Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Projektas „Sveikas kaip ridikas“

       Rugsėjo 18 d. mokykloje prasidėjo projekto „Sveikas kaip ridikas“ , kurį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, renginiai. Šiais metais veiklos  buvo skirtos darželio bei pirmos klasės vaikams. Projekto metu buvo suorganizuotas žygis pėsčiomis. Vaikai ne tik žygiavo po miestelio vaizdingas vietas, bet ir atliko mankštą kartu su pasakos personaže Pepe Ilgakojine (sveikatos priežiūros specialistė K. Damijonaitienė), šoko  liaudies šokį kartu su direktoriaus pavaduotoja E. Brazaityte bei dalyvavo sporto viktorinoje (vaikams padėjo 6 ir 7 klasių mokiniai). Pasistiprinę sveiku maistu ir apdovanoti žygeivių diplomais bei medaliais, visi geros nuotaikos sugrįžo į mokyklą.

                                                                           Mokyklos informacija

Sveikiname Mokytojus su Mokytojų diena!!!!!

 

Rugsėjis bibliotekoje

Ar pastebėjote, kaip greitai bėga laikas... atrodo, tik atskubėjom po vasaros mokyklon, o  jau baigiasi rugsėjis.  Mokyklos bibliotekoje jau pažymėtos Agatos Kristi 130 – osios gimimo metinės, Europos kalbų dienai paminėti išleistas stendas, o rugsėjo 29 dieną į svečius pas knygeles pirmą kartą atskubėjo gražus mūsų mokyklos pirmokų būrelis su  mokytoja Danute Kasparavičiene. Mažieji skaitytojai mielai klausėsi jiems skaitomų V. Tamulaičio „ Skruzdėlytės Greitutės nuotykių“ , o po to  išsirinko knygeles, kurias skaitys patys arba su tėveliais. Pirmokai namo išsinešė ir žaisliukus, kurie gal ir yra jų pasirinktų knygelių veikėjai. Jei jų neras šitose knygelėse, tai bus proga skaityti kitas, kad sužinotų jų istoriją. Norisi mažiesiems lankytojams palinkėti smagiai leisti laiką draugaujant su knyga.

 Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Pirmoji projekto veikla – aplankyta gražuolė Šilagirio pušis

  Mokyklos mokiniai džiaugiasi nauja galimybe dalyvauti ERASMUS+ strateginių partnerysčių programos projekte „Gyvenimas – tai matematika aplink mus”. Projekto kordinatorius - Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras. Projekto tikslas padaryti matematiką prieinamesnę kiekvienam mokiniui, sudominti ir įtraukti mokinius į tiriamąsias veiklas. Pirmoji projekto veikla vyko gamtoje. Tai keleto dalykų integraciją ir inovacija, nes moksleiviai atliko tiriamąjį darbą ir matematinius skaičiavimus.

 Ką gi jie veikė? 10 ir 9 klasės moksleiviai naudodami google maps ar panašias programėles sudarė žygio maršrutą nuo mokyklos iki  Šilagirio pušies, kuri aprašyta Vikipedijoje. Mokytoja V. Jonaitienė patarė, kaip instaliuoti žingsniamatį į savo telefoną ir bet kada matyti savo maršrutą, nueitus kilometrus ir žingsnių skaičių. Apsiginklavę ruletėmis bei aukštimačiu, vedami kūno kultūros mokytojo D. Ruzgio patraukė į daugiau nei 6 km žygį per mišką. Sėkmingai suradę Šilagirio Pušį ir kiek atsipūtę ėmėsi matavimo. Matematikos mokytoja R. Krikštopaitienė vadovavo pušies matavimo darbams, pamokė, kaip išmatuoti medžio aukštį su aukštimačiu Suunto PM-5. 

 Ką mokiniai sužinojo? Pavyko išmatuoti pušies aukštį, kuris dabar siekia jau daugiau nei 38 metrus, kamieno apimtis 1,3m aukštyje yra 290cm. Apskaičiavome, kad kamieno diametras yra daugiau nei 92cm. Ir mes jau pasiruošę atnaujinti pušies duomenis Vikipedijoje! Visi žinome, kad tiksliai apskaičiuoti medžio amžių galima tik skaičiuojant jo rieves. Bet tai ne mums. Kiti metodai – tik apytiksliai. Panaršę internete radome tris skirtingas formules ir jas visas pritaikėme. Gavome, kad pušies amžius gali būti 76 arba 116 arba 208 metai. Tai kuris rezultatas labiausiai tikėtinas? Paliekame vietos diskusijai, bet manome, kad trečiasis (ir turime tam pagrindą).

 Žygio metu nuėjome 15916 žingsnių, įveikėme 12,85 kilometrus, sugaišome 2val. ir 34 min., sudeginome beveik 1000 kalorijų. Gražu, ar ne?

 Tikimės, kad šį savo darbą galėsime pristatyti savo naujiems draugams iš Turkijos, Italijos, Portugalijos bei Slovakijos ne virtualaus susitikimo metu. Dar laukia 3D pieštukai, fraktalai, gamtos simetrija keramikos centre, spausdinimas su 3D spausdintuvu, matematinių žaidimų, domino kūrimas ir kitos įdomios veiklos.  

                                                                                                     Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

 Pažintinė - edukacinė kelionė į Anykščius                

Rugsėjo 23 d. 2-3 klasės mokiniai lankėsi Anykščiuose. Pažintį su miestu pradėjome nuo ,,Siauruko''.  Nuo vienos iki kitos ekspozicijų salės važiavome drezina, pjovėme bėgius, kilojome darbo įrankius, apžiūrėjome vagonus, klausėmės pasakojimų apie svarbius istorinius įvykius.

Antano Baranausko klėtelėje žiūrėjome edukacinį filmą, apžiūrėjome eksponatus, mokėmės išardyti rąstinę sieną.

Kita kelionės stotelė buvo ,,Istorijų dvarelis'', įdomus edukacinėmis erdvėmis. Vaikai tapo istorinėmis asmenybėmis, legendų knygoje, dydžio sulig siena, vertė puslapius ir skaitė pasakojimus apie Anykščius, klausėsi aukštaitiškos šnektos, kalbėjo šimtamečiu telefonu, rašė laiškus, nėrė milžiniško dydžio vąšeliu, skaičiavo medžio metus, modeliavo rūbus, kūrė savo pašto ženklą ir galiausiai rūsyje išgirdo ir pamatė dvaro vaiduoklį.

Jono Biliūno tėviškėje edukatorė pasakojo apie rašytojo vaikystę ir mokslus, klausėmės skaitomų kūrinių.

Niūronyse ,,Arklio muziejuje'' mokėmės kepti duonutę: minkėme, darėme kepalėlius, su liže į krosnį pašovėme. O kol duonutė ,,pečiuje“ kepė, mes arkliu jodinėjome, muziejaus ekspozicijas aplankėme. Vėlyvi aukštaitiški pietūs kaipmat nuo stalo dingo.

Pasiėmę karštos duonutės kepalėlius palikome Niūronis ir vykome prie ,,Laimės žiburio“.

Kelionės pabaigoje apkabinome ,,Puntuką“, suskandavome ,,Keliam nykščius už Anykščius!“ ir pasižadėjome dar sugrįžti. 

                                                        Mokytoja Jūratė Puidienė

solidarumo begimas logotipas

Solidarumo bėgimas 2020     

    Septinti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Jame dalyvauja šimtai Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vaikų. Bėgimą globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą, solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos  Lietuvoje organizacijos ,,Gelbėkim vaikus“ vaikų dienos centruose gyvenančių vaikų gerovei užtikrinti ir  Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems neįgaliems vaikams.

      Jau penkti metai šiame bėgime dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė.  Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų surado žmonių, kurie pagal galimybes skyrė laisvai pasirinktą sumą už  dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šių metų bėgime suaukota suma – 171,47 Eur, pernai buvo 170 Eur.  Parama perduota organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per Lietuvos pašto Šakių skyrių. 

 Bėgimo ,,Ištvermingiausia klasė“ rezultatai:

Klasė

Užimta vieta

Iš viso klasė nubėgo

Vidurkis 1 vaikui

5

II

38,25 km

5,46 km

6

III

     27 km

5,4 km

7

I

    44, km

5,56 km

8

V

   30,5 km

5,08 km

9

IV

      43 km

5,37 km

10

VI

 45,25 km

4,52 km

 Ištvermingiausia tarp mergaičių buvo devintokė Viktorija Adomaitytė, nubėgusi 7 km., o tarp berniukų nepralenkiamas - dešimtokas Emilis Žemaitaitis, nubėgęs 8,25 km.

Dėkojame visiems dalyviams už parodytą gerumą ir solidarumą!

 

Soc. pedagogė L. Martynaitienė

Vasara su knyga

Baigėsi vasaros skaitymo iššūkis ,,Vasara su knyga''. Visi 2-3 klasės mokiniai vasaros atostogų metu turėjo perskaityti po 5 knygeles. Kai kurie perskaitė ir daugiau.

Nekantriai laukėme rezultatų paskelbimo. Pagrindinių prizų nelaimėjome. Bet ne tai svarbiausia. Svarbu, kad skaitėme.

Visi buvo apdovanoti dar nematytais knygų skirtukais su vaistažolių sėklytėmis ir knygelėmis.

Renginukas vyko Gražinos Tulauskaitės tėviškėje „ Paryžinėje'' todel,kad šiais metais minime poetės mirties 30-ąsias metines. Bibliotekininkė Aušrelė trumpai supažindino su poetės vaikyste, skaitėme eiles,ieškojome senosios mokyklos pamatų.

Pasižadėję nepamiršti skaitymo, laukų keliukais grįžome į mokyklą.

Šventėje Zanavykų muziejuje

  Rugsėjo 10 d. 2-3 klasės mokiniai dalyvavo jau 18 metus organizuojamoje šventėje „Su savo duona visur rasi suolą'' , kuri vyko Zanavykų muziejuje. Visus šventės dalyvius sveikino etnologė Gražina Kadžytė. Šventėje vaikai ne tik stebėjo, bet ir patys pabandė kulti spragilais, niekoti grūdus geldoje, arpuoti, sijoti rėčiu, grūsti grucę.

  Įvairiausių žaidimų ir ratelių mokė Plokščių folkloro ansamblis ,,Vaiguva'', o Ališauskų kapela visus pakvietė į rugiapjūtės užbaigimo rabaksą. Lekėčių vaikučiai sukosi poromis, nes linksma buvo ir kad sušiltų.

  Tačiau geriausiai sušildė „Kuchmistrų'' ant laužo virta zanavykiška duonzupė. Vieniems vaikams neįprasto skonio sriuba tapo „iššūkiu“, o kiti net tris kartus kartojo.

  Grįždami į namus kalbėjome apie tai, koks sunkus žemdirbio darbas ir koks ilgas duonos kelias nuo grūdo iki mūsų stalo.

  

Popieriaus lankstymo menas - origami

  Ketvirtadienį po pamokų skubėjome į Lekėčių miestelio biblioteką. Čia vyko popieriaus lankstymo meno - origami - užsiėmimas, kurį vedė gelgaudiškietė bibliotekininkė Jolanta Būblaitienė. Vaikus sužavėjo jos pagaminti darbeliai. Su didžiausiu užsidegimu puolėm lankstyti , karpyti, jungti detales. Deja, ne visiems viskas pavyko. Tai darbas, reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, susikaupimo. Stebėjomės Viltės Bakšytės greita nuovoka, kruopštumu ir noru padėti klasės draugams. Kitą dieną ji jau turėjo pagamintą savo darbelį.

  Už šią pamokėlę esame dėkingi Jolantai Būblaitienei ir Aušrelei Kriauzienei.

Mokytoja Jūratė Puidienė

atsisisti

Rugsėjo 1- osios šventė

Kai per žemę vėl rugsėjis eina, 

Aš girdžiu jo skambią dainą -

Jai pritaria skardus varpelis,

Žiedų žiedais nuklotas kelias...

Girdžiu žinių troškimo aidą,

Jaunystės nerimą ir dainą.

   Mokslo metų pradžios šventė Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre prasidėjo šv. Mišiomis lauke prie Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios. Mišias aukojęs kunigas Ričardas Kmitas palaimino visus susirinkusius ir palinkėjo sveikatos bei sėkmės mokantis šiuo nelengvu laikotarpiu.

   Po šv. Mišių šventė vyko mokyklos stadione, kur visos klasės susirinko į joms pažymėtas vietas. Renginio vedėjai devintokai šventę pradėjo posmais ir  „Tautiška giesme“. Pasidžiaugę atsinaujinusia mokykla bei sutvarkyta aplinka dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio projekto, ir tarti žodį pakvietė mokyklos direktorę Liliją Liutvinienę.

  Direktorė savo sveikinimo kalboje nepamiršo nė vieno: pirmokams, jų tėveliams ir mokytojai Danutei Kasparavičienei palinkėjo bendrauti,daug sveikatos, žingeidumo ir mažiesiems padovanojo po knygelę „Eko takučiu“. Penktokus, kurių irgi laukia pokyčiai, skatino keliauti, pažinti, atrasti ir džiaugtis bendravimu. Dešimtokams, mūsų mokykloje sutinkantiems jau paskutinį rugsėjį, linkėjo, kad tai, ką kloja ant savo kelio dabar, nuvestų ten, kur nori būti, turėti savo svajonę ir tikslą. Mokytojams -  sveikatos, keliauti su vaikais ir būti lyderiais, žengti priekyje, bet mokėti atsitraukti pamačius, kad jie geba eiti į priekį patys. Tėvams, žinoma, sveikatos ir daug kantrybės. Už sunkų ir didžiulį darbą, negailint jėgų nei laiko, direktorė Lilija Liutvinienė nuoširdžiai dėkojo ūkio dalies žmonėms ir pavaduotojai  ūkio reikalams Loretai Martynaitienei įteikė gėlių puokštę bei saldžią dovaną visiems pasivaišinti.

   Į šventę atvykęs kunigas Ričardas Kmitas dar kartą palinkėjo visiems sveikatos ir Dievo palaimos.

  Dešimtokai, tardami prasmingus žodžius, dėkodami visiems neužmiršo ir stebuklingo AČIŪ, o savo pirmajai mokytojai Danutei Kasparavičienei įteikė puokštę gėlių.

  Baigdami šventę devintokai padėkojo mokytojams už kantrybę nuotolinio mokymo metu ir įteikė dovaną - medaus ir sūrį.

  Po renginio visi skubėjo į pirmąsias pamokas su savo auklėtojomis, o dešimtokai su pirmokais dar liko švęsti stadione.

  Už gražią šventę dėkojame devintokams, direktoriaus pavaduotojai Rasai Kaukienei bei auklėtojai Vilmai Jonaitienei.

                                                                                                                          Mokyklos inf.

 Lekėčių girininkijos muziejuje

   Birželio 12 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Lekėčių girininkijos muziejuje. Mus pasitiko girininkas Jonas Urbanavičius. Pasakojimą pradėjo nuo muziejaus įkūrimo istorijos. Prie įstrižai randuotos pušies kamieno girininkas papasakojo apie pušų sakinimą. Muziejuje išvydome daugybę eksponatų, tarp jų ir buvusių mūsų mokyklos mokinių darbų. Girininkas pasakojo apie lūšies, vilkės, gervių ir kitų eksponatų atsiradimo istorijas. O kai vaikučių paklausė, kas nori būti miškininkais, tai beveik visi ir pasižadėjo.
  Girininkijos salėje kartu su bibliotekininke Aušrele  Kriauziene vaikai skaitė pasakojimus apie gamtą, o prie pietų stalo ir konkurse apie medžius dalyvavo. 
  Iš girininkijos grįžome į biblioteką. Nutarėme, kad geriausia - vasara su knyga. Jau antrą kartą dalyvausime iššūkyje ,,Vasara su knyga.'' Perskaitysime po 5 knygeles. Pusdienis netruko praeiti. Esame dėkingi girininkui Jonui Urbanavičiui ir Aušrelei Kriauzienei.  

  Zanavykų muziejuje

   Birželio  10 d. 1-2 klasės mokiniai lankėsi Zanavykų muziejuje. Čia susipažino su kraitinių skrynių puošyba, spalvomis, turtu,  į skrynias sukrautu. Edukacinės pamokėlės metu vaikai pasigamino nedideles skryneles, jas nudažė, išmargino ir parsivežė į namus.                                                  

 Išvyka į Kudirkos Naumiestį
  Birželio 18 d. 1-2 klasės mokiniai vyko į Kudirkos Naumiestį. Miestelis traukia daugybe įdomių dalykų. Mes pasirinkome keletą iš jų. Pirmiausia atvykome į ,,Bulvės muziejų''. Mus pasitikęs muziejaus šeimininkas agronomas Jonas Valaitis pasakojo apie muziejaus atsiradimo istoriją, savo veiklą, bulvės kelią iki Lietuvos, supažindino su daugybe bulvių veislių ir pasiūlė pasiimti ir pasisodinti Carinos veislės bulvių. Sakė, kad iki rudens užaugs.
  Kiekviename iš trijų muziejaus aukštų mokiniai atrado daugybę įdomių dalykų -tai ir varpas,  kviečiantis ,,Kel-ki-te '', ir pasagų kolekcija, ir vežimų ratai, ir pakinktai bei  padargai.
   Pasagų ratą palietę, jis laimę neša,  varpų muzikos palaiminti nusileidome į vėsų rūsį, kuriame degustavome bulvytes. Po to šaudėme iš bulvinės patrankos, nusifotografavome prie paminklo bulvei, padėkojome šeimininkui už šiltą priėmimą ir išskubėjome į pasienio užkardą.
  Vaikus pasitikęs užkardos vadas Dainius Stepšys ne juokais nugąsdino. Reikėjo išsirikiuoti, išsiskaičiuoti, o suklydus ir pritūpimais buvome nubausti. Bet viską puikiai atlikę vaikai buvo apdovanoti pasivažinėjimu pasieniečių keturračiu, pasėdėjimu naujutėlaičiame džipe.
  Didžiulį įspūdį paliko vilkšunė ir jos dresuotojas. Teko vaikams ir už grotų pasėdėti,  ir su antrankiais būti ,,sulaikytiems'', ir ginklus savo rankose palaikyti...
 Neperšaunama liemenė sveria nemažai. Taigi, su tokiomis liemenėmis, kepinant saulei,  varžėsi vaikai linksmose rungtyse.
 Vaikai buvo skatinami rinktis pasieniečio profesiją. Už gerą nuotaiką,suteiktas žinias, nuoširdų bendravimą esame dėkingi užkardos vadui Dainiui Stepšiui.
  Aplankėme Vinco Kudirkos kapą, pabuvome V. Sederevičiaus skulptūrų kiemelyje, ,,Širvintos taku'',  nuėjome iki tilto, skiriančio dvi valstybes, stabtelėjome prie Vytauto Didžiojo paminklo. Paskutinis kelionės objektas buvo V. Kudirkos paminklas. Prie paminklo mūsų jau laukė bibliotekininkė, literatė Marytė Rastupkevičiūtė. Pasakojo ji apie ,,Tautinės giesmės” atsiradimo istoriją, paskutinius V. Kudirkos gyvenimo metus, skaitė savo sukurtas eiles.
  Pavargome,bet daugybė įspūdžių ir sutikti nuostabūs žmonės išliks vaikiškuose prisiminimuose.  
Mokytoja Jūratė Puidienė 
 

Aštuntokų  žygis į Vilkiją

   Birželio 1 diena Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre buvo skirta klasių vadovams ir jų auklėtiniams. Aštuntos klasės mokiniai su savo auklėtoja V. Jonaitiene nusprendė šią dieną praleisti sportiškai ir  išsiruošė į žygį pėsčiomis Tikslas - pasiekti Vilkiją. Norėjome  išbandyti savo jėgas. Mokiniai įveikė 27 tūkstančius žingsnių, susipažino su Kretkampio Šv. diakono Stepono bažnyčia, Kretkampio buvusiu dvaru, Vilkijos miesteliu bei Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia. 

P.S. Ačiū visiems vykusiems, dalyvavusiems, ačiū už puikią nuotaiką ir ačiū tėvams už  pasitikėjimą. 

                                                                     Mokytoja V. Jonaitienė

Paskutinio skambučio šventė

Birželio penktąją Lekėčių mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Paskutinio skambučio šventė dešimtokams. Pavaduotoja Rasa Kaukienė, moderavusi renginį, pabrėžė, jog susirinkome į tradicinę šventę netradicinėmis aplinkybėmis. Šventę sveikinimo žodžiu pradėjo mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė: ,,Jūs, dešimtokai, esate neeilinė laida: per mūsų darbo metus tokių Paskutinių skambučių  nebuvo. Ir jūsų laida istorinė, nes joje vien vaikinai.” Direktorė dešimtokams palinkėjo, kad gyvenimo kelias kiekvieną nuvestų ten, kur norisi būti, ir prašė nepamiršti, iš kurios žemės yra kilę. Dešimtokus sveikino ir jų pirmoji mokytoja Laima Plėšikaitienė, kuri iššaugojo vaikinų pirmuosius piešinėlius ir laiškus, kuriuos rašė būdami ketvirtokai. Pirmoji mokytoja padovanojo dešimtokams puodelius su mokinių vardais ir užrašu ,,Paskutinis skambutis”. Šiųmečiai pirmokai irgi pasveikino dešimtokus, tik jų linkėjimus perdavė mokytoja Jūratė Puidienė. Devintokai prakalbo atsisveikindami eilėmis: ,,Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,/Kaip negrįžtantis aidas dainos,/ Taip tos klasėje praleistos dienos/ Nebegrįš nebegrįš niekados.”

Dešimtokų auklėtoja Dalė Sutkuvienė sakė, kad visąlaik mokė savuosius auklėtinius stebuklingo žodžio, kuris atveria kiekvienas duris, o gyvenime daro stebuklus. Tas žodis AČIŪ sušildo tiek, kiek negali sušildyti saulė. Ir šią atsisveikinimo dieną auklėtoja dėkojo iš širdies į širdį, o ne virtualiai ir padovanojo atsisveikinimo dovanėles.

Mielas ir prasmingas buvo ir dešimtokų žodis mokytojams: jie teigė, kad mokytojui sustoti nevalia, pavargti nevalia, ir skyrė mokytojams dainą ,,Ačiū Jums už Jūsų meilę…” Tradiciškai dešimtokai išdalino savo palikimą: devintokai mokyklos rakto laukė labiausiai. Renginį baigė pavaduotoja Rasa Kaukienė prasmingomis R. Skučaitės eilėmis:

Prisiminki –
Ramiai, iš lėto:
Buvo šaukta –
Buvo tylėta…
Buvo verta –
Buvo neverta
Buvo juoktasi –

Buvo verkta
Buvo kaltinta –
Buvo atleista…
Taip juokinga, graudu ir keista…
Kas išlieka? Kodėl išlieka?

Mokyklos informacija

Gegužės 15 - oji Šeimos diena.
Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras sveikina visas  Lekėčių šeimas su Šeimos diena.
Darnos,  stiprybės, kuo geriausios kloties, gražių tarpusavio santykių.

KVIEČIAME ĮVAIRIOMIS VAIKŲ AUKLĖJIMO TEMOMIS PASIKALBĖTI SU PARAMOS

VAIKAMS CENTRO PSICHOLOGAIS EKSPERTAIS DISKUSIJŲ CIKLE
„PASIKALBĖJIMAI SU PSICHOLOGU“.

DISKUSIJOS VYKSTA KLAUSIMŲ ATSAKYMŲ FORMA: viso susitikimo metu psichologė atsako į susirinkusiųjų klausimus, aptaria aktualius
dalyviams atvejus, pateikia rekomendacijų, kaip tinkamai elgtis konkrečiose situacijose.

PASIKALBĖJIMAI VYKSTA INTERNETU – platformoje „Zoom“. Tiesioginės transliacijos nuoroda bus išsiųsta jūsų el. paštu, nurodytu atliekant mokėjimą. Vietų skaičius – ribotas.

TEMOS IR DATOS

VAIKAS NEBENORI MOKYTIS: KAIP MOTYVUOTI?
GEGUŽĖS 15 D. 13.00-14.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro psichologe, „Tėvų linijos“ vadove Jūrate Baltuškiene apie efektyvius motyvacijos būdus, kaip suprasti vaikų bei paauglių reakcijas ir elgesį, kaip padėti jiems nusiraminti, susikaupti ir be didelio streso užbaigti šiuos mokslo metus.
Daugiau informacijos ir registracija čia: https://bit.ly/2YU12DK


VAIKAS ŽENGIA Į PAAUGLYSTĘ: KAIP NEPRARASTI RYŠIO?
GEGUŽĖS 19 D. 16.00-17.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro vadove, psichologe psichoterapeute Aušra Kuriene apie tai, kaip pasiruošti vaiko paauglystei, kas gąsdina, kodėl norisi vaiką labiau kontroliuoti, sunku ramiai reaguoti į jo elgesį ir kas padeda neprarasti ryšio.
Daugiau informacijos ir registracija čia: https://bit.ly/3conk4u


ŠEIMOJE ABITURIENTAS: KOKIO PALAIKYMO JAM REIKIA?
GEGUŽĖS 22 D. 14.00-15.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro programos „Pozityvi tėvystė"vadove, psichologe psichoterapeute Erna Petkute apie tai, kodėl svarbu „neperspausti" abiturientų, kaip palaikyti ir motyvuoti, kas jiems padeda nusiraminti ir susikaupti.
Daugiau informacijos ir registracija čia:https://bit.ly/2LnqIRj


KONFLIKTAI SU PAAUGLIU – KAIP IŠEITI IŠ KARO ZONOS?
BIRŽELIO 5 D. 12.00-13.30 VAL.
Diskusija su Paramos vaikams centro psichologe Veronika Lakis-Mičiene apie tai, kaip kodėl svarbu suprasti paauglio elgesį, kaip reaguoti į jo emocijų proveržius ir provokuojantį elgesį, kokio bendravimopaauglys tikisi iš suaugusiųjų.
Daugiau informacijos ir registracija čia:  https://bit.ly/2xWQHvJ

5-8 klasių  viktorina

Pirmadienį (05-04) mes, penktokai, dalyvavome smagioje viktorinoje. Ji buvo skirta paminėti jubiliejinę Visuotinio veiksmo savaitę. Viktorinos klausimai buvo susiję su darnumu, darnaus vystymosi tikslais bei mus supančiu kasdieniu pasauliu. Per Zoom programą auklėtoja rodė mums klausimus, o mes savo telefonuose ar kompiuteriuose  pažymėdavome teisingą atsakymą. Už kiekvieną teisingą atsakymą gaudavome taškų. Geriausiai sekėsi Deimantei, Lukrecijai, Urtei,Vaidui ir Nojui.

                                                                 Deimantė Rudžionytė

Foto konkursas „Žemės ir žmogaus darna“

 Jau kelinti metai mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos EKO mokyklų tinklo projekte. Šiais metais suspėjome sudalyvauti foto  nuotraukų konkurse „Žemės ir žmogaus darna“. Šia veikla užsiėmė mokykloje veikiantis  Jaunųjų tyrinėtojų būrelis, kuriam vadovauja mokytoja L. Petrauskienė. Išvykoje į mišką,  vaikščiodami Liekės upelio pakrantėmis, tyrinėdami miestelio parko augmeniją, nepamiršome fiksuoti patinkančius gamtos vaizdus. Dalį nuotraukų  mokiniai  užfiksavo savo namuose su mylimais augintiniais. Išrinkę meniškiausias nuotraukas,  išsiuntėme į konkursą ,,Žemės ir žmogaus darna“. 

                                                                      Mokytoja Laima Petrauskienė

 Svarbu 

  Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro  nuotolinį mokymą pradėsime įgyvendinti nuo kovo 30 dienos (pirmadienio). Nuotolinis mokymas vyks pagal mokyklos pamokų tvarkaraštį, kuris šiek tiek keitėsi. Jį rasite el.dienyne. Visą pagrindinę informaciją rasite mokyklos el.dienyne. Mokytojai naudos įvairius būdus tiek komunikacijai, tiek užduočių pateikimui.  Plačiau skaitykite:  Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 Jums įvairią pagalbą teiks klasių vadovai, skaitmeninių technologijų administratorius (IKT specialistas).

Audronė Balčiuvienė el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ; tel. 862069904 ;  Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafukncio centro Facebook paskyra(messenger).

Informacinių technologijų mokytoja Rūta Krikštopaitienė.

Mokytojų kontaktai.

Pradėjus darbą, gali būti ir nesklandumų - reaguokim ramiai, geranoriškai - tai mums visiems nauji dalykai ir išbandymai.

Pi diena mokykloje

   Kovo 13-tąją mokykla buvo pustuštė, bet tie, kurie ryžosi ateiti, nesigailėjo. Mokiniai  pagal trafaretus piešė optines iliuzijas, spalvino ornamentus, kurie teisingai parinkus spalvas suteikia erdvės pojūtį, Serpinskio kilimus, fraktalus ir kitus smagius dalykus, kurie vienaip ar kitaip susiję su matematika. O kam čia ta matematika? Ogi tam, kad rytoj švęsime tarptautinę Pi dieną, kurios tradicija yra spręsti linksmas matematikos užduotis ir šventę baigti pyragų valgymu. Taip ir buvo, tik užduotys buvo neįprastos – piešti ir spalvinti, bet pagalvoti vis tiek reikėjo.  O kam piešimas ir spalvinimas ne prie širdies, ėmėsi statybų: mokiniai karpė ir klijavo daugybę taisyklingų trikampių piramidžių, kurias sujungė į Serpinskio piramidę. Serpinskio kilimą ir piramidę galima tęsti be galo, ir tame pasikartojime yra visas grožis. Mokiniai suvokė, kad šiemet padarė dar visai nedaug ir kad piramidė išėjo dar visai vaikiškai maža. Ką gi, mes dar vaikai, tai nutarėme savo sukurtą darbą saugoti iki kitų metų ir kovo 14-ąją pratęsti statybas. Tikimės užauginti didžiulę piramidę.

 Už Pi dieną  dėkojame mokytojoms Rūtai Krikštopaitienei ir  Vidai Mureikienei. Tradiciniai PI dienos pyragai buvo labai gardūs tad dar kartą dėkojame Vidai Mureikienei,  kuri  net tik puiki mokytoja, bet ir puiki šeimininkė. Neįprasta diena mokykloje baigėsi. 

                                                                               Mokyklos informacija

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top