Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Vėl mokomės

    Vykdydami projekto „Kokybės krepšelis“ reikalavimus, gruodžio 7 dieną Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro pedagogai susirinko į mokymus. Kadangi baigiama įrengti išmanioji klasė, buvo labai naudinga išklausyti UAB „Biznio mašinų kompanijos“ organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Darbas su interaktyviosiomis mokymo priemonėmis“. Lektorius Andrius Manzurovas labai suprantamai pademonstravo darbo su ekranu pradžiamokslį, atsakė į kilusius klausimus, mokytojai darbą ekrane išbandė praktiškai.

  Labai džiugu, kad atsirado galimybė ateityje dirbti naujoviškiau. Tai naudinga ir mokytojams, ir, svarbiausia, įdomu mokiniams. Laikas mokantis neprailgo. Lektorius atsisveikindamas paliko savo kontaktus, kad, iškilus problemoms ar atsiradus neaiškumų, būtų galima bet kada susisiekti.

Mokyklos informacija

Apie mus rašo

  Žinia apie mūsų mokykloje vykdomus „Erasmus+“ projektus pasklido Šakių rajone. Laikraštyje „Valsčius“ (Nr.89 (406)) rašoma, kad Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja „Erasmus+“ programos „eTwinning“ platformos projektuose „Life is math around us“ (matematikos projektas) ir „Eco Schools Sustainable Tomorrow“ (klimato kaitai skirtas projektas). Šioje platformoje gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi ES mokyklų švietimo darbuotojai. Džiaugiamės būdami šios bendruomenės dalimi. 

                                                                                                                                            Gintarė Pocevičienė

Padovanokite knygą bibliotekai 

images

   Artėja Kalėdos ir jau dabar pradedame galvoti apie Kalėdų senelį ir jo atnešamas dovanas. O ar nenorėtumėte patys tapti Kalėdų seneliu? Savo šeimos nariams, draugams ir bičiuliams teikti dovanas įprasta. O gal norėtumėt įteikti dovaną mokyklos bibliotekos skaitytojams? Juk, tikriausiai, namuose knygų lentynoje jau kuris laikas stovi seniai perskaityta knyga, kurios daugiau skaityti nebeimsite. O ši knyga gali būti įdomi kitiems, jos dar neskaičiusiems. Jei ji nėra kažkieno iš artimųjų dovana ar kitų šeimos narių norima perskaityti knyga, paklauskite tėvelių, gal galima ją padovanoti mokyklos bibliotekai. Pasidalinkime vieni su kitais gražiais šventiniais linkėjimais ir knygomis. Jūsų dovanų laukiame bibliotekoje.

Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Rudenėlio šventė " Zuikučių" grupėje 

  Lapkričio 12 dienos rytą į „ Zuikučių“ grupę atkeliavo rudenėlis. Šventės metu su mokytoja Izolina Rudzevičiene šokome, dainavome daineles apie rudenį, žaidėme judriuosius žaidimus. Po linksmosios dalies su vaikučiais vaišinomės Dėdės Rudenėlio iškeptu pyragu bei grožėjomės vaikučių ir tėvelių bendru kūrybiniu darbeliu „Rudenėlio batas“, kuris buvo gaminamas iš gamtinės medžiagos, tekstilės, kitų priemonių. Praėjo įdomi, graži, kukli ir pilna įspūdžių diena.

„ Zuikučių “ grupės auklėtoja

ARTĖJANT ADVENTUI

  Lapkričio 26 dieną 2-3 kl. (mokytoja Jūratė Puidienė) vyko integruota dailės, technologijų ir tikybos pamoka. Artėja Adventas – laukimo ir susikaupimo metas… Tikybos mokytoja R. Dumskienė supažindino vaikus su Advento laikotarpio prasme, pagrindiniais simboliais, tradicijomis. Ne visi žinojo, kad  adventinis vainikas atsirado XIX a. Hamburgo uostamiestyje. Jaunas evangelikų bažnyčios pastorius Johannas Heinrichas Wichernas globojo benamius vaikus ir , norėdamas suteikti jiems džiaugsmo, kiekvieną Advento dieną uždegdavo po žvakę. 24 žvakes sustatė ant padirbto rato. Tai buvo taip gražu ir šviesu, kad ši tradicija išplito po visą pasaulį, tik degamos ne 24 žvakės, o 4 (viena kiekvienai savaitei) .

Mokytoja Jūratė Puidienė kantriai mokė vaikus vainikų pynimo gudrybių, patarė, kaip juos papuošti. Dirbo kiekvienas – noriai, kruopščiai, atsakingai. O šaunaus darbo rezultatais galėjo pasigrožėti visi . 

Tikybos mokytoja Raselė Dumskienė, 2-3 kl. mokytoja Jūratė Puidienė

Naujos knygos!!!

Norime pasidžiaugti - iš labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ mokyklos biblioteka gavo naujų knygų:

 1. Jonas Biliūnas „Brisiaus galas“.
 2. Rasa Lazauskaitė „Dviese bijoti drąsiau“ .
 3. Lapė Do „Pasaka apie smuikininką Raimundą“.
 4. Elvyra Žeižienė  „Kedrynų mergaitės istorijos“.
 5. Povilas Villuveit „Spinčius“.
 6. Dovilė Bajoraitė „Vėžlys, kuris pametė vardą“.

Kviečiame apsilankyti biliotekoje!

Bibliotekos inf.

 Dovanos iš Chorvatijos

  Jau antri metai mūsų mokyklos bibliotekos lankytojai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Pernai mainai vyko su Portugalijos moksleiviais, o šiemet savo skirtukus išsiuntėme į Chorvatiją. Karantinas šiek tiek pakoregavo projekto vyksmą, bet džiaugiamės, kad jau sulaukėme naujųjų draugų  iš Chorvatijos skirtukų ir suvenyrų. Juos galima pamatyti mokyklos bibliotekoje.

              Bibliotekos darbuotoja Vilija Puodžiukaitienė

EKO muzikuojantis robotukas

Darželio grupių „Zuikučiai“, „Meškučiai“ bei mišrios ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo nacionalinėje  fotografijų parodoje „EKO muzikuojantis robotukas“. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai robotus kūrė iš antrinių žaliavų: vaikai kūrybiškai panaudojo plastikinius butelius ir indelius, sagas, popierines dėžes  bei maisto pakuotes. 

Mažieji kūrėjai ne tik ugdė savo meninius gebėjimus, bet ir susipažino su antrinių žaliavų panaudojimo galimybėmis kuriant sau žaisliukus.

Mokyklos informacija

Pyragų diena 

Lapkričio 6 dieną 2-3 klasės mokiniai jau trečią kartą prisijungė prie,, Pyragų dienos'' tradicijos. Namuose vaikai, padedami tėvelių, kepė pyragus, o mokykloje jais dalinosi, prekiavo.

Dalį savo uždirbtų pinigėlių skyrė paramos projektui ,, Išsipildymo akcija'', kurio tikslas - padėti itin sunkiomis ligomis sergantiems vaikučiams. Pinigus išsiuntėme sms žinute.

 Dėkojame visiems, pirkusiems ir dalyvavusiems saldaus gerumo šventėje.

Mokytoja Jūratė Puidienė

 Tarptskirtukaiautinis knygų skirtukų mainų projektas     

    Jau antri metai spalį, pažymint mokyklų  bibliotekų mėnesį,  mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Pernai savo pagamintus skirtukus siuntėme į Portugaliją ir gavome portugalų skirtukus dovanų. Šiemet esame užsiregistravę kaip dalyviai, bet dar nežinome, į kokią šalį keliaus mūsų skirtukai.

   Spalio 15 dieną bibliotekoje savo skirtukus piešė ketvirtokai (mokytoja G. Bielskuvienė) ir penktokai. Vaikai noriai dirbo, stengėsi ant skirtukų nupiešti informaciją apie save, savo draugus, Lietuvą. Žinoma, vieniems sekėsi lengviau, kitiems ilgokai teko sukti galveles, ką čia nupiešus, bet visi skirtukai gavosi skirtingi, spalvingi ir tikrai nuoširdūs. Projekte dalyvauti norėjo ir šeštos klasės mokiniai (jie skirtukus gamino ir pernai), todėl su jais dar laukia susitikimas ir smagus kūrybinis darbas.                             

                                                                                                                       Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Svetingai  atvėrėme  duris

 Spalio 24 dieną vyko projekto „Lekėčiai - Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2020“ renginių ciklo ketvirtasis renginys. Šį kartą visiems maloniai duris atvėrė Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras.

 Ruoštasi ilgai ir atsakingai, kad atėję svečiai nenusiviltų ir prasmingai praleistų popietę. Atvykstančius jau lauke pasitiko jaunųjų gamtininkų būrelio vadovė Laima Petrauskienė, ragindama pasigėrėti prie tako į mokyklą pievelėje iš gamtinių medžiagų sukurtomis mandalomis ir kitomis puošmenomis. Greta puikavosi ir mažųjų pirmokėlių (mokytoja Danutė Kasparavičienė) darbai, savo grožiu nė kiek nesiskiriantys nuo vyresniųjų. Ant mokyklos laiptų stabtelėti ir stebėtis kvietė gausybė Helovinui „pasiruošusių“ moliūgų. Tai 2-3 klasės mokinių, jų tėvelių ir mokytojos Jūratės Puidienės išradingumas.

 Renginį pradėjusi renginių organizatorė Milda Ratomskienė pasidžiaugė gausiai susirinkusiais svečiais ir trumpai supažindino su mokyklos istorija. Mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė akcentavo, kad mokykla išliko ir keičiasi, kad nėra žmogaus, kuris neturėtų vienokių ar kitokių prisiminimų, susijusių su šiuo gyvenimo laikotarpiu. Taip pat dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo, ir pabrėžė, kad tik visi kartu dirbdami pasiekiame gerų rezultatų. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Kaukienė visus pakvietė į kelionę po mokyklą. Apžiūrėję gausią ir labai įvairią mokytojų ir kitų centro darbuotojų kūrybos darbų parodą, svečiai apsilankė būrelio „Pagrandukas“ kabinete ir ne tik išklausė direktorės pavaduotojos bei šio būrelio  vadovės Eglės Brazaitytės pasakojimo apie veiklą, bet ir pasivaišino pagamintais skanumynais. Toliau laukė penas akims - technologijų kabinete mokytojai Onutė ir Egidijus Šimatoniai  pristatė mokinių darbus iš molio. Pasigrožėti tikrai buvo kuo - tai tikri meno kūriniai ir kartais net sunku patikėti, kad autoriai dar tokie jauni.

 Pakeliavę po mokyklą, visi sugužėjo į dabar jau sporto - kultūros salę, kur nekantriai laukė visi kolektyvai, pasiruošę palinksminti svečius. Žiūrovai audringai plojo ikimokyklinio ugdymo grupės mažosioms dainininkėms (vadovė Izolina Rudzevičienė), Šakių rajono meno mokyklos Lekėčių filialo muzikantėms sesėms Balčiūtėms (vadovė Erika Lukšienė), vaikų ir mokytojų vokaliniams ansambliams (vadovė Violeta Briaukienė). Daug šypsenų ir aplodismentų  sulaukė Lekėčių jaunimo teatro spektaklis „ Jaunam (ne)lengva“ ir suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklis pagal Kazio Binkio „Tamošius Bekepuris“ ( režisierė ir vadovė Vaida Brazaitienė).

 Baigiantis šiai turiningai popietei į sceną buvo pakviesta mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė, kurią Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis ir kiti bendruomenės atstovai pasveikino gavus Lietuvos Respublikos Švietimo , mokslo ir sporto ministerijos Padėkos raštą už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą. Direktorė atsidėkodama pasidžiaugė, kad pradėjusi dirbti Lekėčiuose sutiko daug gerų ir nuoširdžių žmonių ir tarsi atrado Lekėčius iš naujo.

 Baigdama renginį renginių organizatorė Milda Ratomskienė atsisveikino su svečiais iki kitų malonių susitikimų.

Mokyklos informacija

Ekskursija į Kauną

   Spalio 7 dieną mes, šeštokai, nusprendėme nuvykti į Kauną. Iš pradžių aplankėme Vytauto Didžiojo karo muziejų. Čia sužinojome, kas yra Šaltasis karas. Gavome užduotį - kuo greičiau išimti ir įdėti kulkas į automatus. Turėjome galimybę apžiūrėti automatus ir pasimatuoti šalmus.  Po veiklos karo muziejuje mes, šeštos klasės mokiniai ir mūsų auklėtoja Rasa Kaukienė, važiavome į batutų parką. Kai kuriems mokiniams apsilankymas batutų parke buvo pirmas, o kitiems – ne, tačiau kiekvienas galėjo užsiimti smagia veikla. Kas norėjo pailsėti po šokinėjimo ant batutų ar šokinėjimo į kubus, laisvai galėjo atsipalaiduoti masažo kėdėje, pažaisti stalo žaidimą ,,Oro ritulys” arba išmėginti savo jėgas prie ,,kriaušės”! Po valandos pramogavimo šiame batutų parke buvome pavargę, tačiau nė vienas šia ekskursija nenusivylė!

Už ekskursiją dėkojame mūsų auklėtojai Rasai Kaukienei!

Deimantė Rudžionytė

Lukrecija Burdulytė

Erasmus+  projektas apie klimato kaitą

  Mūsų mokykla nuo rugsėjo 1-osios dalyvauja Erasmus+ projekte Eco Schools Sustainable Tomorrow (Tvari eko mokykla rytoj), kuris tęsis 2 metus. Projekto koordinatorius – Turkija. Projekte dar dalyvauja Vokietija, Kroatija, Ispanija, Italija.

 Tvarumo samprata pirmą kartą paminėta pasaulinėje aplinkos konferencijoje, vykusioje Stokholme 1972 m. Tvarumo samprata grindžiama idėja sumažinti aplinkos problemas, siekiant išsaugoti natūralią aplinką.. Tai įmanoma tada, kai žmonės atsakingai elgiasi ir galvoja apie ateities kartas. 

 Šiuo projektu siekiama pažvelgti į gamtą kaip į visumą, kad tvarumas taptų gyvenimo įgūdžiu.  Projekto veiklos bus vykdomos išsaugojant gamtos vientisumą, tausojant resursus, mažinant anglies dioksido pėdsaką. Mokinių veiklos bus nukreiptos į mokinių supažindinimą su klimato kaita ir jos neigiamais padariniais, energijos tausojimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu.

Mokyklos informacija

Laivu per Mingės kaimą

  Spalio 16 dieną mokyklos dešimtokai Erasmus dieną šventė pažymėdami ją kelione, kurią suteikė  Lietuvoje įgyvendinama iniciatyva - Kultūros pasas. Ši graži idėja, dar 2018 metais patvirtinta Lietuvos kultūros bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijų, yra finansuojama iš Europos struktūrinių fondų. Daug nediskutavę dešimtokai pasirinko dar mažai pažįstamą Lietuvos dalį – Klaipėdos kraštą, o konkrečiai – Šilutės rajono Mingės kaimą. Jis yra tikras žvejų kaimas, nutolęs 7 kilometrus į pietus nuo Kintų,  Minijos upės žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Klasė pasirinko įspūdingą 3 valandų plaukimą laivu. Gerdami karštą kapučino kavą plaukėme  iš Mingės kaimo upeliu į Kniaupo įlanką, iš jos - į Kuršių marias. Praplaukę šalia Ventės rago ir apsisukę grįžome į Atmatą, sustojome valandėlei Uostadvaryje. Ten iš senojo švyturio apžvelgėme Nemuno deltą ir apylinkes sausumoje. Pasigrožėjom besibūriuojančiais vandens paukščiais, kurie, atrodo, nesiruošia palikti Lietuvos.

  Mingės kaimas visus pakerėjo. Tai vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė, tačiau tilto per upę  nėra. Dėl gražaus, unikalaus gamtovaizdžio dar vadinamas „Lietuvos Venecija“. Gatviniame rėžiniame išretėjusiame žvejų kaime sodybos įsikūrusios abipus Minijos upės, atrenovuoti, tvarkingi pastatai yra greta prieplaukų. Viskas taip neįprasta ir sunkiai galima įsivaizduoti paprastą žmonių buitį, kur pagrindinė transporto priemonė – laivelis ar valtis, o tradicinis maistas – žuvis ir jos produktai.

  Laivo kapitonas negailėjo žinių, vis pasakojo apie laivą ir kaimą, kuriame gyvena.Jis yra tolimųjų plaukiojimų kapitonas, apkeliavęs visą pasaulį, bet labiausiai vertina Nemuno deltą ir išsaugotą gamtą. Jo žiniomis, dėl Minijos  ir  Atmatos plukdomų sąnašų nuolat didėja sausumos plotai ir kaimas, buvęs prie pat marių, dabar atsidūrė atokiau. Norint patekti į marias, jau reikia plaukti nemažą atkarpą.

  Grįždami namo pasivaikščiojome Šilutės pagrindine gatve, pastebėjome savitą krašto architektūrą. Maloniai nustebino Smalininkai, Viešvilė – visur gražu, tvarkingai sutvarkytos miestelių erdvės. O kad kelionė neprailgtų, prisiminėme dainas, kurias dainavome kelionės į Adomynės dvarą metu. Visi grįžome kupini žinių, daug patyrę ir dėkingi laivo „Šturmai” kapitonui už šiltą bendravimą.

Dešimtokai

Startuoja REFLECTUS 

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje–daugiafunkciame centre pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

  Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudaromas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to tam yra skiriamos lėšos.

  Mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas - pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 1) plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves; 2) stebėti  mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Spalio 13 dieną mokykloje vyko mokymai mokytojams, kaip dirbti su Reflectus programa. Mokymus vedė Kristina Foktienė.

 Reflectus programa - visapusiškas vaiko pažangos matavimas skaitmenizuotų mokinio refleksijų pagalba. Ji padės mokytojams kurti klausimynus bei sistemingai analizuoti refleksijų duomenis bei laiku padėti mokiniams. Mokiniai sistemingai naudodami refleksijų duomenis atras  savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

Mokyklos informacija

Nors moksliniai įrodymai neginčijami – fizinis aktyvumas teigiamai veikia visus žmogaus gyvenimo aspektus, remiantis Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva užima priešpaskutinę vietą fizinio aktyvumo srityje.

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui yra ugdymo įstaiga. Mokykla ar darželis, kurioje vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi didelį potencialą sukurti tinkamą terpę ugdytinių fizinio aktyvumo skatinimui ne tik per kūno kultūros užsiėmimus, bet ir visą jų buvimo ugdymo įstaigoje laiką.

Projektas „Sveikas kaip ridikas. Renginiai“ – Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ – skirtas Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikams (10 - 12 metų) bei jų pedagogams, skatinant fizinį vaikų aktyvumą gamtoje.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

2020 m. rugsėjo 18 d. Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai bei 1 klasės mokinukai dalyvavo Nacionaliniame vaikų žygyje „Sveikas kaip ridikas“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos ugdymo įstaigas taikyti fizinio aktyvumo veiklas ugdymo procese. Dalyvaudami žygyje  vaikai išbandė savo fizines galias, patyrė žygiavimo, sportavimo ir buvimo gamtoje džiaugsmą. Tuo tarpu pedagogai atrado neįprastų, fizinį aktyvumą skatinančių veiklos formų. Taip pat  Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ atkreipė vaikų dėmesį, kaip smagu yra sportuoti kartu, bei parodė, kad judėjimas gamtoje yra geras įprotis visam gyvenimui!

Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvas dėkoja Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centrui už pagalbą organizuojant renginį ir tikisi susitikti kitais metais!

„ Mūsų istorijos“

Mūsų mokyklos antrokai ir trečiokai pažadais nesimėto. Praeitą savaitę  skaitydami Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“ pažadėjo sugrįžti į biblioteką dar kartą. Taip ir padarė spalio 14 dienos ryte. Su mokytoja J. Puidiene atskubėjo  kaip ir kiškis Steponas  rašyti savo knygelės.

Pirmiausiai visi  prisiminė knygelės veikėjus ir jų išsakytus priekaištus  kūrinio autoriui. Po to  panaudodami pirštelines lėles, atkartodami  žvėrių balsus, šauniai suvaidino visą istoriją.  Ir tada prasidėjo kūryba. Kiekvienas bandė sukurti  savo pasakojimą, tikrą ar išgalvotą, kuris geriausiai apibūdintų autorių. „ Rašė ir taisė, taisė ir rašė“, -  sakė Paulius Norvila apie kiškį Steponą. Taip ir mažieji kūrėjai triūsė visą pamoką, kad jų knygelės būtų turiningos ir įdomios visiems. Jų sukurtas istorijas galima pamatyti bibliotekoje.

Skaitome kartu

  Spalio 8 dieną mokyklos biblioteką su mokytoja Jūrate Puidiene aplankė antrokai ir trečiokai. Vaikai garsiai skaitė Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“. Kartu su knygelės pagrindiniu veikėju kiškiu Steponu mokiniai lankėsi pas miškų ir laukų gyventojus. Vaikai sužinojo, ko kiškio ilgai ir sunkiai rašytoje knygelėje skaitytojai pasigedo. Visiems didelį įspūdį paliko šūkis „Jei gali kiti, galiu ir aš!“.  Kartu aptarėme, ką rašytume savo kuriamoje knygelėje, nes visi esame labai skirtingi, bet jeigu pavyko kiškiui Steponui, pavyks ir kiekvienam iš mūsų. Pasiskirstę vaidmenimis pirštelinių lėlių pagalba pabandėme inscenizuoti knygelę.

  Smagu kartu skaityti ir aptarti skaitytą tekstą, bet bus dar smagiau patiems rašyti savo knygą. Tai daryti su vaikais sutarėme kito susitikimo metu.

Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus PADĖKOS RAŠTU už 15 metų sąžiningą, nuoširdų pedagoginį darbą, mokinių pilietinės pozicijos ugdymą Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanota istorijos mokytoja VILMA JONAITIENĖ. Padėkos raštą įteikė direktorė Lilija Liutvinienė.

   Direktorės pavaduotoja Eglė Brazaitytė kolektyvo vardu pasveikino direktorę LILIJĄ LIUTVINIENĘ, kuri už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos PADĖKOS RAŠTU.

Sveikiname abi, džiaugiamės, didžiuojamės.

Mokyklos informacija

Mokytojų diena mokykloje

Spalio 5- osios, Mokytojų dienos, rytą visi mokytojai buvome maloniai sutikti vos įžengę į mokyklą. Skambant muzikai ( ji nenutilo per visas pertraukas), eidami iki mokytojų kambario gėrėjomės papuošta mokykla. Per ilgąją pertrauką mokytojų kambaryje mus pasveikino mokyklos Mokinių tarybos nariai ir padovanojo labai skanius 10 -kių mergaičių keptus pyragus bei gražią atvirutę su prasmingais žodžiais.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų MOKINIAMS !

Mokytojai

Įspūdinga   kelionė

  Spalio 2 dieną dalis Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvo (kiti liko dirbti - nuoširdžiai ačiū jiems) išvykome į Žemaitiją. Gerai nusiteikę keltu „Vilkynė“ persikėlėme per Nemuną ir grožėdamiesi rudenėjančia gamta nė nepajutome, kaip atvykome prie Gražiojo ąžuolo, augančio Raseinių rajono Plauginių miške (medžio aukštis 32 metrai, amžius apie 300 metų).

 Nors ir labai skubėjome į Kelmę, bet negalėjome nepasigrožėti Lyduvėnų tiltu, apie kurį daug įdomaus papasakojo mūsų gidė - kolegė Raselė Dumskienė. Tai ilgiausias (599 m) ir aukščiausias (42 m) tiltas Lietuvoje, pastatytas 1951 metais. Mums pasisekė - pamatėme tiltu pradundantį ilgą traukinį.

 Reikėjo skubėti, nes 11 val. turėjome būti Kelmės dvare, kur mūsų jau laukė Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai ir direktorė ( dabar jau ir mūsų😊😊😊). Edukacinė istorinė programa tikrai neprailgo. Pasipuošę dvaro ponia ir ponas papasakojo dvaro istoriją (dvaro teritorija pradėjo formuotis XV a., tada Kelmė buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaras, 1591 m. atitekęs Gruževskiams). Tai retas Lietuvoje barokinio stiliaus provincijos dvaras. Mes ne tik klausėmės, bet ir žaidėme tuo metu ponų mėgtus žaidimus: metėme kauliukus, būrėmės kortomis, o įspūdingiausi buvo GYVIEJI PAVEIKSLAI, kuriuos kūrusios mokytojos buvo tiesiog nepakartojamos ( ir apranga, ir vaidyba). Edukacija baigėsi dvarininkų vaišėmis - ragavome kelių rūšių meduolių ir marcipaninių saldainių.

 Toliau mūsų laukė pažintis su Kurtuvėnais. Čia mus pasitiko linksmai nusiteikęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, kuris parodė viską: ir bažnyčią bei jos požemius (kas norėjo, ir į bokštą nusivedė), ir dvaro svirną, ir dvaro ratinėje esančią Kurtuvėnų regioninio parko ekspoziciją tema „Kraštovaizdžio įvairovė“ (įspūdžio joje neįmanoma aprašyti - pasivaikščioti tarp milžinų ir viską išbandyti būtina patiems!).

  Neiškentėme neaplankę ir žirgyno, tik gaila, kad negalėjome ilgai gėrėtis gražuoliais žirgais, nes laukė...garsusis Kurtuvėnų smuklės „Kryžkelė“ nepakartojamo skonio keptas kumpis! Neatsistebėjome šeimininkės Zoselės gebėjimu taip jį  išdalinti gausiai mūsų grupei, kad nė vienas neliko nuskriaustas ir sočiai sočiai prisivalgė...Ilgokai užsibuvome - namo grįžome jau gerokai sutemus, bet kupini įspūdžių.

  Dėkojame direktorei Lilijai Liutvinienei už Mokytojų dienos proga padovanotą kelionę, o Raselei - kad buvo mūsų gidė. Lauksime kitų kelionių.

                                                                                  Mokytoja Dalė Sutkuvienė

             

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top