Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Atsisveikinimas su dešimtokais

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,

Nerimsta žvilgsniai, lūkesčio pilni,

Tarytumei ir gėlės jaustų,

Jog šiandien iš mokyklos išeini...

 Šiuo posmu penktadienį (06-17) prasidėjo atsisveikinimo su 10- kais šventė, kurią ruošė 9-kai, vedė  Karolina ir Viktorija. Pirmoji dešimtokus pasveikino mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė, atkreipdama jų dėmesį į tai, kad 1-oje klasėje atėję į mokyklą maži vaikai jau užaugo ir čia, mokykloje, kaip mokiniai susirinko paskutinį kartą. Direktorė palinkėjo, kad žengdami šio laikmečio nelengvu ir gana sudėtingu keliu kuo ilgiau išsaugotų savyje tą vaiką, mokantį džiaugtis, apkabinti, prisiglausti. Priminusi dešimtokams apie jų įdomias keliones ir veiklas, pabrėžė, kad tai, ką įgijo, išmoko, patyrė, suprato per tuos 10 metų mokykloje, yra tvirtas pagrindas tiesti kuo tvirtesnį kelią ateityje. Baigdama direktorė palinkėjo visada atrasti save, matyti šalia savęs esantį, būti nuoširdiems ir geriems, kad visa tai sugrįžtų atgal.

 Šventėje negalėjusios dalyvauti 10-kų pirmosios mokytojos Danutės Kasparavičienės sveikinimus perskaitė ir dovanėles įteikė devintokų auklėtoja Vilma Jonaitienė. Dešimtokai atsidėkojo perduodami mokytojai gėlę.

 Pirmokų mokytojai (taip pat dėl rimtų priežasčių negalėjo dalyvauti) ir pirmokams atstovaujanti Vilija Puožiukaitienė perskaitė jų šmaikštų laiškutį, kuriame stebimasi , kad  „gimtuosius namus vaikai palieka rudenį (to mokėmės per pasaulio pažinimą), o jūs sparnus skleidžiate dabar“. Taigi 10- kams , anot jų – tikriems keistuoliams, padovanojo pačių padarytus paukščius keistuolius.

 Auklėtoja Rūta Krikštopaitienė, pasiilgusi gyvo bendravimo, pravedė paskutinę pamokėlę su užduotimi – prisiminti linksmiausius, įdomiausius, o gal ir skaudžiausius įvykius. Reikėjo surasti 16 paslėptų lapelių su užrašyta pamokų tema (stebėjimosi, pasiaukojimo, kentėjimo, pareigos, supratingumo, džiaugsmo ir t. t. ). Suradę ir grupėje pasiskirstę , kas kuria tema pasakos prisiminimą , „atsakinėję“ dešimtokai iš auklėtojos gavo paragauti ATEITIES MAISTO – džiovintų svirplių😊😊😊.

 Dešimtokai atsisveikindami pasakė po sakinį apie GYVENIMĄ mokykloje, įteikė mokyklai atminimo medelį – ąžuoliuką, kad augdamas nuolat primintų juos, auklėtojai - gėlę ir knygą, kurioje surašyti jų prisiminimai, ir išėjo į mokyklą surasti ir  pasveikinti aptarnaujančio personalo. Jiems sugrįžus auklėtoja Rūta Krikštopaitienė  projektuose dalyvavusiems mokiniams įteikė sertifikatus. 

 Pabaigoje šventės direktorė Lilija Liutvinienė ir pavaduotoja Eglė Brazaitytė įteikė dešimtokams 10  KLASĖS PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMUS.

Dėkojame 9-kams už renginį ir linkime sėkmės 10- kams.

Mokyklos informacija

Paskutinė pradinukų mokslo metų savaitė

 Pradinukams, priešmokyklinės grupės vaikams paskutinė mokslo metų savaitė buvo pilna projektinių, sportinių veiklų, edukacijų, išvykų. 

 Pirmadienis  buvo skirtas mini projektams „Gamta ir aš“. Antrokai, trečiokai  skaičiavo, kiek ir kokių medžių auga mokyklos teritorijoje, braižė grafikus. Pirmokai mokėsi pažinti miško medžius, spalvino medžių lapus. Ketvirtokai net prisiminė lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“ ir ieškojo pasakoje minimų gamtos objektų.

Antradienis – sporto diena. Fizinio ugdymo mokytojas Darius Ruzgys nudžiugino vaikus įvairiomis sportinėmis veiklomis. Galima buvo pasijusti lyg boulingo salėje, vasarą paslidinėti slidėmis, pažaisti kamuoliu, užsiimti kitomis komandinėmis veiklomis.

Trečiadienis – sveiko maisto piknikas - buvo skirtas susipažinti su sveikos mitybos principais. Technologijų mokytoja Eglė Brazaitytė vaikams pristatė pagrindines maisto medžiagas ir jų poveikį  žmogaus organizmui. Moksleiviai visi kartu kūrė sveiko maisto gatvę, gamino sveiko maisto patiekalus.

Ketvirtadienis – diena su klasių vadovu – skirtas pažinti gimtąjį kraštą. Pirmos klasės moksleiviai lankėsi Zanavykų muziejuje, kur dalyvavo edukacijoje „Darbas žmogų puošia“. Mokiniai buvo supažindinti su lietuvių liaudies buitimi, ūkio prietaisais, ūkiniais darbais. Vėliau dainuodami dainas aplankė varlių muziejų.

Antrokai ir trečiokai svečiavosi „pas daraktorę“ Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. „Daraktorė“ vedė dalyviams pamoką slaptojoje mokykloje. Pamokoje buvo kalbama apie spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių žygius, lietuviškos knygos kelią į Didžiąją Lietuvą, mamos mokyką. Muziejuje vaikai susipažino su įvairiais muzikos instrumentais ir klausėsi jų muzikos. 

Ketvirtokai aplankė cirko mokyklą Šakiuose. Edukacinio užsiėmimo „Cirko menas“ metu vaikai galėjo artimiau susipažinti su cirko artistais, jų darbu, cirko kasdienybe, užkulisiais, cirko artistų rekvizitais ar patys išbandyti cirko artistų triukų. Aplankytas ir varlių muziejus Lukšiuose, ir Plokščių žymios vietos. 

Po tolimų kelionių vaikai lankė ir Lekėčių žymias vietas. Antrokai ir trečiokai apžiūrėjo Rūdšilio girioje išlikusią partizanų slėptuvę (bunkerį), ketvirtokai aplankė „Miško muziejų“.

Penktadienis – mokslo metų užbaigimo šventė. Mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė sveikino visus pradinių klasių mokinius ir mokytojus sėkmingai pabaigus mokslo metus. Labai gerai besimokantys ir įvairių konkursų nugalėtojai gavo padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Ketvirtos klasės mokiniams įteikti pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Šventės pabaigoje  įgyvendinta akcija „Išskleiskime sparnus“, skirta Antaninos Liorentaitės ir lakūno pulkininko Jono Liorento metams paminėti.  Veiklas vedė renginių organizatorė Milda Ratomskienė. Jos metu mokiniai varžėsi savo pagamintų lėktuvėlių lenktynėse, dalyvavo viktorinoje.


Mokyklos informacija

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas

Birželio 15 dieną Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai nuotoliniu būdu paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Pradžioje renginio istorijos mokytoja Vilma Jonaitienė padėkojo mokiniams už atliktus šiai datai paminėti skirtus darbus (pieštus Gyvybės medžius ir rinktus prisiminimus). Po to mokytoja trumpai priminė skaudžius faktus, kuriuos daugelis tikrai žino ir tikrai neturėtų pamiršti, nors praėjo jau 80 metų nuo pirmųjų trėmimų. Išklausę mokytojos mokiniai savo žinias pasitikrino atlikdami testą per Kahoot. Išaiškėjo, kad geriausiai įsiminę faktus (ar atidžiausiai klausė mokytojos😊) yra Vakarė, Nojus, Dovydas.

Po to mokytoja parodė mokinių pieštus Gyvybės medžius. Pasižiūrėti buvo ką – vaikai labai gabūs, išradingi ir kūrybingi.

Pabaigoje mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė dar kartą priminė, kokia tai skaudi daugelio Lietuvos žmonių patirtis, bet pabrėžė, kad džiaugiasi mokinių piešiniuose matydama paukštelius, inkilėlius, daug spalvų. Tai juk įrodo, jog ne be reikalo birželio 14- oji pavadinta Gedulo ir vilties diena.

Dėkojame mokytojai Vilmai Jonaitienei už suorganizuotą ir pravestą renginį.

Mokyklos informacija

Atsisveikinimas su mokytoja

Birželio 10 d. ketvirtokai atsisveikino su savo mokytoja Genovaite Bielskuviene. Šiltais žodžiais ir pačių rankomis lankstytais laiveliais mokytoja palydėjo vaikus į tolimesnius mokslo vandenynus, išminties dalelę perdavė dovanotoje Matt Haig knygoje „Ivė ir gyvūnai". 

Ketvirtokai dėkojo mokytojai dovanodami savo gamybos atvirukus.

Mokytoja Raselė Dumskienė

Paskutinė ketvirtokų savaitė

Birželio 8 d. 4 klasės mokiniai išsiruošė į nuotaikingą pažintinę išvyką - edukaciją „Cirko meno užsiėmimai". Pakeliui aplankėme Plokščius - miestelį, garsų savo praeitimi, istorijomis apie knygnešius, menantį Vincą Kudirką ir jo bendražygius. Pasigrožėjome gatve - upe Vaiguva, keliavome į Šventaduobę, apipintą lagendomis, žvalgėmės į Nemuno lankas nuo apžvalgos aikštelės. Klausėmės pasakojimo apie varlių kolekciją Lukšiuose, Varlių namelyje - juk pati Varlių Karalienė pasakojo. Ir pats didžiausias stebuklas - vienintelė Pabaltijyje Cirko mokykla Šakiuose. Aikčiojom stebėdami gimnasčių pasirodymus, o pabaigoje patys galėjome išbandyti cirko įrangą, pasimokyti kai kurių triukų.

Birželio 10 d. lankėmės Miško muziejuje Lekėčiuose. Mus pasitiko ir muziejaus istoriją papasakojo Lekėčių girininkijos girininkas J. Urbonavičius. Nustebome - kiek gamtos turtų ir įdomybių yra šalia mūsų.

Mokytoja  Raselė Dumskienė

„Aukso paukštė“ Lekėčiuose

 Graži tradicija - kiekvieną pavasarį iš  Nacionalinio kultūros centro po Lietuvą išskrenda būrys paukščių ir ne bet kokių, o „Aukso paukščių“. Juk Lietuvoje yra labai  daug talentingų žmonių, kolektyvų ir meno kūrėjų, mylinčių savo kraštą ir skleidžiančių gėrį. Džiaugiuosi, jog 2020-ųjų prestižinis apdovanojimas  „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas“ įteikiamas mūsų centro teatrui ir jo vadovei Vaidai.

 Toks apdovanojimas – didelė garbė, pripažinimas, paskatinimas teatrui, tai patvirtinimas, kad Lekėčių mėgėjų teatras yra tarp geriausių mėgėjų teatrų Lietuvoje. Tai tarsi Oskaras – didžiulis įvertinimas ne tik kolektyvui, bet ir jo vadovei, miesteliui, savivaldybei.

 Mieli teatralai, mūsų entuziastai, būkite visi sveiki ir niekad nenuleiskite sparnų. Dirbkit, svajokit, kurkit. Gaudykit paukštes. Iš visos širdies sveikinu šią reikšmingą dieną ir gailiuosi negalėdama būti kartu su Jumis.

Ačiū, kad esate. Mylime jus visus.  Skriskite „Aukso paukštės“ pakylėti ir būkite dideli.

           Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro direktorė Lilija Liutvinienė

Antrasis projekto šalių susitikimas

    Antrasis projekto „Eco Schools Sustainable Tomorrow“ pasimatymas įvyko gegužės 27 d. virtualioje erdvėje. Apgailestaujame, kad „gyvai“ susitikti projekto dalyviams taip ir nepavyko, tačiau visi labai džiaugėmės, kad ir tokiu būdu turime galimybę bendrauti, diskutuoti, aptarti savo veiklas ir pristatyti nuveiktus darbus.

  Šio susitikimo tema buvo „Atliekų rūšiavimas mano šalyje“. Mūsų mokyklai atstovavo Austėja Stankevičiūtė, Lukrecija Burdulytė, Dovydas Kučiauskas, Eigirdas Zubka, Raimundas Petrauskas, Martynas Dailidė. Mokiniai paruošė skaidres ir vaizdo filmukus apie atliekų rūšiavimo ypatumus Lietuvoje, apie mūsų mokykloje esančias rūšiavimo dėžutes atliekoms ir baterijoms, apie antrinį atliekų panaudojimą (mūsų mokyklos mokiniai namuose sodino įvairius augalus ir sėklas į atliekų indelius), apie rūšiavimo kultūrą ir jos svarbą kiekvienoje pasaulio vietoje. Lukrecija papasakojo apie savo močiutę, kuri siuva „terbeles“ ir lovų užtiesalus iš nereikalingų medžiagų, o Austėja visus pradžiugino pasakodama apie savo auginamus paukščiukus zebrinius amadinus. Ir šį kartą mes išsiskyrėme savo lietuviškumu – užnugario fonuose švietė Lietuvos trispalvė.

  Kitų šalių pristatymai taip pat buvo įdomūs ir pateikė naudingos informacijos. Visi vieningai sutarėme, kad rūšiavimas yra pagrindinė veikla, kuria kiekvienas galime prisidėti prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo.

Mokytoja Gintarė Pocevičienė

Trečiojo susitikimo metu parodyti įspūdingi mokinių darbai 

  Gegužės 18 dieną vyko trečiasis projekto „Life is math around us“ virtualus susitikimas. Visos šalys partnerės puoselėjame viltis kitais mokslo metais projekto mobilumus atlikti kontaktiniu būdu, o ne už kompiuterių ekranų. Šis susitikimas buvo skirtas mokiniams, kurie keturis mėnesius dirbo su Minecraft Education Edition platforma, kiti – su Tinkercad programa, skirta kurti failus 3D spausdintuvams. Visų šalių moksleiviai parodė daug įspūdingų realių statinių, papasakojo, kuo jie žymūs, ir taip sužadino norą kuo greičiau aplankyti tas vietas ir pamatyti šiuos istorinius statinius. Kita dalis susitikimo buvo skirta mokinių kurtų matematinių žaidimų bei kortelių mintinam skaičiavimui pristatymams. Dalį kortelių užduočių perkėlėme į Kahoot platformą ir organizavome tarptautinį žaidimą. Du prizai atiteko Portugalijos moksleiviams, o vienas iškeliavo į Slovakiją. Sveikiname gudragalvius nugalėtojus. Turkijos komanda irgi organizavo matematinį žaidimą, kuriame mokiniai dalyvavo susitikimo metu. Dar laukiame galutinių rezultatų, bet pirmosios vietos laimėtojas buvo paskelbtas iš karto pasibaigus žaidimui-  tai Karolis Sadauskas. Žaidime pasižymėjo ir Deimantė Rudžionytė. 

 Šis susitikimas sulaukė daug svečių. Renginį stebėjo beveik visų šalių mokyklų direktoriai, kitų dalykų mokytojai ir tėvai. O renginį vedė šeštos klasės moksleiviai: Karolis Sadauskas, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė, Urtė Bereckytė. Darbus tarptautinėje erdvėje pristatė Martynas Dailidė ( pastatė mūsų miestelio bažnytėlę), Raimundas Petrauskas (statė Gedimino pilį) ir Lukas Babilas bei Remigijus Merčaitis (berniukai statė Zyplių dvaro kompleksą). Visi dalyvavusieji projektinėse veiklose birželio mėnesį bus pakviesti į nemokamą ekskursiją po Lietuvą. Ačiū mokytojams, integravusiems projekto veiklas savo dalykų pamokose ir prisidėjusiems prie veiklų ne pamokų metu. 

Visi kartu mes galime daug!

Projekto koordinatorė Rūta Krikštopaitienė

 Konkurso „Nerk į EKO 2021“ rezultatai

 Jau baigėsi nacionalinis darnaus vystymosi ir kūrybinio mąstymo konkursas „Nerk į EKO 2021“.

 Konkurse dalyvavo mokiniai iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių, buvo atsiųsta beveik 300 nuotraukų, kuriose mokiniai įamžino iš antrinių žaliavų sukurtus nykstančius Lietuvos gyvūnus ir augalus. 

 Konkurso komisija atrinko tris mokyklas-nugalėtojas. Smagu, jog mūsų mokyklos mišrios ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikų kurtas lūšiukas pateko į geriausiųjų  trejetuką!

                                                                                                                 Rasa Kaukienė

Konkursas priešgaisrine tematika

  Š.m. kovo 15 d. – balandžio 20 d. Šakių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba kartu su Šakių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi organizavo konkursą priešgaisrine tematika „Ugnis – mūsų draugas ir priešas“. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mišrios grupės mokiniai (mokytoja Rasa Kaukienė) bei 9 klasės mokinė Karolina Milkevičiūtė (mokytoja Dalė Sutkuvienė).

Gegužės 6 dieną nuotoliniu būdu vyko laureatų apdovanojimas.

Mišrios grupės mokinė MELITA VITAUSKAITĖ diplomu apdovanota už originalų piešinį.

9 kl. Mokinė KAROLINA MILKEVIČIŪTĖ rašinių konkurse laimėjo I- ąją vietą.

Sveikiname mergaites !!!

Mokyklos informacija

Pavasario darbai

  Kovo 20-ąją minima pasaulinė Žemės diena, o balandžio 22-ąją – tarptautinė motinos Žemės diena.  Šiomis dienomis raginama konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo, parodyti savo meilę Žemei. Tą galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje, mokyklos teritorijoje.  Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. Kiekvieną dieną.

  Erasmus+ projekto „Eco Schools Sustainable Tomorrows“ komanda kovo – balandžio mėnesiais vykdė gamtai palankias veiklas. Namuose mokiniai  į atliekoms skirtus indelius sėjo augalų sėklas, išdygus prižiūrėjo ir dabar dar augina, globoja. Tai „dvigubai“ naudinga veikla: panaudotos atliekos ir mokomasi rūpintis augalais. Mokyklos teritorijoje laikydamiesi karantino reikalavimų – saugaus atstumo -  projekto nariai sėjo vaistažolių ir kitų naudingų augalų sėklas. Užaugę čiobrelių, melisos, ramunėlių, rozmarinų, medetkų daigai bus pasodinti prie mokyklos esančiose naujai suformuotose lysvėse, kurios skirtos ekologinei edukacijai. Šalia lysvių buvo pasodintos kelios obelys, sutvarkyta žemė šalia jų. 

  Džiaugiamės aktyvia mokinių veikla, noru dovanoti  Žemei gražiausius savo darbus.

Mokytoja Gintarė Pocevičienė

Mūsų mokyklos mokiniai, dalyvaujantys NVŠ Keramikos programose, surengė parodėlę, skirtą Motinos dienai. Darbeliai pristatomi mokyklos ekspozicinėje erdvėje, skirtoje keramikos parodoms.

Dalyviai:

VILTĖ BAKŠYTĖ

ADRIJA MAKŪNAITĖ

PAULIUS ČEKAS

DEIMANTĖ BALČIŪTĖ

JORIS MARTYNAITIS

GVIDONAS DEVEIKIS

JUSTINA BALČIŪTĖ

GINTARAS MAZURONIS

MATAS DRAVININKAS

PIJUS BARTKUS

KAROLINA MILKEVIČIŪTĖ

EMILIJA GUDELEVIČIŪTĖ

KRISTUPAS BARZDAITIS

PAULINA MILKEVIČIŪTĖ

VAKARĖ JANUŠAUSKAITĖ

GABIJA BASTYTĖ

SAMANTA MILKEVIČIŪTĖ

UGNĖ JUOČIŪNAITĖ

NOJUS BAVARSKIS

GRETA ORINTAITĖ

DOMANTAS JURČYS

LUKAS BITINAITIS

VAKARĖ PAKALKAITĖ

AUSTĖJA KARUŠYTĖ

GODA BYBARTAITĖ

LIUTAURAS PETRAUSKAS

NIDA KIRTIKLYTĖ

LUKRECIJA BURDULYTĖ

RAIMUNDAS PETRAUSKAS

AGNIUS KOVAS

ADOMAS RAIŽYS

AUSTĖJA TERESEVIČIŪTĖ

EVALDAS PATAŠIUS

KAJUS RUČINSKAS

MELITA TERESEVIČIŪTĖ

DOVYDAS KUČIAUSKAS

DEIMANTĖ RUDŽIONYTĖ

GABIJA VALINSKAITĖ

ROKAS BRUŽAS

KAROLIS SADAUSKAS

VYTAUTĖ VILTRAKYTĖ

MATAS VOSYLIUS

AUSTĖJA STANKEVIČIŪTĖ

PIJUS BAKŠYS

URTĖ BERECKYTĖ

Vadovai: Ona Šimatonienė, Egidijus Šimatonis.

 Kovo 3-4 d. geografijos olimpiadoje ,,Gaublys" dalyvavo šie 6-10 kl. mokiniai: Deimantė Rudžionytė, Lukrecija Burdulytė, Nojus Plaušinaitis, Dovydas Kučiauskas, Matas Teresevičius ,Vakarė Pakalkaitė ir Ieva-Evelina Paplauskaitė.


 Balandžio 2 d. šeštos klasės mokiniai Urtė Bereckytė, Lukrecija Burdulytė, Karolis Sadauskas ir Vaidas Bitinaitis dalyvavo matematikos ir IT renginyje, kurį organizavo Gelgaudiškio pagrindinė mokykla, šįkart nuotoliniu būdu. Varžytuvės „Kieti riešutėliai gudrioms galvelėms“ vyko 5-8 klasių mokiniams, nuotolinio mokymosi ir testavimo aplinkose. Mokiniai galėjo sekti savo rezultatą po kiekvienos užduoties ir stebėti taškų augimą ir pirmaujančius. Šeštokai džiaugėsi aktyviai praleistu laiku, galimybe plėsti ir gilinti žinias.


 3 kl. mokinys Adomas Raižys dalyvavo respublikiniame viešojo skaitymo konkurse "Jie nešė šviesą ant pečių", skirtame Kovo 19 - ajai - Knygnešio dienai paminėti. Mokinį konkursui rengė specialioji pedagogė Raselė Dumskienė ir 3 kl. mokytoja Jūratė Puidienė. 9 kl. mokinė Rugilė Adomaitytė kovo - balandžio mėn. dalyvauja Tarptautinio meninio kūrybinio projekto - parodos veikloje „SPALVOTI ŽODŽIAI MAMAI“.  Mokinę paruošė specialioji pedagogė Raselė Dumskienė.

Dėkojame visiems moksleiviams!!!

EKO mokyklų tinklo konkursas

  Mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos EKO mokyklų tinklo veikloje jau ne vienerius metus. Šiais metais buvo paskelbtas konkursas „NERK Į EKO 2021“. Šio konkurso tikslas- atkreipti visuomenės dėmesį į gamtosaugines problemas, atskirų gyvūnų ir augalų rūšių nykimą, šiukšlių mažinimą, atsakingą vartojimą. 

  Jau pačius jauniausius mokyklos mokinius raginame panaudoti antrines žaliavas kūrybinei veiklai, tad  ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikai mielai sutiko dalyvauti šiame konkurse. Pirmiausiai vaikai susipažino su augalais bei gyvūnais, kurie yra įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą. Labiausiai visiems patiko lūšis, tad buvo nuspręsta iš antrinių žaliavų sukurti mažąjį lūšiuką. Žiūrėdami į lūšies nuotraukas, vaikai stengėsi savo lūšiuką sukurti kuo panašesnį į tikrą gyvūną: atkartoti kailio margumą, akių įkypumą ir trumpą lūšies uodegytę bei ausų šepetėlius.

  Kaip pavyko kūrybai panaudoti antrines žaliavas ir ar vaikų kurtas mažylis lūšiukas primena nykstančias lūšis, galėsite pamatyti nuotraukose.

Rasa Kaukienė 

Projekto  „Inkliuzinio mokymo kultūriniai aspektai“ susitikimas -  nuotoliniu būdu

   Kovo mėnesio 22 – 26 dienomis mokyklos projekto grupė dalyvavo 5 šalių (Italijos, Turkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos)   Erasmus+ programos mokyklinių partnerysčių  baigiamajame projekto susitikime „Mes bendraujame! - Vienas pasaulis, daug žmonių, daug kalbų ...“. Mokyklos mokiniams ir mokytojams tai buvo visiškai nauja patirtis, kuri  plūstelėjo pavasariška gaiva  ir naujais nuotolinių technologijų panaudojimo būdais. Visos penkios dienos buvo užimtos saviraiška, bendravimu, kūryba, naujų technologinų išbandymais ir komandinėmis asinchroninėmis veiklomis, kurių rezultatais visi labai džiaugiamės. Mokiniai susitiko su senais draugais iš kitų šalių, kūrė laiškus ateičiai, reiškė savo emocijas ir išgyvenimus kurdami ir bendradarbiaudami vienoje internetinėje aplinkoje.

   Pirmomis dienomis prisiminėme buvusius susitikimus, keliones, vakarones, kitomis susitikimo dienomis virtualiai keliavome po Lisaboną, kurioje ir planavome šį paskutinį susitikimą. Ilgai sėdėję prie kompiuterių ekranų, žaidėme judriuosius žaidimus, šokome šokius, kuriuos mokėmės projekto veiklų metu, dainavome dainas, klausėmės vyresnių moksleivių, kurie irgi yra dalyvavę Erasmus projektų veiklose, patarimų, kaip toliau praturtinti savo gyvenimą Erasmus veiklomis. Kviesti profesonalūs aktoriai skaitė eiles.

  Dėl pandemijos suvaržymų mes neatlikome vienos edukacinės veiklos, kurią planavome įvykdyti mūsų miestelio moterų klubo patalpose. Tikimės, jog gegužės mėnesį galėsime vėl skelti mozūrą, paragauti zanavykų istorinio paveldo maisto gaminių ir, aišku, pamatyti šakočio kepimą.

  Mokytojai dalyvavo nuotoliniame „Inkliuzinio mokymo praktiniai  aspektai“ vebinare, kuriame mokytoja Ilona Martinkaitienė skaitė pranešimą apie mokyklos darbą šioje srityje. Taip pat visi turėjome galimybę išbandyti naują technologiją Streamyard, tobulai tinkančią seminarų organizavimui. Ši technologija yra nemokama ir integruota į Mc Office365 paketą. Seminaras atvėrė neišsemiamas bibliotekų galimybes mokant mokinius su specialiais poreikiais.

  Nuotraukose galite matyti susitikimo akimirkas ir kai kuriuos mokinių atliktus darbus.

 Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

Mokyklos Mokinių taryba kviečia smagiai ir naudingai pasitikti pavasarį!

Zemes tausojimas

Žemės diena

 Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

 Žemė daug priklauso nuo žmogaus, nors jis ir nesugeba valdyti jos stichijų. Žemė, kaip ir žmogus, supyksta, kai jos negerbiame ir nemylime taip, kaip ji nusipelnė. Žemės planeta – žmogaus rankose, tad saugokime ją ir puoselėkime, neterškime gamtos, miškų, vandenų, kurie bus reikalingi visada.

 Mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai Žemės dieną paminėjo dalyvaudami edukacijoje „Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai“. Žemė yra unikali dėl joje egzistuojančio skysto vandens, gyvybės ir protingos civilizacijos. Kokie pavojai slypi gamtiniuose procesuose, kaip jie nulemia kultūrinę ir civilizacinę raidą bei kaip šie pokyčiai gali vykti ateityje? Kokį pavojų kelia žmogaus veikla, o gal kažkur mes ją pervertiname? Štai šiuos svarbius reiškinius aptarėme nuotolinėje paskaitoje. Svarbu, kad auganti karta nenutoltų nuo gamtos, suprastų ir išmoktų vertinti ją bei joje vykstančius reiškinius, domėtųsi savo aplinka, ištekliais, rūpintųsi jų išsaugojimu. Nuo to priklauso ir viso pasaulio kultūriniai pokyčiai.

 Taip pat vyko mokinių fotografijų konkursas „Pavasario ženklai gamtoje“. Kviečiame pasigrožėti Gretos Dambrauskaitės, Monikos Biliotavičiūtės, Vakarės Pakalkaitės, Miglės Skopaitės, Emilio Žemaitaičio, Viktorijos Adomaitytės, Karolinos Milkevičiūtės nuotraukomis.

Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi kiekvieną dieną!

Aš, mano namai ir Lietuvos istorija

  Kovo 10 dieną 10 klasės moksleivės Vakarė Pakalkaitė ir Monika Biliotavičiūtė su mokytoja Egle Brazaityte priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokiniams vedė virtualią pilietiškumo pamoką, skirtą Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai - paminėti.

  Pamokos metu buvo kalbama, kaip istorija apsigyvena mūsų visų šeimose ir namuose, kaip mes visi kartu kuriame savo krašto – Lietuvos istoriją. Mokiniai susipažino su Lekėčių miestelio istorija. Pamokoje buvo pristatyta Lietuvos dailės muziejaus sukurta interaktyvi spalvinimo knyga - žaidimas „Spalvink Vilnių“. Spalvindami vaikai galės pažinti Lietuvos bei Vilniaus miesto istoriją. 

  Visi džiaugėmės 3 klasės moksleivės Gabijos Bastytės, 4 klasės moksleivės Justinos Balčiūtės, 7 klasės moksleivio Eigirdo Zubkos ir mokytojos Violetos Briaukienės muzikine dovana. O pamokos pabaigoje nusprendėme, kad geriausia dovana Lietuvai  jos laisvės gimtadienio proga yra  mūsų visų geri kasdieniai darbai. 

Mokyklos informacija

Nuotaikinga nuotolinė edukacija

  Kovo 5 dieną ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvavo nuotolinėje edukacinėje valandėlėje „Kiekvienam paukšteliui savi nameliai“. Šį užsiėmimą vaikams pravedė edukatorė V. Gaudiešiūtė iš Klaipėdos Prano Domšaičio galerijos. Užsiėmimo metu vaikai smagiai leido laiką, atsakinėjo į edukatorės pateiktus klausimus, susipažino su naminiais bei laukiniais paukščiais, klausė paukštelių balsų. Užsiėmimo pabaigoje buvo aptartas  paukščio piešimas- atskiros paukštelio kūno dalys lyginamos su geometrinėmis figūromis, aptartas jų dydis bei proporcijos. 

 Visi vaikai nupiešė tikrus ar įsivaizduojamus paukštelius. Kol iš šiltų kraštų parlėks išskridę sparnuočiai, mus džiugins popieriniai paukšteliai!

 Mokyklos informacija

 

Trečiasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras

   Kovo 9 dieną įvyko jau trečiasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras „Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir jų sprendimų strategijų išgryninimas“. Seminarą vedė Gabrielė Rimkutė – Reflectus lektorė, konsultantė, mokymų koordinatorė.

  Pirmoje seminaro dalyje Lekėčių mokyklos – D C pedagogai pasidalino patirtimi, kaip sekasi naudotis REFLECTUS programėle, su lektore aptarė iškilusias problemas. Vėliau grupėse vyko praktinis darbas – duomenų analizė, po to bendras aptarimas.

   Antroje seminaro dalyje – konkrečių mokinių refleksijų analizė grupėse, bendras aptarimas ir grįžtamasis ryšys.

   Seminaras neprailgo ir buvo labai naudingas. Dėkingi lektorei Gabrielei Rimkutei už nuoširdumą, motyvaciją ir suteiktas žinias. Laukiame kito – jau paskutinio- seminaro.

Mokyklos informacija

Rajoninis rusų kalbos dailiojo rašto konkursas

  Vasario pabaigoje rajone vyko rusų kalbos dailiojo rašto konkursas. Mokiniams buvo pateikti tekstai apie Lietuvą, įvairias svarbias šaliai vietoves, tradicines šventes. Žinoma, tekstai pritaikyti  skirtingo amžiaus vaikams  ir turiniu, ir apimtimi. 

  Pagal konkurso nuostatus kiekvienas rusų kalbos mokytojas  galėjo pristatyti dviejų mokinių darbus. Mūsų mokyklai atstovavo šeštokė Lukrecija Burdulytė ir devintokė Karolina Milkevičiūtė. Smagu, kad abi mergaitės tapo prizininkėmis: Lukrecija  tarp rajono šeštokų užėmė I-ąją vietą , o Karolina tarp 9 – 10 klasių moksleivių buvo antra. Sveikiname abi mergaites ir džiaugiamės jų rezultatais.

Rusų kalbos mokytoja Vilija Puodžiukaitienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top