Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Rugsėjo 1- osios šventė

Kai per žemę vėl rugsėjis eina, 

Aš girdžiu jo skambią dainą -

Jai pritaria skardus varpelis,

Žiedų žiedais nuklotas kelias...

Girdžiu žinių troškimo aidą,

Jaunystės nerimą ir dainą.

   Mokslo metų pradžios šventė Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre prasidėjo šv. Mišiomis lauke prie Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios. Mišias aukojęs kunigas Ričardas Kmitas palaimino visus susirinkusius ir palinkėjo sveikatos bei sėkmės mokantis šiuo nelengvu laikotarpiu.

   Po šv. Mišių šventė vyko mokyklos stadione, kur visos klasės susirinko į joms pažymėtas vietas. Renginio vedėjai devintokai šventę pradėjo posmais ir  „Tautiška giesme“. Pasidžiaugę atsinaujinusia mokykla bei sutvarkyta aplinka dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio projekto, ir tarti žodį pakvietė mokyklos direktorę Liliją Liutvinienę.

  Direktorė savo sveikinimo kalboje nepamiršo nė vieno: pirmokams, jų tėveliams ir mokytojai Danutei Kasparavičienei palinkėjo bendrauti,daug sveikatos, žingeidumo ir mažiesiems padovanojo po knygelę „Eko takučiu“. Penktokus, kurių irgi laukia pokyčiai, skatino keliauti, pažinti, atrasti ir džiaugtis bendravimu. Dešimtokams, mūsų mokykloje sutinkantiems jau paskutinį rugsėjį, linkėjo, kad tai, ką kloja ant savo kelio dabar, nuvestų ten, kur nori būti, turėti savo svajonę ir tikslą. Mokytojams -  sveikatos, keliauti su vaikais ir būti lyderiais, žengti priekyje, bet mokėti atsitraukti pamačius, kad jie geba eiti į priekį patys. Tėvams, žinoma, sveikatos ir daug kantrybės. Už sunkų ir didžiulį darbą, negailint jėgų nei laiko, direktorė Lilija Liutvinienė nuoširdžiai dėkojo ūkio dalies žmonėms ir pavaduotojai  ūkio reikalams Loretai Martynaitienei įteikė gėlių puokštę bei saldžią dovaną visiems pasivaišinti.

   Į šventę atvykęs kunigas Ričardas Kmitas dar kartą palinkėjo visiems sveikatos ir Dievo palaimos.

  Dešimtokai, tardami prasmingus žodžius, dėkodami visiems neužmiršo ir stebuklingo AČIŪ, o savo pirmajai mokytojai Danutei Kasparavičienei įteikė puokštę gėlių.

  Baigdami šventę devintokai padėkojo mokytojams už kantrybę nuotolinio mokymo metu ir įteikė dovaną - medaus ir sūrį.

  Po renginio visi skubėjo į pirmąsias pamokas su savo auklėtojomis, o dešimtokai su pirmokais dar liko švęsti stadione.

  Už gražią šventę dėkojame devintokams, direktoriaus pavaduotojai Rasai Kaukienei bei auklėtojai Vilmai Jonaitienei.

                                                                                                                          Mokyklos inf.

 Lekėčių girininkijos muziejuje

   Birželio 12 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Lekėčių girininkijos muziejuje. Mus pasitiko girininkas Jonas Urbanavičius. Pasakojimą pradėjo nuo muziejaus įkūrimo istorijos. Prie įstrižai randuotos pušies kamieno girininkas papasakojo apie pušų sakinimą. Muziejuje išvydome daugybę eksponatų, tarp jų ir buvusių mūsų mokyklos mokinių darbų. Girininkas pasakojo apie lūšies, vilkės, gervių ir kitų eksponatų atsiradimo istorijas. O kai vaikučių paklausė, kas nori būti miškininkais, tai beveik visi ir pasižadėjo.
  Girininkijos salėje kartu su bibliotekininke Aušrele  Kriauziene vaikai skaitė pasakojimus apie gamtą, o prie pietų stalo ir konkurse apie medžius dalyvavo. 
  Iš girininkijos grįžome į biblioteką. Nutarėme, kad geriausia - vasara su knyga. Jau antrą kartą dalyvausime iššūkyje ,,Vasara su knyga.'' Perskaitysime po 5 knygeles. Pusdienis netruko praeiti. Esame dėkingi girininkui Jonui Urbanavičiui ir Aušrelei Kriauzienei.  

  Zanavykų muziejuje

   Birželio  10 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Zanavykų muziejuje. Čia susipažino su kraitinių skrynių puošyba, spalvomis, turtu,  į skrynias sukrautu. Edukacinės pamokėlės metu vaikai pasigamino nedideles skryneles, jas nudažė, išmargino ir parsivežė į namus.                                                  

 Išvyka į Kudirkos Naumiestį
  Birželio 18 d. 1-2 klasės mokiniai vyko į Kudirkos Naumiestį. Miestelis traukia daugybe įdomių dalykų. Mes pasirinkome keletą iš jų. Pirmiausia atvykome į ,,Bulvės muziejų''. Mus pasitikęs muziejaus šeimininkas agronomas Jonas Valaitis pasakojo apie muziejaus atsiradimo istoriją, savo veiklą, bulvės kelią iki Lietuvos, supažindino su daugybe bulvių veislių ir pasiūlė pasiimti ir pasisodinti Carinos veislės bulvių. Sakė, kad iki rudens užaugs.
  Kiekviename iš trijų muziejaus aukštų mokiniai atrado daugybę įdomių dalykų -tai ir varpas,  kviečiantis ,,Kel-ki-te '', ir pasagų kolekcija, ir vežimų ratai, ir pakinktai bei  padargai.
   Pasagų ratą palietę, jis laimę neša,  varpų muzikos palaiminti nusileidome į vėsų rūsį, kuriame degustavome bulvytes. Po to šaudėme iš bulvinės patrankos, nusifotografavome prie paminklo bulvei, padėkojome šeimininkui už šiltą priėmimą ir išskubėjome į pasienio užkardą.
  Vaikus pasitikęs užkardos vadas Dainius Stepšys ne juokais nugąsdino. Reikėjo išsirikiuoti, išsiskaičiuoti, o suklydus ir pritūpimais buvome nubausti. Bet viską puikiai atlikę vaikai buvo apdovanoti pasivažinėjimu pasieniečių keturračiu, pasėdėjimu naujutėlaičiame džipe.
  Didžiulį įspūdį paliko vilkšunė ir jos dresuotojas. Teko vaikams ir už grotų pasėdėti,  ir su antrankiais būti ,,sulaikytiems'', ir ginklus savo rankose palaikyti...
 Neperšaunama liemenė sveria nemažai. Taigi, su tokiomis liemenėmis, kepinant saulei,  varžėsi vaikai linksmose rungtyse.
 Vaikai buvo skatinami rinktis pasieniečio profesiją. Už gerą nuotaiką,suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą esame dėkingi užkardos vadui Dainiui Stepšiui.
  Aplankėme Vinco Kudirkos kapą, pabuvome V. Sederevičiaus skulptūrų kiemelyje, ,,Širvintos taku'',  nuėjome iki tilto, skiriančio dvi valstybes, stabtelėjome prie Vytauto Didžiojo paminklo. Paskutinis kelionės objektas buvo V. Kudirkos paminklas. Prie paminklo mūsų jau laukė bibliotekininkė, literatė Marytė Rastupkevičiūtė. Pasakojo ji apie ,,Tautinės giesmės” atsiradimo istoriją, paskutinius V. Kudirkos gyvenimo metus, skaitė savo sukurtas eiles.
  Pavargome,bet daugybė įspūdžių ir sutikti nuostabūs žmonės išliks vaikiškuose prisiminimuose.  
Mokytoja Jūratė Puidienė 
 

Aštuntokų  žygis į Vilkiją

   Birželio 1 diena Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre buvo skirta klasių vadovams ir jų auklėtiniams. Aštuntos klasės mokiniai su savo auklėtoja V. Jonaitiene nusprendė šią dieną praleisti sportiškai ir  išsiruošė į žygį pėsčiomis Tikslas - pasiekti Vilkiją. Norėjome  išbandyti savo jėgas. Mokiniai įveikė 27 tūkstančius žingsnių, susipažino su Kretkampio Šv. diakono Stepono bažnyčia, Kretkampio buvusiu dvaru, Vilkijos miesteliu bei Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia. 

P.S. Ačiū visiems vykusiems, dalyvavusiems, ačiū už puikią nuotaiką ir ačiū tėvams už  pasitikėjimą. 

                                                                     Mokytoja V. Jonaitienė

Paskutinio skambučio šventė

Birželio penktąją Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Paskutinio skambučio šventė dešimtokams. Pavaduotoja Rasa Kaukienė, moderavusi renginį, pabrėžė, jog susirinkome į tradicinę šventę netradicinėmis aplinkybėmis. Šventę sveikinimo žodžiu pradėjo mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė: ,,Jūs, dešimtokai, esate neeilinė laida: per mūsų darbo metus tokių Paskutinių skambučių  nebuvo. Ir jūsų laida istorinė, nes joje vien vaikinai.” Direktorė dešimtokams palinkėjo, kad gyvenimo kelias kiekvieną nuvestų ten, kur norisi būti, ir prašė nepamiršti, iš kurios žemės yra kilę. Dešimtokus sveikino ir jų pirmoji mokytoja Laima Plėšikaitienė, kuri iššaugojo vaikinų pirmuosius piešinėlius ir laiškus, kuriuos rašė būdami ketvirtokai. Pirmoji mokytoja padovanojo dešimtokams puodelius su mokinių vardais ir užrašu ,,Paskutinis skambutis”. Šiųmečiai pirmokai irgi pasveikino dešimtokus, tik jų linkėjimus perdavė mokytoja Jūratė Puidienė. Devintokai prakalbo atsisveikindami eilėmis: ,,Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,/Kaip negrįžtantis aidas dainos,/ Taip tos klasėje praleistos dienos/ Nebegrįš nebegrįš niekados.”

Dešimtokų auklėtoja Dalė Sutkuvienė sakė, kad visąlaik mokė savuosius auklėtinius stebuklingo žodžio, kuris atveria kiekvienas duris, o gyvenime daro stebuklus. Tas žodis AČIŪ sušildo tiek, kiek negali sušildyti saulė. Ir šią atsisveikinimo dieną auklėtoja dėkojo iš širdies į širdį, o ne virtualiai ir padovanojo atsisveikinimo dovanėles.

Mielas ir prasmingas buvo ir dešimtokų žodis mokytojams: jie teigė, kad mokytojui sustoti nevalia, pavargti nevalia, ir skyrė mokytojams dainą ,,Ačiū Jums už Jūsų meilę…” Tradiciškai dešimtokai išdalino savo palikimą: devintokai mokyklos rakto laukė labiausiai. Renginį baigė pavaduotoja Rasa Kaukienė prasmingomis R. Skučaitės eilėmis:

Prisiminki –
Ramiai, iš lėto:
Buvo šaukta –
Buvo tylėta…
Buvo verta –
Buvo neverta
Buvo juoktasi –

Buvo verkta
Buvo kaltinta –
Buvo atleista…
Taip juokinga, graudu ir keista…
Kas išlieka? Kodėl išlieka?

Mokyklos informacija

Gegužės 15 - oji Šeimos diena.
Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras sveikina visas  Lekėčių šeimas su Šeimos diena.
Darnos,  stiprybės, kuo geriausios kloties, gražių tarpusavio santykių.

KVIEČIAME ĮVAIRIOMIS VAIKŲ AUKLĖJIMO TEMOMIS PASIKALBĖTI SU PARAMOS

VAIKAMS CENTRO PSICHOLOGAIS EKSPERTAIS DISKUSIJŲ CIKLE
„PASIKALBĖJIMAI SU PSICHOLOGU“.

DISKUSIJOS VYKSTA KLAUSIMŲ ATSAKYMŲ FORMA: viso susitikimo metu psichologė atsako į susirinkusiųjų klausimus, aptaria aktualius
dalyviams atvejus, pateikia rekomendacijų, kaip tinkamai elgtis konkrečiose situacijose.

PASIKALBĖJIMAI VYKSTA INTERNETU – platformoje „Zoom“. Tiesioginės transliacijos nuoroda bus išsiųsta jūsų el. paštu, nurodytu atliekant mokėjimą. Vietų skaičius – ribotas.

TEMOS IR DATOS

VAIKAS NEBENORI MOKYTIS: KAIP MOTYVUOTI?
GEGUŽĖS 15 D. 13.00-14.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro psichologe, „Tėvų linijos“ vadove Jūrate Baltuškiene apie efektyvius motyvacijos būdus, kaip suprasti vaikų bei paauglių reakcijas ir elgesį, kaip padėti jiems nusiraminti, susikaupti ir be didelio streso užbaigti šiuos mokslo metus.
Daugiau informacijos ir registracija čia: https://bit.ly/2YU12DK


VAIKAS ŽENGIA Į PAAUGLYSTĘ: KAIP NEPRARASTI RYŠIO?
GEGUŽĖS 19 D. 16.00-17.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro vadove, psichologe psichoterapeute Aušra Kuriene apie tai, kaip pasiruošti vaiko paauglystei, kas gąsdina, kodėl norisi vaiką labiau kontroliuoti, sunku ramiai reaguoti į jo elgesį ir kas padeda neprarasti ryšio.
Daugiau informacijos ir registracija čia: https://bit.ly/3conk4u


ŠEIMOJE ABITURIENTAS: KOKIO PALAIKYMO JAM REIKIA?
GEGUŽĖS 22 D. 14.00-15.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro programos „Pozityvi tėvystė"vadove, psichologe psichoterapeute Erna Petkute apie tai, kodėl svarbu „neperspausti" abiturientų, kaip palaikyti ir motyvuoti, kas jiems padeda nusiraminti ir susikaupti.
Daugiau informacijos ir registracija čia:https://bit.ly/2LnqIRj


KONFLIKTAI SU PAAUGLIU – KAIP IŠEITI IŠ KARO ZONOS?
BIRŽELIO 5 D. 12.00-13.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro psichologe Veronika Lakis-Mičiene apie tai, kaip kodėl svarbu suprasti paauglio elgesį, kaip reaguoti į jo emocijų proveržius ir provokuojantį elgesį, kokio bendravimopaauglys tikisi iš suaugusiųjų.
Daugiau informacijos ir registracija čia:  https://bit.ly/2xWQHvJ

5-8 klasių  viktorina

Pirmadienį (05-04) mes, penktokai, dalyvavome smagioje viktorinoje. Ji buvo skirta paminėti jubiliejinę Visuotinio veiksmo savaitę. Viktorinos klausimai buvo susiję su darnumu, darnaus vystymosi tikslais bei mus supančiu kasdieniu pasauliu. Per Zoom programą auklėtoja rodė mums klausimus, o mes savo telefonuose ar kompiuteriuose  pažymėdavome teisingą atsakymą. Už kiekvieną teisingą atsakymą gaudavome taškų. Geriausiai sekėsi Deimantei, Lukrecijai, Urtei,Vaidui ir Nojui.

                                                                 Deimantė Rudžionytė

Foto konkursas „Žemės ir žmogaus darna“

 Jau kelinti metai mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos EKO mokyklų tinklo projekte. Šiais metais suspėjome sudalyvauti foto  nuotraukų konkurse „Žemės ir žmogaus darna“. Šia veikla užsiėmė mokykloje veikiantis  Jaunųjų tyrinėtojų būrelis, kuriam vadovauja mokytoja L. Petrauskienė. Išvykoje į mišką,  vaikščiodami Liekės upelio pakrantėmis, tyrinėdami miestelio parko augmeniją, nepamiršome fiksuoti patinkančius gamtos vaizdus. Dalį nuotraukų  mokiniai  užfiksavo savo namuose su mylimais augintiniais. Išrinkę meniškiausias nuotraukas,  išsiuntėme į konkursą ,,Žemės ir žmogaus darna“. 

                                                                      Mokytoja Laima Petrauskienė

 Svarbu 

  Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro  nuotolinį mokymą pradėsime įgyvendinti nuo kovo 30 dienos (pirmadienio). Nuotolinis mokymas vyks pagal mokyklos pamokų tvarkaraštį, kuris šiek tiek keitėsi. Jį rasite el.dienyne. Visą pagrindinę informaciją rasite mokyklos el.dienyne. Mokytojai naudos įvairius būdus tiek komunikacijai, tiek užduočių pateikimui.  Plačiau skaitykite:  Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 Jums įvairią pagalbą teiks klasių vadovai, skaitmeninių technologijų administratorius (IKT specialistas).

Audronė Balčiuvienė el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel. 862069904 ;  Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafukncio centro Facebook paskyra(messenger).

Informacinių technologijų mokytoja Rūta Krikštopaitienė.

Mokytojų kontaktai.

Pradėjus darbą, gali būti ir nesklandumų - reaguokim ramiai, geranoriškai - tai mums visiems nauji dalykai ir išbandymai.

Pi diena mokykloje

   Kovo 13-tąją mokykla buvo pustuštė, bet tie, kurie ryžosi ateiti, nesigailėjo. Mokiniai  pagal trafaretus piešė optines iliuzijas, spalvino ornamentus, kurie teisingai parinkus spalvas suteikia erdvės pojūtį, Serpinskio kilimus, fraktalus ir kitus smagius dalykus, kurie vienaip ar kitaip susiję su matematika. O kam čia ta matematika? Ogi tam, kad rytoj švęsime tarptautinę Pi dieną, kurios tradicija yra spręsti linksmas matematikos užduotis ir šventę baigti pyragų valgymu. Taip ir buvo, tik užduotys buvo neįprastos – piešti ir spalvinti, bet pagalvoti vis tiek reikėjo.  O kam piešimas ir spalvinimas ne prie širdies, ėmėsi statybų: mokiniai karpė ir klijavo daugybę taisyklingų trikampių piramidžių, kurias sujungė į Serpinskio piramidę. Serpinskio kilimą ir piramidę galima tęsti be galo, ir tame pasikartojime yra visas grožis. Mokiniai suvokė, kad šiemet padarė dar visai nedaug ir kad piramidė išėjo dar visai vaikiškai maža. Ką gi, mes dar vaikai, tai nutarėme savo sukurtą darbą saugoti iki kitų metų ir kovo 14-ąją pratęsti statybas. Tikimės užauginti didžiulę piramidę.

 Už Pi dieną  dėkojame mokytojoms Rūtai Krikštopaitienei ir  Vidai Mureikienei. Tradiciniai PI dienos pyragai buvo labai gardūs tad dar kartą dėkojame Vidai Mureikienei,  kuri  net tik puiki mokytoja, bet ir puiki šeimininkė. Neįprasta diena mokykloje baigėsi. 

                                                                               Mokyklos informacija

Miela mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomene,

 Informuoju, kad LR Vyriausybės nutarimu nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas. Dėl koronaviruso plitimo grėsmės Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokinių pavasario atostogos yra 1 savaite pailgintos ir perkeltos iš balandžio vidurio į kovo 16-27 dieną. Per mokinių atostogas mokytojai turi pasiruošti nuotoliniam darbui su mokiniais (virtualios aplinkos, užduotys, konsultacijos, atsiskaitymai ir kt. būtini ugdymo procesui užtikrinti reikalingi darbai).

 LR Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, kovo 16-27 dienomis Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai ir specialistai dirbs nuotoliniu būdu pagal patvirtintas nuotolinio darbo sritis ir užduotis. Nurodytu laikotarpiu mokyklos - DC patalpos bus uždarytos. Informacija bus teikiama nuotoliniu būdu, kreipiantis telefonu arba el.paštu (kontaktai nurodyti interneto svetainėje).

Apie visus pasikeitimus informuosiu papildomai.

Linkiu ramybės, susiklausymo ir drausmės.

Direktorė Lilija Liutvinienė

 

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Lekėčiai švenčia Kovo 11 –ąją

10 val. Lekėčių bendruomenė rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo klebonas Ričardas Kmitas, o po jų – į renginių salę. Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė renginį pakvietė pradėti Lietuvos himnu. Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis tarė sveikinimo žodį: „Mes visi didžiuojamės mūsų valstybės istorija. Džiugu, kad visi kuriame darbais savąją valstybę, o apie darbų sėkmę spręs ateinančios kartos. Kurkime sėkmingą istoriją!“ Lekėtiškius pasveikinti atvyko Šakių rajono vicemeras Darius Jakavičius – jis prisiminė Lietuvos  drąsius žingsnius nuo pat Nepriklausomybės  atkūrimo pirmųjų dienų iki šiandienos, kai  minime trisdešimtmečio sukaktį. Vicemeras skatino didžiuotis sava valstybe, jos žmonėmis, o kalbą baigė V. Kudirkos ,,Gražu,gražiau, gražiausia“ eilėmis:

Gražiausia vienok esti akimis matyti,
        Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako,
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti,
Savo tėvynės garbei ne'pželdina tako.

 Šakių meno mokyklos Lekėčių filialo ansamblis  ,,Allegretto”  ir Deimantė Balčiūtė (vadovė Erika Lukšienė) džiugino susirinkusius dainomis apie Lietuvą: ,,Kokia nuostabi, Lietuva, esi,/ Kaipgi nemylėt mums tavęs?” Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų ansamblis ,,Raskila“ (vadovas Jurgis Jarašius) lietuvių liaudies dainas (ir netgi sutartinę) bei dainą ,,Viešpaties lelija“ skyrė Lietuvai. Šventinio koncerto pabaigoje- Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro   Jaunimo teatro (režisierė Vaida Brazaitienė) spektaklis ,,Jaunam nelengva“. Aktorės Armanda Pečiulytė, Vytautė Viltrakytė, Miglė Šablevičiūtė, Vakarė Pakalkaitė, Monika Biliotavičiūtė, Meida Kočinaitė, Skaistė Kutanovaitė, Miglė Endziulytė scenoje kalbėjo, kokių didelių problemų kyla jaunam žmogui, gyvenančiam Instagram– virtualiame pasaulyje.  

  Nuoširdžiai dėkojame visiems kolektyvams ir jų vadovams, renginio organizatoriams, kūrusiems šventinę nuotaiką.

                                                                                Mokyklos informacija

Protų mūšis

Kovo 10 d. mūsų mokykloje buvo  paminėta Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 9 klasės moksleiviai per pilietiškumo pagrindų pamokas paruošė pradinių klasių mokiniams šventinę popietę, kurios metu supažindino visus su svarbiausiais Lietuvos istoriniais faktais.                                                        Vėliau buvo surengtas „Protų mūšis“, kurio metu vaikai  turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias įvairiose srityse: kalbų, matematikos, pasaulio pažinimo, sporto. Renginio metu skambėjo įvairių lietuviškų paukščių balsai, kuriuos dalyviai tikrai neblogai pažįsta. Mokiniai trumpam galėjo pabūti ir krepšininkais, ir menininkais. Priešmokyklinės grupės vaikai visiems pristatė keletą lietuviškų žaidimų ir pakvietė visus pasišokti. Popietės dalyviai buvo draugiški, linksmi ir išradingi. Komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. 

                                                                                               Mokyklos informacija

Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė švenčia Kovo  11-ąją

Kovo dešimtąją mūsų mokyklos bendruomenė  prie Nepriklausomybės paminklo atėjo su trispalviais malūnėliais, kuriuos išlankstė patys mokiniai. Rugilė Zubkaitė ir Skaistė Kutanovaitė pasakojo apie svarbiausius Lietuvos įvykius: 1918 metų vasario 16 dieną pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir 1990 kovo 11 dieną Atkuriamojo  Seimo priimtą Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Pradinukai padainavo dainas (vadovė Violeta Briaukienė), skirtas Lietuvai, ir papuošė aikštę trispalviais malūnėliais. Visi kartu nuėjome prie seniūnijos ir trispalviais malūnėliais pražydo seniūnijos gėlynas. Sugrįžome prie mokyklos ir pasipuošėme savąją aplinką patys ir nusifotografavome, kad turėtume atmintiną nuotrauką – švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąją sukaktį. 

                                                                        Mokyklos informacija 

   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos metinės

Kovo 11-ąją, minint pirmąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos metines, susirinkusiųjų rankose  sukosi vėjo malūnėliai, simboliškai skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Vėjo, kaip ir mūsų laisvės, taip lengvai nenuslopinsi ir neužgniauši.

  Šiandien mes irgi sakome – esame ir norime visada būti laisvi. Kad galėtume keliauti  ten, kur šaukia svajonės. Ir kad vėjas nuolat suktų mūsų laisvės malūnėlio sparnus.

  Pasidarykime atkurtos nepriklausomybės šventės simbolį – vėjo malūnėlį. Pajuskime tą nuotaiką, kuri prieš tris dešimtmečius žmonėms įžiebė viltį ir tikėjimą. O tada visi drauge iškelkime jį aukštyn.

  Vardan Lietuvos!

Olweus patyčių programos prevencijos priemonės apklausos rezultatai

   Mokykloje 2019 metų lapkričio mėnesį vyko 3- 10 klasių moksleivių apklausa Olweus  patyčių programos prevencijos priemonių (PPP) klausimais. Visą klausimyną sudarė 43 klausimai, į kuriuos mūsų mokyklos moksleiviai labai kantriai ir tikrai,  tikimės, kad sąžiningai atsakinėjo. Apklausoje dalyvavo 82 mokiniai. Analogiškos apklausos mokykloje vyksta jau nuo 2015 metų ir labai džiugu, kad kasmet šis procesas labai sklandus, o dar didesnis džiaugsmas, kad lyginant su 2018 metais patyčių mastas mokykloje dar labiau sumažėjo. 2018 metais tai sudarė 11,3 %, o 2019 metais 11 %, tai yra  9 mokiniai visoje mokykloje. Pristatyti ir aptarti apklausos rezultatus  atvyko Olweus PPP instruktorius, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Rezultatų aptarime dalyvavo pedagogai ir kiti mokyklos- daugiafunkcio centro  darbuotojai. Instruktorius išsamiai aptarė kiekvieną moksleivių atsakytą klausimą ir pateikė konkrečius pastebėjimus, į kurios klasės mokinių atsakytų klausimų rezultatus būtina atkreipti dar daugiau dėmesio. Labai naudinga visai mokyklos bendruomenei kartu diskutuoti, išsiaiškinti iškylančius klausimus ir kartu, padedant instruktoriu,  rasti kompromisą.

   Tarp visų dalyvaujančių Olweus programoje Lietuvos mastu išvestas patyčias patiriiančių mokinių vidurkis, kas sudaro 16,6 % , tikrai džiugina mus pasiektas geras rezultatas, bet ir įpareigoja ir toliau dirbti intensyviai, ieškoti naujų, efektyvesnių metodų kovoti su patyčių problema.

                                                              Socialinė darbuotoja  Loreta Martynaitienė

Pateikiame keletą skaidrių iš apklausos apibendrinimo. 

Septintoji Kaziuko mugė Lekėčiuose

   Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Lekėčiai kovo 7 dieną visus lekėtiškius ir svečius pakvietė į septintąją Kaziuko mugę. Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė  ir Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis visus pasveikino  ir ragino linksmintis mugėje, vaišintis ir lauktuvių nusipirkti. Į mugę  suvažiavo daug amatininkų, kurie prekiavo savais dirbiniais: žaislais, mezginiais, moliniais varpeliais, papuošalais, pintinėlėmis, įvairiais suvenyrais. Mugėje skambėjo zanavykiška šnekta: ,,A ragavai šiupininės?”, ,,Baisiai skani moterikių arbata”, ,,O cepelinų gardums, namie teip neišsiverdam.”      

 Iš tiesų lekėtiškiai pasistengė… Moterų klubo (vadovė Vaida Brazaitienė) moterys mugėje virė tradicinę šiupininę, prekiavo rankų darbo skanėstais: kanelėmis, prancūziškais saldainiais, ,,Napoleono” tortu, senoviškais plikytos tešlos beigeliais, sveikuoliška bemiele duona su įvairiomis sėklomis. Alvyda  Kirkickienė prekiavo cepelinais ir visus uždirbtus pinigus pažadėjo paaukoti Vaikų dienos centrui. O Adeliukė visiems norintiems rankas purškė savo gamybos dezinfekciniu skysčiu iš spirito  ir gailių – na, dabar jau joks koronavirusas nebaisus.                                                                 

  O mūsų mokyklos  mokiniai (juos pamatysite nuotraukose) visokių gardumynų prikepė: keksiukų, meduolių, pyragaičių, grybukų ir t.t.Visi gaminiai labai gražiai įpakuoti.   Labai gausiai į mugę sugužėjo mokytojos Jūratės Puidienės antrokai ir pavaduotojos Rasos Kaukienės penktokai. Mažieji prekybininkai  labai norėjo savo gaminius parduoti ir stengėsi juos išreklamuoti. 

  Kaziuko mugė buvo tikrai smagi. Kas patingėjo ir neatėjo – tikrai pasigailės, nes visus linksmino net trys liaudiškos muzikos kapelos. Tai Kudirkos Naumiesčio kultūros centro kapela ,, Liocai”, Briedžių laisvalaikio salės kapela ,,Linas” ir  Seredžiaus mokyklos- daugiafunkcio centro kapela ,,Aidija”. Kojos daug kam pačios kilnojosi, tik šokti nelabai drįso.                       

  Šiųmetė mugė baigėsi – pradėkite ruoštis kitai. 

                                                                                    Mokyklos informacija.

  VDU Verslo Praktikų Centro komandos padėka

 

Gerb. Mokyklos bendruomene,

   Viso VDU Verslo Praktikų Centro vardu norime Jums padėkoti už pagalbą, prisidedant prie mūsų iniciatyvos įgyvendinimo Lekėčių miestelyje. Mes džiaugiamės turėję galimybę pažinti Jūsų miestelį ir jo gyventojų kasdienybę. Jūsų įžvalgos padėjo mums tikslingai surasti būdą, kaip norėtume prisidėti prie Lekėčių miestelio tobulinimo.

     Su Jūsų ir viso miestelio gyventojų pagalba mums pavyko įgyvendinti projektą: sukurti laisvalaikio vietą Lekėčių jaunimui, kur jis galėtų prasmingai praleisti laisvalaikį. Lekėčių mokyklos teritorijoje galite rasti naujus suoliukus, pagamintus iš medinių palečių, ir stacionarius žaidimus (šachmatų-šaškių, kryžiukų-nuliukų lentas).

    Tariame  didelį AČIŪ Jums, prisidedant prie prasmingo pokyčio Lekėčių miestelyje. 

                                                                      VDU Verslo Praktikų Centro komanda

Lekėčių  mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė  dėkoja  VDU Verslo Praktikų Centro komandai už  gražią iniciatyvą ir už projekto,  kuriant laisvalaikio vietą Lekėčių  jaunimui,  įgyvendinimą. Sėkmės ateities  darbuose. 

                                                                           Mokyklos bendruomenė

Kūrybos puokštė šv.Kazimierui

  Kovo 5 dieną Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko tradicinis renginys „Kūrybos puokštė šv.Kazimierui“. Šis  kūrybos vakaras yra  dar vienas iš ,,Lekėčiai- mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ renginių. Vakaro moderatorė Vaida Brazaitienė pasidžiaugė bendryste su Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriumi. Ir šiemet į kūrybos vakarą atvyko,  savo kūrybą skaitė rašytojai bei poetai Vladas Vaitkevičius, Eglė Perednytė, Aldona Ruseckaitė, Daiva Čepauskaitė. Vladas Vaitkevičius jau trečiąkart vieši Lekėčiuose ir šįkart lekėtiškiams dovanojo  eiles bei pristatė naują savo knygą, kurioje  atsiminimai apie poetus P. Širvį bei J. Strielkūną ir recenzijos, ir literatų kūrybos apžvalgos. Egocentrinės lyrikos kūrėja  Eglė Perednytė nudžiugino eilėmis, skirtomis šv. Kazimierui, o  jos eilėraščiai ,,Angelas virš miesto“, „Kas tu esi, poezija?“ padvelkė į klausytojų širdis tyliu, bet skaidriu liūdesiu. Aldona Ruseckaitė prisipažino esanti labiau prozaikė, parašiusi romanus apie rašytojus: ,,Padai pilni vinių“, ,,Dūžtančios formos“, „Šešėlis JMM“ ir „Žemaitės paslaptis“. Klausytojus nudžiugino V. Mačernio eilėraščiu ,,Į šventąjį Kazimierą” ir savo eilėmis, skirtomis močiutei Agotėlei, bei eilėraščiais iš knygos „Verčiau (ne)užmiršti“. Poetė Daiva Čepauskaitė, kaip ji pati teigia, slepiasi už įsivaizduojamo personažo. Klausytojai labai nuoširdžiai priėmė jos eilėraštį apie alijošių ,,Mano mielas“ ir pavasarines eiles, o  labiausiai  visus nustebino eilėmis iš knygos vaikams ,,Baisiai gražūs eilėraščiai“ – tai ,,Kuo kvepia mamos?“ , ,,Arija iš operos,,Kulinarija“.                                                                 

,,Kūrybos puokštė šv.Kazimierui“ būtų nevisiškai pilna, jei poezijos vakare skambėjusios būtų tik eilės. Visų dėmesį patraukė Astos Pažereckaitės fotografijos paroda (Ne)tobula“, kuri pirmąkart buvo eksponuota prieš dvejus metus, o dabar mūsų mokyklos buvusi mokinė Asta šią parodą  pristato gimtinėje. Fotomenininkė teigia, kad  ,,šiandien populiarus dirbtinis grožis, ne vidinis, ne natūralus“, tad ji siekia atskleisti kiekvienos moters savitą asmenybę. Asta renkasi nespalvotą fotografiją, nes , anot jos, ,,spalvos blaško dėmesį“.                                                       

  Ir  dar ne viskas... Šį  vakarą išties papuošė  ,, Aukso paukštės“ laureatė, Mamų ir dukrų kvarteto narė  dainininkė Violeta Simonavičienė. Svajingos ir lyriškos melodijos bei nuoširdus bendravimas tikrai paliko neišdildomą įspūdį. 

                                                              Mokyklos informacija

Kaip smagu važiuoti su ,,Trikke” triračiu!

Kovo 5 dieną mūsų mokykloje lankėsi sveikatingumo sporto treneris Laimontas Rakauskas, kuris supažindino su ,,Trikke" transporto priemone. Tai sveika, išmani ir svarbiausia smagi sportinė veikla. Judesiai, posūkiai, ritmas ir greitis sukelia norą juo važiuoti ir važiuoti. Judant kūnui į skirtingas puses galima pasiekti iki 30 km per val. greitį. Pirmiausiai treneris trumpai supažindino su važiavimo technika. Daugeliui tai atrodė labai sudėtinga ir baugu. Baimė greitai dingo pirmiesiems mokiniams užlipus ant triračio.Greitai prasidėjo varžybos, kurios sukėlė daug teigiamų emocijų.

                                                        Kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys

1809l

KK projekto logo

Go to top