiau iš tų, kurių niekas nevaržo, bet jie pamiršo, kaip tai daroma.” Sugrįžtant į Kovo 11- osios minėjimo kelią svarbu nepamiršti, kad kiekvienas širdy esame dėkingi tiems žmonėms, kurie iškovojo laisvę ir mes turime galimybę džiaugtis puikiu ir laimingu gyvenimu.

   Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis visus pasveikino su švente ir palinkėjo ištvermės  kuriant Lietuvos ateitį. Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro moterų vokalinis ansamblis ,,Raskila” (vadovas J. Jarašius) maloniai nudžiugino šventinėmis dainomis: Just. Marcinkevičiaus ir G. Savinienės ,,Lietuva”, G. Jautakaitės ir L. Abariaus ,,Viešpaties lelija”, S. Nėries ir V. Kernagio  ,,Mūsų dienos kaip šventė”, ,,Edelveis” ir kitomis. 

    Šventinį koncertą vainikavo Lekėčių paauglių teatro spektaklis ,,Merginų pasikalbėjimai pagal Mikalojų Vilutį” (režisierė Vaida Brazaitienė). Lekėčių mokyklos mokinės  Monika Biliotavičiūtė, Vakarė  Pakalkaitė, Skaistė Kutanovaitė, Meida Kočinaitė,  Vytautė Viltrakytė   ir buvusios mokinės Miglė Endziulytė, Armanda Pečiulytė, Miglė  Šabliavičiūtė   - šauniosios aktorės, kurios įtaigiai kalbėjo apie šiandienos problemas. Spektaklis -  tai    merginų pasikalbėjimas apie gyvenimą, apie aktualiausius klausimus kylančius  paaugliams ir jaunimui, apie dalykus, kurie daro jaunuolius laimingus: „Suaugusių žmonių galvos didelės ir sunkios. Jos pripildytos žinojimu iki kraštų, nėra vietos galvojimui. Žinojimas pasaulį paslepia ir gyvenimą paslepia.“

           Dėkojame visiems visiems  už šventinį koncertą.

                                                                                  Mokyklos informacija 

1809l

KK projekto logo

Go to top