Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Mokytojai konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“ Šiaulių Gegužių progimnazijoje

  Lekėčių mokyklos- daugiafuncio centro mokytojai 2020 m. sausio 23 dieną dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuotoje tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ugdymo dvasingumo svarba šiuolaikinėje mokykloje“, skirtoje M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms paminėti.

  Konferencija pradėta Gegužių progimnazijos mokytojų praktine   patirtimi - galėjome rinktis iš septyniolikos įvairių dalykų pamokų, kurią stebėti: lietuvių kalbos pamoką ,,Kurkime savo legendą“, anglų k. – „Amžinosios žmogiškosios vertybės mene“ („Eternal Human Valuesin Art“), technologijų – „Sausainių angeliukų dekoravimas“, pasaulio pažinimo – ,,Pasivaikščiojimas su...“, fizinio ugdymo – ,,Vertybių ugdymas žaidimų pagalba“, NŠ – ,,Aerobika – tai laimės pojūtis“, muzikos – ,,Melodija - tekanti muzikos upė“, dailės – ,,Širdimi kuriu grožį“, chemijos – ,,Cheminiai elementai ir jų junginiai“, etikos – ,,Šviesoraštis - pasaulio, savęs ir vertybių pažinimo būdas...“,Galėjome stebėti integruotas pamokas: literatūros ir tikybos „Kada žmogus jaučiasi laimingas?“, technologijų (konstrukcinės medžiagos) ir dailės ,,Raktų pakabukas – angelas“, fizikos ir vokiečių k. „Žmogus, šviesa ir jos atspindys“, IT ir dailės „Prie tavųjų pečių -tartum sienos tvirtos, prisiglausti galiu nuolatos...“, lietuvių k. ir muzikos ,,Kuriame pasaką“, matematikos ir IT ,,Stebuklų žemėlapis“, matematikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių k. ,,Mokausi dalinti ir dalintis“).

 Plenariniame posėdyje išklausėme pranešimus: „Ar dvasingumo ugdymas yra iššūkis švietimo sistemai?“ (E. Minkuvienė), „Ugdymo dvasingumas demokratinės kultūros erdvėje“ (J. Kievišas). Dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Aleksiejaus Leonovo skulptūrų fotografijų parodą „Dvasios keliais”.

 Dalyvavome diskusijose dvasingumo temomis: kvietė diskutuoti tema „Dvasinis mokytojo pasaulis ir jo įtaka ugdymo(si) aplinkai“,   V.Arvasevičius – „Charakterio rengyba“, S. Krukas – ,,Ugdyti – tai stiprinti vaiko dvasią“. Konferencijos pabaigoje diskusijoje bandyta atsakyti į klausimą, kodėl ugdymo dvasingumas yra iššūkis, procesas, turintis slenksčių.

Mokyklos informacija

7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas

Sausio 16d. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje vyko 7-8 klasių anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „The Climate Crisis that Threatens Homo Sapiens: What is it Possible to Do?“ (Klimato grėsmė žmonijai. Ką įmanoma padaryti?) Mokiniai šia tema turėjo pakalbėti tris minutes, aptarti įžvelgiamas problemas bei siūlyti galimus problemų sprendimus.

Nors konkurse buvo kviečiamos dalyvauti visos Šakių rajono mokyklos, varžėsi  Griškabūdžio gimnazijos 8-os klasės mokinė Greta Bakytė (mokytoja Indrė Krukienė), Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro 8-os kl. mokinys Adomas Skeisgiela (mokytoja Justina Matonienė), Slavikų pagrindinės mokyklos 8-os kl. mokinė Skaiva Balsaitytė (mokytoja Sigita Mikelionienė) ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 7-os kl. mokiniai: Tautvydas Endriukaitis, Vesta Jurkšaitytė, Ema Puidokaitė, Lėja Mykolaitytė ir 8-os kl. mokinys Arnoldas Jančius (mokytoja Vilija Leveckytė).

Ačiū dalyvavusiems už gražias, išsamias kalbas, turtingą žodyną bei išradingumą.

                                                                                  Mokytoja Vilija Leveckytė

Kviečiame į paskaitą

         Š. m. vasario 6 dieną, 17.30 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyks paskaita tėvams „Lytinio švietimo spąstai mūsų vaikams. Kaip neužauginti gerai informuotą pasileidėlį?“ (trukmė – 2 val.).

              Lektorė – Jolanta Lipkevičienė, VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė. Paskaitos kaina – 12.00 Eur.

             Registracija ir informacija el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. +370 688 71335. 

Mokyklos inf.

Viktorina   ,,Įdomusis knygų pasaulis''

  Trečiadienio popietę mus, penktokus aplankė mokyklos kultūrinių  renginių organizatorė Milda Ratomskienė. Ji vedė mums edukacinę viktoriną ,,Įdomusis knygų pasaulis''. Iš pradžių pasiskirstėm komandomis, viena komanda vadinosi ,,Spindulys'', o kita ,,Sniegas''. Turėjome atsakyti į literatūrinius  klausimus. Atsakyti turėjom per  vieną minutę laiko. Vedėja leido naudotis internetu, nes kai kurie klausimai buvo  sunkūs. Bet buvo kai kurių  atsakymų ir variantai  pateikti,  tad jei internete nerasdavome atsakymo,  galėjom bandyti atsakymą atspėti. Pradžioje nei vienai komandai nesisekė, bet  viktorinai įpusėjus pradėjo sektis abiem komandoms. Geriausiai sekėsi komandai ,,Sniegas'', jie gavo po atšvaitą ir pasmaližiauti po ledinuką. Pralaimėjusi komanda nuskriausta neliko, taip pat gavo po ledinuką. O gal ir jūs norite sužinoti, kokie klausimai buvo viktorinoje? Gal net norite pamėginti į viktorinos klausimus atsakyti? Pamėginkite.   

Kokios buvo pirmosios pasaulyje knygos?

Kiek reikia medžių, kad būtų pagaminta 100 popieriaus lapų?

Kokios tautybės žmonės daugiausiai skaito?

Kiek šiuo metu pasaulyje yra visiškai neraštingų žmonių? 

Kuriame amžiuje atsirado literatūra vaikams?

Kokia knyga buvo uždrausta Kinijoje?   

      Dėkojame kultūrinių  renginių organizatorei Mildai už įdomią viktoriną.

                          Deimantė Rudžionytė

                                                                       

Lekėčių mokykla mini  Laisvės gynėjų dieną

  Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas Sausio 13-ąją  visoje Lietuvoje  ir mūsų mokykloje pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Mokyklos languose šiandien 8 val. ryte dešimčiai minučių buvo uždegamos žvakutės, simbolizuojančios atmintį, vienybę ir pergalę. Pirmosios pamokos metu visi mokytojai ir mokiniai prisiminė  1991-ųjų  sausio  13 dienos įvykius, žiūrėjo dokumentinius  kadrus.  Po keturių pamokų  visa mokykla ir Lekėčių bendruomenė rinkosi į šv. Mišias, kurias  Lietuvos laisvės gynėjų dienai paminėti aukojo kunigas R. Kmitas. 

   Po šv. Mišių visi rinkosi  aikštėje prie Nepriklausomybės paminklo, kur suliepsnojo  Laisvės gynėjų atminimo laužas, kur mūsų tautos didvyriai buvo pagerbti Tylos minute. Milda Ratomskienė, Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kultūros renginių organizatorė, akcentavo  šio svarbaus tautai įvykio  reikšmę ir B. Brazdžionio eilėmis ,,Šaukiu aš tautą” kvietė visus būti vieningus  ir solidarius. Erikos Lukšienės atliekama  E. Masytės daina ,,Laisvei” nukėlė  į istorinius 1991 – uosius. 

                                                                           Mokyklos informacija

Projekto komanda aplankė Vilnių

Net ir atostogų metu mokiniai ruošiasi penktajam  Erasmus + programos bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projekto „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ penktajam tarptautiniam susitikimui, kuris vyks  Lekėčių mokykloje – daugiafunkciame centre sausio mėnesio paskutinę savaitę. Be liaudiškų šokių ir dainų repeticijų, mokiniai ruošiasi svečius supažindinti su Lietuvos sostine Vilniumi bei Trakais. Ypatingas dėmesys atiteks Zyplių dvarui, kuriame bus surengtas paskutinis vakaras, o etnografiniame muziejuje svečiai dar turės tautodailės užsiėmimus.

 Mokyklos  projektinės veiklos komanda vyko į Vilnių turėdami keletą svarbių užduočių: sudaryti maršrutą po senamiestį, numatyti susitikimo ir laisvo laiko vietas, numatyti,  kur galėtų pavalgyti įvairių tautybių ir poreikių žmonės. Viską išbandėme patys, koregavome maršrutą, atsisakėme keleto lankytinų vietų, atradome naujų, juk miestas keičia savo veidą kasmet. Į savo maršrutą įtraukėme Užupio respubliką, stebinančią menininkų išmone, o Užupio respublikos Konstituciją visi svečiai galės perskaityti savo gimtosiomis kalbomis.

Dėkojame mokytojai V. Adomaitienei už žinias ir pagalbą jauniesiems gidams, kuriems ekskursiją teks vesti anglų kalba. Ši kelionė – repeticija buvo nuotaikinga, prieššventinė, aplankėme gražiausią Europos Eglutę ir nepraleidome progos ant stebuklų plytelės paprašyti svajonių išsipildymo kitais metais.

                                                           Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

Kalėdinė akcija

  Kiekvienais metais prieš Kalėdas Lekėčių mokyklos tarybos mokiniai su mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rasa Kaukiene ėjo sveikinti lekėtiškius. Mokiniai padovanojo po jų pačių išlankstytą snaigę ir vaistažolių krepšelį. Aišku, pasveikino ne vien turguje esančius žmones, bet ir nuėjo į parduotuves, bažnyčią, Odontologijos kabinetą, Lekėčių seniūniją, ambulatoriją, gaisrinę. Žmonės labai džiaugėsi mokinių dėmesiu. Viena moteris prasitarė, kad turi šių dovanotų lankstinių kolekciją.

                                                                     Lukrecija Burdulytė

Kalėdinė pasaka

  Linksmu šurmuliu prasidėjo gruodžio 18 diena mūsų mokyklos pradinukams ir darželio „Meškučių“ grupės vaikučiams. Juos į „Kalėdinę pasaką“ pakvietė šmaikščioji Raganaitė,  klounas Širdukas ir Kalėdų Senelis. Vaikučiai  kartu su Kalėdų Seneliu ir jo palydovais  žaidė, šoko, dainavo. Kalėdų Senelis  visus pradžiugino dovanėlėmis, palinkėjo linksmų, prasmingų švenčių ir pažadėjo mažuosius aplankyti kitais metais.

                                Mokyklos informacija

  „Meškučių“ gruodis 

Gruodis – žiemos pradžia. Nors už lango nesimatė baltų sniego patalų ir šaltukas nešaldė nosyčių, bet mažieji sparnuočiai jau gruodžio pradžioje vis dažniau ėmė būriuotis eglutėse, po grupės langais. Vaikučiai nusprendė juos pagloboti. Lesyklėle ir saulėgrąžomis pasirūpino Godos tėtis. Netrukus paukštelių valgyklėlę ir paukštelius ėmė saugoti Nykštukas (ačiū Jorio tėčiui už pagalbą). 

Gruodžio 4 - osios vakarą į grupę rinkosi vaikučiai su mamytėmis ir močiutėmis gaminti kalėdinius žaisliukus ir puošti eglutę. Buvimas kartu, bendras darbas ir jaukus bendravimas dar labiau sustiprino Kalėdų stebuklo laukimą.

Gruodžio 10 - ąją mus aplankė Kiškutis (visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė). Kiškutis vaikučiams papasakojo apie sveiką maistą, žaidė žaidimus, spalvino mandalas, kuriomis papuošė mokyklos valgyklą. Vaikai pakvietė Kiškutį kartu pasimankštinti. 

Gruodžio 18 - ąją mažuosius aplankė Kalėdų senelis su savo pagalbininkais.

Gruodžio 20 - ąją grupėje svečiavosi Mildutė  Ratomskienė. Vaikučiams ji padovanojo eglutės žaisliukų, kuriuos vaikai spalvino ir puošė įvairiais ornamentais.

Gruodis buvo linksmas, turtingas darbais ir pilnas kalėdinės nuotaikos. 

            ,, Meškučiai“ 

Gruodžio 16- 20 dienomis mokykloje vyko prieššventinės akcijos. 

Mokinių darbelių bei kepinių mugė                                                                                                            

1- 5 klasių mokiniai gamino kalėdinius darbelius, kuriuos buvo galima laimėti loterijoje.  Ne tik pradinukai, bet ir vyresnių klasių moksleiviai su savo keptais skanėstais dalyvavo kepinių mugėje.

Kalėdinė akcija miestelio žmonėms „Padovanok Kalėdų džiaugsmą kitiems“

Mokinių tarybos nariai miestelio gyventojams padovanojo kalėdinius lankstinius, kuriuos mokiniai lankstė per dailės pamokas kartu su dailės mokytoja Ona  Šimatoniene. Žmonės džiaugėsi ir  vaistažolių arbatomis.  Vaistažoles auginti mokiniams padėjo mokytoja L. Petrauskienė.

  Šventiniai renginiai ,,Zuikučių grupėje“

  Išaušus gruodžio 20 dienos rytui, „Zuikučių“ grupė pradėjo savo dieną nuo „Mažųjų Kūčiukių“. Auklėtojos siekė supažindinti mažuosius su mūsų tautai būdingais papročiais, tradicijomis. Stalą auklėtojos nuklojo šienu, ant jo nusileido balta staltiesė, kuri simbolizuoja tyrumą, švarumą. Ant stalo atsidūrė vaikučių tėvelių suneštos vaišės – valgiai, būdingi tik Kūčių stalui. Auklėtoja Irena parūpino keletą plotkelių, jas padalino vaikučiams ir paaiškino  plotkelės prasmę. Kad ir dienos metu vykusią vakarienę pradėjome kryžiaus ženklu ir papasakojome vaikams  apie Kalėdų šventę. Auklėtoja Bernadeta sukalbėjo maldelę, prašydama globos, sveikatos  vaikučiams ir jų tėveliams. Po rimto susikaupimo vaišinosi vaikučiai Kūčių patiekalais.

 Vakarėjant vaikučiai rinkosi į Kalėdinę vakaronę „Kalėdų senelio belaukiant“ . Šventę pradėjome nuo trumpo palinkėjimo tėveliams, vaikučiams. Auklėtoja Bernadeta paklausė visų,  kokia proga susirinkome, ko laukiame. Išaiškėjo,  jog laukiame Kalėdų Senelio, paraginti vaikučiai jį pradėjo kviesti. Grojant kalėdinei muzikai, išgirdęs vaikų kvietimą, mojuodamas  atkeliavo į „Zuikučių“ grupę Kalėdų Senelis. Pasisveikinęs ir šiek tiek pabendravęs Senelis atsisėdo pailsėti. Auklėtoja Bernadeta šventę pradėjo nuo  rimtosios dalies, priminė   tikrąją Kalėdų prasmę: skaitė eiliuotą pasaką „Mažųjų prakartėlė“, o auklėtoja Irena  su vaikučiais dėliojo prakartėlės figūras ant šviesos stalo. Tai vaikiška prakartėlė, kurioje atsirado ir meškiukas, ir zuikutis, kad vaikai pajustų gėrį ir meilę kiekvienam greta esančiam. Po šio inscenizuoto vaidinimo žiūrėjome  vaizdo filmą apie tai, kodėl  švenčiamos  Kalėdos. 

 Mokytojos Izolinos paruošti vaikai dainavo daug dainelių, deklamavo eilėraščius. Šokome ir šokius kartu su Kalėdų Seneliu - tai Pingvinų ir  Rankų šokį, Traukinuką. Senelis užmindavo  įvairių mįslių, užduodavo  linksmų užduočių. Po linksmybių  Kalėdų Senelis kiekvienam vaikui dalino dovanėles. Aukėtojos  dar pasikvietė į talką Senelį ir mokyklos direktorių Liną Adomaitį padalinti padėkas kiekvienam vaikui ir tėveliams už grupės patalpų puošimą  tema „Po angelo sparnu“. 

 Po visų  staigmenų su daina „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ išlydėjome Senelį pas kitus vaikus.

 Nuoširdžiai dėkoju grupės tėveliams už nuostabių angelų kūrimą kartu su savo vaikučiais, mokytojai Izolinai už vaikų ugdymą muzikuojant, auklėtojai Irenai ir auklytei  Žanetai už pagalbą įgyvendinant idėjas. Nuoširdžiai dėkojame ir mokyklos direktoriui. Ačiū, kad esate,  kad visi kartu galime padaryti labai daug gražių darbų. 

                                                                            Su meile auklėtoja Bernadeta  

Karnavalas!

      Gruodžio 20 dieną mūsų mokykloje vyko karnavalas. Renginio vedėjos - penktokės Deimantė Rudžionytė ir Lukrecija Burdulytė – pasveikino su artėjančiomis Kalėdomis ir pakvietė visus smagiai praleisti vakarą. Mokinius ir jų tėvelius, mokytojus sveikino  su šventėmis mokyklos direktorius Linas Adomaitis. Vedėjos pirmiausia pakvietė pasirodyti penktokus, kurie šauniai  suvaidino ,,Kalėdinius Grinčo sapnus”. Šeštokai – tikri pokštininkai: visus linksmai nuteikė jų vaidinimas ,,Karvė mirė!“ Septintokai į ,,Gero vakaro šou“ pasikvietė krepšininką Valančiūną, o aštuntokai parodė nuotaikingus fragmentus iš ,,X faktoriaus“. Devintos klasės merginos pakvietė sugrįžti į 1970-uosius ir smagiais šokiais ir melodijomis išjudino visus salėje sėdinčius, tad jų programa ,,Sugrįžta prisiminimai“ nepaliko abejingų. Vakaro kulminacija – dešimtokų daina ,,Mes – vyrai“ (dainavo  šauniai) ir Justo repavimas( tikrų tikriausias!).  

Dėkojame mokiniams ir jų auklėtojoms už puikų vakarą  ir nuostabią, tikrai jau kalėdinę nuotaiką. 

             Gerų atostogų, mūsų mieli mokiniai!

                                                                           Mokyklos informacija

TARPTAUTINIS KNYGŲ SKIRTUKŲ KONKURSAS

Jau keletą metų vyksta tarptautinis knygų skirtukų kūrimo konkursas, į kurį šiemet įsijungė ir mūsų mokykla. Penktokai ir šeštokai su dailės mokytoja O. Šimatoniene puošė knygų skirtukus ornamentais. Ypač stropiai dirbo penktokai. Jie ant  skirtukų su klasės auklėtoja R.Kaukiene užrašė mūsų mokyklos – partnerės iš Portugalijos mokiniams palinkėjimus angliškai ir net portugališkai. Tikimės, kad mūsų mokinių darbai patiks portugalams. 

Mokyklos bibliotekoje galima pamatyti skirtukus, atsiųstus iš Portugalijos.

                                                                Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

GARSINIS SKAITYMAS BIBLIOTEKOJE

Mūsų mokyklos pirmokai ir antrokai šiemet nudirbo daug darbų darbelių, pabuvo daug kur ir daug  ką sužinojo. Tačiau artėjant didžiosioms metų šventėms į savo gerų darbų sąrašą nutarė dar įtraukti ir knygelių skaitymą. Todėl gruodžio pradžioje atskubėjo su savo mokytoja J. Puidiene į mokyklos biblioteką garsiai paskaityti ir būtinai pasiimti namo ką nors paskaityti. Gabija šauniai visiems paskaitė knygelę apie Kalėdas, po to skaitėme istoriją apie miške žiemojančius gyvulėlius. Paskui visi išsirinko sau knygelę, kad galėtų perskaityti namuose ir papasakoti mokytojai. Pirmosios knygelės jau perskaitytos, todėl mažieji skaitytojai vėl apsilankė bibliotekoje. Vakarė skaitė visiems apie liūdną eglutę, po to skaitėme V. Žilinskaitės pasakojimą apie pamestus Senelio Šalčio ūsus. Ir, žinoma, vėl rinkomės skaitymui knygeles. 

Gražu žiūrėti, kaip mažieji mokinukai renkasi knygeles, kaip jas brangina ir skaito. Tikėtina, auga šaunių skaitytojų būrys.

                                                                                                      Bibliotekininkė V. Puodžiukaitienė

Edukacijos Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Kai mes, penktokai, gruodžio 12 dieną nuvažiavome į Vytauto Didžiojo karo muziejų Kaune, ten dalyvavome dviejuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Pirmasis vadinosi „Išgyvenimo pradžiamokslis“. Mums papasakojo, ką reikia daryti,  kai išgirstame kaukiančią sireną, kai kyla gaisras ar prasideda potvynis. Turėjome susikrauti būtiniausius daiktus evakuacijos metu. Sužinojome, ką daryti, kai tave laiko įkaitu: pagrobėjo neprovokuoti, stengtis pailsėti, neatsisakyti jo siūlomo maisto, nepanikuoti, palaikyti su juo akių kontaktą. O jeigu tave užgriūna pastatas, reikia šauktis pagalbos, bet nejudėti.

Antroji mūsų edukacija vadinosi „Kaip senovėje kariauta“. Gidas mums aprodė dvi sales, jose buvo visko pilna: ginklų, papuošalų, šarvų, paveikslų. Gidas visus objektus parodė ir papasakojo, kam ir kaip jie naudoti. 

Pirmoje salėje pasakojo, kad seniau žmones laidojo su jų daiktais ar net žirgais. Rodė, kokiais papuošalais puošė žirgus ir kokiais puošėsi žmonės. Antroje salėje apžiūrėjome kardus, kalavijus, arbaletus ir kitokius ginklus bei šarvus. Šarvai seniau sverdavo daugiau kaip 30 kilogramų. Viską apžiūrėjus, gidas leido pasimatuoti šarvus ir palaikyti kalaviją (beje, ne visi norėjo matuotis šarvus). Padėkoję gidui ėjome rengtis striukių ir patraukėme prie pagrindinės Kauno eglutės.  O eglutė tikrai graži. Apibėgę ir apžiūrėję eglutę grįžome namo.

                                                                                                          Penktokai

 ,, Auklėjimo strategijos šiandien – rezultatai rytoj.“

 Gruodžio 10 dieną  mokykloje vyko  tėvų susirinkimas ,, Auklėjimo strategijos šiandien – rezultatai rytoj.“ Lektorė Gintarė Meslinienė  iš VŠĮ   Psichologinio konsultavimo grupės pasakojo tėvams apie auklėjimo stilius, vaikų drausminimą ir pabrėžė, kad netinkamai besielgiančius vaikus reikia drausminti visur. Lektorė pateikė elgesio korekcijos lentelę, kurioje surašyti būdai, kaip koreguoti elgesį namuose. Lektorė pabrėžė, kad vaikai privalo nuo mažens turėti pareigų, o pareigos turi būti skiriamos pagal amžių. Buvo aptarti auklėjimo stiliai ir auklėjimo pasekmės. Vaiko elgesys įvairiais amžiaus tarpsniais priklauso nuo tėvų auklėjimo stiliaus. 

                                                           Mokyklos informacija

Akcija ,,Dalinkimės“

   Gruodžio pradžioje mokyklos mokiniai bei mokytojai  susibūrė akcijai  „Dalinkimės“. Surinktus drabužius, indus ir stalo žaidimus mokiniai nunešė į Lekėčių Carito organizaciją ir Lekėčių Vaikų dienos centrą. 

 Nuoširdžiai  dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos!

                                                                   Mokyklos informacija

Edukacija Kaune

 Šiandien  1-2 klasės mokiniai buvo Kaune. Pirmiausia dalyvavome edukacijoje ,,Spalvoto stiklo žaidimai.'' Edukatorė supažindino su stiklo laužymo, šlifavimo, kaitinimo technologija, pademonstravo savo darbus ir pakvietė patiems ką nors gražaus pasigaminti. Didesnė dalis vaikų gamino veidrodėlį arba žvakidę. Ši veikla taip patiko, kad nusipirkome paruoštukus ir dar papildomai pasigaminome įvairių žaisliukų:kas namelį, kas žvaigždę, kas batelį.

  Tada pasukome link Rotušės. Mus pasitiko graži kosminė eglutė. Pasisupę sūpynėse ar ant arkliukų, puolėme skambinti Kalėdų seneliui. Nykštukas patarė surinkti savo mėgstamą skaičių ir jau kalbiesi su Seneliu. Kol vieni kalbėjo, kiti laiškus seneliui rašė, treti senelio krėsle pasėdėjo. Laiškus sumetėme į namelį-pašto dėžutę- ir keliavome toliau.

  Vykome į Užliedžių gyvūnų prieglaudą. Netuščiomis atvykome. Pyragus prekiaudami, buvome surinkę šiek tiek pinigų ir nutarę juos paskirti labdarai. Paramą gavome ir iš Aušrelės Kriauzienės bei Reginos Klimaitienės. Nupirkome įvairių higienos priemonių, ploviklių, rankšluosčių, pirštinių... Ir gyvūnams reikia gyventi švariai ir patogiai. Mus pasitikęs prieglaudos prižiūrėtojas papasakojo apie čia gyvenančias kates ir šunis, atsakė į vaikų klausimus.

   Diena buvo kupina naujos patirties, žinių ir įgūdžių.

                                                               Mokytoja Jūratė Puidienė

Laiškai Kalėdų Seneliui

 Pirmos ir antros klasės vaikučių laiškai Kalėdų Seneliui jau keliauja į tolimąją Laplandiją. Ketvirtadienį  miestelio bibliotekoje mes juos parašėme, papuošėme piešinukais. Tikimės, kad už rašybos klaidas Senelis labai nesupyks. Laiškuose vaikai perdavė linkėjimus Baltai Meškai, elniui Rudolfui ir kitiems senelio pagalbininkams. Dovanėlių prašėme ne tik sau, bet ir visiems vaikučiams, seneliams - sveikatos, o ligoniams - gerų vaistų. Net Alytaus nepamiršome ir gero, švaraus oro užprašėme.                                                                                                                                                             

  Kad rašymas neprailgtų, bibliotekininkė Aušrelė vaikams perskaitė istoriją apie du senelius, aptarė knygutės iliustracijas. Parašę laiškus, sudėjome juos į didelį voką, užrašėme adresą ir įmetėme į Kalėdų Senelio pašto dėžutę. Belieka laukti Senelio ir svajonių išsipildymo.

                                                                 Mokytoja Jūratė Puidienė

Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio pirmąją savaitę, minint pasaulinę AIDS dieną, mokykloje vyko protmūšis, kurį sukūrė ULAC darbuotojai.  8-10 klasių mokiniai ne tik kovėsi  viktorinoje, bet ir sužinojo naudingos informacijos apie ŽIV/AIDS ligą, plitimo bei apsisaugojimo būdus.

                                                                                  Mokyklos informacija

Psichologės paskaitos mokiniams

Lapkričio – gruodžio mėnesiais mokykloje pamokas aštuntų – dešimtų klasių mokiniams vedė psichologė Aušra Jakavičienė. Ji su mokiniais gvildeno svarbias ir aktualias problemas, kurios kyla jaunam žmogui. 

                                                                                     Mokyklos informacija

              Nacionalinė karjeros savaitė mokykloje

Lapkričio mėnesio 18-22 dienomis mokykloje vyko Nacionalinės karjeros savaitės renginiai.

Lapkričio mėn. 18 d. neformalaus ugdymo užsiėmimo metu ,,Pagranduko“  būrelio nariai susipažino su A. Ivanausko rodytais maisto gaminimo eksperimentais.

Vyresniųjų klasių mokiniai (8-10 kl.) susipažino su būsimomis profesijomis, atliko kūrybines užduotis: ruošė mokyklos koridoriaus, valgyklos bei stogo atnaujinimo projektus.

Lapkričio 20 d. 1-5 kl. mokiniams vyko susitikimas su Šilagirio girininkijos girininko pavaduotoju Mantu Vaivada. Mokinius supažindino, kas yra miškas, kokia įdomi yra miškininko profesija. Aiškino, kaip sodinamas miškas, kaip svarbu saugoti gamtą. Į susitikimą miškininkas atsivežė medžio ripką ir mokė pagal medžio rieves skaičiuoti medžio metus. Mokiniai grožėjosi elnio ragais, paukščių iškamšomis. Miškininkas aiškino, kaip reikia skaičiuoti elnio gyvenimo metus, daug įdomaus sužinota apie paukščių gyvenimą. Mokiniams susitikimas paliko gerų įspūdžių.

Lapkričio 22d. 3-4 kl. mokiniai darželio grupėje žaidė žaidimą ,,Žaislų ligoninė“. Mokytoja supažindino su medicinos slaugos darbuotojo darbo specifika. Vaikai gydė sulūžusius, suplyšusius, ,,karščiuojančius“  žaislus.

Kiti 3-4 kl. mokiniai susipažino su ateities profesija – organų ir kūno dalių kūrėju/kūrėja. Mokiniai iš plastilino  lipdė kūno dalis, organus. Jie suprato, koks tai  įdomus ir daug atidumo reikalaujantis darbas.

Visos savaitės renginiai mokiniams suteikė naujų žinių, įspūdžių, pamąstymų apie būsimas profesijas.

                                                                                                    Mokyklos informacija

1809l

KK projekto logo

Go to top