Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Istorija

 Lekėčių  mokyklos įkūrimo metais laikomi 1823m., kai dvarininkas Dambravičius savo dvaro rūmuose Lekėčiuose atidarė mokyklą. Mokytoją samdė jis pats. Už mokslą mokykloje reikėjo atlikti tam tikrus patarnavimus dvarui, duoti maisto produktų mokinių išlaikymui. Dėstomoji kalba tuo metu buvo lenkų.

 Dvarą nupirkus kitiems dvarininkams, apie 1858 m. mokykla uždaryta. Kai dvaras atiteko dvarininkui Jakubovskiui, jis 1874 m. vėl atidarė mokyklą savo namuose. Dėstė pats Jakubovskis, o algą jam mokėjo valstybė. Dėstoma buvo rusų kalba. 1882 m. Jakubovskis iš Lekėčių išvyko, o mokykla persikėlė į Mikytų kaimą, nors mokyklos pavadinimas liko toks pat: Lekečaiskoje gminoje učilišče. 1901 m. mokykla vėl grįžo į Lekėčius ir įsikūrė špitolės patalpose. Dėl neaiškių priežasčių 1906 m. mokykla perkeliama į gretimą kaimą, vadinamą Paryžiumi. 1911 m. mokykla vėl grįžta atgal į Lekėčius, į tas pačias špitolės patalpas, kurias užleidžia vietinis klebonas.

 1915 m. vokiečių okupacinė valdžia mokyklą vėl iškėlė į Paryžių. Ir tik 1923 m. vietiniai gyventojai surinko pinigus mokyklos statybai pačiame miestelyje. Statybose dirbo vietiniai meistrai. Pradžioje buvo dvi klasės, vėliau- keturios.

 1945 m. Lekėčiuose atidaryta ir progimnazija, kurioje veikė 1-4 klasės. Pradinėje mokykloje dirbo 3 mokytojai, progimnazijoje– 6. 1949 m. pradinė mokykla ir progimnazija sujungtos į septynmetę mokyklą. Tuo metu mokėsi 261 mokinys, dirbo 11 mokytojų.

 1953 -1954 m.m. mokykloje atidaroma 8-oji klasė, o 1955 m. ir 9-oji klasė. Nuo šių metų mokykla jau vadinama vidurine mokykla. 1957 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.

 Nuo 1962 metų mokyklai vadovauti pradeda A.Adomaitis.

 1968 -1969 m.m. mokykloje jau buvo 12 klasių komplektų, mokėsi 285 mokiniai, dirbo 23 mokytojai.

 1969 -1970 m.m. pradėjo veikti mokyklos bendrabutis, jame gyveno 25 mokiniai.

 1970 -1971 m.m. susikūrė mokinių muzikos ansamblis ,,ALDaRIVI“, kuris buvo labai populiarus ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

 1973 -1974 m.m. mokykloje buvo 13 klasių komplektų, mokėsi 303 mokiniai, dirbo 23 mokytojai. Veikė neakivaizdinis konsultacinis punktas, prailgintos dienos grupė. Prie mokyklos buvo bandymų sklypas. Mokiniai vasaros atostogų metu du kartus per mėnesį jame dirbdavo, daržoves atiduodavo mokyklos valgyklai.

 1974 -1975 m.m. 9-kai įšventinti į senjorus- pakrikštyti (įvesta nauja tradicija). Taip pat jiems pirmiesiems, sulaukus 16 metų, kultūros namuose labai iškilmingai įteikti pasai.

 1975 – 1976 m.m. mokyklą baigė XX abiturientų laida (32 abiturientai).

 1979 – 1980 m.m. pastatytas naujas Lekėčių vidurinės mokyklos pastatas, kuriame mokykla yra iki šiol. Veikė 13 klasių komplektų, mokėsi 272 mokiniai, dirbo 22 mokytojai.

 1985 – 1986 m.m. mokyklą baigė XXX abiturientų laida. Neakivaizdiniu būdu 11 klasę baigė 9 mokiniai.

 1987 – 1988 m.m. veiklą pradėjo mokyklos taryba. Buvo platinami kino abonementai, filmai rodomi mokyklos sporto salėje.

 Nuo 1988 – 1989 m.m. mokyklos direktorius R.Cibulskis.

 1989 m. naujoji mokykla švenčia 10- metį, dalyvauja daug buvusių mokytojų ir mokinių. Pradėjo veikti dramos būrelis (vad. V.Brazaitienė). 1989 – 1980 mokslo metai buvo užbaigti gegužine, kuri tapo tradicine.

 Nuo 1990 – 1991 m.m. mokyklai pradeda vadovauti Linas Adomaitis.

 1992 – 1993 m.m.mokykloje dirbo daugiausia mokytojų – 34.

 Nuo 1993 iki 1996 metų mokykloje veikė daugiausia klasių komplektų – 20. 1995 – 1996 m.m. mokyklą baigė XL(40) abiturientų laida.

 1997 – 1998 m.m. R.Klimaitienės iniciatyva išleistas pirmasis poezijos laikraštukas ,,Mūsų aidas“ (per mokslo metus išleisti 9 numeriai).

 1998 – 1999 m.m. buvo užbaigti Mokslo diena, kuri tapo tradicine. Šią dieną apžvelgiami visi praėjusių mokslo metų pasiekimai, apdovanojami vienoje ar kitoje srityje nusipelnę mokiniai, pagerbiami mokytojai. Klasės kviečia ir moko  šokti iš anksto paruoštus tautinius šokius ne tik draugus, bet ir į šventę atvykusius tėvelius, svečius.

 2003 – 2004 m.m. mokykloje mokėsi 369 mokiniai. Mokykloje įkurtas centras ,,Pažink Europą“. Birželio mėnesį mokykla minėjo 180 metų jubiliejų.

 2005 – 2006 m.m. mokyklą baigė L(50) abiturientų laida. Atidarytas Keramikos centras (vad. E. ir O.Šimatoniai). Mokykla gavo geltonąjį autobusiuką.

 2006 – 2007 m.m. atidaryta parengiamoji klasė.

 2010 – 2011 m.m. mokyklą baigė LV (55)abiturientų laida (26 mokiniai), o 2012 – 2013 m.m. paskutinė LVII(57) abiturientų laida.

 2013 m. rugsėjo 1d. Lekėčių vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę , o 2013m. lapkričio mėnesį pavadinta Lekėčių mokykla.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Šakių rajono Lekėčių mokyklos paskirtis pakeista iš pagrindinės mokyklos į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą – daugiafunkcį centrą. Nuo 2020 metų sausio 1 dienos  Lekėčių mokyklos – daugiafuncio centro direktore paskirta Lilija Liutvinienė.

 Plačiau apie mokykloje vykdomus projektus, organizuojamus renginius, šventes, apsilankančius svečius ir kitą veiklą galima pasiskaityti ir pažiūrėti nuotraukų  mokyklos bibliotekoje esančiuose metraščiuose.

 Lekėčių mokyklos direktoriai:

 J.Lemtis vadovavo              1946-1947

 L.Pranaitis vadovavo          1947-1948

 V.Keblaitis vadovavo         1948-1953

 K.Zimba vadovavo             1953-1956

 A.Tamaliūnaitė vadovavo  1956-1957

 A.Kundrotaitė vadovavo    1957-1960

 R.Kaškauskas vadovavo    1960-1962

 A.Adomaitis vadovavo      1962-1985

 R.Cibulskis vadovavo        1985-1990

 L.Adomaitis vadovavo      1990-2019

.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top