Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

2020-2021 m.m. pirmūnai

1 klasė

Kajus Ručinskas, Goda Bybartaitė, Austėja Teresevičiūtė, Kristupas Barzdaitis

2- 3 klasė

Samanta Milkevičiūtė, Vakarė Janušauskaitė, Gabija Bastytė, Melita Teresevičiūtė

4 klasė

Justina Balčiūtė, Šarūnas Kaminskas

5 klasė

Paulina Milkevičiūtė

6 klasė

Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė

7 klasė

Dovydas Kučiauskas

Rajoninių, respublikinių konkursų, olimpiadų laureatai

Respublikinio „Olympio“ konkurso laureatai

1 klasė

Agnius Kovas- lietuvių k., anglų k., matematika, biologija ,  Austėja Teresevičiūtė- lietuvių k., matematika, biologija,  Kajus Ručinskas- lietuvių k., anglų k., matematika, biologija,  Adrija Makūnaitė- lietuvių k., matematika, biologija, Goda Bybartaitė,- lietuvių k., matematika, biologija,  Kristupas Barzdaitis- lietuvių k., matematika, biologija, Paulius Čekas- lietuvių k., biologija, Nojus Bavarskis- matematika, Joris Martynaitis- matematika

5 klasė

Austėja Stankevičiūtė – biologija, istorija

Respublikinis skirtingų gebėjimų raiškiojo skaitymo/ deklamavimo konkursas „Žodžio sparnai Tavo sielai, Mama“

3 kl.- Adomas Raižys- 3 vieta

Respublikinis vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

9 kl.- Karolina Milkevičiūtė (vertimas iš rusų klb.)

Rajoninis rusų kalbos dailiojo rašto konkursas

6 kl.- Lukrecija Burdulytė- 1 vieta , 9 kl.- Karolina Milkevičiūtė- 2 vieta

Rajoninis rašinio konkursas priešgaisrine tematika

9 kl.- Karolina Milkevičiūtė- 1 vieta

Vilkaviškio vyskupijos Kalėdinio atviruko konkursas

10 kl.- Smiltė Vyšniauskaitė- 1 vieta

Sporto laimėjimai

   Šakių JKSC taurės varžybos


  Vaikų gr. : Martynas Tebėra ( 60 m.) - 1 vieta
                   Pranas Muchinas (1000 m.) – 3 vieta
  Jaunučių gr. : Viktorija Adomaitytė (1500 m.) – 1 vieta
                         Ivkovas Arminas (tolis įsib.) – 2 vieta
                         Linas Adomaitis (1500m.) – 3 vieta
   Jaunių gr. : Remigijus Merčaitis (tolis įsib.) – 2 vieta        

Dėkojame už dalyvavimą

Virtualiame dainų festivalyje „Dainuoju Lietuvai“

3 kl.- Gabijai Bastytei, 4 kl.- Justinai Balčiūtei

Rajono geografijos olimpiadoje

7 kl. - Dovydui Kučiauskui, Matui Teresevičiui

Rajono biologijos olimpiadoje

6 kl.- Deimantei  Rudžionytei, Urtei Bereckytei, 7 kl.- Dovydui Kučiauskui, 8 kl.- Martynui Dailidei, 10 kl.- Vakarei Pakalkaitei

Rajono matematikos konkurse „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“

6 kl.- Urtei Bereckytei, Lukrecijai Burdulytei, Karoliui Sadauskui, Vaidui Bitinaičiui

Geografijos olimpiadoe „Mano gaublys“

6 kl.- Deimantei Rudžionytei, Lukrecijai Burdulytei, Nojui Plaušinaičiui ,7 kl.- Dovydui Kučiauskui, Matui Teresevičiui, 10 kl.- Vakarei Pakalkaitei, Ievai Evelinai Paplauskaitei

Rajono istorijos olimpiadoje

10 kl.- Vakarei Pakalkaitei, Ievai Evelinai Paplauskaitei2018  - 2019 m.m.  pirmūnai

1  klasė

Gabija Bastytė,   Vakarė Janušauskaitė,   Viltė Bakšytė,   Domantas Jurčys,  Melita Teresevičiūtė

2 klasė

Justina Balčiūtė,   Šarūnas Kaminskas,   Airidas Orintas

3 klasė

Paulina Milkevičiūtė,   Aya Ibasco

4 klasė

   Lukrecija Burdulytė,   Deimantė Rudžionytė

 7  klasė

  Adomas Skeisgiela

8 klasė

 Samanta Karušytė

 Vakarė Pakalkaitė

 

2017– 2018 m.m.  pirmūnai

  1  klasė

Justina Balčiūtė, Šarūnas Kaminskas, Airidas Orintas

2 klasė

Paulina Milkevičiūtė, Aya Ibasco, Vytautė Čekauskaitė

3 klasė

Lukrecija Burdulytė,  Deimantė Rudžionytė, Kamilė Skrodenytė 

 3 klasė

  Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, Kamilė Skrodenytė 

4 klasė

Matas Teresevičius, Ugnė Juočiūnaitė, Eigirdas Zubka, Gintaras Šimonis

6 klasė

Karolina Milkevičiūtė, Adomas Skeisgiela

klasė

Ieva  Evelina Paplauskaitė, Samanta Karušytė, Vakarė Pakalkaitė

8 klasė

Armanda Pečiulytė


 

Kovo 21 d. Šakiuose vyko rajono mokyklų  pradinių klasių  mokinių  raiškiojo skaitymo konkursas, skirtas Bibliotekų metams. Mūsų mokyklos 1 klasės mokinė Urtė Bereckytė  konkursui paruošė  A. Matučio eilėraštį ,,Knygelė neturi širdies". Iš 16  konkurse dalyvavusių  pirmokų Urtė užėmė 2 vietą.  Sveikiname!

Mokyklos inf.

 Šakių rajono mokyklų septintokai vasario 25 dieną dalyvavo rusų kalbos meninio skaitymo konkurse "Pavasaris".
 Mūsų mokyklą atstovavo Miglė Endziulytė ir Miglė Kasparavičiūtė.

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top