Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

Įdomi patirtis

   ES PORGRAMOS ERASMUS+ projekto ,,Life is math around us”  (projekto sutarties Nr 2020-1-LT01-KA229-077897_1) darbo grupė nusprendė atlikti veiklas planuotas tarp mobilumų, o mobilumus atidėti pratęsiant projekto vykdymo laiką.  Ambicingi mokytojai ryžosi pasiūlyti mokiniams užsiimti visiškai nauja veikla Minecraft Educational Edition platformoje. Net integruotos matematikos – dizaino pamokos vyko tarptautiniu lygiu. Lekėčių moksleiviai dalyvavo nuotolinėje pamokoje , kurią vedė Portugalijos mokytojas. Atsirado nemaža grupė šaunių mokinių, kurie laiką po pamokų skyrė darbui su Minecraft Educational edition platforma, kūrė ir statė Lietuvoje esančius istorinius  pastatus, kitus restauravo. Tai Dovykas Kučiauskas, Gintaras Šimonis, Raimundas Petrauskas, Martynas Dailidė, Emilis Žemaitaitis , Lukas Babilas ir Remigijus Merčaitis. Ačiū tiems, kurie nepabijojo pristatyti savo darbus tarptautinėje erdvėje.  Žinau, yra ir daugiau vaikų,  dirbančių su šia platforma, bet kol kas mes dar laukiam jų darbų.

  Išskirtinė padėka mūsų susitikimo vedantiesiems – Paulinai Milkevičiūtei ir Karoliui Sadauskui. Graži, taisyklinga anglų kalba, gera dikcija žavėjo ir kitų šalių mokytojus. Susitikime išbandė jėgas ir puikiai pasirodė Saulė Žemaitaitytė, Lukrecija Burdulytė, Deimantė Rudžionytė. Ačiū šiems mokiniams. Žinome, kad be darbo nebūna sėkmės.

  Susitikimo metu partneriai pristatė pastatus, pasakojo jų istorijas ir legendas, po to galėjome gėrėtis jau pastatytais pastatais Minecraft Education Edition aplinkoje.  Mes pasakojome apie  Zyplių dvarą, Gedimino pilį, Lekėčių bažnytėlę ir naujai atnaujintą bei išplėstą Lekėčių miestelio autobusų stotelę su žalia poilsio zona. 

 Karantinas  - puikiausias laikas išmokti ką nors neįprasto. Mes nepraleidome laiko veltui.

Užgavėnių kaukių paroda- konkursas

  Paroda ,,Lietuvos atspindžiai mano lange"

  Artėjant Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Kovo 11- ajai - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, mūsų darželio pedagogai dalyvauja respublikinėje  ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodoje ,,Lietuvos atspindžiai mano lange".  Parodą organizuoja  Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ ir Jurbarko švietimo centras.  

                                                                           Mokyklos informacija

Lekėčių mokyklos- daugiafunkcio centro mažieji smagiai nusiteikę pasitinka Vasario 16-ąją!

Nuotolinės mokymosi dienos „Virtuali mokykla“ - skirtos Vasario 16-ajai

  Tęsiant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, vasario 12 dieną  mokiniai pasirinktinai vykdė  įvairias projektines veiklas: „ Pusryčiai Lietuvai ", „ Dainuoju Lietuvai" ir „ Sportuoju Lietuvai”, skirtas Vasario 16-ajai  paminėti. Vaikai patys rinkosi atlikimo formas, būdus, atsižvelgdami į individualius gebėjimus bei patirtį.

  Vasario 16-ąją pasitinkame aktyvūs ir šventiškai nusiteikę.

  Jeigu norite pasižiūrėti  mokinių veiklas, tai galite padaryti Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro Facebook paskyroje,

  arba paspaudę ant šios nuorodosProjektinės veiklos, skirtos Vasario 16-ajai.  

Mokyklos informacija

Antrasis „ Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminaras

  Vasario 12 dieną Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogai dalyvavo jau antrame „Reflectus ilgalaikės mokymosi programos“ seminare „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“. Seminarą vedė Gytis Valatka – istorijos, pilietiškumo, filosofijos, lauko mokytojas, soc. pedagogas.

 Pradžioje seminaro buvo aptartas refleksijos patyrimas ir moderatoriaus vaidmuo, vėliau mokomasi individualaus klausimyno išgryninimo, atliekamos įdomios ir nuotaikingos užduotys. Po pertraukos – savarankiškos užduoties refleksija grupelėse bei duomenų grupavimas ir reikšmių priskyrimas.

  Sužinota tikrai daug. Lektorius dalinosi savo asmenine patirtimi, komentavo skaidres, atsakė į mokytojams kilusius klausimus ir uždavė namų darbus, kuriuos reikės padaryti iki kito seminaro. Lauksime kito susitikimo.

Mokyklos informacija

Įdomiai paminėta Vasario 16 – oji

  Kokia bebūtų situacija Lietuvoje, žmonės randa daugybę būdų paminėti įsimintinas datas. Vasario 16- oji kiekvienam lietuviui ypatingai svarbi šventė ir ji visoje Lietuvoje  minima labai įvairiai.

  Lekėčių mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojai  ir mokiniai dalyvavo interaktyvioje pamokoje, skirtoje Vasario 16- ajai. Pradžioje pamokos kalbėjusi mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė  pasveikino visus su Lietuvos gimtadieniu – švente, kurią šiemet švenčiame kitaip, būdami savo namuose. „Tačiau kur bebūtume,- teigė direktorė,- kiekvienas turime savo Lietuvą, kiekvienam ji kitokia, bet sava. Jūs turite savo miestelį, namus, artimuosius – tai ir yra Tėvynės dalis. Mes esame tos žalios, dabar baltos Tėvynės dalis.“ Baigdama pasiūlė užduoti sau klausimą, kas kiekvienam iš mūsų yra Tėvynė ir kas mes esame Tėvynei. Direktorė pabrėžė, kad negalima iš Tėvynės vien reikalauti, reikia ir kažką duoti. Mokiniams svarbiausia siekti žinių, būti istorijos dalimi, nes, kiek Lietuvos yra mūsų širdyse, tiek jos bus ir pasaulyje.

  Pamoką suorganizavusi istorijos mokytoja Vilma Jonaitienė visus pakvietė labai įdomiai ir šiuolaikiškai paminėti šią šventę – į mobiliuosius telefonus parsisiuntus programėlę pažaisti žaidimą, kuriame buvo pateikti 28 klausimai, susiję su Lietuvos istorija. Mokiniai aktyviai dalyvavo ir atsakinėjo į klausimus. Pirmosios trys vietos atiteko Nojui Plaušinaičiui (6 klasė), Karolinai Milkevičiūtei (9 klasė) ir Adrijai Makūnaitei (1 klasė). Šių mokinių, kai tik grįšime mokytis į mokyklą, laukia prizai. Bet ne tai svarbiausia – visi smagiai praleido laiką ir tikrai įsimins šią pamoką. Dėkojame mokytojai.

Sveikiname visus su gražia ir prasminga švente – VASARIO 16 - ąja.

Pirmasis projekto "Eco Schools Sustainable Tomorrow"  šalių susitikimas

   Pagaliau ilgai lauktas projekto šalių mokinių ir mokytojų susitikimas įvyko. Nors matėmės tik virtualiai, bet tai susitikimo džiaugsmo nesumažino. Kiekvienos valstybės mokiniai pristatė savo mokyklas, savo gyvenamas vietoves, kiekvienas pasakojo apie save ir savo mokytojus. Skaidrėse ir vaizdo įrašuose buvo rodomi gražūs šalių ir mokyklų vaizdai. Mūsų mokyklą pristatė 7 ir 8 klasių mokiniai: Eigirdas Zubka, Dovydas Kučiauskas, Ema Dulskaitė ir Martynas Dailidė.  Labai džiaugiamės puikiu jų pasirodymu - kalbėti reikėjo angliškai, tai buvo nemenkas išbandymas, bet mokiniai šauniai susitvarkė. Smagu, kad mes vieninteliai iš dalyvavusių šalių akcentavome tautiškumą – mūsų visų užnugario fonas buvo Lietuvos trispalvė. 

Atsisveikinome su viltimi, kad kitas susitikimas įvyks vienoje iš projekto šalių, kai galėsime gyvai apsikabinti ir bendrauti.

Mokytoja G.Pocevičienė

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

      Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Projektas „Augu saugus ir atsakingas“

   Mišrios ikimokyklinės- priešmokyklinės grupės vaikai dalyvauja projekte „Augu saugus ir atsakingas“, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šio projekto tikslas yra ugdyti dalyvių saugaus eismo kompetencijas, skatinti saugesnės aplinkos kūrimą. Projekto veiklos tęsis sausio- balandžio mėnesiais.

  Sausio mėnesio tema- pėsčiojo eismo dalyvio pareigos. Vaikai  gamino įspėjamąjį kelio ženklą „Pėstieji“ ir  pastatė jį mokyklos kieme, šalia įvažiavimo į mokyklą. 

  Mokomės būti atsakingi už savo aplinką!

Mokytoja Rasa Kaukienė

SAUSIO  13- oji  - KITAIP

Šiemet Laisvės gynėjų diena, Sausio 13-oji, skaičiuojanti 30- metį, Lekėčių mokykloje- DC paminėta kitaip. Istorijos mokytojos Vilmos Jonaitienės iniciatyva visai mokyklos bendruomenei nuotoliniu būdu vyko pamoka „Prisiminkime, kodėl esame laisvi?“

Pradėdama pamoką mokytoja pasidžiaugė, kad joje dalyvauja net 78 bendruomenės nariai, informavo, jog  mokiniai rašė pranešimus, piešė piešinius, skirtus šiai datai paminėti. Vėliau pakvietė visus pažiūrėti skaidres, kuriose užfiksuoti istoriniai kadrai, dar kartą pamatėme 14 žmonių, paaukojusių gyvybę už laisvę, nuotraukas. Susikaupę pagerbėme Juos tylos minute.

Vėliau žiūrimas filmas „Praeities stiprybė dabarčiai.“ jaunimui suteikė informacijos, o vyresniesiems sukėlė prisiminimus, kuriais pasidalino kelios mokytojos. Direktorė Lilija Liutvinienė kreipdamasi į mokinius atkreipė dėmesį, kad dabar visa tai, ką jie matė, gali atrodyti neįtikima, lyg sumontuota, nes sunku įsivaizduoti, jog tai realybė. Pabrėžė, kad tuo metu, užgrobus televiziją, mes likome be informacijos (liko tik radijas) ir todėl buvo labai svarbus kiekvieno žmogaus pasiryžimas ginti Lietuvos laisvę ir suvokimas, kodėl taip darome.

Pamoka baigėsi žiūrint su šiuo istoriniu įvykiu susijusias nuotraukas, kuriomis dalinosi Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Dėkojame istorijos mokytojai Vilmai Jonaitienei už įdomią pamoką.

Mokyklos informacija

Profesinio tobulinimo programa "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje"
   
 Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro  mokytojai pradėjo ilgalaikę 40 akad. val. profesinio tobulinimo programą "Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendimas mokykloje". Programos tikslas - atrasti sau tinkamas sistemingo reflektyvaus mokymo(si) praktikas ir pradėti jas naudoti savo kasdieniame darbe.
Pirmame seminare susipažinome su ugdymosi proceso kasdieninės ir etapinės refleksijos svarba ir nauda, išgryninome tipus, aptarėme refleksijos metodus, dalijomės patirtimi, analizavome atvejus.
Seminarą vedė Julija Ladygienė - mokytoja, švietimo konsultantė, lektorė, tyrėja ir kūrėja. Moderniosios mokyklos “Forvardas” vadovė.
  Mokyklos inf.

Dėkojame !

  Artėjant laukiamiausioms žiemos šventėms, visi išradingai puošiasi. Ne išimtis ir mūsų mokykla - daugiafunkcis centras. Tiek lauke, tiek patalpose jaučiama šv. Kalėdų dvasia. Tikrai yra kuo pasigrožėti.

  Nuoširdžiai dėkojame Ievai ir Mariui Basčiams už padovanotą žaliaskarę eglutę ir visiems, savo kūrybingumu ir nuoširdžiu darbu prisidėjusiems prie šventiško papuošimo.

Gražių, smagių, ramių švenčių.

 Nušvito štai danguj mėnuo.

 Snieguolės žemėn krinta jau.

 Šerkšno gėlės pražydo,

 Džiaugsmas pasklido mums meile iš dangaus....

  Šiemet belaukdamos gražiausių metų švenčių „Zuikučių" grupės auklėtinių šeimos gamino „Kalėdų žiburiuką". Taip tėveliai, atrasdami jaukaus laiko šeimose pabendrauti su savo vaikais, nustebino pagamintu žiburėliu. Šie „Kalėdiniai žiburiukai" tegul kiekvienoje šeimoje, kiekvieno širdyje įžiebia meilės, vilties ir tikėjimo šviesą. Gražių švenčių visiems linki  mažieji lekėtiškiai  „Zuikučiai“ ir auklėtojos.

Dovanėles kuriame patys

  2-3 klasės mokinių rankelės audinių atraižas, seną dovanų pakavimo popierių, kartoną, plastikinius butelius pavertė gražiais darbeliais. Tai ir Kalėdų senelis, kurio kepurę nukėlus gali rasti saldainių ar riešutų, ir nykštukas - puikiausia taupyklė, ir baltai apsnigtas žiemos kiemelis, ir atvirukai.

   Laukdami gražiausios metų šventės vaikai surengė parodėlę. 

   Artimuosius pradžiugins savo rankomis su meile gamintais darbeliais.

Mokytoja J.Puidienė

Dalyvaujame projekte  „Rūkymas: ar Tau to reikia ?"

  Paskutinę lapkričio mėnesio savaitę Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro 9-10 klasių mokiniai  dalyvavo LMS Šakių rajono mokinių tarybos inicijuotame konkurse- projekte  „Rūkymas: ar Tau to reikia?" . Projekte buvo kviečiami dalyvauti aktyvūs, idėjų turintys mūsų rajono moksleiviai. Užduotis - paruošti kūrybišką pristatymą, kuriame pateiktas realistiškas problemos „ Kaip sumažinti rūkymą jaunimo tarpe? " sprendimo būdas.

  Kaip sekėsi mūsų mokyklos moksleiviams, kurie kūrė plakatus ir rašė rašinėlius, sužinosime gruodžio 21 d. uždaromojo renginio metu. Zoom platformoje vyks paskaita, susijusi su LMS metine SLURŠ programa apie sveikatą, kurią ves lektorius Artūras Šiukšta.

Visuomenės sveikatos specialistė K. Damijonaitienė

kai ramu kai nesinori nieko

kai jau viską regis ir turi

leidžias lengvas ilgesys gal sniegas

sidabriniam gruodžio pajūry

tau į delnus -

štai ir jį turi

o ramu lyg neturėtum nieko

D.Kajokas

Gerb. Direktore,

nuoširdžiai sveikiname Jus gimtadienio proga !

Lekėčių MDC darbuotojai

„ERasmus +“ projekto darbai 

  Po truputėlį dėliodami detales pagaliau baigėme kurti „Erasmus +“ projekto „Tvari eko mokykla rytoj“ („Eco Schools Sustainable Tomorrow“) stendą. Laikui bėgant jis keisis, bus papildomas naujomis nuotraukomis, informacija, plakatais.

  Mokiniai atliko pirmą svarbų projekto darbą – sprendė testus apie klimato kaitą. Mokslo metų pabaigoje jie atliks testą pakartotinai. Tikimės, kad jų suvokimas apie klimato kaitą per metus bus  prasiplėtęs, nes šiuo laikotarpiu jų laukia nemažai darbų, susijusių su gamtos apsauga, resursų tausojimu, klimato kaita, energijos taupymu ir biologinės įvairovės išsaugojimu.

                                                                                                                       Gintarė Pocevičienė

Nuoroda

Reflectus baneris 500

1809l

KK projekto logo

Go to top