Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Pušyno g. 8, Lekėčiai, LT-71225, Šakių r. sav., el.paštas: rastine@lekeciai.sakiai.lm.lt,  tel. 8-668-77698

Patyčių dėžutė

Vienybėje - galybė! 

Pagalba mokiniams ir jų tėvams/ globėjams

Pagalbos vaikui specialistai teikia pagalbą mokiniams, konsultuoja mokinių tėvus/ globėjus.

 1. Specialioji pedagogė Raselė Dumskienė

el.p. rasele.dumskiene@gmail.com

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(- si) klausimais pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 15.00- 17.00 val.

 1. Bibliotekininkė Vilija Puodžiukaitienė

el.p. vpuodziukaitiene@gmail.com

Mokyklos bibliotekoje būna trečiadieniais 11.00- 14.00 val.

 1. Mokytojo padėjėja Gintarė Pocevičienė

     Tel. 868974432, messenger .

     Konsultuoja trečiadieniais 9.00- 18.00 val.

 1. Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Damijonaitienė

el.p. kristina.puskunigyte@gmail.com

Trečiadieniais ir penktadieniais 8.00- 16.00 val. nuotoliniu būdu konsultuoja psichologinės sveikatos, fizinio aktyvumo klausimais. Teikia rekomendacijas tėvams: kaip sukurti saugią mokymosi aplinką, pataria darbo ir poilsio režimo klausimais.

 1. Logopedė Judita Pėžaitė

el.p. judita1991@gmail.com

Konsultuoja ketvirtadieniais ir penktadieniais 10.00- 14.00 val.

 1. Socialinė pedagogė Loreta Martynaitienė

el.p. maloreta1@gmail.com , tel.8 69871564

Konsultuoja trečiadieniais ir ketvirtadieniais 12.00- 16.00 val.

Visiems pagalbos vaikui specialistams galima rašyti e.laiškus, naudojantis mokyklos elektroniniu dienynu manodienynas.lt

Moksleivio atmintinė dėl pasikeitusių ugdymo sąlygų 2020 – 2021 m.m.

 1. Namuose matuokitės temperatūrą (mokykloje kūno temperatūra nematuojama), stebėkite savo sveikatą, nes į mokyklą draudžiama atvykti, jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
 2. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 3. Atvykstantys mokykliniais autobusais moksleiviai turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir nuo vairuotojo, visiems privaloma dėvėti kaukes, išskyrus atvejus, kai to daryti negalima dėl sveikatos būklės.
 4. Vykstantieji maršrutiniu autobusu turi taip pat laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti apsaugines kaukes.
 5. Mokykloje būtina laikytis asmens higienos taisyklių - dažnai ir taisyklingai plauti bei dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
 6. Vienos klasės mokiniams pamokos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje ( išskyrus informacines technologijas, fizinį ugdymą, technologijas, dorinį ugdymą, dailę, muziką, neformalųjį švietimą - būrelius).
 7. Mokinių viršutiniai drabužiai laikomi klasėse ant kabyklų. Fizinio ugdymo pamokoms merginos persirengia klasėje, vaikinai sporto salėje paruoštoje erdvėje.
 8. Pertraukų metu mokiniai būna tik savo klasėse arba lauke, apribojant kontaktus su kitų klasių mokiniais, išlaikant saugų bendravimo atstumą. Nesibūriuojama mokyklos koridoriuose.
 9. Skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai į/iš mokyklos:
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinio ugdymo klasės – įėjimas iš aikštyno pusės.
 • 5 – 10 klasės – paradinis įėjimas.
 1. Naudojimasis tualetais:
 • Priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasės mokiniai naudojasi tik pirmo aukšto tualetais prie darželio.
 • 5 – 10 klasių merginos naudojasi tik tualetu antrame aukšte.
 • 5 – 10 klasių vaikinai naudojasi tik tualetais persirengimo kambariuose prie sporto salės.
 1. Valgymo pertraukos:
 • Po 3 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik priešmokyklinio ugdymo, 1- 5 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.
 • Po 4 pamokų mokyklos valgykloje valgo tik 6 – 10 klasių mokiniai visada tik prie savo klasės pažymėtų stalų.

PATVIRTINTA
Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V1-48

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2020–2021 MOKSLO METAIS, ESANT EPIDEMIOLOGINEI SITUACIJAI

Ugdymo procesas Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje-daugiafunkciame centre maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

I. MOKYMOSI VIETA

1. 2020-2021 mokslo metais kiekvienai mokinių klasei paskirta konkreti klasė, kurioje vyksta pamokos. 1 kl. mokiniai mokosi 1 kl. kabinete, 2 -3 kl. mokiniai mokosi 2-3 kl. kabinete, 3 kl mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta 2-3 kl. kabinete, 2 kl. mokiniams ne jungtinės pamokos vyksta skaitykloje, 4 kl. mokiniai mokosi 4 kl. kabinete, 5 kl. mokiniai mokosi 5 kl. kabinete, 6 kl. mokiniai mokosi 6 kl. kabinete, 7 kl. mokiniai mokosi 7 kl. kabinete, 8 kl. mokiniai mokosi 8 kl. kabinete, 7-8 kl. jungtinės pamokos vyksta 8 kl. kabinete, 9 kl. mokiniai mokosi 9 kl. kabinete, 10 kl. mokiniai mokosi 10 kl. kabinete. Mokiniai nevaikšto į kitus kabinetus, dalykų mokytojai ateina į klasės kabinetą.
2. Specializuotuose kabinetuose vyksta tik technologijų, informacinių technologijų ir fizinio ugdymo pamokos.
3. Mokiniai viršutinius drabužius kabina klasėse.

II.MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS MOKYKLOJE

4. Mokykloje yra numatyti skirtingi įėjimai ir išėjimai skirtingų grupių ir klasių mokiniams: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir 1-4 kl. mokiniai įeina pro įėjimą iš aikštyno pusės, 5-10 kl. mokiniai įeiną pro pagrindinį įėjimą.
5. Naudojimasis tualetais: Mišrios ugdymo grupės ir 1-4 kl. mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais. 5-10 kl. merginos naudojasi antro aukšto tualetais, 5-10 kl. vaikinai naudojasi persirengimo kambarių tualetais prie sporto salės.

III.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO YPATUMAI

6. Ugdymo programoms įgyvendinti skirta tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
7. Pagal galimybes organizuojama po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
8. Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
9. Mokiniams reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą teikia specialistai: socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja, logopedė, bibliotekininkė.

IV.MOKINIŲ MAITINIMAS

10. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje. Skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti. Valgymo grafikas: 8.45 val. valgo mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė, 9 val. valgo pirma ikimokyklinio ugdymo grupė, 9.15 val. valgo antra ikimokyklinio ugdymo grupė. 10.35 val. pietauja 1-4 kl. mokiniai, 11.45 val. pietauja 5-10 kl. mokiniai.
11. Mokyklos valgykloje kartu prie to paties stalo pietauja tik tos pačios klasės mokiniai. Tuo pat metu valgykloje valgo tų klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
12. Mokyklos valgykloje sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, kiekvienos klasės įrankiai sudėti į atskirus stalo įrankių laikiklius.
13. Maistas, atsineštas iš namų, valgomas klasėje laikantis higienos taisyklių arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
14. Mokyklos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti/džiovinti.

V.MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

15. Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
16. Mokiniai, važiuojantys į/ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, dėvi kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
17. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
18. Mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

 Tarptskirtukaiautinis knygų skirtukų mainų projektas     

    Jau antri metai spalį, pažymint mokyklų  bibliotekų mėnesį,  mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte. Pernai savo pagamintus skirtukus siuntėme į Portugaliją ir gavome portugalų skirtukus dovanų. Šiemet esame užsiregistravę kaip dalyviai, bet dar nežinome, į kokią šalį keliaus mūsų skirtukai.

   Spalio 15 dieną bibliotekoje savo skirtukus piešė ketvirtokai (mokytoja G. Bielskuvienė) ir penktokai. Vaikai noriai dirbo, stengėsi ant skirtukų nupiešti informaciją apie save, savo draugus, Lietuvą. Žinoma, vieniems sekėsi lengviau, kitiems ilgokai teko sukti galveles, ką čia nupiešus, bet visi skirtukai gavosi skirtingi, spalvingi ir tikrai nuoširdūs. Projekte dalyvauti norėjo ir šeštos klasės mokiniai (jie skirtukus gamino ir pernai), todėl su jais dar laukia susitikimas ir smagus kūrybinis darbas.                             

                                                                                                                       Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Svetingai  atvėrėme  duris

 Spalio 24 dieną vyko projekto „Lekėčiai - Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2020“ renginių ciklo ketvirtasis renginys. Šį kartą visiems maloniai duris atvėrė Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras.

 Ruoštasi ilgai ir atsakingai, kad atėję svečiai nenusiviltų ir prasmingai praleistų popietę. Atvykstančius jau lauke pasitiko jaunųjų gamtininkų būrelio vadovė Laima Petrauskienė, ragindama pasigėrėti prie tako į mokyklą pievelėje iš gamtinių medžiagų sukurtomis mandalomis ir kitomis puošmenomis. Greta puikavosi ir mažųjų pirmokėlių (mokytoja Danutė Kasparavičienė) darbai, savo grožiu nė kiek nesiskiriantys nuo vyresniųjų. Ant mokyklos laiptų stabtelėti ir stebėtis kvietė gausybė Helovinui „pasiruošusių“ moliūgų. Tai 2-3 klasės mokinių, jų tėvelių ir mokytojos Jūratės Puidienės išradingumas.

 Renginį pradėjusi renginių organizatorė Milda Ratomskienė pasidžiaugė gausiai susirinkusiais svečiais ir trumpai supažindino su mokyklos istorija. Mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė akcentavo, kad mokykla išliko ir keičiasi, kad nėra žmogaus, kuris neturėtų vienokių ar kitokių prisiminimų, susijusių su šiuo gyvenimo laikotarpiu. Taip pat dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo, ir pabrėžė, kad tik visi kartu dirbdami pasiekiame gerų rezultatų. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Kaukienė visus pakvietė į kelionę po mokyklą. Apžiūrėję gausią ir labai įvairią mokytojų ir kitų centro darbuotojų kūrybos darbų parodą, svečiai apsilankė būrelio „Pagrandukas“ kabinete ir ne tik išklausė direktorės pavaduotojos bei šio būrelio  vadovės Eglės Brazaitytės pasakojimo apie veiklą, bet ir pasivaišino pagamintais skanumynais. Toliau laukė penas akims - technologijų kabinete mokytojai Onutė ir Egidijus Šimatoniai  pristatė mokinių darbus iš molio. Pasigrožėti tikrai buvo kuo - tai tikri meno kūriniai ir kartais net sunku patikėti, kad autoriai dar tokie jauni.

 Pakeliavę po mokyklą, visi sugužėjo į dabar jau sporto - kultūros salę, kur nekantriai laukė visi kolektyvai, pasiruošę palinksminti svečius. Žiūrovai audringai plojo ikimokyklinio ugdymo grupės mažosioms dainininkėms (vadovė Izolina Rudzevičienė), Šakių rajono meno mokyklos Lekėčių filialo muzikantėms sesėms Balčiūtėms (vadovė Erika Lukšienė), vaikų ir mokytojų vokaliniams ansambliams (vadovė Violeta Briaukienė). Daug šypsenų ir aplodismentų  sulaukė Lekėčių jaunimo teatro spektaklis „ Jaunam (ne)lengva“ ir suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklis pagal Kazio Binkio „Tamošius Bekepuris“ ( režisierė ir vadovė Vaida Brazaitienė).

 Baigiantis šiai turiningai popietei į sceną buvo pakviesta mokyklos direktorė Lilija Liutvinienė, kurią Lekėčių seniūnas Ričardas Krikštolaitis ir kiti bendruomenės atstovai pasveikino gavus Lietuvos Respublikos Švietimo , mokslo ir sporto ministerijos Padėkos raštą už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą. Direktorė atsidėkodama pasidžiaugė, kad pradėjusi dirbti Lekėčiuose sutiko daug gerų ir nuoširdžių žmonių ir tarsi atrado Lekėčius iš naujo.

 Baigdama renginį renginių organizatorė Milda Ratomskienė atsisveikino su svečiais iki kitų malonių susitikimų.

Mokyklos informacija

Ekskursija į Kauną

   Spalio 7 dieną mes, šeštokai, nusprendėme nuvykti į Kauną. Iš pradžių aplankėme Vytauto Didžiojo karo muziejų. Čia sužinojome, kas yra Šaltasis karas. Gavome užduotį - kuo greičiau išimti ir įdėti kulkas į automatus. Turėjome galimybę apžiūrėti automatus ir pasimatuoti šalmus.  Po veiklos karo muziejuje mes, šeštos klasės mokiniai ir mūsų auklėtoja Rasa Kaukienė, važiavome į batutų parką. Kai kuriems mokiniams apsilankymas batutų parke buvo pirmas, o kitiems – ne, tačiau kiekvienas galėjo užsiimti smagia veikla. Kas norėjo pailsėti po šokinėjimo ant batutų ar šokinėjimo į kubus, laisvai galėjo atsipalaiduoti masažo kėdėje, pažaisti stalo žaidimą ,,Oro ritulys” arba išmėginti savo jėgas prie ,,kriaušės”! Po valandos pramogavimo šiame batutų parke buvome pavargę, tačiau nė vienas šia ekskursija nenusivylė!

Už ekskursiją dėkojame mūsų auklėtojai Rasai Kaukienei!

Deimantė Rudžionytė

Lukrecija Burdulytė

Erasmus+  projektas apie klimato kaitą

  Mūsų mokykla nuo rugsėjo 1-osios dalyvauja Erasmus+ projekte Eco Schools Sustainable Tomorrow (Tvari eko mokykla rytoj), kuris tęsis 2 metus. Projekto koordinatorius – Turkija. Projekte dar dalyvauja Vokietija, Kroatija, Ispanija, Italija.

 Tvarumo samprata pirmą kartą paminėta pasaulinėje aplinkos konferencijoje, vykusioje Stokholme 1972 m. Tvarumo samprata grindžiama idėja sumažinti aplinkos problemas, siekiant išsaugoti natūralią aplinką.. Tai įmanoma tada, kai žmonės atsakingai elgiasi ir galvoja apie ateities kartas. 

 Šiuo projektu siekiama pažvelgti į gamtą kaip į visumą, kad tvarumas taptų gyvenimo įgūdžiu.  Projekto veiklos bus vykdomos išsaugojant gamtos vientisumą, tausojant resursus, mažinant anglies dioksido pėdsaką. Mokinių veiklos bus nukreiptos į mokinių supažindinimą su klimato kaita ir jos neigiamais padariniais, energijos tausojimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu.

Mokyklos informacija

Laivu per Mingės kaimą

  Spalio 16 dieną mokyklos dešimtokai Erasmus dieną šventė pažymėdami ją kelione, kurią suteikė  Lietuvoje įgyvendinama iniciatyva - Kultūros pasas. Ši graži idėja, dar 2018 metais patvirtinta Lietuvos kultūros bei Švietimo mokslo ir sporto ministerijų, yra finansuojama iš Europos struktūrinių fondų. Daug nediskutavę dešimtokai pasirinko dar mažai pažįstamą Lietuvos dalį – Klaipėdos kraštą, o konkrečiai – Šilutės rajono Mingės kaimą. Jis yra tikras žvejų kaimas, nutolęs 7 kilometrus į pietus nuo Kintų,  Minijos upės žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Klasė pasirinko įspūdingą 3 valandų plaukimą laivu. Gerdami karštą kapučino kavą plaukėme  iš Mingės kaimo upeliu į Kniaupo įlanką, iš jos - į Kuršių marias. Praplaukę šalia Ventės rago ir apsisukę grįžome į Atmatą, sustojome valandėlei Uostadvaryje. Ten iš senojo švyturio apžvelgėme Nemuno deltą ir apylinkes sausumoje. Pasigrožėjom besibūriuojančiais vandens paukščiais, kurie, atrodo, nesiruošia palikti Lietuvos.

  Mingės kaimas visus pakerėjo. Tai vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė, tačiau tilto per upę  nėra. Dėl gražaus, unikalaus gamtovaizdžio dar vadinamas „Lietuvos Venecija“. Gatviniame rėžiniame išretėjusiame žvejų kaime sodybos įsikūrusios abipus Minijos upės, atrenovuoti, tvarkingi pastatai yra greta prieplaukų. Viskas taip neįprasta ir sunkiai galima įsivaizduoti paprastą žmonių buitį, kur pagrindinė transporto priemonė – laivelis ar valtis, o tradicinis maistas – žuvis ir jos produktai.

  Laivo kapitonas negailėjo žinių, vis pasakojo apie laivą ir kaimą, kuriame gyvena.Jis yra tolimųjų plaukiojimų kapitonas, apkeliavęs visą pasaulį, bet labiausiai vertina Nemuno deltą ir išsaugotą gamtą. Jo žiniomis, dėl Minijos  ir  Atmatos plukdomų sąnašų nuolat didėja sausumos plotai ir kaimas, buvęs prie pat marių, dabar atsidūrė atokiau. Norint patekti į marias, jau reikia plaukti nemažą atkarpą.

  Grįždami namo pasivaikščiojome Šilutės pagrindine gatve, pastebėjome savitą krašto architektūrą. Maloniai nustebino Smalininkai, Viešvilė – visur gražu, tvarkingai sutvarkytos miestelių erdvės. O kad kelionė neprailgtų, prisiminėme dainas, kurias dainavome kelionės į Adomynės dvarą metu. Visi grįžome kupini žinių, daug patyrę ir dėkingi laivo „Šturmai” kapitonui už šiltą bendravimą.

Dešimtokai

Startuoja REFLECTUS 

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje–daugiafunkciame centre pradedamas įgyvendinti projektas „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

  Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudaromas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to tam yra skiriamos lėšos.

  Mūsų mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas - pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus ir asmeninę pažangą. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 1) plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, kuriant mokymąsi skatinančią aplinką ir įvairinant edukacines erdves; 2) stebėti  mokinių asmeninę pažangą ir teikti mokymosi pagalbą, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes patirtų mokymosi sėkmę.

 Spalio 13 dieną mokykloje vyko mokymai mokytojams, kaip dirbti su Reflectus programa. Mokymus vedė Kristina Foktienė.

 Reflectus programa - visapusiškas vaiko pažangos matavimas skaitmenizuotų mokinio refleksijų pagalba. Ji padės mokytojams kurti klausimynus bei sistemingai analizuoti refleksijų duomenis bei laiku padėti mokiniams. Mokiniai sistemingai naudodami refleksijų duomenis atras  savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymuisi didžiausią įtaką darančius veiksnius.

Mokyklos informacija

Nors moksliniai įrodymai neginčijami – fizinis aktyvumas teigiamai veikia visus žmogaus gyvenimo aspektus, remiantis Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva užima priešpaskutinę vietą fizinio aktyvumo srityje.

Viena iš svarbiausių aplinkų, kurioje turi būti efektyviai stiprinamas vaikų fizinis aktyvumas, formuojama motyvacija ir daroma didžiausia įtaka jų sveiko gyvenimo būdo pasirinkimui yra ugdymo įstaiga. Mokykla ar darželis, kurioje vaikai praleidžia didžiąją dalį savo dienos, turi didelį potencialą sukurti tinkamą terpę ugdytinių fizinio aktyvumo skatinimui ne tik per kūno kultūros užsiėmimus, bet ir visą jų buvimo ugdymo įstaigoje laiką.

Projektas „Sveikas kaip ridikas. Renginiai“ – Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ – skirtas Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikams (10 - 12 metų) bei jų pedagogams, skatinant fizinį vaikų aktyvumą gamtoje.

Projektas bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

2020 m. rugsėjo 18 d. Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikučiai bei 1 klasės mokinukai dalyvavo Nacionaliniame vaikų žygyje „Sveikas kaip ridikas“, kurio tikslas – skatinti Lietuvos ugdymo įstaigas taikyti fizinio aktyvumo veiklas ugdymo procese. Dalyvaudami žygyje  vaikai išbandė savo fizines galias, patyrė žygiavimo, sportavimo ir buvimo gamtoje džiaugsmą. Tuo tarpu pedagogai atrado neįprastų, fizinį aktyvumą skatinančių veiklos formų. Taip pat  Nacionalinis vaikų žygis „Sveikas kaip ridikas“ atkreipė vaikų dėmesį, kaip smagu yra sportuoti kartu, bei parodė, kad judėjimas gamtoje yra geras įprotis visam gyvenimui!

Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvas dėkoja Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centrui už pagalbą organizuojant renginį ir tikisi susitikti kitais metais!

„ Mūsų istorijos“

Mūsų mokyklos antrokai ir trečiokai pažadais nesimėto. Praeitą savaitę  skaitydami Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“ pažadėjo sugrįžti į biblioteką dar kartą. Taip ir padarė spalio 14 dienos ryte. Su mokytoja J. Puidiene atskubėjo  kaip ir kiškis Steponas  rašyti savo knygelės.

Pirmiausiai visi  prisiminė knygelės veikėjus ir jų išsakytus priekaištus  kūrinio autoriui. Po to  panaudodami pirštelines lėles, atkartodami  žvėrių balsus, šauniai suvaidino visą istoriją.  Ir tada prasidėjo kūryba. Kiekvienas bandė sukurti  savo pasakojimą, tikrą ar išgalvotą, kuris geriausiai apibūdintų autorių. „ Rašė ir taisė, taisė ir rašė“, -  sakė Paulius Norvila apie kiškį Steponą. Taip ir mažieji kūrėjai triūsė visą pamoką, kad jų knygelės būtų turiningos ir įdomios visiems. Jų sukurtas istorijas galima pamatyti bibliotekoje.

Skaitome kartu

  Spalio 8 dieną mokyklos biblioteką su mokytoja Jūrate Puidiene aplankė antrokai ir trečiokai. Vaikai garsiai skaitė Pauliaus Norvilo knygelę „Strykt pastrykt“. Kartu su knygelės pagrindiniu veikėju kiškiu Steponu mokiniai lankėsi pas miškų ir laukų gyventojus. Vaikai sužinojo, ko kiškio ilgai ir sunkiai rašytoje knygelėje skaitytojai pasigedo. Visiems didelį įspūdį paliko šūkis „Jei gali kiti, galiu ir aš!“.  Kartu aptarėme, ką rašytume savo kuriamoje knygelėje, nes visi esame labai skirtingi, bet jeigu pavyko kiškiui Steponui, pavyks ir kiekvienam iš mūsų. Pasiskirstę vaidmenimis pirštelinių lėlių pagalba pabandėme inscenizuoti knygelę.

  Smagu kartu skaityti ir aptarti skaitytą tekstą, bet bus dar smagiau patiems rašyti savo knygą. Tai daryti su vaikais sutarėme kito susitikimo metu.

Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus PADĖKOS RAŠTU už 15 metų sąžiningą, nuoširdų pedagoginį darbą, mokinių pilietinės pozicijos ugdymą Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanota istorijos mokytoja VILMA JONAITIENĖ. Padėkos raštą įteikė direktorė Lilija Liutvinienė.

   Direktorės pavaduotoja Eglė Brazaitytė kolektyvo vardu pasveikino direktorę LILIJĄ LIUTVINIENĘ, kuri už nuoširdų ir kūrybingą vadybinį darbą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos PADĖKOS RAŠTU.

Sveikiname abi, džiaugiamės, didžiuojamės.

Mokyklos informacija

Mokytojų diena mokykloje

Spalio 5- osios, Mokytojų dienos, rytą visi mokytojai buvome maloniai sutikti vos įžengę į mokyklą. Skambant muzikai ( ji nenutilo per visas pertraukas), eidami iki mokytojų kambario gėrėjomės papuošta mokykla. Per ilgąją pertrauką mokytojų kambaryje mus pasveikino mokyklos Mokinių tarybos nariai ir padovanojo labai skanius 10 -kių mergaičių keptus pyragus bei gražią atvirutę su prasmingais žodžiais.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų MOKINIAMS !

Mokytojai

Įspūdinga   kelionė

  Spalio 2 dieną dalis Lekėčių mokyklos - daugiafunkcio centro kolektyvo (kiti liko dirbti - nuoširdžiai ačiū jiems) išvykome į Žemaitiją. Gerai nusiteikę keltu „Vilkynė“ persikėlėme per Nemuną ir grožėdamiesi rudenėjančia gamta nė nepajutome, kaip atvykome prie Gražiojo ąžuolo, augančio Raseinių rajono Plauginių miške (medžio aukštis 32 metrai, amžius apie 300 metų).

 Nors ir labai skubėjome į Kelmę, bet negalėjome nepasigrožėti Lyduvėnų tiltu, apie kurį daug įdomaus papasakojo mūsų gidė - kolegė Raselė Dumskienė. Tai ilgiausias (599 m) ir aukščiausias (42 m) tiltas Lietuvoje, pastatytas 1951 metais. Mums pasisekė - pamatėme tiltu pradundantį ilgą traukinį.

 Reikėjo skubėti, nes 11 val. turėjome būti Kelmės dvare, kur mūsų jau laukė Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojai ir direktorė ( dabar jau ir mūsų😊😊😊). Edukacinė istorinė programa tikrai neprailgo. Pasipuošę dvaro ponia ir ponas papasakojo dvaro istoriją (dvaro teritorija pradėjo formuotis XV a., tada Kelmė buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvaras, 1591 m. atitekęs Gruževskiams). Tai retas Lietuvoje barokinio stiliaus provincijos dvaras. Mes ne tik klausėmės, bet ir žaidėme tuo metu ponų mėgtus žaidimus: metėme kauliukus, būrėmės kortomis, o įspūdingiausi buvo GYVIEJI PAVEIKSLAI, kuriuos kūrusios mokytojos buvo tiesiog nepakartojamos ( ir apranga, ir vaidyba). Edukacija baigėsi dvarininkų vaišėmis - ragavome kelių rūšių meduolių ir marcipaninių saldainių.

 Toliau mūsų laukė pažintis su Kurtuvėnais. Čia mus pasitiko linksmai nusiteikęs Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, kuris parodė viską: ir bažnyčią bei jos požemius (kas norėjo, ir į bokštą nusivedė), ir dvaro svirną, ir dvaro ratinėje esančią Kurtuvėnų regioninio parko ekspoziciją tema „Kraštovaizdžio įvairovė“ (įspūdžio joje neįmanoma aprašyti - pasivaikščioti tarp milžinų ir viską išbandyti būtina patiems!).

  Neiškentėme neaplankę ir žirgyno, tik gaila, kad negalėjome ilgai gėrėtis gražuoliais žirgais, nes laukė...garsusis Kurtuvėnų smuklės „Kryžkelė“ nepakartojamo skonio keptas kumpis! Neatsistebėjome šeimininkės Zoselės gebėjimu taip jį  išdalinti gausiai mūsų grupei, kad nė vienas neliko nuskriaustas ir sočiai sočiai prisivalgė...Ilgokai užsibuvome - namo grįžome jau gerokai sutemus, bet kupini įspūdžių.

  Dėkojame direktorei Lilijai Liutvinienei už Mokytojų dienos proga padovanotą kelionę, o Raselei - kad buvo mūsų gidė. Lauksime kitų kelionių.

                                                                                  Mokytoja Dalė Sutkuvienė

             

Projektas „Sveikas kaip ridikas“

       Rugsėjo 18 d. mokykloje prasidėjo projekto „Sveikas kaip ridikas“ , kurį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, renginiai. Šiais metais veiklos  buvo skirtos darželio bei pirmos klasės vaikams. Projekto metu buvo suorganizuotas žygis pėsčiomis. Vaikai ne tik žygiavo po miestelio vaizdingas vietas, bet ir atliko mankštą kartu su pasakos personaže Pepe Ilgakojine (sveikatos priežiūros specialistė K. Damijonaitienė), šoko  liaudies šokį kartu su direktoriaus pavaduotoja E. Brazaityte bei dalyvavo sporto viktorinoje (vaikams padėjo 6 ir 7 klasių mokiniai). Pasistiprinę sveiku maistu ir apdovanoti žygeivių diplomais bei medaliais, visi geros nuotaikos sugrįžo į mokyklą.

                                                                           Mokyklos informacija

Sveikiname Mokytojus su Mokytojų diena!!!!!

 

Rugsėjis bibliotekoje

Ar pastebėjote, kaip greitai bėga laikas... atrodo, tik atskubėjom po vasaros mokyklon, o  jau baigiasi rugsėjis.  Mokyklos bibliotekoje jau pažymėtos Agatos Kristi 130 – osios gimimo metinės, Europos kalbų dienai paminėti išleistas stendas, o rugsėjo 29 dieną į svečius pas knygeles pirmą kartą atskubėjo gražus mūsų mokyklos pirmokų būrelis su  mokytoja Danute Kasparavičiene. Mažieji skaitytojai mielai klausėsi jiems skaitomų V. Tamulaičio „ Skruzdėlytės Greitutės nuotykių“ , o po to  išsirinko knygeles, kurias skaitys patys arba su tėveliais. Pirmokai namo išsinešė ir žaisliukus, kurie gal ir yra jų pasirinktų knygelių veikėjai. Jei jų neras šitose knygelėse, tai bus proga skaityti kitas, kad sužinotų jų istoriją. Norisi mažiesiems lankytojams palinkėti smagiai leisti laiką draugaujant su knyga.

 Bibliotekos darbuotoja V. Puodžiukaitienė

Pirmoji projekto veikla – aplankyta gražuolė Šilagirio pušis

  Mokyklos mokiniai džiaugiasi nauja galimybe dalyvauti ERASMUS+ strateginių partnerysčių programos projekte „Gyvenimas – tai matematika aplink mus”. Projekto kordinatorius - Lekėčių mokykla - daugiafunkcis centras. Projekto tikslas padaryti matematiką prieinamesnę kiekvienam mokiniui, sudominti ir įtraukti mokinius į tiriamąsias veiklas. Pirmoji projekto veikla vyko gamtoje. Tai keleto dalykų integraciją ir inovacija, nes moksleiviai atliko tiriamąjį darbą ir matematinius skaičiavimus.

 Ką gi jie veikė? 10 ir 9 klasės moksleiviai naudodami google maps ar panašias programėles sudarė žygio maršrutą nuo mokyklos iki  Šilagirio pušies, kuri aprašyta Vikipedijoje. Mokytoja V. Jonaitienė patarė, kaip instaliuoti žingsniamatį į savo telefoną ir bet kada matyti savo maršrutą, nueitus kilometrus ir žingsnių skaičių. Apsiginklavę ruletėmis bei aukštimačiu, vedami kūno kultūros mokytojo D. Ruzgio patraukė į daugiau nei 6 km žygį per mišką. Sėkmingai suradę Šilagirio Pušį ir kiek atsipūtę ėmėsi matavimo. Matematikos mokytoja R. Krikštopaitienė vadovavo pušies matavimo darbams, pamokė, kaip išmatuoti medžio aukštį su aukštimačiu Suunto PM-5. 

 Ką mokiniai sužinojo? Pavyko išmatuoti pušies aukštį, kuris dabar siekia jau daugiau nei 38 metrus, kamieno apimtis 1,3m aukštyje yra 290cm. Apskaičiavome, kad kamieno diametras yra daugiau nei 92cm. Ir mes jau pasiruošę atnaujinti pušies duomenis Vikipedijoje! Visi žinome, kad tiksliai apskaičiuoti medžio amžių galima tik skaičiuojant jo rieves. Bet tai ne mums. Kiti metodai – tik apytiksliai. Panaršę internete radome tris skirtingas formules ir jas visas pritaikėme. Gavome, kad pušies amžius gali būti 76 arba 116 arba 208 metai. Tai kuris rezultatas labiausiai tikėtinas? Paliekame vietos diskusijai, bet manome, kad trečiasis (ir turime tam pagrindą).

 Žygio metu nuėjome 15916 žingsnių, įveikėme 12,85 kilometrus, sugaišome 2val. ir 34 min., sudeginome beveik 1000 kalorijų. Gražu, ar ne?

 Tikimės, kad šį savo darbą galėsime pristatyti savo naujiems draugams iš Turkijos, Italijos, Portugalijos bei Slovakijos ne virtualaus susitikimo metu. Dar laukia 3D pieštukai, fraktalai, gamtos simetrija keramikos centre, spausdinimas su 3D spausdintuvu, matematinių žaidimų, domino kūrimas ir kitos įdomios veiklos.  

                                                                                                     Mokytoja Rūta Krikštopaitienė

 Pažintinė - edukacinė kelionė į Anykščius                

Rugsėjo 23 d. 2-3 klasės mokiniai lankėsi Anykščiuose. Pažintį su miestu pradėjome nuo ,,Siauruko''.  Nuo vienos iki kitos ekspozicijų salės važiavome drezina, pjovėme bėgius, kilojome darbo įrankius, apžiūrėjome vagonus, klausėmės pasakojimų apie svarbius istorinius įvykius.

Antano Baranausko klėtelėje žiūrėjome edukacinį filmą, apžiūrėjome eksponatus, mokėmės išardyti rąstinę sieną.

Kita kelionės stotelė buvo ,,Istorijų dvarelis'', įdomus edukacinėmis erdvėmis. Vaikai tapo istorinėmis asmenybėmis, legendų knygoje, dydžio sulig siena, vertė puslapius ir skaitė pasakojimus apie Anykščius, klausėsi aukštaitiškos šnektos, kalbėjo šimtamečiu telefonu, rašė laiškus, nėrė milžiniško dydžio vąšeliu, skaičiavo medžio metus, modeliavo rūbus, kūrė savo pašto ženklą ir galiausiai rūsyje išgirdo ir pamatė dvaro vaiduoklį.

Jono Biliūno tėviškėje edukatorė pasakojo apie rašytojo vaikystę ir mokslus, klausėmės skaitomų kūrinių.

Niūronyse ,,Arklio muziejuje'' mokėmės kepti duonutę: minkėme, darėme kepalėlius, su liže į krosnį pašovėme. O kol duonutė ,,pečiuje“ kepė, mes arkliu jodinėjome, muziejaus ekspozicijas aplankėme. Vėlyvi aukštaitiški pietūs kaipmat nuo stalo dingo.

Pasiėmę karštos duonutės kepalėlius palikome Niūronis ir vykome prie ,,Laimės žiburio“.

Kelionės pabaigoje apkabinome ,,Puntuką“, suskandavome ,,Keliam nykščius už Anykščius!“ ir pasižadėjome dar sugrįžti. 

                                                        Mokytoja Jūratė Puidienė

solidarumo begimas logotipas

Solidarumo bėgimas 2020     

    Septinti metai organizacija „Gelbėkim vaikus“ organizuoja Solidarumo bėgimą. Jame dalyvauja šimtai Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų vaikų. Bėgimą globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Solidarumo bėgimo tikslai yra ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą, solidarumą bei padėti Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Šiais metais renkamos lėšos bus skirtos  Lietuvoje organizacijos ,,Gelbėkim vaikus“ vaikų dienos centruose gyvenančių vaikų gerovei užtikrinti ir  Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose gyvenantiems neįgaliems vaikams.

      Jau penkti metai šiame bėgime dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė.  Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų surado žmonių, kurie pagal galimybes skyrė laisvai pasirinktą sumą už  dalyvavimą Solidarumo bėgime. Šių metų bėgime suaukota suma – 171,47 Eur, pernai buvo 170 Eur.  Parama perduota organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per Lietuvos pašto Šakių skyrių. 

 Bėgimo ,,Ištvermingiausia klasė“ rezultatai:

Klasė

Užimta vieta

Iš viso klasė nubėgo

Vidurkis 1 vaikui

5

II

38,25 km

5,46 km

6

III

     27 km

5,4 km

7

I

    44, km

5,56 km

8

V

   30,5 km

5,08 km

9

IV

      43 km

5,37 km

10

VI

 45,25 km

4,52 km

 Ištvermingiausia tarp mergaičių buvo devintokė Viktorija Adomaitytė, nubėgusi 7 km., o tarp berniukų nepralenkiamas - dešimtokas Emilis Žemaitaitis, nubėgęs 8,25 km.

Dėkojame visiems dalyviams už parodytą gerumą ir solidarumą!

 

Soc. pedagogė L. Martynaitienė

Vasara su knyga

Baigėsi vasaros skaitymo iššūkis ,,Vasara su knyga''. Visi 2-3 klasės mokiniai vasaros atostogų metu turėjo perskaityti po 5 knygeles. Kai kurie perskaitė ir daugiau.

Nekantriai laukėme rezultatų paskelbimo. Pagrindinių prizų nelaimėjome. Bet ne tai svarbiausia. Svarbu, kad skaitėme.

Visi buvo apdovanoti dar nematytais knygų skirtukais su vaistažolių sėklytėmis ir knygelėmis.

Renginukas vyko Gražinos Tulauskaitės tėviškėje „ Paryžinėje'' todel,kad šiais metais minime poetės mirties 30-ąsias metines. Bibliotekininkė Aušrelė trumpai supažindino su poetės vaikyste, skaitėme eiles,ieškojome senosios mokyklos pamatų.

Pasižadėję nepamiršti skaitymo, laukų keliukais grįžome į mokyklą.

Šventėje Zanavykų muziejuje

  Rugsėjo 10 d. 2-3 klasės mokiniai dalyvavo jau 18 metus organizuojamoje šventėje „Su savo duona visur rasi suolą'' , kuri vyko Zanavykų muziejuje. Visus šventės dalyvius sveikino etnologė Gražina Kadžytė. Šventėje vaikai ne tik stebėjo, bet ir patys pabandė kulti spragilais, niekoti grūdus geldoje, arpuoti, sijoti rėčiu, grūsti grucę.

  Įvairiausių žaidimų ir ratelių mokė Plokščių folkloro ansamblis ,,Vaiguva'', o Ališauskų kapela visus pakvietė į rugiapjūtės užbaigimo rabaksą. Lekėčių vaikučiai sukosi poromis, nes linksma buvo ir kad sušiltų.

  Tačiau geriausiai sušildė „Kuchmistrų'' ant laužo virta zanavykiška duonzupė. Vieniems vaikams neįprasto skonio sriuba tapo „iššūkiu“, o kiti net tris kartus kartojo.

  Grįždami į namus kalbėjome apie tai, koks sunkus žemdirbio darbas ir koks ilgas duonos kelias nuo grūdo iki mūsų stalo.

  

Popieriaus lankstymo menas - origami

  Ketvirtadienį po pamokų skubėjome į Lekėčių miestelio biblioteką. Čia vyko popieriaus lankstymo meno - origami - užsiėmimas, kurį vedė gelgaudiškietė bibliotekininkė Jolanta Būblaitienė. Vaikus sužavėjo jos pagaminti darbeliai. Su didžiausiu užsidegimu puolėm lankstyti , karpyti, jungti detales. Deja, ne visiems viskas pavyko. Tai darbas, reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, susikaupimo. Stebėjomės Viltės Bakšytės greita nuovoka, kruopštumu ir noru padėti klasės draugams. Kitą dieną ji jau turėjo pagamintą savo darbelį.

  Už šią pamokėlę esame dėkingi Jolantai Būblaitienei ir Aušrelei Kriauzienei.

Mokytoja Jūratė Puidienė

atsisisti

1809l

KK projekto logo

Go to top