Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Miela mokyklos - daugiafunkcio centro bendruomene,

 Informuoju, kad LR Vyriausybės nutarimu nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas. Dėl koronaviruso plitimo grėsmės Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokinių pavasario atostogos yra 1 savaite pailgintos ir perkeltos iš balandžio vidurio į kovo 16-27 dieną. Per mokinių atostogas mokytojai turi pasiruošti nuotoliniam darbui su mokiniais (virtualios aplinkos, užduotys, konsultacijos, atsiskaitymai ir kt. būtini ugdymo procesui užtikrinti reikalingi darbai).

 LR Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, kovo 16-27 dienomis Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai ir specialistai dirbs nuotoliniu būdu pagal patvirtintas nuotolinio darbo sritis ir užduotis. Nurodytu laikotarpiu mokyklos - DC patalpos bus uždarytos. Informacija bus teikiama nuotoliniu būdu, kreipiantis telefonu arba el.paštu (kontaktai nurodyti interneto svetainėje).

Apie visus pasikeitimus informuosiu papildomai.

Linkiu ramybės, susiklausymo ir drausmės.

Direktorė Lilija Liutvinienė

 

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Lekėčiai švenčia Kovo 11 –ąją

10 val. Lekėčių bendruomenė rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo klebonas Ričardas Kmitas, o po jų – į renginių salę. Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė renginį pakvietė pradėti Lietuvos himnu. Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis tarė sveikinimo žodį: „Mes visi didžiuojamės mūsų valstybės istorija. Džiugu, kad visi kuriame darbais savąją valstybę, o apie darbų sėkmę spręs ateinančios kartos. Kurkime sėkmingą istoriją!“ Lekėtiškius pasveikinti atvyko Šakių rajono vicemeras Darius Jakavičius – jis prisiminė Lietuvos  drąsius žingsnius nuo pat Nepriklausomybės  atkūrimo pirmųjų dienų iki šiandienos, kai  minime trisdešimtmečio sukaktį. Vicemeras skatino didžiuotis sava valstybe, jos žmonėmis, o kalbą baigė V. Kudirkos ,,Gražu,gražiau, gražiausia“ eilėmis:

Gražiausia vienok esti akimis matyti,
        Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako,
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti,
Savo tėvynės garbei ne'pželdina tako.

 Šakių meno mokyklos Lekėčių filialo ansamblis  ,,Allegretto”  ir Deimantė Balčiūtė (vadovė Erika Lukšienė) džiugino susirinkusius dainomis apie Lietuvą: ,,Kokia nuostabi, Lietuva, esi,/ Kaipgi nemylėt mums tavęs?” Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų ansamblis ,,Raskila“ (vadovas Jurgis Jarašius) lietuvių liaudies dainas (ir netgi sutartinę) bei dainą ,,Viešpaties lelija“ skyrė Lietuvai. Šventinio koncerto pabaigoje- Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro   Jaunimo teatro (režisierė Vaida Brazaitienė) spektaklis ,,Jaunam nelengva“. Aktorės Armanda Pečiulytė, Vytautė Viltrakytė, Miglė Šablevičiūtė, Vakarė Pakalkaitė, Monika Biliotavičiūtė, Meida Kočinaitė, Skaistė Kutanovaitė, Miglė Endziulytė scenoje kalbėjo, kokių didelių problemų kyla jaunam žmogui, gyvenančiam Instagram– virtualiame pasaulyje.  

  Nuoširdžiai dėkojame visiems kolektyvams ir jų vadovams, renginio organizatoriams, kūrusiems šventinę nuotaiką.

                                                                                Mokyklos informacija

Protų mūšis

Kovo 10 d. mūsų mokykloje buvo  paminėta Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 9 klasės moksleiviai per pilietiškumo pagrindų pamokas paruošė pradinių klasių mokiniams šventinę popietę, kurios metu supažindino visus su svarbiausiais Lietuvos istoriniais faktais.                                                        Vėliau buvo surengtas „Protų mūšis“, kurio metu vaikai  turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias įvairiose srityse: kalbų, matematikos, pasaulio pažinimo, sporto. Renginio metu skambėjo įvairių lietuviškų paukščių balsai, kuriuos dalyviai tikrai neblogai pažįsta. Mokiniai trumpam galėjo pabūti ir krepšininkais, ir menininkais. Priešmokyklinės grupės vaikai visiems pristatė keletą lietuviškų žaidimų ir pakvietė visus pasišokti. Popietės dalyviai buvo draugiški, linksmi ir išradingi. Komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. 

                                                                                               Mokyklos informacija

Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė švenčia Kovo  11-ąją

Kovo dešimtąją mūsų mokyklos bendruomenė  prie Nepriklausomybės paminklo atėjo su trispalviais malūnėliais, kuriuos išlankstė patys mokiniai. Rugilė Zubkaitė ir Skaistė Kutanovaitė pasakojo apie svarbiausius Lietuvos įvykius: 1918 metų vasario 16 dieną pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir 1990 kovo 11 dieną Atkuriamojo  Seimo priimtą Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Pradinukai padainavo dainas (vadovė Violeta Briaukienė), skirtas Lietuvai, ir papuošė aikštę trispalviais malūnėliais. Visi kartu nuėjome prie seniūnijos ir trispalviais malūnėliais pražydo seniūnijos gėlynas. Sugrįžome prie mokyklos ir pasipuošėme savąją aplinką patys ir nusifotografavome, kad turėtume atmintiną nuotrauką – švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąją sukaktį. 

                                                                        Mokyklos informacija 

   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos metinės

Kovo 11-ąją, minint pirmąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos metines, susirinkusiųjų rankose  sukosi vėjo malūnėliai, simboliškai skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Vėjo, kaip ir mūsų laisvės, taip lengvai nenuslopinsi ir neužgniauši.

  Šiandien mes irgi sakome – esame ir norime visada būti laisvi. Kad galėtume keliauti  ten, kur šaukia svajonės. Ir kad vėjas nuolat suktų mūsų laisvės malūnėlio sparnus.

  Pasidarykime atkurtos nepriklausomybės šventės simbolį – vėjo malūnėlį. Pajuskime tą nuotaiką, kuri prieš tris dešimtmečius žmonėms įžiebė viltį ir tikėjimą. O tada visi drauge iškelkime jį aukštyn.

  Vardan Lietuvos!

Olweus patyčių programos prevencijos priemonės apklausos rezultatai

   Mokykloje 2019 metų lapkričio mėnesį vyko 3- 10 klasių moksleivių apklausa Olweus  patyčių programos prevencijos priemonių (PPP) klausimais. Visą klausimyną sudarė 43 klausimai, į kuriuos mūsų mokyklos moksleiviai labai kantriai ir tikrai,  tikimės, kad sąžiningai atsakinėjo. Apklausoje dalyvavo 82 mokiniai. Analogiškos apklausos mokykloje vyksta jau nuo 2015 metų ir labai džiugu, kad kasmet šis procesas labai sklandus, o dar didesnis džiaugsmas, kad lyginant su 2018 metais patyčių mastas mokykloje dar labiau sumažėjo. 2018 metais tai sudarė 11,3 %, o 2019 metais 11 %, tai yra  9 mokiniai visoje mokykloje. Pristatyti ir aptarti apklausos rezultatus  atvyko Olweus PPP instruktorius, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas. Rezultatų aptarime dalyvavo pedagogai ir kiti mokyklos- daugiafunkcio centro  darbuotojai. Instruktorius išsamiai aptarė kiekvieną moksleivių atsakytą klausimą ir pateikė konkrečius pastebėjimus, į kurios klasės mokinių atsakytų klausimų rezultatus būtina atkreipti dar daugiau dėmesio. Labai naudinga visai mokyklos bendruomenei kartu diskutuoti, išsiaiškinti iškylančius klausimus ir kartu, padedant instruktoriu,  rasti kompromisą.

   Tarp visų dalyvaujančių Olweus programoje Lietuvos mastu išvestas patyčias patiriiančių mokinių vidurkis, kas sudaro 16,6 % , tikrai džiugina mus pasiektas geras rezultatas, bet ir įpareigoja ir toliau dirbti intensyviai, ieškoti naujų, efektyvesnių metodų kovoti su patyčių problema.

                                                              Socialinė darbuotoja  Loreta Martynaitienė

Pateikiame keletą skaidrių iš apklausos apibendrinimo. 

Septintoji Kaziuko mugė Lekėčiuose

   Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Lekėčiai kovo 7 dieną visus lekėtiškius ir svečius pakvietė į septintąją Kaziuko mugę. Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė  ir Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis visus pasveikino  ir ragino linksmintis mugėje, vaišintis ir lauktuvių nusipirkti. Į mugę  suvažiavo daug amatininkų, kurie prekiavo savais dirbiniais: žaislais, mezginiais, moliniais varpeliais, papuošalais, pintinėlėmis, įvairiais suvenyrais. Mugėje skambėjo zanavykiška šnekta: ,,A ragavai šiupininės?”, ,,Baisiai skani moterikių arbata”, ,,O cepelinų gardums, namie teip neišsiverdam.”      

 Iš tiesų lekėtiškiai pasistengė… Moterų klubo (vadovė Vaida Brazaitienė) moterys mugėje virė tradicinę šiupininę, prekiavo rankų darbo skanėstais: kanelėmis, prancūziškais saldainiais, ,,Napoleono” tortu, senoviškais plikytos tešlos beigeliais, sveikuoliška bemiele duona su įvairiomis sėklomis. Alvyda  Kirkickienė prekiavo cepelinais ir visus uždirbtus pinigus pažadėjo paaukoti Vaikų dienos centrui. O Adeliukė visiems norintiems rankas purškė savo gamybos dezinfekciniu skysčiu iš spirito  ir gailių – na, dabar jau joks koronavirusas nebaisus.                                                                 

  O mūsų mokyklos  mokiniai (juos pamatysite nuotraukose) visokių gardumynų prikepė: keksiukų, meduolių, pyragaičių, grybukų ir t.t.Visi gaminiai labai gražiai įpakuoti.   Labai gausiai į mugę sugužėjo mokytojos Jūratės Puidienės antrokai ir pavaduotojos Rasos Kaukienės penktokai. Mažieji prekybininkai  labai norėjo savo gaminius parduoti ir stengėsi juos išreklamuoti. 

  Kaziuko mugė buvo tikrai smagi. Kas patingėjo ir neatėjo – tikrai pasigailės, nes visus linksmino net trys liaudiškos muzikos kapelos. Tai Kudirkos Naumiesčio kultūros centro kapela ,, Liocai”, Briedžių laisvalaikio salės kapela ,,Linas” ir  Seredžiaus mokyklos- daugiafunkcio centro kapela ,,Aidija”. Kojos daug kam pačios kilnojosi, tik šokti nelabai drįso.                       

  Šiųmetė mugė baigėsi – pradėkite ruoštis kitai. 

                                                                                    Mokyklos informacija.

  VDU Verslo Praktikų Centro komandos padėka

 

Gerb. Mokyklos bendruomene,

   Viso VDU Verslo Praktikų Centro vardu norime Jums padėkoti už pagalbą, prisidedant prie mūsų iniciatyvos įgyvendinimo Lekėčių miestelyje. Mes džiaugiamės turėję galimybę pažinti Jūsų miestelį ir jo gyventojų kasdienybę. Jūsų įžvalgos padėjo mums tikslingai surasti būdą, kaip norėtume prisidėti prie Lekėčių miestelio tobulinimo.

     Su Jūsų ir viso miestelio gyventojų pagalba mums pavyko įgyvendinti projektą: sukurti laisvalaikio vietą Lekėčių jaunimui, kur jis galėtų prasmingai praleisti laisvalaikį. Lekėčių mokyklos teritorijoje galite rasti naujus suoliukus, pagamintus iš medinių palečių, ir stacionarius žaidimus (šachmatų-šaškių, kryžiukų-nuliukų lentas).

    Tariame  didelį AČIŪ Jums, prisidedant prie prasmingo pokyčio Lekėčių miestelyje. 

                                                                      VDU Verslo Praktikų Centro komanda

Lekėčių  mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė  dėkoja  VDU Verslo Praktikų Centro komandai už  gražią iniciatyvą ir už projekto,  kuriant laisvalaikio vietą Lekėčių  jaunimui,  įgyvendinimą. Sėkmės ateities  darbuose. 

                                                                           Mokyklos bendruomenė

Kūrybos puokštė šv.Kazimierui

  Kovo 5 dieną Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko tradicinis renginys „Kūrybos puokštė šv.Kazimierui“. Šis  kūrybos vakaras yra  dar vienas iš ,,Lekėčiai- mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ renginių. Vakaro moderatorė Vaida Brazaitienė pasidžiaugė bendryste su Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriumi. Ir šiemet į kūrybos vakarą atvyko,  savo kūrybą skaitė rašytojai bei poetai Vladas Vaitkevičius, Eglė Perednytė, Aldona Ruseckaitė, Daiva Čepauskaitė. Vladas Vaitkevičius jau trečiąkart vieši Lekėčiuose ir šįkart lekėtiškiams dovanojo  eiles bei pristatė naują savo knygą, kurioje  atsiminimai apie poetus P. Širvį bei J. Strielkūną ir recenzijos, ir literatų kūrybos apžvalgos. Egocentrinės lyrikos kūrėja  Eglė Perednytė nudžiugino eilėmis, skirtomis šv. Kazimierui, o  jos eilėraščiai ,,Angelas virš miesto“, „Kas tu esi, poezija?“ padvelkė į klausytojų širdis tyliu, bet skaidriu liūdesiu. Aldona Ruseckaitė prisipažino esanti labiau prozaikė, parašiusi romanus apie rašytojus: ,,Padai pilni vinių“, ,,Dūžtančios formos“, „Šešėlis JMM“ ir „Žemaitės paslaptis“. Klausytojus nudžiugino V. Mačernio eilėraščiu ,,Į šventąjį Kazimierą” ir savo eilėmis, skirtomis močiutei Agotėlei, bei eilėraščiais iš knygos „Verčiau (ne)užmiršti“. Poetė Daiva Čepauskaitė, kaip ji pati teigia, slepiasi už įsivaizduojamo personažo. Klausytojai labai nuoširdžiai priėmė jos eilėraštį apie alijošių ,,Mano mielas“ ir pavasarines eiles, o  labiausiai  visus nustebino eilėmis iš knygos vaikams ,,Baisiai gražūs eilėraščiai“ – tai ,,Kuo kvepia mamos?“ , ,,Arija iš operos,,Kulinarija“.                                                                 

,,Kūrybos puokštė šv.Kazimierui“ būtų nevisiškai pilna, jei poezijos vakare skambėjusios būtų tik eilės. Visų dėmesį patraukė Astos Pažereckaitės fotografijos paroda (Ne)tobula“, kuri pirmąkart buvo eksponuota prieš dvejus metus, o dabar mūsų mokyklos buvusi mokinė Asta šią parodą  pristato gimtinėje. Fotomenininkė teigia, kad  ,,šiandien populiarus dirbtinis grožis, ne vidinis, ne natūralus“, tad ji siekia atskleisti kiekvienos moters savitą asmenybę. Asta renkasi nespalvotą fotografiją, nes , anot jos, ,,spalvos blaško dėmesį“.                                                       

  Ir  dar ne viskas... Šį  vakarą išties papuošė  ,, Aukso paukštės“ laureatė, Mamų ir dukrų kvarteto narė  dainininkė Violeta Simonavičienė. Svajingos ir lyriškos melodijos bei nuoširdus bendravimas tikrai paliko neišdildomą įspūdį. 

                                                              Mokyklos informacija

Kaip smagu važiuoti su ,,Trikke” triračiu!

Kovo 5 dieną mūsų mokykloje lankėsi sveikatingumo sporto treneris Laimontas Rakauskas, kuris supažindino su ,,Trikke" transporto priemone. Tai sveika, išmani ir svarbiausia smagi sportinė veikla. Judesiai, posūkiai, ritmas ir greitis sukelia norą juo važiuoti ir važiuoti. Judant kūnui į skirtingas puses galima pasiekti iki 30 km per val. greitį. Pirmiausiai treneris trumpai supažindino su važiavimo technika. Daugeliui tai atrodė labai sudėtinga ir baugu. Baimė greitai dingo pirmiesiems mokiniams užlipus ant triračio.Greitai prasidėjo varžybos, kurios sukėlė daug teigiamų emocijų.

                                                        Kūno kultūros mokytojas Darius Ruzgys

6-8 ir 9-12 klasių geografijos olimpiados “Gaublys”

     Kovo 4 ir 5 dienomis Šakiuose vyko geografijos olimpiados „Gaublys“. 6-8 klasių dalyviai rinkosi „Varpo“ mokykloje. Šioje olimpiadoje dalyvavo 7 mūsų mokyklos mokiniai – 3 šeštokai Dovydas Kučiauskas, Matas Teresevičius, Gintaras Šimonis ir 4 aštuntokai Adomas Skeisgiela, Karolina Milkevičiūtė, Skaistė Kutanovaitė, Meida Kočinaitė.  8-9 klasių olimpiada vyko „Žiburio gimnazijoje“. Ten sudalyvavo 9 klasės mokinės Samanta Karušytė ir Vakarė Pakalkaitė. Didžiausios sėkmės sulaukė Matas, kuris 6 klasių grupėje užėmė 3-ąją vietą ir Vakarė, užėmusi 2-ąją vietą tarp 9 klasių mokinių. Sveikiname ir didžiuojamės!

                                                                                                         Geografijos mokytoja G. Pocevičienė

  

Socialinis projektas ,,Social  Impact”

Kovo  3  dieną Lekėčiuose baigėsi VDU Verslumo akademijos studentų socialinis projektas ,,Social  Impact”. Studentai (mentorė A. Gaigalienė) pagamino suolelius iš medinių padėklų mokyklos rekreacinėms erdvėms. Projekte dalyvavo ir medžiagomis parėmė UAB Žilveda,  Lekėčių girininkija, prisidėjo  Lekėčių  seniūnija  ir Lekėčių bendruomenės nariai.  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro 9 klasės mokiniai ir socialinė darbuotoja Loreta Martynaitienė nudažė suoliukus, mokyklos darbuotojai ir Paulius Martynaitis (dėkojame jam) parvežė suolelius ir stalelius  į mokyklą. 

                                                                                                      Mokyklos informacija

Kauno technikos profesiniame mokymo centre

    Kovo 5 dieną 10 klasės mokiniai su pavaduotoja Rasa Kaukiene lankėsi Kauno technikos profesiniame mokymo centre. Čia vyko Atvirų durų dienos „Pažiūrėk, kas už durų“ renginiai. Mokiniai lankėsi mokymo centro transporto skyriuje, automobilių sandaros dirbtuvėse, apžiūrėjo automobilių mechanikos, automobilių elektros įrengimų bei santechnikos darbų klases, susipažino su mokymosi programomis, mokinių laisvalaikio bei praktikos atlikimo galimybėmis.

                                                                                                       Mokyklos informacija

Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo – minėjimas

   Kovo 4 dieną prasidėjo prasmingas ir Lekėčių miestelio žmonių laukiamas šv. Kazimiero keturdienis. Prie šio Šventojo paminklo būriavosi Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro jaunimas prasmingai paminėti Šv. Kazimiero - Lekėčių miestelio globėjo.  Literatūrinėje kompozicijoje skambėjo moksleivių skaitoma poezija, aidėjo dainos, o paminklo prieigos buvo papuoštos vaikų sukurtais trispalviais vėjo malūnėliais. Džiaugiamės ir didžiuojamės augančia jaunąja karta.

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro kultūrinių renginių organizatorė Milda Ratomskienė priminė susirinkusiems, kad  Šventasis Kazimieras yra ir Lekėčių miestelio,  ir visos Lietuvos globėjas, garsėjęs kaip išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, pasirinkti krikščioniškąsias vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Daugybė jaunų žmonių šio Šventojo gyvenime atpažįsta norą eiti prieš srovę, nesitaikstyti su neteisybe, melu, rinktis tai, kas tikra, amžina.

                                                                                   Mokyklos  informacija       

,,Šiukšlių monstro“ kūrimo konkursas

Kovo 3-7 dienomis vykstantis tarptautinis interaktyvaus teatro festivalis „Nerk į teatrą“ pakvietė Lietuvos mokyklų mokinius dalyvauti „Šiukšlių monstro“ kūrimo konkurse.  Mūsų mokyklos 5 ir 6 klasės mokiniai sukūrė savo klasių „Šiukšlių monstrus“ ir  aprašė jų istorijas. Džiaugiamės, jog mokiniai laimėjo vieną iš konkurso prizų - ekskursiją po Kauno dramos teatro užkulisius.

5 klasės mokinių Šiukšlių monstras -Anabelė. Anabelė gimė Lekėčių mokyklos -daugiafunkcio centro rūsyje. Ji gimė iš dėžių. Iš dėžės kartu išlindo ir daug demonų. Į Anabelę įsikūnijo vienas blogas demonas. Anabelė ištrūko iš rūsio ir bėgo gąsdinti Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro vaikų. Penktokai neišsigando ir ją pagavo. Dabar Anabelė baido svetimus demonus ir leidžia saugiai žaisti lauke. 

6 klasės  mokinių Šiukšlių monstras - Pikas. Tvarkdarys Pikas stebėjo žemę ir liūdėjo. Jis matė, kaip pasaulis skęsta šiukšlėse. Vieną dieną Pikas nusileido į žemę ir suvalgė tiek daug šiukšlių, kol tapo monstru - geraširdžiu monstru. Jis ryžtingai bando suvalgyti visas šiukšles, kad tik mūsų žemė būtų švari. Labiausiai Pikas nekenčia plastikinių butelių ir popieriaus. Pikui vienam labai sunku... Rūšiuokime atliekas, būkime atsakingi ir mylėkime savo žemę. 

                                                                           Mokyklos informacija

Oi kaip mes varėme žiemą !!!

Užgavėnėms penktokai gamino kaukes. ,,Pagranduko” būrelio vaikai kepė Užgavėnių žagarėlius. Šaunieji  persirengėliai pirmokai ir antrokai linkėjo visiems gerų metų  bei ragino smagiai pasilinksminti, garsiai juoktis ir šūkauti, kad žiema išsigąstų ir pabėgtų iš kiemo. Aplankė persirengėliai ir seniūniją, ir miestelio biblioteką, ir ambulatoriją. 

Tikimės, kad garsūs trepsėjimai išvijo žiemą ir tikras šiltas pavasaris ateis greičiau.

                                                              ,,Pagranduko” būrelio nariai

Ugdymas karjerai

Kovo 3 dieną  mokykloje lankėsi Kauno Pramonės ir prekybos mokymo centro atstovės B. Sveikatienė ir M. Putrimienė. Dešimtos klasės mokinius jos supažindino su priėmimo į mokymo centrą tvarka, mokymosi aplinka, specialybėmis bei Erasmus+ galimybėmis atlikti praktiką Europos Sąjungos šalyse.

                                                                               Mokyklos informacija

Rajoninis rusų kalbos dailiojo rašto konkursas

Vasario 26 dieną Šakių rajono rusų (II-ąją užsienio ) kalbą besimokantys moksleiviai rinkosi į dailiojo rašymo konkursą. Mūsų mokyklos 8 klasės mokinė Karolina Milkevičiūtė tarp dešimties aštuntų – dešimtų klasių moksleivių, konkurso dalyvių,  buvo geriausia ir užėmė pirmąją vietą. Sveikiname Karoliną ir džiaugiamės jos pasiekimais.

                                                               Mokyklos informacija

Vasario 21-oji  – Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

   Po atostogų  mokyklon sugrįžusius  dešimtokus lietuvių kalbos mokytoja D. Sutkuvienė pakvietė į mokyklos biblioteką pamokai, skirtai Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Mokytoja kalbėjo apie lietuvių kalbos išskirtinumą, grožį ir skambesį, o mokiniams skyrė užduotį surasti medžiagos ir iš jos paruošti montažą „O brangi lietuviškoji,/ Šventa kalba prigimtoji!“ (A. Vištelis).

    Dešimtokai  rinko poetų, rašytojų ir kitų žymių žmonių pasakytus žodžius apie lietuvišką kalbą, dėjo juos į poetinį montažą ir pamokos gale pristatė jį mokytojai ir bibliotekininkei. Vyriški balsai antrino poetų mintis, tai buvo jautru ir įspūdinga.  Surinktais žodžiais, šlovinančiais gimtąją kalbą, vaikinai  gražiai apipavidalino bibliotekininkės ir mokytojos paruoštas simbolines knygeles ir jomis papuošė mokyklos kabinetų duris. Gražius ir prasmingus posmus visi galės skaityti ( o gal ir mintinai išmokti...) dar kelias savaites, nes Lietuvoje renginiai, skirti gimtajai kalbai , vyksta nuo Vasario 16 -osios iki Kovo 11 -osios.

                                                                                            Bibliotekininkė V.Puodžiukaitienė

   

Pirmokai ir antrokai Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje

  1-2 klasės mokiniai atostogų metu viešėjo  Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Kūrybiškumą skatinantis edukacinis užsiėmimas nukėlė į viduramžius, kai valstybę nuo priešų saugojo galingose pilyse įsitvirtinę karžygiai.

    Specialiai parengtame makete vaikai bandė pastatyti stiprią pilį, parengti ją gynybai. Susipažinę su pilies gyvenimo įdomybėmis, statė pilį, apgyvendino valdovą, karius ir amatininkus. Vaikai statė, tarėsi, klydo, vėl perstatė, dirbo tol, kol viskas pavyko. Tada ėmė į rankas kalaviją, dėjosi šalmą ir tapo tikrais viduramžių kariais.

      Muziejaus salėse susipažino su skirtingų laikmečių kovos įrankiais,  dėmesį labiausiai patraukė  pasakojimas apie didvyrišką ,,Lituanikos'' skrydį.

                                                                         Mokytoja Jūratė Puidienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top