001Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras,

Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Juridinio asmens kodas 190821325

Tel. 866877698, el.p.rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt


fb

Patyčių dėžutė

Istorija

 Lekėčių  mokyklos įkūrimo metais laikomi 1823m., kai dvarininkas Dambravičius savo dvaro rūmuose Lekėčiuose atidarė mokyklą. Mokytoją samdė jis pats. Už mokslą mokykloje reikėjo atlikti tam tikrus patarnavimus dvarui, duoti maisto produktų mokinių išlaikymui. Dėstomoji kalba tuo metu buvo lenkų.

 Dvarą nupirkus kitiems dvarininkams, apie 1858 m. mokykla uždaryta. Kai dvaras atiteko dvarininkui Jakubovskiui, jis 1874 m. vėl atidarė mokyklą savo namuose. Dėstė pats Jakubovskis, o algą jam mokėjo valstybė. Dėstoma buvo rusų kalba. 1882 m. Jakubovskis iš Lekėčių išvyko, o mokykla persikėlė į Mikytų kaimą, nors mokyklos pavadinimas liko toks pat: Lekečaiskoje gminoje učilišče. 1901 m. mokykla vėl grįžo į Lekėčius ir įsikūrė špitolės patalpose. Dėl neaiškių priežasčių 1906 m. mokykla perkeliama į gretimą kaimą, vadinamą Paryžiumi. 1911 m. mokykla vėl grįžta atgal į Lekėčius, į tas pačias špitolės patalpas, kurias užleidžia vietinis klebonas.

 1915 m. vokiečių okupacinė valdžia mokyklą vėl iškėlė į Paryžių. Ir tik 1923 m. vietiniai gyventojai surinko pinigus mokyklos statybai pačiame miestelyje. Statybose dirbo vietiniai meistrai. Pradžioje buvo dvi klasės, vėliau- keturios.

 1945 m. Lekėčiuose atidaryta ir progimnazija, kurioje veikė 1-4 klasės. Pradinėje mokykloje dirbo 3 mokytojai, progimnazijoje– 6. 1949 m. pradinė mokykla ir progimnazija sujungtos į septynmetę mokyklą. Tuo metu mokėsi 261 mokinys, dirbo 11 mokytojų.

 1953 -1954 m.m. mokykloje atidaroma 8-oji klasė, o 1955 m. ir 9-oji klasė. Nuo šių metų mokykla jau vadinama vidurine mokykla. 1957 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.

 Nuo 1962 metų mokyklai vadovauti pradeda A.Adomaitis.

 1968 -1969 m.m. mokykloje jau buvo 12 klasių komplektų, mokėsi 285 mokiniai, dirbo 23 mokytojai.

 1969 -1970 m.m. pradėjo veikti mokyklos bendrabutis, jame gyveno 25 mokiniai.

 1970 -1971 m.m. susikūrė mokinių muzikos ansamblis ,,ALDaRIVI“, kuris buvo labai populiarus ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

 1973 -1974 m.m. mokykloje buvo 13 klasių komplektų, mokėsi 303 mokiniai, dirbo 23 mokytojai. Veikė neakivaizdinis konsultacinis punktas, prailgintos dienos grupė. Prie mokyklos buvo bandymų sklypas. Mokiniai vasaros atostogų metu du kartus per mėnesį jame dirbdavo, daržoves atiduodavo mokyklos valgyklai.

 1974 -1975 m.m. 9-kai įšventinti į senjorus- pakrikštyti (įvesta nauja tradicija). Taip pat jiems pirmiesiems, sulaukus 16 metų, kultūros namuose labai iškilmingai įteikti pasai.

 1975 – 1976 m.m. mokyklą baigė XX abiturientų laida (32 abiturientai).

 1979 – 1980 m.m. pastatytas naujas Lekėčių vidurinės mokyklos pastatas, kuriame mokykla yra iki šiol. Veikė 13 klasių komplektų, mokėsi 272 mokiniai, dirbo 22 mokytojai.

 1985 – 1986 m.m. mokyklą baigė XXX abiturientų laida. Neakivaizdiniu būdu 11 klasę baigė 9 mokiniai.

 1987 – 1988 m.m. veiklą pradėjo mokyklos taryba. Buvo platinami kino abonementai, filmai rodomi mokyklos sporto salėje.

 Nuo 1988 – 1989 m.m. mokyklos direktorius R.Cibulskis.

 1989 m. naujoji mokykla švenčia 10- metį, dalyvauja daug buvusių mokytojų ir mokinių. Pradėjo veikti dramos būrelis (vad. V.Brazaitienė). 1989 – 1980 mokslo metai buvo užbaigti gegužine, kuri tapo tradicine.

 Nuo 1990 – 1991 m.m. mokyklai pradeda vadovauti Linas Adomaitis.

 1992 – 1993 m.m.mokykloje dirbo daugiausia mokytojų – 34.

 Nuo 1993 iki 1996 metų mokykloje veikė daugiausia klasių komplektų – 20. 1995 – 1996 m.m. mokyklą baigė XL(40) abiturientų laida.

 1997 – 1998 m.m. R.Klimaitienės iniciatyva išleistas pirmasis poezijos laikraštukas ,,Mūsų aidas“ (per mokslo metus išleisti 9 numeriai).

 1998 – 1999 m.m. buvo užbaigti Mokslo diena, kuri tapo tradicine. Šią dieną apžvelgiami visi praėjusių mokslo metų pasiekimai, apdovanojami vienoje ar kitoje srityje nusipelnę mokiniai, pagerbiami mokytojai. Klasės kviečia ir moko  šokti iš anksto paruoštus tautinius šokius ne tik draugus, bet ir į šventę atvykusius tėvelius, svečius.

 2003 – 2004 m.m. mokykloje mokėsi 369 mokiniai. Mokykloje įkurtas centras ,,Pažink Europą“. Birželio mėnesį mokykla minėjo 180 metų jubiliejų.

 2005 – 2006 m.m. mokyklą baigė L(50) abiturientų laida. Atidarytas Keramikos centras (vad. E. ir O.Šimatoniai). Mokykla gavo geltonąjį autobusiuką.

 2006 – 2007 m.m. atidaryta parengiamoji klasė.

 2010 – 2011 m.m. mokyklą baigė LV (55)abiturientų laida (26 mokiniai), o 2012 – 2013 m.m. paskutinė LVII(57) abiturientų laida.

 2013 m. rugsėjo 1d. Lekėčių vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę , o 2013m. lapkričio mėnesį pavadinta Lekėčių mokykla.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Šakių rajono Lekėčių mokyklos paskirtis pakeista iš pagrindinės mokyklos į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą – daugiafunkcį centrą. Nuo 2020 metų sausio 1 dienos  Lekėčių mokyklos – daugiafuncio centro direktore paskirta Lilija Liutvinienė.

 Plačiau apie mokykloje vykdomus projektus, organizuojamus renginius, šventes, apsilankančius svečius ir kitą veiklą galima pasiskaityti ir pažiūrėti nuotraukų  mokyklos bibliotekoje esančiuose metraščiuose.

 Lekėčių mokyklos direktoriai:

 J.Lemtis vadovavo              1946-1947

 L.Pranaitis vadovavo          1947-1948

 V.Keblaitis vadovavo         1948-1953

 K.Zimba vadovavo             1953-1956

 A.Tamaliūnaitė vadovavo  1956-1957

 A.Kundrotaitė vadovavo    1957-1960

 R.Kaškauskas vadovavo    1960-1962

 A.Adomaitis vadovavo      1962-1985

 R.Cibulskis vadovavo        1985-1990

 L.Adomaitis vadovavo      1990-2019

.

205x90

svarbu

KK projekto logo

Reflectus baneris 500

1809l

Go to top