Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro mokytojai

 

Direktore

Lilija Liutvinienė 

Mokyklos direktorė

Gyvenimo moto. Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi.
Pomėgiai - knygos, kelionės, teatras.
Palinkėjimas.  Visada tikėkime savimi ir šypsokimės gyvenimui.Egle

 Eglė Brazaitytė

Direktorės pavaduotoja, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, technologijų mokytoja

Esu direktorės pavaduotoja ugdymui, ekonomikos ir verslumo bei technologijų mokytoja. Patinka Alberto Einšteino mintys apie vaizduotę, kurias bandau taikyti ir savo darbe, ir laisvalaikyje: „Vaizduotė yra svarbesnė nei žinios. Žinios yra ribotos, vaizduotė kuria pasaulį“.
 RKaukiene

Rasa Kaukienė 

Direktorės pavaduotoja, ugdymo karjerai, etikos, ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja

Manau, jog gyvenime viena svarbesnių vertybių yra pagarba: pagarba žmogui, darbui, aplinkai.
 

Loretos

Loreta Martynaitienė

Direktorės pavaduotoja ūkio daliai, socialinė pedagogė

Nereikia laukti ir tikėtis iš gyvenimo idealių, tobulų situacijų, idealiai gero ir tobulo bendravimo, tokių tikriausiai nebūna. Todėl mano DIDYSIS noras matyti pačias geriausias, gražiausias žmogaus savybes, visada tikėti nuoširdumu, tikėti žodžiu ....
RDumskiene

 Raselė Dumskienė

Spec. pedagogė, tikybos mokytoja

Esu tikybos ir etikos mokytoja.  Baigiau ir specialiosios pedagogikos magistratūros studijas, esu profesionali gidė.

Visą gyvenimą tikėjau ir tikiu, kad tik gerumas ir širdies jautrumas gali išgelbėti žmogų ir pasaulį. Dirbu mokykloje ir manau, kad tikrai esu ten, kur man skirta. Labai mėgstu keliauti, domiuosi istorija, lankausi spektakliuose, kine. Suprantu, kad  gyvenime  dar galybė nepažintų, neatrastų dalykų, ir tas supratimas neleidžia sustoti,  „apsamanoti“.

Mano credo : viską nugali šypsena ir gera nuotaika. Visuomet žavi Šventojo Augustino mintis : „Pasaulis yra knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmą puslapį. „
VAdomaitiene

Violeta Adomaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jau daugybę metų  donkichotiškai kovoju su mokinių ,,vėjo malūnais“. Mano laisvalaikio pomėgiai – teatras ir knygos. Turiu ir kasdieninį hobį - mokinių sąsiuviniai.

  Per šitiek metų mokykloje pradedu suprasti, kad pasaulio pakeisti neįmanoma, tad pakeičiau požiūrį į jį. Gyventi pagal kokius nors credo  nemoku, bet labai žavi  A. Camus posakis:„Katino pasaulis nebus skruzdėlyno pasaulis“  ir A. de Sent Egziuperi: ,, Matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma."
DSutkuviene

Dalė Sutkuvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Vos pradėjusi lankyti Lekėčių mokyklą (tada dar vidurinę!), svajojau tapti mokytoja. Tapau (baigiau VVPI - dabar LEU). Grįžau į gimtuosius Lekėčius. Jau daugelį metų mokykloje dėstau lietuvių kalbą ir literatūrą: skaitau, rašau, taisau, aiškinu - mokau ir mokausi...Nusiviliu, kai nepavyksta, džiaugiuosi, kai matau suprantančias mokinių akis. Ir taip kasdien - eidama į darbą tikiuosi, kad šiandien būsiu išgirsta, kad išmokysiu...

  Gyvenimo moto : JEIGU NORI BŪTI LAIMINGAS, DARYK GERA KITIEMS, NETROKŠDAMAS JOKIO ATPILDO.
IMartinkaitien

Ilona Martinkaitienė

Anglų kalbos mokytoja    

Gyvenimas- tai kaip graži kelionė: išsiruoši, keliauji ir grįžti atgal. Kaip ir bet kurioje kelionėje nėra didesnio malonumo už jos pradžią. Mano kelionės pradžia buvo Lekėčių vidurinė mokykla. Mano kelionės lagamine- anglų kalba. Taip gera grįžti namo...Jurgita Balčiūnienė

Anglų kalbos mokytoja 
Vilija Leveckytė

Anglų kalbos mokytoja 
Poderyte

Rimanta Poderytė

Anglų kalbos mokytoja

Gyvenimo be užsienio kalbų ir dainavimo neįsivaizduoju ir nenoriu įsivaizduoti, nes tai suteikia gyvenime daug galimybių. Man svarbu jaustis reikalinga tiek darbinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime.
Puodziukaitiene

Vilija Puodžiukaitienė

Rusų kalbos mokytoja, bibliotekininkė

Visada norėjau išmokti, ko nemoku, ir sužinoti, ko nežinau. O kalbos mokėjimas ne tik plečia akiratį, bet ir atveria duris į išmoktos kalbos šalies kultūrą.
Mureikiene

Vida Mureikienė

Matematikos mokytoja

Mano gyvenimo credo: ,,Gyvenimas kaip zebras. Po juodos juostos bus ir balta." Vasarą mėgstu uogauti, grybauti, auginti gėles ir daržoves, žiemą mezgu, skaitau knygas ar sprendžiu kryžiažodžius.

 

RKrikstopaitiene

Rūta Krikštopaitienė

Matematikos, informacinių technologijų mokytoja

Niekas gerai jos nepažįsta, net ir ji pati. Aš manau, kad ji dar vis gyvena pagal senų laikų taisyklę: kiekvieną dieną sužinoti, išmokti ar pabandyti ką nors nauja ir nepamesti ryte rastos geros nuotaikos.
LLaurinaitiene

Lina Laurinaitienė

Fizikos mokytoja

Mėgstu skaityti knygas,  megzti, domėtis fizikiniais reiškiniais ir jų paaiškinimais taikant  teorijos žinias. Esu žmogus, norintis visiems padėti.
SValatkaitiene

Saulena Valatkaitienė

Chemijos mokytoja

Mėgstu naujus iššūkius ir  kūrybą. Laisvalaikį skiriu sportui, liaudiškam šokiui bei tradiciniams  lietuvių liaudies amatams. Likimui dėkinga už  galimybę sukauptą  gyvenimišką patirtį perduoti jaunajai kartai.
VJonaitiene

Vilma Jonaitienė

Istorijos mokytoja

Mėgstu aktyvų gyvenimą, patinka šokiai, kinas, sportas. Na, ir labiau už viską žavi kelionės - nepraleidžiu progos pažinti kitas šalis, jų kultūrą, papročius.
OSimatoniene

Ona Šimatonienė

Dailės mokytoja

Dalyvauju Lekėčių keramikos centro veikloje, rengiamuose mokymuose rajono ir Lekėčių mokiniams. Mūsų mokiniai dalyvauja regioninėse parodose ir Lietuvos  mokinių keramikos parodose - konkursuose. Dalyvauju neformaliojo vaikų švietimo programose.
Laima Petrauskiene1

Laima Petrauskienė

Biologijos, gamtos ir žmogaus, žmogaus saugos mokytoja

Ir dėstomas dalykas , ir pats gyvenimas eina vienoje sferoje - gamtoje. Mėgstu būti gamtoje, ją stebėti, rūpintis, džiaugtis. Mielai sukuosi virtuvėje: išbandau naujus receptus, eksperimentuoju. Neabejinga sportui, judėjimui, šokiui, muzikai.
Violeta Briaukienė

Muzikos mokytoja 
Gintar Poceviien

Gintarė Pocevičienė

Geografijos mokytoja

 Geografija apima mus supantį pasaulį, o pasaulis labai įvairus ir gražus. Gyvenime ir aš mėgstu įvairovę: eksperimentuoju virtuvėje, gražinu (a ilgoji ☺ ) savo namų aplinką, sportuoju, esu „išprotėjusi“ dėl įvairaus žanro filmų, lankausi kultūriniuose renginiuose ir koncertuose, mėgstu keliauti, žaviuosi ekstremaliomis pramogomis. Tikiu, po blogos dienos visada ateina šviesesnis rytojus.
 ESimatonisjpg

Egidijus Šimatonis

Technologijų mokytojas

Vadovauju Lekėčių keramikos centrui. Pasinaudodamas centro technine baze, suteikiu mokiniams išskirtinę galimybę per technologijų pamokas mokytis stiklo ir keramikos technologijų, atsiskleisti kūrybiškai, puošti mokyklos interjerą.  Dirbau Vilniaus dailės akademijoje docento pareigose, Kauno dailės gimnazijoje mokiau piešimo, keramikos, stiklo. Esu Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dalyvavau parodose Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Pietų Korėjoje, Britanijoje, Čekijoje. Dalyvavau tarptautiniuose simpoziumuose, organizavau temines parodas, simpoziumus, mokymus bei edukacines programas.
DRuzgys

Darius Ruzgys

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokykloje dirbu nuo 1988 m. Laisvalaikį dažniausiai leidžiu sportuodamas. Patinka darbuotis sode, skaityti biografines knygas.
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

 

DKaspareviciene

Danutė Kasparavičienė

Pradinių klasių mokytoja (1 klasės)

1984 m. baigiau Lekėčių vidurinę mokyklą ir mokslus tęsiau Šiaulių pedagoginiame institute. Baigusi studijas grįžau į gimtuosius Lekėčius ir pradėjau dirbti Lekėčių mokykloje. Dirbdama su mokiniais dažnai prisimenu pedagogo Š. Amonašvilio žodžius ,,Reikia vaikuose matyti save, jei norime padėti jiems augti, reikia laikyti juos antrąja vaikyste, jei norime patys tobulėti, pagaliau reikia gyventi vaikų gyvenimu, norint būti humanišku pedagogu.“
JPuidiene

Jūratė Puidienė

Pradinių klasių mokytoja (2 ir 3 klasių)

 Gimiau ir augau Lekėčiuose. Mokiausi Lekėčių mokykloje, joje ir dirbu pradinių klasių mokytoja. Viena iš gražiausių švenčių man - Rugsėjo pirmoji. Su džiaugsmu ir jauduliu pasitinku pirmokus, su pavydu palydžiu ketvirtokus. Ir niekas kitas kaip pradinukas nesukuria tiek naujų teorijų, žodžių, paaiškinimų...

Kaip ir kiekvieną lekėtiškį, taip ir mane, traukia miškas : vasarą - uogomis, rudenį – grybais (jais apdalinu visus), o žiemą - puiku pasivaikščioti. Patinka keliauti. Už įdomias keliones dėkinga savo sūnums. Laisvalaikiu skaitau, dirbu darže.Mėgstu virtuvėje pasisukioti.
GBielskuvienes

Genovaitė Bielskuvienė

Pradinių klasių mokytoja (4 klasės)

Baigusi vidurinę mokyklą, mokiausi Marijampolės pedagoginėje mokykloje, vėliau – Šiaulių pedagoginiame institute. Jaučiu, kad specialybę pasirinkau teisingai, nes myliu vaikus ir visada jaučiuosi jaunatviškai. Visad jaučiu palaimą dirbdama su vaikais.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

 

BGauliene

Bernadeta Garmutė - Gaulienė

Grupės „Zuikučiai“ auklėtoja

Pagal specialybę esu bendrosios praktikos slaugytoja. Apie 10 metų išdirbau Kauno Prano Mažylio gimdymo namuose naujagimių slaugytoja.

Matant, kaip sunkai į pasaulį ateina mūsų mažyliai, kiek jiems reikia meilės, globos, rūpesčio,  kiek nuo pat gimimo kūdikiui reikia suaugusiojo globos - nesvarbu, ar tai mama, ar slaugytoja, svarbu šiltos globojančios rankos. Auginu pati du sūnelius. Supratau, kad noriu padėti mūsų mažyliams augti – sužydėti. Todėl  šiuo metu mokausi Kauno kolegijoje pedagogikos katedroje ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą.

Laisvalaikiu mėgstu piešti, skaityti įvairias knygas, giedu Sintautų bažnyčios chore, dainuoju Sintautų kultūros centro etnografiniame ansamblyje „Santaka“. 

Didžiausia mano vertybė yra šeima, paremta tvirtais ir šiltais jausmais ir bendravimu.


 Lina Janaitien

Lina Jančaitienė

Grupių „Zuikučiai“ ir „Meškučiai“  auklėtoja 

Ikimokyklinio ugdymo pedagoge pradėjau dirbti nuo 2017m. Dirbau Kauno lopšelyje-darželyje su 4-5m. amžiaus vaikučiais. 

Dėkoju likimui, jog jis mane atvedė į Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir suteikė man galimybę savo darbą tęsti čia. Šioje įstaigoje aš esu naujas žmogus, nes pradėjau dirbti tik nuo šių metų rugpjūčio mėnesio. Dirbu tiek su pačiais mažiausiais (2-3m. amžiaus vaikučiais), tiek ir su ūgtelėjusiais 4-5m. vaikais. 

Vaikai mano gyvenime užima be galo didelę dalį, kadangi pati auginu tris mažamečius vaikus. Tapusi mama supratau, koks tai nepakartojamas jausmas matyti savo vaikus augant ir tobulėjant. Vaikai - tai maži stebuklai, kurie mūsų širdyje užima daugiausia vietos; pasiklydę, išdykę, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų būti pažintiems. Dirbdama su vaikais aš siekiu, jog jie būtų saugūs, sveiki, laimingi ir įgiję reikalingų gyvenimo įgūdžių...

Pati be galo myliu gamtą ir džiaugiuosi, jog gamta pasišaukė mane čia, į Lekėčių miestelį. Esu laiminga galėdama būti šios įstaigos dalimi.
APakalkiene

Asta Pakalkienė

Grupės „Meškučiai“ auklėtoja

 Manau, kad gyvenimas yra pamoka. Ji prasideda pirmuoju oro įkvėpimu. Savo mokinukams padedu pažinti pirmąją raidę, perskaityti pirmąjį žodį. Norintiems pasiekti užsibrėžtų tikslų, patarčiau svajoti, norėti, tikėti ir veikti. Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, žiūrėti kino filmus, būti gamtoje.
IRudzeviciene

Izolina Rudzevičienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių muzikos mokytoja

Muzika lydi mane nuo pat vaikystės. Laivalaikiu taip pat muzikuoju liaudiškos muzikos kolektyve  ,,Panemunys". Gyvenimo credo: ,,Viskas, kas gyvenime įvyksta, turi savo prasmę, todėl neverta dėl nieko gailėtis...
KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZATORIAI

MRatomskiene

Milda Ratomskienė - Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro renginių organizatorė

Lekėčių miestelyje dirbu renginių organizatore. Bėgant laikui ir besimainant renginiams pasitvirtina taisyklė -,,Vien tik norais nieko nepasieksi". Džiugu, kad kartu dirba daug geranoriškų žmonių, su kuriais galima sukurti gražių bei prasmingų dalykų. Kasdieniame ir profesiniame gyvenime vadovaujuosi paprastu,,Geltonų plytų kelio" principu: ,,Reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti."
Vaida Brazaitienė

Teatro kolektyvų vadovė 

Kūryba - tikrasis gyvenimo variklis ir visai nesvarbu, ar kuri simfoninę muziką, ar kūrybiškai kepi pyragus. Manau, tik kūrybiškai mąstantis, dirbantis ir gyvenantis žmogus gali pasiekti visos žmonijos taip trokštamą tikslą - būti laimingiems.

 

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top