Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

6-8 ir 9-12 klasių geografijos olimpiados “Gaublys”

     Kovo 4 ir 5 dienomis Šakiuose vyko geografijos olimpiados „Gaublys“. 6-8 klasių dalyviai rinkosi „Varpo“ mokykloje. Šioje olimpiadoje dalyvavo 7 mūsų mokyklos mokiniai – 3 šeštokai Dovydas Kučiauskas, Matas Teresevičius, Gintaras Šimonis ir 4 aštuntokai Adomas Skeisgiela, Karolina Milkevičiūtė, Skaistė Kutanovaitė, Meida Kočinaitė.  8-9 klasių olimpiada vyko „Žiburio gimnazijoje“. Ten sudalyvavo 9 klasės mokinės Samanta Karušytė ir Vakarė Pakalkaitė. Didžiausios sėkmės sulaukė Matas, kuris 6 klasių grupėje užėmė 3-ąją vietą ir Vakarė, užėmusi 2-ąją vietą tarp 9 klasių mokinių. Sveikiname ir didžiuojamės!

                                                                                                         Geografijos mokytoja G. Pocevičienė

  

Socialinis projektas ,,Social  Impact”

Kovo  3  dieną Lekėčiuose baigėsi VDU Verslumo akademijos studentų socialinis projektas ,,Social  Impact”. Studentai (mentorė A. Gaigalienė) pagamino suolelius iš medinių padėklų mokyklos rekreacinėms erdvėms. Projekte dalyvavo ir medžiagomis parėmė UAB Žilveda,  Lekėčių girininkija, prisidėjo  Lekėčių  seniūnija  ir Lekėčių bendruomenės nariai.  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro 9 klasės mokiniai ir socialinė darbuotoja Loreta Martynaitienė nudažė suoliukus, mokyklos darbuotojai ir Paulius Martynaitis (dėkojame jam) parvežė suolelius ir stalelius  į mokyklą. 

                                                                                                      Mokyklos informacija

Kauno technikos profesiniame mokymo centre

    Kovo 5 dieną 10 klasės mokiniai su pavaduotoja Rasa Kaukiene lankėsi Kauno technikos profesiniame mokymo centre. Čia vyko Atvirų durų dienos „Pažiūrėk, kas už durų“ renginiai. Mokiniai lankėsi mokymo centro transporto skyriuje, automobilių sandaros dirbtuvėse, apžiūrėjo automobilių mechanikos, automobilių elektros įrengimų bei santechnikos darbų klases, susipažino su mokymosi programomis, mokinių laisvalaikio bei praktikos atlikimo galimybėmis.

                                                                                                       Mokyklos informacija

Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo – minėjimas

   Kovo 4 dieną prasidėjo prasmingas ir Lekėčių miestelio žmonių laukiamas šv. Kazimiero keturdienis. Prie šio Šventojo paminklo būriavosi Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro jaunimas prasmingai paminėti Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo.  Literatūrinėje kompozicijoje skambėjo moksleivių skaitoma poezija, aidėjo dainos, o paminklo prieigos buvo papuoštos vaikų sukurtais trispalviais vėjo malūnėliais. Džiaugiamės ir didžiuojamės augančia jaunąja karta.

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė priminė susirinkusiems, kad  Šventasis Kazimieras yra ir Lekėčių miestelio,  ir visos Lietuvos globėjas, garsėjęs kaip išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, pasirinkti krikščioniškąsias vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Daugybė jaunų žmonių šio Šventojo gyvenime atpažįsta norą eiti prieš srovę, nesitaikstyti su neteisybe, melu, rinktis tai, kas tikra, amžina.

                                                                                   Mokyklos  informacija       

,,Šiukšlių monstro“ kūrimo konkursas

Kovo 3-7 dienomis vykstantis tarptautinis interaktyvaus teatro festivalis „Nerk į teatrą“ pakvietė Lietuvos mokyklų mokinius dalyvauti „Šiukšlių monstro“ kūrimo konkurse.  Mūsų mokyklos 5 ir 6 klasės mokiniai sukūrė savo klasių „Šiukšlių monstrus“ ir  aprašė jų istorijas. Džiaugiamės, jog mokiniai laimėjo vieną iš konkurso prizų - ekskursiją po Kauno dramos teatro užkulisius.

5 klasės mokinių Šiukšlių monstras -Anabelė. Anabelė gimė Lekėčių mokyklos -daugiafunkcio centro rūsyje. Ji gimė iš dėžių. Iš dėžės kartu išlindo ir daug demonų. Į Anabelę įsikūnijo vienas blogas demonas. Anabelė ištrūko iš rūsio ir bėgo gąsdinti Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro vaikų. Penktokai neišsigando ir ją pagavo. Dabar Anabelė baido svetimus demonus ir leidžia saugiai žaisti lauke. 

6 klasės  mokinių Šiukšlių monstras - Pikas. Tvarkdarys Pikas stebėjo žemę ir liūdėjo. Jis matė, kaip pasaulis skęsta šiukšlėse. Vieną dieną Pikas nusileido į žemę ir suvalgė tiek daug šiukšlių, kol tapo monstru - geraširdžiu monstru. Jis ryžtingai bando suvalgyti visas šiukšles, kad tik mūsų žemė būtų švari. Labiausiai Pikas nekenčia plastikinių butelių ir popieriaus. Pikui vienam labai sunku... Rūšiuokime atliekas, būkime atsakingi ir mylėkime savo žemę. 

                                                                           Mokyklos informacija

Oi kaip mes varėme žiemą !!!

Užgavėnėms penktokai gamino kaukes. ,,Pagranduko” būrelio vaikai kepė Užgavėnių žagarėlius. Šaunieji  persirengėliai pirmokai ir antrokai linkėjo visiems gerų metų  bei ragino smagiai pasilinksminti, garsiai juoktis ir šūkauti, kad žiema išsigąstų ir pabėgtų iš kiemo. Aplankė persirengėliai ir seniūniją, ir miestelio biblioteką, ir ambulatoriją. 

Tikimės, kad garsūs trepsėjimai išvijo žiemą ir tikras šiltas pavasaris ateis greičiau.

                                                              ,,Pagranduko” būrelio nariai

Ugdymas karjerai

Kovo 3 dieną  mokykloje lankėsi Kauno Pramonės ir prekybos mokymo centro atstovės B. Sveikatienė ir M. Putrimienė. Dešimtos klasės mokinius jos supažindino su priėmimo į mokymo centrą tvarka, mokymosi aplinka, specialybėmis bei Erasmus+ galimybėmis atlikti praktiką Europos Sąjungos šalyse.

                                                                               Mokyklos informacija

Rajoninis rusų kalbos dailiojo rašto konkursas

Vasario 26 dieną Šakių rajono rusų (II-ąją užsienio ) kalbą besimokantys moksleiviai rinkosi į dailiojo rašymo konkursą. Mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Karolina Milkevičiūtė tarp dešimties aštuntų – dešimtų klasių moksleivių, konkurso dalyvių,  buvo geriausia ir užėmė pirmąją vietą. Sveikiname Karoliną ir džiaugiamės jos pasiekimais.

                                                               Mokyklos informacija

Vasario 21-oji  – Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

   Po atostogų  mokyklon sugrįžusius  dešimtokus lietuvių kalbos mokytoja D. Sutkuvienė pakvietė į mokyklos biblioteką pamokai, skirtai Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Mokytoja kalbėjo apie lietuvių kalbos išskirtinumą, grožį ir skambesį, o mokiniams skyrė užduotį surasti medžiagos ir iš jos paruošti montažą „O brangi lietuviškoji,/ Šventa kalba prigimtoji!“ (A. Vištelis).

    Dešimtokai  rinko poetų, rašytojų ir kitų žymių žmonių pasakytus žodžius apie lietuvišką kalbą, dėjo juos į poetinį montažą ir pamokos gale pristatė jį mokytojai ir bibliotekininkei. Vyriški balsai antrino poetų mintis, tai buvo jautru ir įspūdinga.  Surinktais žodžiais, šlovinančiais gimtąją kalbą, vaikinai  gražiai apipavidalino bibliotekininkės ir mokytojos paruoštas simbolines knygeles ir jomis papuošė mokyklos kabinetų duris. Gražius ir prasmingus posmus visi galės skaityti ( o gal ir mintinai išmokti...) dar kelias savaites, nes Lietuvoje renginiai, skirti gimtajai kalbai , vyksta nuo Vasario 16 -osios iki Kovo 11 -osios.

                                                                                            Bibliotekininkė V.Puodžiukaitienė

   

Pirmokai ir antrokai Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje

  1-2 klasės mokiniai atostogų metu viešėjo  Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Kūrybiškumą skatinantis edukacinis užsiėmimas nukėlė į viduramžius, kai valstybę nuo priešų saugojo galingose pilyse įsitvirtinę karžygiai.

    Specialiai parengtame makete vaikai bandė pastatyti stiprią pilį, parengti ją gynybai. Susipažinę su pilies gyvenimo įdomybėmis, statė pilį, apgyvendino valdovą, karius ir amatininkus. Vaikai statė, tarėsi, klydo, vėl perstatė, dirbo tol, kol viskas pavyko. Tada ėmė į rankas kalaviją, dėjosi šalmą ir tapo tikrais viduramžių kariais.

      Muziejaus salėse susipažino su skirtingų laikmečių kovos įrankiais,  dėmesį labiausiai patraukė  pasakojimas apie didvyrišką ,,Lituanikos'' skrydį.

                                                                         Mokytoja Jūratė Puidienė

Pasitinkame Lietuvos gimtadienio šventę

  Lietuvos valstybės vėliava, herbas, himnas – svarbiausi Lietuvos valstybingumo simboliai ir ženklai, kuriuos privalu atpažinti kiekvienam šalies piliečiui.

   Ar mūsų mažieji žino, prisimena svarbiausius valstybės ženklus, ar supranta jų prasmę ir reikšmę?

  Žinias pasitikrinome klasės valandėlės metu, kuri vyko Lekėčių bibliotekoje.

  Klausydamiesi bibliotekininkės Aušrelės  Kriauzienės pasakojimo,vartydami knygeles apie Lietuvą, dėliodami dėliones, žaisdami viktoriną, mokiniai įgijo naujų žinių, pakartojo tai, kas jau yra išmokta, karpė trispalves gėlytes ir papuošė bibliotekos langą.

  Taip vaikai pasiruošė Lietuvos gimtadienio šventei.                                                                                                                                                                                    

Mokytoja Jūratė Puidienė             

Saugus internetas

 Lekėčių bibliotekoje  antrokai kūrė saugesnį ir draugiškesnį internetą. Vaikai susidomėję klausėsi bibliotekininkės Aušrelės Kriauzienės  pasakojimo, žiūrėjo mokomuosius filmukus ne tik apie saugų ir draugišką internetą, bet ir apie pavojus, slypinčius interneto platybėse.

                                                                                                      Mokytoja Jūratė Puidienė             

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – minėjimas ,,Lietuviais  esame mes gimę” 

 Šią svarbią  visai Lietuvai  dieną lekėtiškiai  pradėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas R. Kmitas, Lekėčių šv. Kazimiero bažnyčioje.  Šventinis koncertas ,,Lietuviais  esame mes gimę”, kuris  vyko Lekėčių mokykloje- daugiafunkciame centre, buvo pradėtas Lietuvos  Respublikos himnu.

 Sveikinimo žodį lekėtiškiams tarė miestelio seniūnas R. Krikštolaitis. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė, visiems susirinkusiems pateikė daug įdomių ir negirdėtų faktų apie 1918 metų vasario  16- ąją – Nepriklausomybės Akto pasirašymo dieną: pasirodo, ši diena buvo ,,ypač speigų kaustoma”, Nepriklausomybės Aktas pasirašytas Štralio name (dabar Signatarų namai). ,,Mįslinga ir  Nepriklausomybės Akto originalo  istorija”,-  teigė M. Ratomskienė. 

 Šventinį koncertą lekėtiškiams dovanojo Kaunas Jazz ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Austėja Marija Kimbartaitė  ir  Kriūkų mokyklos centro  kaimo kapela ,,Panemunys” (vadovas V. Mureika).  Dėkojame muzikantams ir dainininkams  už nuostabias akimirkas.  

Mokyklos informacija 

Mokykloje – VDU Verslumo akademijos projekto grupė

Vasario 13 dieną į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą atvyko VDU Verslumo akademijos studentės su mentore Asta Gaigaliene. VDU Verslumo akademijos studentės vykdo socialinį projektą, kurio tikslas –išaiškinti mūsų Lekėčių miestelio bendruomenės problemas, padėti tas problemas spręsti. Studentės kalbėjosi su 8 – 10 klasių mokiniais apie popamokinius užsiėmimus, apie laisvalaikio leidimo problemas. Projekto grupė lankysis ir kitose miestelio įstaigose. 

9 klasės mokinė Vakarė Pakalkaitė

Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020

Vasario 8 dieną – projekto  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ atidarymo šventė. Ji prasidėjo Lekėčių bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo  parapijos klebonas Ričardas Kmitas. Po Mišių miestelio centrinėje aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas T. Skaizgirys Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui įteikė  Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės vėliavą. Ją  suteikta garbė iškelti  Šakių rajono merui E. Pilypaičiui ir Lekėčių seniūnui R. Krikštolaičiui.  Miestelio skvere Lekėčių meno kolektyvų vadovai uždegė simbolinį  Lekėčių - Mažosios Lietuvos   kultūros sostinės kūrybinės ugnies aukurą. Čia atidengta ir skulptūrinė kompozicija  „Lekėčiai – Mažoji Lietuvos   kultūros sostinė 2020“ (skulptūrinės kompozicijos iniciatorius - K. Bybartas, kūrybinė grupė – L. ir A. Valantiejai, I. Krikštopaitis, A. Eimutis). 

  Šventė iš miestelio  aikštės persikėlė  į Lekėčių mokyklą – daugiafunkcį centrą, kur vyko šventinis koncertas ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“.  Pasitelkdami dainą, teatrą ir muziką, sakmę  sekė visi Lekėčių krašto meno kolektyvai:  Lekėčių teatrai (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų – vadovė V. Brazaitienė), J. Jarašiaus vadovaujamas vokalinis ansamblis „Raskila“, Lekėčių merginų ir mokytojų  vokaliniai ansambliai (vadovė V. Briaukienė), Šakių meno mokyklos  Lekėčių filialo vaikų vokalinis ansamblis (vadovė E. Lukšienė).  Renginį ,,Mano širdy – sakmė apie Lekėčius“ režisavo  Vaida Brazaitienė. Sakmėje – visa Lekėčių istorija ir papročiai:  senolio pasakojama istorija apie Rūdšilį,  apie velnią Klaiduką, apie žlugtą velėjančias ir dainas dainuojančias skalbėjas, apie Lekėčių Didįjį šaltinį, apie Napoleono lobį... Bet didžiausias lobis  Lekėčiuose – tai ,,Tėviškės namų slenkstis, Nemuno vingis, Rūdšilio pušynai ir smėlėtos kalvos, šaltiniai ir uogienojai, į pintines netelpantys grybai“.  Renginio pabaigoje lekėtiškius sveikino Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir įteikė skulptūrėlę  su visomis šių metų Mažosiomis kultūros  sostinėmis. Šakių rajono meras E. Pilypaitis pasveikino lekėtiškius ir padėkojo renginio organizatoriams  - teatro režisierei V. Brazaitienei, mokyklos direktorei L. Liutvinienei ir kultūrinių renginių organizatorei M. Ratomskienei.                                                                                                                     Šventės pabaigoje visi rinkosi ragauti šventintos duonelės prie puošnaus vaišių stalo mokyklos fojė. 

                                                                                         Mokyklos informacija

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS ŠAKIUOSE

      Sausio 30 dieną  Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko rajono moksleivių meninio skaitymo konkursas. 5 - 8 klasių grupėje pasirodė 16 skaitovų iš įvairių mokyklų. Konkurse mūsų mokyklai atstovavo 8 klasės mokinys Adomas Skeisgiela (ruošė mokytoja Dalė Sutkuvienė). Adomas užėmė 1- ąją vietą. Komisijai patiko jo skaityta ištrauka iš Vytautės Žilinskaitės „Kinto“, gyrė už drąsą, gražų balso tembrą ir dikciją. 

      Dėkojame, džiaugiamės ir sveikiname Adomą!

                                                                                        Mokyklos informacija

Pažintinė edukacija “Enciklopedijos ir žinynai - žinių lobynai”

  Netikėtai gavę pasiūlymą turėti neįprastą klasės valandėlę, 6 klasės mokiniai džiugiai tai priėmė. Mokyklos bibliotekoje mus priėmė jos darbuotoja mokytoja V. Puodžiukaitienė ir mielai pravedė edukaciją. Veikos tikslas buvo susipažinti su kiek neįprasta mums literatūra - tai enciklopedijos ir žinynai. Tai darėme žaidimo forma pasiskirstę į dvi komandas. Gavome lapus su paruoštomis užduotimis, o atsakymų ieškojome enciklopedijose, žinynuose, atlasuose. Išties buvo smagu ir naudinga dalyvauti tokioje edukacijoje, visus užvaldė azartas, noras kuo greičiau rasti atsakymą. Ir, svarbiausia, pačiupinėjome tokias knygas, kurias akys bibliotekoje ne visada užmato, o nauda jų be galo svarbi ir didelė.

                                                                                    6 klasės auklėtoja Gintarė Pocevičienė

Erasmus projekto nuotraukos

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Penktoji susitikimo diena

Rytmetis mokykloje  buvo gana įtemptas, nes visi dalyviai norėjo repetuoti savo dainas ir žaidimus, ruošė keramikos darbų parodą. Visi džiaugėsi savo darbeliais, kurių išdegimas krosnyje pavyko - nei vienas darbelis nesutrūko, visi keramikos dirbiniai buvo meniški ir žaismingi. Mokykloje  visur skambėjo muzika, mokiniai šoko ir dainavo, fotografavo parodą.

 Mokytojai  tuo metu susipažino su miesto senamiesčiu: Kauno pilimi, Rotuše, aplankė meno fotografijų parodą. Kiek vėliau atvyko į mokyklą, kurioje rado paruoštą keramikos darbų parodą. Mokytojai keletą valandų įtemptai diskutavo apie dar laukiančias užduotis iki kito susitikimo bei aptarė  paskutinio susitikimo, kuris vyks kovo mėnesį, darbotvarkę.

 Po pietų visi vyko į Zyplių dvarą. Čia visų laukė dar viena  edukacinė veikla  Zanavykų etnografiniame muziejuje. Pirmiaisiai dalyviai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie Zanavykų krašto  istoriją, buitį, tradicijas. Muziejaus organizuojami tradiciniai edukaciniai užsiėmimai orientuoti į zanavykišką kultūrą ir amatus,  skirti įvairaus amžiaus ir socialinėms grupėms. Visi projekto dalyviai susipažino su Zanavykų krašto tradiciniais ornamentais ir bandė juos atkartoti ant skrynučių. Vadovaujami muziejaus darbuotojos dalyviai dažė skrynutes spalvomis, būdingomis Zanavykų kraštui, tada dekoravo tradiciniais ornamentais.  Užsiemimas vyko dviem grupėms skirtingu laiku. Kiti dalyviai tuo metu turėjo galimybę aplankyti dvaro parką, pagrindinį dvaro pastatą, kuriame taip pat laukė vietinių menininkų darbų parodos. Zyplių dvaro ansamblis apsuptas vieno didžiausių parkų Lietuvoje – jis užima 21 ha teritoriją. Iš pradžių, XIX a. viduryje, čia augo tik vietiniai medžiai. Vėliau grafas Potockis iškasė du tvenkinius, pasodino egzotinių medžių ir krūmų, įrengė oranžeriją, pavėsinių, voljerų fazanams. Parteryje priešais rūmus buvo fontanas, per kanalus nutiesti tiltai. Šiuo metu parke auga nemažai vertingų rūšių medžių. Edukacinis mokymas mokytojams suteikė idėjų, kaip panašias veiklas galima taikyti inkliuziniame mokyme. 

Dvaro ansamblį sudaro daugiau nei 8 pastatai. Projekto dalyviams buvo išnuomota arklidžių galerija, kurioje dviejų aukštų erdvėje veikia vietinių drožėjų, kalvių bei tapytojų parodos. Patalpa yra skirta ne tik parodoms, čia galima rengti šventes, yra scena, garso aparatūra. Vakarienę ruošė „Kiba“ virėjai, jie padengė gausų švedišką stalą. Vakaronę pradėjo S. Valatkaitienės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas, kuris pakvietė dalyvius šokti kartu. Toliau projekto dalyviai parodė, ką buvo išmokę kartu su lietuvaičiais.  Jie atliko  „Gražus mūsų jaunimėlis“ ir „Oira oira“ šokius. Toliau mokiniai pristatė kiekvienos šalies šokius bei žaidimus.  

Išdalinti dalyvių sertifikatai už sėkmingai atliktas veiklas susitikimo metu vainikavo šokių vakarėlį. Mokiniai ir svečiai išsiskirstė į šeimas paskutiniam vakarui bei pasiruošti kelionei namo.        

                                                                                                  Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto ketvirtoji  diena

   Sausio 30 dieną su projekto partneriais  iš Turkijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos vėl leidomės į kelionę. Šįkart į Trakus. Pirmiausiai  lankėmės Trakų pilyje Trakų istorijos muziejuje. Trakai sužavėjo savo unikaliu ežeringu kraštovaizdžiu bei viduramžiais statytu, praeitame amžiuje iš griuvėsių prikeltu pilių kompleksu. Svečiams parodėme Senųjų Trakų, esančių Galvės ežero saloje, pilį, kuri reprezentuoja mūsų kraštą ir kuri šiandien atspindi ne tik materialų architektūrinį, bet ir dvasinį tautos paveldą.  Svečiai sužinojo, jog besikuriant Lietuvos valstybei Trakai buvo vienas svarbiausių politiniu ir kariniu požiūriu miestas. 

   Apsilankėme karaimų, kurie į Trakus su kunigaikščiu Vytautu atvyko į Lietuvą XIV amžiuje, maldos namuose – kinesėje. Pietavome senojoje kibininėje, tad visi galėjome paragauti tradicinio karaimų patiekalo – kibinų.

   Šios dienos smagiausia atrakcija – šokolado edukacija Trakuose. Prieš pradėdami  lieti saldainius,  buvome supažindinti su šokolado rūšimis, davė paragauti ir  žaliavos, skirtos šokolado gamybai. Tuo metu šokoladas buvo temperuojamas: pilamas ant stalo ir mentelėmis vėsinamas, po to liejome formeles ir pylėme kremą. Visi svečiai ir mes  šokoladą gamino patys. Kol šokoladas stingo,   edukatoriai demonstravo triufelių ir kitų ,,rankinių“ saldainių gamybos įdomybes. Galėjome pamatyti šokoladines skulptūras Šokolado muziejuje. Kai sustingo šokoladas, ragavome pagamintus saldainius. Buvo išrinktas unikaliausias ir išradingiausias saldainis. Visi svečiai buvo apdovanoti pažymėjimais, įrodančiais kad tapo šokolado ekspertais.

                                                                                    Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Projekto trečioji diena

 Sausio 29 -oji – kultūrinio pažinimo diena. Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai su projekto partneriais iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Turkijos vyko į  Vilnių.  Mokiniai pristatė svečiams svarbiausius Vilniaus kultūros objektus. Pradėjome nuo paminklo karaliui Mindaugui, apžiūrėjome Katedrą, gėrėjomės Valdovų rūmais ir Gedimino pilimi. Svečius ypač domino šv. Onos bažnyčia – gotikos stebuklas, Užupis – menininkų meka, Aušros vartai. 

 Daugiausia laiko praleidome Valstybės pažinimo centre. Valstybės pažinimo centras - moderni edukacinė erdvė. Nuolatinėje Centro ekspozicijoje pamatėme, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali prisidėti prie valstybės kūrimo ir valdymo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. 

                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

  Antroji projekto susitikimo diena prasidėjo linksmu savo autoportretų piešimu ir savo pomėgių pristatymu. Visi mokinių ir mokytojų piešiniai puikuojasi ant mokyklos sienos. Vėliau visi su azartu dalyvavo projekto partnerių sukurtoje viktorinoje apie šalių istoriją, geografiją, žymius žmones, kulinarinį paveldą. Mokiniai naudojo Kahoot svetainę, kuri suteikia galimybę rezultatus pamatyti po kiekvieno atsakymo.  Paskutinė užduotis mokiniams buvo išmokti du lietuviškus šokius kartu su savo draugais iš užsienio.

  Popietę mokiniai leido kartu su šeimomis lankydami Kauno senamiestį, kai kurie aplankė Raudondvarį. 

  Projekto dalyviai - mokytojai bei mūsų mokyklos pedagogai dalyvavo seminare „Inkliuzinio ugdymo praktiniai aspektai”, taikant menines veiklas įvairių mokomųjų dalykų pamokose.  Menas – vienas iš efektyvių įvairių poreikių asmenų integracijos į visuomenę būdų. Meninių veiklų - dailės, muzikos, teatro, technologinio ugdymo sričių taikymas mokiniams padeda lengviau priimti naujas žinias bei ilgiau išlaikyti informaciją. Seminaro metu buvo pasidalinta patirtimi,  kaip meninės veiklos yra integruojamos į mokomuosius dalykus mokykloje. Seminaro dalyviai praktiškai susipažino su veltinio vėlimo technika bei pasigamino įvairių aksesuarų iš vilnos.

                                                                                                                      Mokyklos informacija

Erasmus + projektas „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“

Sausio 27  dieną Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre prasidėjo penktojo   Erasmus + programos bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ tarptautinio  susitikimo renginiai. Jau iš pat ryto mokyklon rinkosi projekto partneriai – delegacijos iš Ispanijos, Portugalijos, Turkijos ir Italijos. Mūsų mokykla projekto partnerių laukė  parengusi   penktojo susitikimo temą ,,Mūsų krašto atvirukas”. Mokyklos fojė – keramikos darbų paroda, susitikimų Italijoje, Turkijoje, Ispanijoje fotoreportažai. Svečiai susipažino su mokykla - ją pristatė pavaduotoja Rasa Kaukienė.

 Susitikimo oficialiąją dalį pradėjo ir svečius pasveikino mokyklos direktorė L. Liutvinienė. Devintos klasės mokiniai, projekto koordinatorės Rūtos Krikštopaitienės dešinioji ranka, šoko svečiams šokius: ,,Oira, Oira”, ,,Gražus mūsų jaunimėlis”, ,,Transveras”– šokti juos mokė muzikos mokytoja Violeta Briaukienė. 9 klasės mokinių ansamblis, vadovaujamas Šakių meno mokyklos mokytojos Erikos Lukšienės,  atliko Bruno Mars ,,Count on me“, The Beatles ,,Yesterday” dainas.   

Po pietų svečiai rinkosi į keramikos dirbtuves, visi  dirbo darbelius su moliu, užsiėmimą vedė mokytojai Ona ir Egidijus Šimatoniai. Vizito į Lietuvą pabaigoje bus mokykloje surengta svečių keramikos darbų paroda.   Mokytoja Rūta Krikštopaitienė demonstravo 3D spausdintuvą (beje, jis labai sudomino visus)  ir su projekto partneriais aptarė, kaip 3D spausdintuvą galima panaudoti mokymo procese. 

                                                                        Mokykos informacija

Olimpiadoje – trečia!

 Devintokė  Samanta Karušytė lietuvių kalbos ir literatūros  olimpiadoje užėmė trečiąja vietą. Sveikiname. 

                                                                                             Mokyklos informacija

1809l

KK projekto logo

Go to top