Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Kalėdų senelis atvyko pas pradinukus

   Gruodžio 20 d. Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro pradinukus aplankė Kalėdų Senelis.  Į šventę jį atlydėjo Kaminkrėtys ir paršelis Keberiokšt.  Vaikučiams jie  papasakojo istoriją apie laišką, kurį Kaminkrėtys surado kamine.

Pradinukai  kartu su Kalėdų Seneliu ir jo palydovais  žaidė, šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius.  Kalėdų Senelis  savo maiše visiems surado dovanų. Vaikai padėkojo  Seneliui ir išlydėjo jį pas kitus vaikus.

   Mokyklos informacija

Kalėdinė akcija

  Artėjant gražiausioms žiemos šventėms Kalėdoms kaip ir kasmet Lekėčių mokyklos bendruomenė ruošė sveikinimus miestelio gyventojams ir svečiams. Mokiniai kartu su dailės mokytoja O.Šimatoniene dailės pamokų metu lankstė popierines žvaigždes. Kalėdinių dirbtuvių metu vaikai puošė popierinius maišelius ir pakavo mokyklos lysvėje užaugintas vaistažoles, rašė kalėdinius sveikinimus.


  Turgaus dienos rytą mokyklos mokinių taryba išskubėjo dalinti dovanėlių. Mokiniams buvo smagu pradžiuginti miestelio gyventojus ir svečius.

Direktoriaus pavaduotoja R. Kaukienė

Edukacija mokykloje ,,Knygų įrišimo būdai pradedantiesiems”

Gruodžio 13 dieną mokykloje bibliotekos darbuotojos organizavo edukacinę veiklą ,,Knygų įrišimo būdai pradedantiesiems”. Iš Pagėgių savivaldybėje įsikūrusio spaustuvininko Martyno Jankaus muziejaus atvyko muziejininkė Laima Žemgulienė. Ji aštuntokams ir šeštokams ne tik papasakojo apie knygrišio darbą, Mažosios Lietuvos knygnešių veiklą spaudos draudimo metais, bet ir parodė knygas, įrištas ir papuoštas įvairiais būdais. Po to moksleiviai mokėsi patys įrišti vieno lanko knygelę.

Autentiška knygrišio įranga iš muziejaus, edukatorės atvežti rankomis įrištų knygelių pavyzdžiai paskatino visus labai susikaupus imtis knygrišio amato. Kiekvienas edukacijos dalyvis įsirišo 14 puslapių knygelę, įvairiais ornamentais pasipuošė priešlapius ir paauksavo knygelės viršelį. Moksleiviai suprato, koks ilgas ir sudėtingas knygos kelias į mūsų namus.


Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

 Parodėlė bibliotekoje

 Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse, Lietuvoje 2017-ieji yra minimi kaip Tautinio kostiumo metai. Bibliotekos darbuotojos V.Puodžiukaitienė ir D.Kasparavičienė kartu su  dailės mokytoja Ona Šimatoniene pakvietė šeštokus surengti piešinių parodėlę. Mokiniai piešė  mūsų krašto tautinio kostiumo ornamentus. Spalviniai deriniai, raštų įvairovė – visa tai gražiai dera nuoširdžiai atliktuose Meidos Kočinaitės, Karolinos Milkevičiūtės, Luko Matulaičio, Rugilės Zubkaitės, Skaistės Kutanovaitės darbuose. Kviečiame pasigrožėti.

Mokyklos  informacija

 

                    Respublikinis  konkursas  gamtosaugine tema ,,Aš apsisprendžiu"

  Gruodžio 15 d. Lekėčių mokyklos -daugiafunkcio centro trečios klasės mokinės Lukrecija Burdulytė ir Kamilė Skrodenytė kartu su mokytoja L.Plėšikaitiene dalyvavo Kauno Tado Ivanausko  zoologijos muziejaus organizuotame  respublikiniame  konkurse gamtosaugine tematika ,,Aš apsisprendžiu". Šis konkursas buvo skirtas žymaus gamtininko Tado Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms pažymėti.

  Konkurse dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos -  atvyko net 38 mokyklų atstovai. Iš Šakių rajono buvome mes vieni. Į konkursą  kiekvienas dalyvis turėjo atsivežti namuose padarytą kūrybinį darbą gamtine tema. Tie darbeliai buvo eksponuoti foje prie salės. 

  Konkursas prasidėjo organizatorių sveikinimu . Paskui iš salės išlydėjome mokinių delegaciją, kurie išvežė krepšelį gėlių į Tabariškių kapines, kur palaidotas Tadas Ivanauskas. Likusiems salėje koncertavo Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokiniai.

  Po sveikinimų ir koncerto  mokiniai liko salėje, kur atliko  organizatorių paruoštas užduotis (buvo paruošta 15 variantų  po 15 užduočių kiekviename). Mūsų mergaitės su šiomis užduotimis susidorojo puikiai.

  Mokytojai taip pat netinginiavo.  Edukacijos klasėje  jie išklausė paskaitų ciklą ,,Vaikų gamtosauginis ugdymas". Visus sužavėjo Lietuvos Respublikos Apsaugos ministerijos atstovo, žymaus gamtininko Selemono Paltanavičiaus  pasakojimas apie Tado Ivanausko gyvenimą, nes jis pateikė tokių faktų, kurių nėra spaudoje. Tado Ivanausko nuopelnus Lietuvos mokslui, gamtai apžvelgė Audronė Kleišmantienė - Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ekskursinio skyriaus vedėja. Daug vertingų patarimų mokytojai išgirdo iš Ritos Petkevičienės - Lietuvos Edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros profesorės.

   Kol mokytojai klausėsi paskaitų, mokiniai, atlikę teorines užduotis, pasklido po muziejaus sales. Čia  jie  turėjo atlikti praktines užduotis.Vaikams labai patiko vaikščioti tarp eksponatų ir surasti tai, ko prašė užduotis. Sėkmingai susidoroję ir su šiomis užduotimis, vėl susirinko į salę, kur linksmai bendravo su gamtininku, fotografu Mariumi Čepuliu.

  Pagaliau visi - ir mokytojai, ir mokiniai- vėl susitikome salėje, kur  visus dar kartą pasveikino konkurso organizatoriai, pasidžiaugdami, kad vaikai puikiai atliko užduotis. Sunkus vaikų darbas buvo  įvertintas.

  Mūsų mergaitės parsivežė diplomus, visą šūsnį dovanų, o mokytoja gavo didžiulį kalendorių klasei ir organizatorių padėką. O svarbiausia - įsigijome S.Paltanavičiaus knygelių, ant kurių autorius pasirašė.

  Grįžome vakare pavargusios, bet labai laimingos ir tikimės, kad tai buvo pirmas, bet ne paskutinis šio muziejaus organizuotas konkursas.

                                                                                 Mokytoja L. Plėšikaitienė

 

 

Susitikimas su poete A. Mankute – Kursevičiene

  Gruodžio 13 d. Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro trečios ir ketvirtos klasės mokiniai kartu su mokytojomis dalyvavo susitikime su poete, kilusia iš mūsų krašto, A.Mankute- Kursevičiene.

  Į šį renginį mus pakvietė Lekėčių miestelio bibliotekos vedėja A. Kriauzienė.

  Susitikimą poetė pradėjo pasakojimu apie savo vaikystę, apie mokslo metus kaimo mokykloje. Rašyti poetė pradėjo jau būdama brandaus amžiaus, bet  spėjo parašyti ir išleisti net 20  knygelių. Iš jų- 4 knygelės vaikams. Iš paskutinės poetės knygos ,,Sniegenos radinys" vaikai išmoko keletą eilėraščių ir juos raiškiai padeklamavo. Už tai poetė juos apdovanojo savo eilėraščių knygomis. Paskui poetė mielai atsakinėjo į vaikų klausimus. Vaikai turėjo galimybę nusipirkti autorės knygų sau arba  parnešti dovaną savo tėveliams.

  Susitikimas paliko gerą įspūdį ir poetei, ir vaikams.  Sutarėme su poete pasimatyti dar ne kartą.

                                                                                   Mokyklos informacija

Anglų kalbos raiškiojo skaitymo festivalis
 
  Gruodžio 14 d. mūsų mokyklos 5 klasės mokinys Gediminas Drevininkaitis (mokyt.R.Poderytė) dalyvavo 3-6 klasių anglų kalbos raiškiojo skaitymo festivalyje, kuris vyko Šakių "Varpo" mokykloje. Gediminas jau antrą kartą dalyvavo šiame festivalyje.
 
Renginio metu dalyviai klausėsi eilėraščių, prozos, dialogų ar pastraipų anglų kalba. Po pasirodymų visiems dalyviams įteikti padėkos raštai.
                                                                                                                                                                     Mokyklos informacija

Aštuntokai pristatė lietuvių kalbos projektus

      Prieš du mėnesius aštuntokams buvo pasiūlytos 7 projektų temos:

1. Miškas ir medis lietuvių literatūroje.

2. Teigiamo veikėjo pagalbininkai lietuvių liaudies pasakose.

3. Pasaulio (gyvybės) medis lietuvių mene ir tautosakoje.

4 .Medžių reikšmė lietuvių mitologijoje.

5. Iliustruotos kalbos klaidos.

6. Lietuvių kalendorinės šventės ir papročiai.

7. Čia LEKĖČIAI.

     Mokiniai galėjo savarankiškai pasiskirstyti grupėmis ir pasirinkti labiausiai patinkančią temą. Projektui ruoštasi per pamokas, kurios vyko Lekėčių miestelio bibliotekoje, mokyklos informacinių technologijų kabinete, bet daugiausia savarankiškai dirbta namuose (fotografuojama, filmuojama).

      Gruodžio 8 dieną buvo pristatomi darbai. Mokiniai nustebino savo išradingumu, kruopštumu bei objektyviu savo draugų darbų vertinimu. Išradingiausiai savo darbą (7 tema)  pristatė Armanda, Miglė ir Vytautė, nepatingėjusios ne tik paruošti skaidres, įdomiai papasakoti, bet ir įdėti pačių suvaidintą ir nufilmuotą medžiagą, kaip laikytasi papročių įvairių švenčių metu.

      Labai daug darbo įdėjo ir Laurynas, pasirinkęs temą ČIA LEKĖČIAI. Jis visapusiškai pristatė miestelį, įdomiai sukomponavo skaidres, įtaigiai pasakojo.

      Tą pačią temą (ČIA LEKĖČIAI) pasirinko ir  Monika, Matas bei Dominykas. Jų darbe daugiau dėmesio kreipiama į nuostabią Lekėčių gamtą, todėl tikrai nenusibodo žiūrėti ir klausytis pasakojimo apie gimtąjį miestelį.

      Andrius ir Lukas Brazauskas (6 tema) bei Tautvydas, Justas, Lukas Preimonas (4 tema) irgi labai stengėsi. Nors jų darbai trumpesni, bet pateikta medžiaga naudinga ir įdomi.

      Taigi 2 pamokos, per kurias buvo pristatomi darbai, prabėgo labai greitai. Džiaugiuosi savo mokiniais.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Sutkuvienė

Viktorina ,,Neieškok žodžio kišenėje“


Gruožio 11 dieną mokykloje 5 -10 klasių mokiniams vyko viktorina ,,Neieškok žodžio kišenėje“, skirta 2017 - iesiems - kalbos kultūros metams. Visų klasių mokiniai parengė namų darbus: mėgdžiojo gyvūnų garsus, sekė melų pasakas, inscenizavo bobučių pokalbį , o vaikinai suvaidino, kaip kalba šiuolaikiniai paaugliai žargonu (nepamiršo parodyti, kaip derėtų kalbėti, pamokė, kaip lietuviškai galima keiktis).


Po namų darbų nuotaikingų užduočių komandos atliko literatūros užduotis (reikėjo atspėti, iš kurio kūrinio ištrauka, priskirti rašytojui kūrinį, atkurti eilėraščio eilutes). Po to – kalbos ir kalbos kultūros užduotys, kurias sprendžiant reikėjo puikiai mokėti abėcėlę, ištaisyti netaisyklingus sakinius, pavadinti skaidrėse rodomus daiktus. Paskutinė užduočių grupė leido prisiminti patarles ir palyginimus. Kol komisija skaičiavo taškus, žiūrovų laukė gausybė klausimų ir neleido tinginiauti: reikėjo prisiminti pirmąją lietuvišką knygą, spaudos draudimo metus, mįsles,patarles, paukščių garsų pamėgdžiojimus.
Na, o kas laimėjo? Laimėjo Gudručių komanda, Žiniukai – antri, Protuoliai – treti,Smalsučiai – ketvirti.
Ačiū visiems dalyvavusiems. Džiaugiamės jūsų žiniomis.


Lietuvių kalbos mokytojos

 Tėvų susirinkimas ,,Ką reiškia mokytis būti tėvais?“

   Gruodžio 8 dieną mokykloje vyko tėvų susirinkimas ,,Ką reiškia mokytis būti tėvais?“ Paskaitą tėvams skaitė Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius, ,,Olweus“ patyčių instruktorius Henrikas Vaicekauskas.                                                                  

  Pirmiausia lektorius kalbėjo apie projektą ,,Olweus“, kurio pagrindinis tikslas kurti tokią aplinką, kurioje jaustumės saugūs. Akcentavo tėvams, jog  mūsų mokykla siekia gauti tarptautinį sertifikatą, kad vykdo ,,Olweus“ prevencinę programą. Visa bendruomenė privalo patyčias matyti, pastebėti, vertinti ir, jei reikia, bausti.      

  Lektorius plačiai, emocingai, išmintingai kalbėjo tėveliams, kaip svarbu būti geriems tėvams, bet šito, pasirodo, reikia mokytis.  Labai gaila, kad į tokią puikią paskaitą atėjo nedaug tėvelių, tad  labai norisi pasidalinti lektoriaus mintimis.  Tikimės, kad tėveliai  perskaitys ir panaudos šias idėjas auklėdami savo vaikus. 

 • Vaikams privalome nubrėžti ribas, nustatyti taisykles. 

 • Niekada nedaryti už vaikus to, ką jie patys gali padaryti.

 • Įžvelgti vaikų talentus: kuo gali jie tapti.

 • Sveikai gyventi.

 • Suprasti vaiką, palaikyti.

 • Laikytis disciplinos ir susitarti.

 • Sugebėti bendrauti.

 • Būti sąžiningiems , gerbti vienas kitą.

 • Būti kantriems.

                                                                       Mokyklos informacija

 

 Programa „Darni mokykla“

   Spalio 27 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko programos „Darni mokykla“ dalyviams surengta „Idėjų mugė“, skirta patirties dalyboms ir idėjų naujiems projektams kūrimui.

   Į „Darni mokykla“ idėjų mugę susirinko daug mokyklų iš visos Lietuvos ir pristatė savo idėjas. Tarp jų buvome ir mes - Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras.  Lietuvos vaikų ir jaunimo centre pristatėme savo stendą,  kuriame buvo eksponuoti mūsų mokinių darbai iš perrūšiuotų atliekų, bei papasakojome apie savo veiklas. Visos veiklos bei eksponatai atlikti ne tik vyresniųjų klasių mokinių, bet ir pradinukų.

   Kitos šalies mokyklos demonstravo, kaip rūšiuoja atliekas, kaip jas panaudoja netgi mokyklos dekoravimui. Idėjų mugėje  „Darni mokykla“ sužinojome,  kodėl ir kaip reikia perdirbti, rūšiuoti atliekas. Be to, susipažinome su Viačeslavu Mickevičiumi - meistru, kuris vedė mums šį renginį, kartu pristatė ir savo idėją:  senus degalų kanistrus  galima perdirbti į įvairiausius daiktus, pavyzdžiui, į kepsninę ar daiktadėžę automobiliui.

   Daugiau apie V. Mickevičių galite sužinoti „Facebook“  puslapyje „Slavka Channel“.

   Taigi kelionė buvo vertinga, nes pasisėmėme daug idėjų, kurias galėsime pritaikyti savo mokykloje.

Matas Valiukonis, 8 kl.

 

    Darnaus vystymosi programa - tai programa ne vien  apie antrinių žaliavų panaudojimą. Ji skatina taupiai naudoti įvairius išteklius, vertinti savo aplinkos gamtinę įvairovę, skatina sveiką gyvenimo būdą. Mokykloje sukurta darbo grupė šiai programai įgyvendinti – tai pavaduotojos R. Kaukienė ir E.Brazaitytė, biologijos mokytoja L.Petrauskienė, rusų kalbos mokytoja V.Puodžiukaitienė ir geografijos mokytoja G.Pocevičienė.  Dalis šios programos veiklų yra integruotos į dalykų pamokas (technologijų, geografijos, biologijos), dalis veiklų vyksta kaip atskiri renginiai (š.m. pradinių klasių mokiniams - projekto veiklų pristatymas bei 2 kl. vykdytas projektas ,,Medžiai mokyklos teritorijoje" vyko prieš rudens atostogas.

Mokyklos informacija

 

Išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą

   Gruodžio 3 dieną šeštokai su savo auklėtoja lankėsi Kauno muzikiniame teatre ir žiūrėjo komišką operą „Ausinė kepurė“. Tai liksmas pasakojimas apie amžiną kačių ir šunų nesantaiką ir kodėl ji kilo. O.Tumaniano pasaką „Katinas ir šuo“ gal ir esame skaitę, bet scenoje ši istorija  sužavėjo puikia Eduardo Chagagortiano muzika, režisierės Anastasijos Grinenko pastatymu, grakščiu baleto grupės šokiu, nepakartojamais kostiumais.

                                „Melas – didelė niekšybė!

                                  Netgi varnos debesuos

                                  Nepakęs netiesos...

                                  Ant melagio galvos

                                  Lai kepurė suliepsnos.“

   Tai pagrindinė spektaklio mintis ir norėtųsi, kad šią išmintį įsidėmėtų visi.

 Kadangi šeštadienį Kaune jau buvo įžiebta Kalėdinė eglė, šeštokai grįždami namo, ją aplankė ir pasigrožėjo.

Mokyklos informacija

 

 Edukacinė išvyka į Ukmergę ir Molėtus

  Siekdami geriau pažinti Aukštaitiją panorome pasisvečiuoti Ukmergėje ir Molėtuose. Lapkričio 27 dieną pirmiausiai vykome aplankyti Taujėnų dvarą Ukmergėje. Šiuo metu jame vyksta įvairiausi renginiai -  ir  vestuvėms išnuomojama, ir   realybės šou vyksta. Pavaikščiojome  po  puošnius didžiulius kambarius ir  negalėjome atsigrožėti, sunku  pagalvoti, kad šis milžinas kadaise buvo medinis dvarelis.

 

  Kupini noro ir entuziazmo panorome daugiau sužinoti apie šį kraštą, tad nuvykome į tradicinių amatų centrą ,,Meniškas kaimas“ Molėtuose. Teko patiems pasidaryti po molinę puodynę, paragauti aukštaitiškų bulvinių blynų su mėsa ir arbata. Pasisotinę gilinome geografijos ir astronomijos žinias Molėtų observatorijoje. Daug sužinojome apie planetas ir jose vykstančius reiškinius, prisiminėme, kaip naudotis kompasu, sprendėme uždavinius apie planetas.

                                                                                        Dešimtokas Tomas Bitinaitis

  Policijos pareigūnė  svečiuose pas pradinukus

     Lapkričio 22 d. Lekėčių mokyklos – daugiafuncio centro  pradinukus aplankė Šakių policijos komisariato  pareigūnė A. Mockevičiūtė.

    Pradinių klasių mokiniai saugaus eismo ir saugaus elgesio taisykles kartoja nuolat – per  pamokas,  klasės valandėlių ir įvairių instruktažų metu. Policijos pareigūnė mokinių žinias paįvairino demonstraciniais filmukais. Vaikai sužinojo, kad specialiose kėdutėse automobilyje vaikai privalo sėdėti iki tol, kol jų ūgis yra mažesnis nei 1m 35 cm. Visi kartu pakartojo, kaip pereiti gatvę pėsčiųjų perėjose ir ten, kur jų nėra. Vaikai mokėsi, kaip taisyklingai naudoti atšvaitus ir įsitikino jų būtinybe, žiūrėdami filmą. Kadangi daug mokinių į mokyklą važiuoja autobusais, vaikams pareigūnė priminė, kaip elgtis išlipus iš autobuso, kai norima pereiti į kitą kelio pusę.

    Pareigūnė vaikams uždavė įvairių klausimų, į kuriuos teisingai atsakė ne tik trečiokai, ketvirtokai, bet ir mažieji pirmokai bei antrokai. Geriausiai atsakiusius pareigūnė apdovanojo atšvaitais. Vaikai padėkojo už gautas žinias ir atsisveikino, pažadėję niekada nepamiršti saugaus eismo taisyklių.

                                                                                          Mokyklos informacija

Literatūros pamoka   ... įdomiau

 Septintokai šiuo metu mokosi A. de Sent - Egziuperi  pasaką ,,Mažasis princas“ . Kartu su mažuoju princu keliauja iš vaikystės šalies į suaugusiųjų pasaulį – lankosi daugybėje planetų: pas geografą, verslininką, karalių, tuščiagarbį... Sutinka lapę...Iš  jos mokosi išminties.      

Septintokai  poromis inscenizavo pasakos fragmentus. Daugelis mokinių kaip tikri aktoriai atsiskleidė, žinoma, ir sceninę aprangą sumodeliavo. Šaunuoliai.

                                                           

Mokyklos informacija

 Rudeninė talka

   Jau kad lepina šiais metais mus  orai, tai lepina. Norėjom prieš Lapkričio 1-ąją  sutvarkyti mokyklos aplinką, bet gausus lietutis neleido. Tad iškart po atostogų , trečiadienį,  visi kibome į darbą: ir mokiniai, ir mokytojai. Rudenėlis pažėrė gausybę lapų, tad ir penktokai, ir dešimtokai puolė jų grėbti, nesnaudė ir šeštokai su septintokais, netinginiavo nė aštuntokai su devintokais. O kaip mes šauniai padirbėjome, galima pamatyti nuotraukose.                                                                            

 Mokyklos informacija

                             POPIETĖ  BIBLIOTEKOJE

Šie metai mūsų kultūrinio gyvenimo tėkmėje Seimo nutarimu yra paskirti piliakalniams, kurie labai svarbūs Lietuvos istoriniame kraštovaizdyje. Tai gamtos ir žmogaus kūriniai, mūsų žemės metraščiai, turtingas praeities pažinimo šaltinis. Pasak archeologų dabartinėje  Lietuvoje yra 903 piliakalniai ir kasmet miško tankmėse, brūzgynuose surandami iki šiol nežinoti, specialistų netyrinėti. Mūsų apylinkėse irgi galima aplankyti keletą Nemuno pakrantėse stūksančių piliakalnių : Mikytų, Šėtijų, Žemosios Panemunės, Altoniškių, Pyplių.

 

Savo grožiu ir gilia istorija piliakalniai sužavėjo Lekėčių literatų klubo “Šilagėlė” vadovę Reginą Klimaitienę, kuri ne tik juos lankė, fotografavo, bet ir sukūrė jiems skirtus akrostichus. Eilės ir nuotraukos gražiai sugulė į lankstinuką, kuris tikrai aktualus šiais piliakalnių metais. Lapkričio 16 dieną mokyklos bibliotekon susirinko gan gausus skaitytojų būrys ir mielai pabendravo su šio lankstinuko autore. Šiek tiek istorijos faktų, viešnios eilės  ir pasakojimas, kaip ir kodėl gimė šis kūrinys, malonus bendravimas,  dovanos, kurias įteikė pati autorė ir renginyje dalyvavusi Lekėčių miestelio bibliotekos darbuotoja Aušra Kriauzienė – tai viskas, kas renginį padarė mielą ir šiltą.

Dėkojame viešnioms už smagią popietę, už žinias, už nuoširdų bendravimą ir gražius palinkėjimus patiems imtis kūrybos.

Mokyklos inf.


Skaitymo malonumas

  Jau rugsėjo pradžioje mažieji parengiamosios grupės vaikučiai su savo mokytoja Jūrate Puidiene apsilankė mokyklos bibliotekoje ir apžiūrėjo knygų namus. Netrukus jie atskubėjo į biblioteką kartu su   mokytoja padėjėja Algimanta Skaizgiriene ir  mielai klausėsi jos skaitomų pasakų bei aptarinėjo iliustracijas. Spalio pabaigoje knygeles skaityti mažyliams padėjo antrokė Paulina Milkevičiūtė. Paulina skaitė raiškiai, taisyklingai. Buvo šaunu matyti, kad vaikučiams patiko visos Paulinos perskaitytos pasakėlės, jie žadėjo stengtis išmokti skaityti patys ir dažnai užsukti į knygelių namus.

Mokyklos inf.

   Lietuvių kalbos pamokos Lekėčių miestelio bibliotekoje             

     Dabar žmonės dažniausiai naudojasi internetu.  Ten lengviau susirasti visa,  ko reikia.  Tereikia paspausti vos kelis klaviatūros mygtukus, kad susirastum reikiamą informaciją. Šiuolaikiniai žmonės pamiršo jausmą, kurį pajunti prisilietęs prie vartomos knygos ar ją skaitydamas.

   Ruošdami projektinį darbą apie lietuvių kalbą, kultūrą, papročius turbūt mes, aštuntokai, būtume puolę prie kompiuterių ir labai greitai susiradę reikiamą informaciją, bet mūsu lietuvių kalbos mokytoja D.Sutkuvienė sugalvojo, kad mes turime išmokti ir pamatyti, kaip galime susirasti informaciją bibliotekoje. Taigi lapkričio 14 dieną lietuvių kalbos pamokos vyko netradicinėje aplinkoje.

   Miestelio bilioteka - tai tik lašas  begaliniame knygų vandenyne. Mūsų bibliotekoje tėra septyni tūkstančiai knygų, kai didžiosiose miestų bibliotekose jų yra netgi po du milijonus . Tačiau miesto bibliotekose viskas vis labiau modernėja. Žmonės vis mažiau gali rinkdamiesi paimti ir pavartyti knygas, paliesti jas. Dabar viskas užsakoma internetu.

    Atėjus į biblioteką mus  su šypsena veide pasitiko bibliotekininkė A.Kriauzienė, kuri mielai sutiko papasakoti apie biblioteką, knygas ir bibliotekininkų darbą. Visi atidžiai klausėsi, visiems buvo įdomu sužinoti apie mūsų miestelio biblioteką. Pasirodo, ji tikrai labai maža, bet joje labai jauku ir knygų pakanka reikiamai informacijai susirasti ar šiaip ką nors paskaityti. Išklausę pasakojimų apie didžiąsias, moderniąsias, miestų bibliotekas, kuriose net po du milijonus knygų, mes puolėme prie darbo.

   Visi pasinėrėme į knygų jūrą, stengdamiesi kuo daugiau surasti mums reikiamos  informacijos. Mes labai skubėjome, laiko nebuvo daug . Girdėjosi vienas kitas mokytojos pagalbos prašančio vaiko balsas, o visi kiti lakstė akimis po margus knygų puslapius ir rašė, kai tik rasdavo reikiamos medžiagos pasirinktai projekto temai.

   Laikas prabėgo tikrai labai greitai. Lyg iš po hipnozės mūsų akis nuo knygų patraukė mokytojos balsas. Visi nustebę ir  pakėlę akis nesuprato, kaip greit praėjo tos dvi pamokos. Rodės, ką tik atėjom,  o jau turime išeiti. Nunešę knygas padėti į lentynas, mes padėkoję ir pažadėję, kad sugrįšim, išėjome į mokyklą, kurioje laukė dar begalė įvairių  neatliktų darbų…

                                             8 klasės mokinė Armanda Pečiulytė

Svečiuose Šakių rajono moksleivių tarybos pirmininkas Dominykas Šiugžda


Lapkričio 25 dieną į Lekėčių mokyklą - daugiafunkcį centrą atvyko Šakių rajono moksleivių tarybos pirmininkas Dominykas Šiugžda. Jis papasakojo apie savo veiklas Šakių rajono moksleivių taryboje, kuo užsiima, kuo domisi, kaip apskritai viską spėja nuveikti. Žinodamas, jog mūsų mokyklos moksleiviai yra nelabai neaktyvūs, juos skatino kurti, dalyvauti renginiuose, dalyvauti mokyklos veiklose, taip pat skatino ir neužmiršti mokslo. ,,Visi renginiai, visos veiklos yra svarbios, bet mokslai Jums turi vis tiek pirmoje vietoje",- sakė Dominykas Šiugžda. Mūsų mokiniams pokalbis labai patiko, tad uždavė daugybę klausimų, į kuriuos su mielu noru atsakė Dominykas. O mes visi patyrėme daug įspūdžių ir dabar tikimės, kad visi D. Šiugždos palinkėjimai mokinius skatins aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose ir įvairiose veiklose.

Aistė Bitinaitytė, 9 klasės mokinė

1809l

KK projekto logo

Go to top